Indsigelser vedrørende køb af værdipapirer for pensionsmidler

Sagsnummer:159/2012
Dato:12-12-2012
Ankenævn:Kari Sørensen, Jesper Claus Christensen, Troels Hauer Holmberg og Bent Olufsen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelser vedrørende køb af værdipapirer for pensionsmidler
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser over for Danske Bank vedrørende køb af værdipapirer for hendes pensionsmidler.

Sagens omstændigheder

Klageren var i 2004 kunde i Danske Bank.

Af en fremlagt investeringsprofil fra april 2004 vedrørende klagerens værdipapirdepot nr. -408 fremgår en tidshorisont på 3-7 år og en middel risikovillighed.

Af en fremlagt investeringsprofil af 15. marts 2007 vedrørende klagerens tre værdipapirdepoter herunder depot nr. -408 fremgår:

"…

Investeringsprofilen er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, du selv har givet:

Formål: Privat - Pension
Tidshorisont: Om 3 til 7 år
Risiko: Middel
Investeringserfaring: Nogen

Hvis din tidshorisont, risikovillighed eller andre forudsætninger ændrer sig, anbefaler vi, at du opdaterer investeringsprofilen. Det kan du enten gøre via Danske Netbank eller ved at kontakte din rådgiver.

På bilag A kan du se den anbefaling, som banken mener passer til investeringsprofilen. Anbefalingen viser, hvor stor en andel der skal investeres i henholdsvis obligationer og aktier.

Anbefalingen er lavet ud fra de aktuelle forventninger til de finansielle markeder. Hvis du venter med at investere, bør du sikre dig, at anbefalingen stadigvæk er aktuel. Du bør være opmærksom på, at banken ikke overvåger og følger op på dine investeringer, med mindre andet er aftalt.

…"

Af det tilhørende bilag A fremgår:

"…


Obligationer

%

Aktier

%

I alt

65

I alt

35


Sådan gør du

Der er flere måder at føre investeringen ud i livet på. Du kan investere pengene via Danske Netbank eller kontakte din rådgiver.

…"

Banken har anført, at klageren herefter løbende var i dialog med sin rådgiver vedrørende forslag til investeringer. Klageren traf selv beslutning om de enkelte investeringer. Klageren bestrider denne fremstilling. Hun har anført, at rådgiveren normalt foretog investeringerne uden hendes medvirken.

I december 2011 sendte klageren en mail med en vedhæftet klage til banken. Af klagen fremgår:

"…

I henhold til min årsoversigt for 2007 udgjorde den samlede opsparing på … [depot nr. -408] og tilhørende depotkonto … ultimo 2007 i alt kr. 4.135.832.

Det historiske puljeafkast for pension med middel risiko var i henhold til bankens hjemmeside for historisk puljeafkast ved bankvalg for årene 2008 - 2010 gennemsnitligt 3,6 % eller i alt 11,2 %, hvilket stemmer rimeligt med afkastet for den af banken anbefalede fordeling og vægtning for min kapitalpensionsopsparing.

Imidlertid synes banken fra slutningen af 2007 på eget initiativ radikalt at have ændret den faktiske pleje af min opsparing. Obligationsandelen blev kraftigt nedbragt, og aktieandelen og andelen i såkaldte "strukturerede produkter" tilsvarende øget. …

I henhold til årsoversigten for 2010 var den samlede værdi af depotet og den tilhørende depotkonto i alt kr. 3.674.537.

Det er min opfattelse, at dette meget væsentlige tab på over 11 % i forhold til en forventet gevinst på ca. 10 % til kr. 4.541.805 alene skyldes, at banken ikke har overholdt sit rådgivningsansvar og har overtrådt god forretningsskik ved på mine vegne at handle i strid med den aftalte risikoprofil.

Jeg skal derfor anmode banken om at godtgøre mig tabet mellem værdien af depotet og tilhørende depotkonto på kr. 4.541.805, såfremt banken havde respekteret den aftalte risikoprofil og handlet i overensstemmelse med den anbefalede fordeling, og den faktiske værdi ultimo 2010 af depotet og tilhørende depotkonto på kr. 3.674.537, et tab på i alt kr. 867.268.

