Spørgsmål om betaling af likviditetsunderskud i forbindelse med omprioritering.

Sagsnummer:156/1995
Dato:21-11-1995
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Reissmann, Erik Sevaldsen
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om betaling af likviditetsunderskud i forbindelse med omprioritering.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indklagede forestod i 1994 omprioritering af klagernes ejendom. Ved omprioriteringen blev to kontantlån med en obligationsrestgæld på ca. 531.000 kr. erstattet af et nyt kontantlån på 567.000 kr. fra samme realkreditinstitut. Til en efterstående panthaver, hvis pantebrev som følge af særlige indfrielsesvilkår skulle forblive indestående, og som alene respekterede omprioriteringen, mod at nettoprovenuet derved blev afskrevet på hans pantebrev, betaltes et ekstraordinært afdrag på ca. 21.000 kr. Ved omprioriteringens afslutning var der et underskud på 8.622,54 kr. på klagernes omprioriteringskonto. Sagen angår, om indklagede har pådraget sig ansvar for dette underskud. Sagens omstændigheder er følgende:

Klagerne underskrev den 15. februar 1994 låneansøgning til BRF Kredit med anmodning om et 30-årigt kontantlån til indfrielse af to kontantlån med en restgæld på ca. 385.000 kr. På låneansøgningen var anført, at "alle udgifter incl. rente til 1.10.94 ønskes indregnet i det nye lån".

Den 16. marts 1994 tilbød BRF Kredit klagerne et kontantlån på 567.000 kr. med et beregnet kontantprovenu på 558.913 kr. Det fremgik, at sidste frist for opsigelse af de to eksisterende lån til BRF Kredit var 28. april 1994 med indfrielse pr. 1. oktober s.å. Det fremgik yderligere, at obligationsrestgælden på de eksisterende lån ved beregningen af det nye låns størrelse var medtaget til 539.259 kr., ligesom der var afsat 17.525 kr. til betaling af differencerenter. Lånetilbudet blev indhentet gennem klagernes sædvanligt benyttede pengeinstitut.

Klagerne henvendte sig i april 1994 til indklagede med anmodning om, at indklagede forestod omprioriteringen. Indklagede opsagde herefter inden udgangen af april 1994 de to eksisterende lån til BRF Kredit. Det var oprindelig tanken at gennemføre omlægningen pr. terminen 30. september 1994 med henblik på at undgå betaling af differencerenter ved indfrielse af de eksisterende lån. Som følge af et serieskift i de bagvedliggende obligationer på det nye kontantlån blev omlægningen imidlertid fremskyndet, således at de to lån blev indfriet den 29. august 1994, på hvilket tidspunkt det nye lån samtidig blev udbetalt.

Af indfrielseskvitteringerne for de gamle lån fremgår, at lånenes obligationsrestgæld pr. 1. juli 1994 var ca. 531.000 kr. Ved indfrielsen betaltes rente fra 1. juli 1994 til 30. august 1994 med 9.242,51 kr. og differencerente for perioden 30. august til 1. oktober 1994 med 2.744,83 kr.

Til den efterstående panthaver betalte indklagede i ekstraordinært afdrag 21.166,60 kr. med tillæg af gebyr 750 kr.

Det ved omprioriteringen fremkomne underskud på 8.622,54 kr. fremkommer således:

Nettoprovenu fra BRF Kredit
Ekstraordinært afdrag, panthaver
Rykningspåtegning, panthaver
Retsafgift for kopi af deklaration
Tinglysningsafgift
Indklagedes gebyr
Rente pr. 30. september 1994

+ 18.772,77 kr.
- 21.916,60 kr.
1.450,00 kr.
100,00 kr.
- 700,00 kr.
3.250,00 kr.
+ 21,29 kr.
- 8.622,54 kr.Klagerne har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at de ikke hæfter for underskuddet på 8.622,54 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klagerne har anført, at indklagede i forbindelse med, at man påtog sig at forestå omprioriteringen, lovede dem "et neutralt provenu alt incl." Indklagede glemte tilsyneladende afdraget til den private panthaver. Af lånetilbudet fra BRF Kredit fremgik, at der ville være tale om neutralt provenu. De mener, at det er uden betydning, at de på deres budgetkonto i andet pengeinstitut måtte have stående beløb, idet indklagede havde lovet, at omprioriteringen ville hænge sammen i sig selv.

Indklagede har anført, at man ikke har begået fejl eller givet mangelfuld rådgivning. Det likviditetsmæssige underskud på omprioriteringskontoen hos indklagede opvejes mere end rigeligt af det beløb, som klagerne må antages at have opsparet på deres budgetkonto i deres sædvanligt benyttede pengeinstitut, eftersom rentebeløbet for perioden 1. juli til 30. august 1994 på de eksisterende lån eller 9.242,51 kr. blev betalt ved provenuet fra det nye lån. Den kvartårlige ydelse på de gamle lån var på ca. 22.300 kr.; den forholdsmæssige ydelse på det nye lån for perioden 30. august til 30. september 1994 var ca. 5.200 kr., hvorfor klagerne burde have en opsparing på budgetkontoen i størrelsesorden 17.000 kr.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder ikke, at indklagede har begået fejl ved behandlingen af omprioriteringssagen, som kan begrunde et ansvar over for klagerne.

Ankenævnet finder endvidere, at det måtte stå klagerne klart, at deres sædvanlige indbetalinger vedrørende de eksisterende lån måtte tages i betragtning ved den samlede opgørelse af resultatet af omprioriteringen.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.