Indsigelse fra klagerne om at blive frigjort for påtaget kaution som følge af bristede forudsætninger

Sagsnummer:225/2015
Dato:07-10-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Peter Stig Hansen, Karin Sønderbæk, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn
Klageemne:Kaution - hæftelse
Ledetekst:Indsigelse fra klagerne om at blive frigjort for påtaget kaution som følge af bristede forudsætninger
Indklagede:Merkur Andelskasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om klagernes kaution for en højskoles gæld til Merkur Andelskasse er uvirksom som følge af bristede forudsætninger.

Sagens omstændigheder

I 2013 var klagerne A og B ansat på en højskole, H, som henholdsvis forstander og viceforstander. Højskolen var kunde hos Merkur Andelskasse, hvor den blandt andet havde en kredit -784.

Den 12. april 2013 påtog klagerne sig selvskyldnerkaution for kreditten. A’s kaution var begrænset til 180.000 kr. og B’s kaution var begrænset til 10.000 kr. Kautionerne var gældende i 60 måneder fra underskriftstidspunktet.

Kautionsdokumenterne var udover den beløbsmæssige begrænsning enslydende. Af disse fremgår blandt andet:

”…

Som selvskyldnerkautionist hæftende solidarisk for opfyldelse af nuværende og fremtidige forpligtelser af enhver art og for betaling vedrørende

Kredit nr. … 784 med fastsat tilbagebetalingstidspunkt.

Selvskyldnerkautionists underskrift

Jeg accepterer ovenstående bestemmelser. Jeg har modtaget og gjort mig bekendt med en genpart af dette dokument, kopi af låneaftale/kreditaftale med angivelse af aktuel gæld, kopi af kreditoplysninger (såfremt disse kræves i henhold til kreditaftaleloven), eksemplar af Merkurs almindelige forretningsbetingelser samt et eksemplar af Merkurs almindelige bestemmelser for lån og kreditter, som også gælder for lånet/kreditten.

Herudover bekræfter jeg, at Merkur har oplyst mig om låntagers øvrige kreditaftaler med Merkur, herunder den aktuelle størrelse af låntagers gæld for lån og kreditramme samt udnyttelse af kredit.

I den forbindelse bekræfter jeg, at jeg er opmærksom på, at Merkur ikke er ansvarlig for rigtigheden af de bilag, der er indhentet fra låntager, og at kautionsforpligtelsen ikke udelukker Merkur fra nu eller senere at yde låntager lån/-kredit.

…”

Både H’s bestyrelse og medarbejdere fra andelskassen var til stede da klagerne underskrev kautionerne.

Klagerne har anført, at H’s økonomichef den 20. juni 2014 sendte en mail til andelskassen, hvor det fremgik, at andelskassen som forudsætning for yderligere kreditgivning til H havde betinget sig, at klagerne fratrådte. Mailen er ikke fremlagt under sagen, og andelskassen har bestridt at have fremsat krav herom.

Den 29. juni 2014 sendte klagerne en mail til andelskassens afdelingsdirektør og oplyste, at de var blevet foreholdt andelskassens krav om, at de inden den 1. juli 2014 udtrådte af H’s ledelse, før andelskassen ville stille yderligere likviditet til rådighed for H, og at fratrædelsesaftalerne var ved at blive forhandlet på plads. Klagerne ønskede samtidig andelskassens bekræftelse på, at de, når de fratrådte deres stillinger, ville blive frigjort for selvskyldnerkautionerne.

Den 30. juni 2014 besvarede afdelingsdirektøren klagernes mail. Af mailen fremgik blandt andet:

”…

Merkur har ikke ansvar for driften af skolen og i[n]gen mandat til at kræve andet end at budget opfyldes og at økonomien er bæredygtig. Det kan jeg bekræfte vi har fastholdt og fastholdt i vores dialog med skolen, særlig de sidste 2 år.

Skolens interne forhold vil Merkur ikke forholde sig til, og frigivelse af sikkerhed bestemmes ud fra, om der stilles anden stikkerhed til rådighed fra skolen. Vi kan ikke frigive sikkerhed på det nuværende grundlag.

Ønsker skolen at tilbyde anden sikker, vil vi naturligvis gerne forhold os til det.

