Ekspeditionstid ved overflytning af indlånskonti til andet pengeinstitut.

Sagsnummer:537/2021
Dato:04-07-2022
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Lisbeth Baastrup Burgaard og Finn Borgquist
Klageemne:Overførsel - almindelige konti
Ledetekst:Ekspeditionstid ved overflytning af indlånskonti til andet pengeinstitut.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører ekspeditionstiden i forbindelse med overførsel af konti.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sydbank, hvor han havde en lønkonto og en opsparingskonto. Klageren havde endvidere tre fælleskonti (en privatkonto, en boligopsparingskonto og en budgetkonto) sammen med en anden kontohaver.

I starten af august 2021 modtog banken en anmodning fra pengeinstituttet P om overførsel af klagerens engagement til P.

Den 18. november 2021 klagede klageren til banken over ekspeditionstiden. Den samme dag indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Den 19. november 2021 blev klagerens engagement overført til P.

Den 25. november 2021 skrev banken til klageren:

”… såvel Sydbank som dit nye pengeinstitut anvender e-nettets løsning ’e-engagement’ til håndtering af engagementsoverførsler. Pengeinstitutterne kommunikerer således internt i dette system.

 … banken modtog den første overførselsanmodning den 2. august. Denne kunne ikke ekspederes, da dit nye pengeinstitut ikke havde anført et tilstrækkeligt kreditmaksimum.

Sydbank skrev derfor til dit nye pengeinstitut den 3. august, hvor det blev anført, at deres kreditmaksimum skulle hæves til 5.500 kr. Dit nye pengeinstitut oplyste den 6. august, at de havde ændret kreditmaksimum, uden at det dog slog igennem i e-nettet. Dit nye pengeinstitut blev derfor igen kontaktet hhv. den 23. og den 26. august. Den 8. september blev dit nye pengeinstitut oplyst om, at sagen pga. inaktivitet i over en måned var blevet afbrudt. De blev derfor henvist til at sende en ny overførselsanmodning. Pga. den varslede it-konvertering mellem Alm. Brand og Sydbank blev de oplyst om, at den nye overførselsanmodning først kunne sendes til Sydbank efter 20. september.

Dit nye pengeinstitut sendte dog overførselsanmodningen den 17. september. De blev i den anledning henvist til besked fra e-engagement fra 16. august, hvor der var oplyst om, at der ikke kunne behandles sager før efter ovennævnte konvertering, og overførselsanmodningen blev afvist på det grundlag.

Sydbank modtog tredje overførselsanmodning den 19. oktober, og den blev som nævnt i klagesvar af 22. november ekspederet den 19. november.

Du bedes venligst vende tilbage med oplysning om, hvilke renter og gebyrer, du mener, at du uretmæssigt er blevet opkrævet.”

I sagen er fremlagt udskrifter for klagerens konti for perioden 2. august til 19. november 2021. Banken har oplyst, at det ikke længere er muligt at genskabe eventuelle reservationer.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Sydbank rettidigt skal flytte hans konti, og at banken skal betale en erstatning som følge af forsinket ekspedition af overførslen.

Sydbank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han i tre måneder forsøgte at skifte bank. På trods af flere henvendelser fra P og flere genfremsendelser af overførselsanmodningen flyttede banken ikke hans konti som anmodet.

Banken sjoflede flytningen og ventede tre måneder med at flytte hans konti.

I mellemtiden har han sikkert betalt gebyrer, kontogebyrer og negative renter, som han af gode grunde ikke kan se, da banken har lukket hans konti. Han har ingen tiltro til bankens påstand om, at det ikke har kostet ham noget, at banken bevidst syltede hans overflytning. Det bekymrer ham, at han selv skal regne gebyrer og renter ud og oplyse, hvad det har kostet ham at være ufrivillig kunde hos banken, og at banken bagefter ikke er opmærksom på, at han ikke har adgang til sine konti på netbank.  Som minimum er han gået glip af renter i P. 

Sydbank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klagerens engagement blev flyttet den 19. november 2021. Banken modtog først en overførselsanmodning uden hindringer den 19. oktober 2021. P havde oprindeligt påført 0 kr. i ”kreditmaks”, hvilket betød, at de ikke ville acceptere, at der overførtes en debetsaldo. Det var nødvendigt at anmode P om at indtaste et kreditmaksimum i e-engagement.

Det fremgår af de fremlagte kontoudskrifter, at klageren ikke har betalt renter eller gebyrer i perioden fra den 19. oktober 2021, hvor banken modtog en overførselsanmodning, som kunne ekspederes.

Klageren har efter flytningen haft adgang til sine kontoudtog mv. i sin netbank i Sydbank. Det fremgår af bankens system, at klageren senest var logget på sin netbank i Sydbank den 18. december 2021.

Sydbank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klageren trods opfordringer hertil ikke har oplyst hvilket konkret økonomisk mellemværende, hans klage vedrører.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Sydbank, hvor han havde flere indlånskonti.

Den 2. august 2021 modtog banken en overførselsanmodning fra klagerens nye pengeinstitut, P. Banken har oplyst, at anmodningen ikke kunne ekspederes, da P ikke havde anført et tilstrækkeligt kreditmaksimum, at P derefter ændrede kreditmaksimum, men at ændringen ikke slog igennem i e-nettet (pengeinstitutternes elektroniske overførselssystem). Den 23. og den 26. august 2021 kontaktede banken derfor P.

Den 17. september 2021 sendte P en ny overførselsanmodning, som blev afvist som følge af en varslet it-konvertering mellem Alm. Brand og Sydbank. Ankenævnet lægger som anført af banken til grund, at banken forinden havde oplyst P om, at en ny overførselsanmodning som følge af it-konverteringen først kunne sendes til Sydbank efter den 20. september 2021.

Den 19. oktober 2021 modtog banken en ny overførselsanmodning fra P. Den 19. november 2021 blev klagerens engagement overført til P.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken begik ansvarspådragende fejl eller forsømmelser i sin håndtering af de overførselsanmodninger, som P sendte til banken i perioden forud for den 19. oktober 2021.

Ankenævnet finder, at klageren berettiget kunne forvente, at banken i løbet af fem ekspeditionsdage fra den 19. oktober 2021 ville effektuere overførselsanmodningen. Ankenævnet finder det imidlertid ikke dokumenteret, at klageren har lidt et tab som følge af bankens forsinkede ekspedition af overførselsanmodningen af 19. oktober 2021.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.