Selvpensioneringskonto. Ophævelse. Modregning.

Sagsnummer:153/1991
Dato:02-07-1991
Ankenævn:Peter Blok, Arnold Kjær Larsen, Kirsten Nielsen, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Selvpensioneringskonto. Ophævelse. Modregning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 12. januar 1988 ophævede indklagede en af klageren i 1981 etableret selvpensioneringskonto i henhold til en erklæring fra klagerens læge af 16. november 1987, hvorefter det oplystes, at klageren var invalidepensionist.

Kontoens nettoprovenu 5.923,07 kr. blev afdraget på klagerens gæld til indklagede.

Ved skrivelse af 6. september 1988 meddelte revaliderings- og pensionsnævnet for Viborg Amt klageren, at denne tilkendtes førtidspension i henhold til pensionslovens § 14, stk. 3, nr. 1, fra den 1. december 1986.

Efter siden januar 1991 gennem sin advokat at have korresponderet med indklagede har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre hende 5.923,07 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at hun i januar 1988 erfarede, at selvpensioneringskontoen var udgået, hvorefter hun kontaktede indklagede. En navngiven medarbejder oplyste, at indklagede var berettiget til at modregne beløbet i hendes gæld til indklagede. Hun bestrider, at hun har aftalt med indklagede, at kontoen skulle fragå på gælden til indklagede. Klageren har bekræftet, at hun har afleveret den omhandlede erklæring fra lægen, der oplyser, at hun var invalidepensionist. Dette kan imidlertid ikke passe, da hun først den 6. september 1988 fik meddelelse om, at hun ville modtage førtidspension.

Indklagede har anført, at klageren i 1987/88 havde økonomiske problemer og ikke kunne opfylde sine forpligtelser overfor indklagede. Klageren aftalte med indklagede i efteråret 1987, at indeståendet på selvpensioneringskontoen måtte anvendes til afdrag på hendes gæld. Kontoen blev herefter ophævet i januar 1988 i henhold til klagerens læges erklæring, jf. herved § 10, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 776 af 20. november 1986, hvorefter en selvpensioneringskonto kan ophæves ved kontohaverens varige uarbejdsdygtighed. Klageren har først 3 år senere gjort indsigelse og bestridt den indgåede aftale.

Ankenævnets bemærkninger:

Indklagede har anført, at man med klageren har indgået mundtlig aftale om, at nettoprovenuet af selvpensioneringskontoen skulle anvendes til nedbringelse af klagerens gæld til indklagede, medens klageren har bestridt, at der forelå en sådan aftale. En stillingtagen til dette tvistepunkt findes at ville kræve en bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.