Hæftelse for lån i forbindelse med bodeling.

Sagsnummer:288/1999
Dato:16-02-2000
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Lisbeth Baastrup, Peter Stig Hansen, Leif Nielsen, Allan Pedersen
Klageemne:Udlån - hæftelse
Ledetekst:Hæftelse for lån i forbindelse med bodeling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage angår spørgsmålet, om indklagede har givet tilsagn om en deling af klagerens og dennes tidligere ægtefælles gæld til indklagede i forbindelse med parternes skilsmisse.

Sagens omstændigheder.

Ved dom af 19. september 1997 blev klageren skilt fra sin daværende ægtefælle Æ.

Klagerens engagement med indklagede bestod på skilsmissetidspunktet af en kassekredit med et oprindeligt maksimum på 35.000 kr. samt et lån på oprindeligt 125.000 kr. Æ kautionerede for såvel kassekreditten som lånet.

Klagerens og Æ's to sønner, H og T, havde hver et lån hos indklagede. Klageren og Æ kautionerede begge for H's lån, ligesom Æ kautionerede for T's lån.

I forbindelse med at T's lån blev nødlidende, blev dette lån indfriet ved en forhøjelse af klagerens lån med knap 26.000 kr. til 110.000 kr. Lånet skulle herefter afvikles med en månedlig ydelse på 3.300 kr. Forhøjelsen skete ved gældsbrev underskrevet af klageren den 30. december 1997. Ifølge gældsbrevet kautionerer Æ ikke for lånet.

Af en skrivelse af 19. februar 1998 fra indklagede til klagerens advokat under bodelingen i fremgår:

"Fælles engagement pr. 1.5.1997 iflg. vedl. kr. 137.250,00 - overskud i h.t. ovenn. kr. 25.250,83 Rest-engagement. "fælles" kr. 111.999,17

Vi vil være indforstået med, at gælden splittes op, dog kan vi ikke yde kredit til [Æ], da hun ikke er kunde hos os mere - så det må være rimeligt, at hun får det finansieret hvor hun har sin lønkonto."

Af indklagedes skrivelse af 25. marts 1998 til klagerens advokat fremgår:

"Idet vi henviser til vores skrivelse af 19. febr. 1998, skal vi herved bekræfte, at [Æ] ALENE har kautioneret for [T's] lån.

.....

Engagementet til deling udgør herefter iflg. tidl. opgørelse kr. 111.999,17 [Æ's] kautionsforpligtelse overfor [T] kr. 21.489,00 Rest til "deling" kr. 90.510,17 Sparekassens krav mod [Æ] ½-af 90.510,17 kr. 45.255,09 + kautionsforpligtelsen overfor [T] kr. 21.489,00 Sparekassens krav mod [klageren] kr. 45.255,09"

Klageren blev kunde i et andet pengeinstitut, således at hans løn fra maj 1998 indgik hertil.

Ved skrivelse af 29. december 1998 meddelte indklagede klageren, at dennes lån, kassekredit samt lønkonto samlet var i restance med knap 48.000 kr. Såfremt overtrækket ikke var betalt inden 10 dage, ville engagementet blive opsagt.

I februar 1999 overgav indklagede engagementet med klageren til inkasso. Samtidig blev indklagedes engagement med H overgivet til inkasso. Indklagedes tilgodehavende hos H var på ca. 59.000 kr.

Under en korrespondance mellem indklagedes advokat og klageren anførte klageren, at indklagede endeligt havde givet tilsagn om en opsplitning af hans og Æ's gæld. Dette bestred indklagede.

Under sagens forberedelse er det oplyst, at H har indfriet sit lån til indklagede.

Parternes påstande.

Klageren har den 6. juli 1999 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede "står ved deres opsplitning af gæld - at det ikke kan være mig til byrde, man ikke ville yde [Æ] kredit."

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har bl.a. anført, at indklagede under korrespondancen i februar/marts 1998 meddelte, at gælden var delt op. Han finder, at indklagede er bundet heraf.

Indklagede har anført, at der ikke er indgået en endelig aftale om opdeling af klagerens og Æ's gæld til indklagede.

I februar/marts 1998 fremkom indklagede med forslag til gældens opdeling betinget af, at der blev opnået enighed herom. Dette skete ikke.

Klageren hæfter over for indklagede for kassekreditten og lånet, for hvilket klageren har underskrevet dokumenter. Herudover hæfter klageren for overtræk på lønkonto.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder ikke, at indholdet af indklagedes skrivelse af 19. februar og 25. marts 1998 til klagerens advokat under bodelingen med føje kan forstås således, at indklagede havde givet endeligt tilsagn om at nedsætte sit krav mod klageren til 45.255,09 kr.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.