…"

Ved et brev af 14. marts 2012 afviste banken klagen. Af brevet fremgår:

"…

Det er korrekt, at sammensætningen af dit depot i perioden har fraveget den anbefaling, der fulgte med din investeringsprofil. Det er imidlertid vores opfattelse, at dette har været et bevidst valg fra din side.

Vi har gennemgået en del af de samtaler, som du har haft med din rådgiver i perioden, og det er vores indtryk, at du har været vidende om sammensætningen af dine investeringer, og at denne harmonerede med dine ønsker. Du har også efterfølgende valgt at fastholde en relativ høj aktieandel, blandt andet fordi du ikke ønskede at sælge uden gevinst.

Du antyder desuden i dit brev, at en del af handlerne i perioden er foretaget uden din medvirken. Det er vores vurdering efter en gennemgang af vores interne registreringer og en del af samtalerne med din rådgiver, at du selv traf beslutning om de enkelte handler. I denne forbindelse bør det også have in mente, at du løbende har modtaget fondsnotaer ved hver handel, og at du således allerede ved modtagelsen af disse har haft anledning til at reagere, hvis du fandt, at der var gennemført en handel, uden det var din beslutning.

…"

Under sagens forberedelse er for perioden januar 2007 til september 2008 fremlagt en transaktionsliste for depot nr. -408, klagerens årsoversigter for 2007-2010 samt udvidede investeringsoversigter fra december 2007 og maj 2009.

Parternes påstande

Den 20. april 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal erstatte hendes tab på 867.268 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at klagen vedrører ca. 100 aktiehandler over en periode på ca. tre år.

Banken har foretaget værdipapirhandlerne uden hendes medvirken.

Køb og salg af værdipapirerne fandt sted uden aftale med hende.

Hun traf ikke selvstændigt beslutning om investeringernes sammensætning.

Hun har ikke valgt at fravige den anbefaling, som fremgik af investeringsprofilen.

Hun blev ikke orienteret om, at de af banken foretagne investeringer indebar en afvigelse fra profilen.

Hun kunne ikke ud fra de tilsendte notaer og oversigter vurdere, at rådgiveren ikke overholdt den aftalte investeringsprofil - og da slet ikke, når de lå i en postkasse i Danmark og hun opholdt sig eller lå på hospital i Brasilien.

Banken har som den professionelle aktør handlet ansvarspådragende.

Tabet er opgjort på grundlag af bankens egne oplysninger om udviklingen af de i hendes profil anviste værdipapirer og i overensstemmelse med udviklingen af bankens egen puljepension med tilsvarende risikoprofil og tidshorisont. Da banken ikke har fremført en anden tabsopgørelse, fastholdes den foretagne opgørelse.

Banken har ikke dokumenteret sine påstande, herunder at hun skulle have afvist at sælge aktier.

Banken har ikke overholdt sit rådgivningsansvar og har overtrådt god forretningsskik.

Danske Bank har bl.a. anført, at det afvises, at banken har foretaget værdipapirhandlerne uden klagerens medvirken.

Køb og salg af værdipapirerne skete i henhold til aftale med klageren.

Klageren traf selv beslutning om investeringernes sammensætning.

Klageren valgte at fravige den anbefaling, der fremgik af hendes investeringsprofil.

Klageren blev løbende orienteret om sine investeringer og udviklingen heraf.

Det er klageren selv, der bærer ansvaret for investeringernes udvikling.

Banken kan ikke genkende klagerens beskrivelse af sagens forløb.

Samtlige investeringer blev foretaget ifølge aftale med klageren.

Klageren valgte en relativ høj aktieandel, da hun håbede, at hun dermed kunne undgå at sælge værdipapirer med tab, hvilket desværre viste sig ikke at være muligt.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende.

Klagerens tabsopgørelse bestrides.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet bemærker, at der ikke mellem klageren og Danske Bank er enighed om, hvorvidt de foretagne investeringer var aftalt med klageren.

Ankenævnet finder, at en afklaring heraf samt af sagens øvrige nærmere omstændigheder - herunder om banken har anbefalet klageren investeringer, der ikke kunne anses for egnede for hende henset til hendes investeringsprofil, eller i øvrigt har ydet ansvarspådragende rådgivning - vil forudsætte en yderligere bevisførelse bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1, i nævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.