…”

B var den 2. oktober 2014 via mail i dialog med en rådgiver, R, fra andelskassen om at blive frigjort fra kautionen. B oplyste under dialogen, at den tidligere bestyrelse, da hun påtog sig kautionen, havde lovet, at kautionen ville blive frigivet, hvis ansættelsesforholdet ophørte. R oplyste, at det var et forhold mellem hende og bestyrelsen, og at andelskassen ikke havde lovet dette.

Den 23. november 2014 skrev et medlem af H’s bestyrelse til R. Af mailen fremgår blandt andet:

”…

Jeg er i besiddelse af en mail, som … [H’s økonomichef] har sendt til vores revisor ( du har ikke fået en kopi, såvidt jeg kan se ) hvor han gør gældende at Merkur Andelskasse har som forudsætning for en låneudvidelse, forlangt at … [klagerne] ikke skulle være en del af skolens ledelse. Er du enig med mig i at det må stå for … [H’s økonomichefs] egen regning, da jeg ikke på nogen måde kan tænke mig at der bliver stillet et sådant krav. Har jeg ret i det ???

…”

R besvarede den 24. november 2014 henvendelsen. Af R’s mail fremgik blandt andet:

”…

1. ...[A’s] kaution

Skulle skolen lukke, vil kautionisterne … blive bedt om at indbetale deres forpligtelser.

Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at aftalen mellem skolens bestyrelse og … [A] om at … [A] skal frigøres for sine forpligtelser i forbindelse med en fratræden er en sag mellem bestyrelsen og … [A].

2. … [A’s] fratræden

Jeg/Merkur har på INTET tidspunkt opstillet et krav om, at en forudsætning for en låneudvidelse var, at … [A] og/eller … [B] fratrådte.

…”

Den 16. juni 2015 afviste andelskassen i et brev til klagerne igen at frigive selvskyldnerkautionerne.

Den 10. juli 2015 indbragte klagerne sagen for Ankenævnet.

Det er under sagen oplyst, at andelskassen efter klagerne fratrådte ydede H flere lån.

H blev taget under konkurs den 9. november 2015 og andelskassen kaldte efterfølgende A’s selvskyldnerkaution med krav om betaling af 142.481,79 kr.

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagernes påstand således, at Merkur Andelskasse skal frigive selvskyldnerkautionerne og frafalde kravet mod A.

Merkur Andelskasse har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at deres fortsatte ansættelse på højskolen var en væsentlig og en for andelskassen kendelig forudsætning, da de påtog sig selvskyldnerkautionerne.

Det fremgik også direkte af kautionsdokumenterne, at de kautionerede i kraft af deres ansættelse som henholdsvis forstander og viceforstander.

Højskolens bestyrelse oplyste i bankens påhør, at de, hvis ansættelsesforholdet ophørte, ville blive frigjort af deres kautionsforpligtelser.

Andelskassen var vidende om at de fratrådte og indholdet af fratrædelsesaftalerne. Den har desuagtet kaldt A’s kaution og krævet betaling af 142.481,79 kr.

Efter fratrædelserne havde de ikke længere indblik i højskolens økonomiske situation. Andelskassen ydede efter A fratrådte yderligere lån til højskolen og forøgede derved A’s tabsrisiko.

Merkur Andelskassehar til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen vedrører et forhold mellem en virksomhed og ledende medarbejdere med indgående kendskab til skolens økonomiske stilling.

Til støtte for frifindelsespåstanden har Merkur Andelskasse anført, den ikke pålagde bestyrelsen at afskedige klagerne, og at den ikke kendte til vilkårene i klagernes fratrædelsesaftaler og derfor heller ikke er forpligtet af disse.

Andelskassen har aldrig afgivet en erklæring om, at klagerne ved afskedigelse ville blive frigjort. Hvis det var tilfældet, ville det fremgå af kautionserklæringerne.

Det blev i A’s kautionserklæring anført, at hun var forstander for at tydeliggøre, at hun var bekendt med højskolens økonomiske situation.

De efterfølgende udvidelser af højskolens engagement skete på dækket basis. Det lån klagerne kautionerede for blev ikke udvidet.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne, A og B, påtog sig den 12. april 2013 begrænset selvskyldnerkautioner på 180.000 kr. og 10.000 kr. for hvad højskolen, hvor de var ansat som henholdsvis forstander og viceforstander, måtte være eller blive Merkur Andelskasse skyldig på en kredit -784 ydet af Merkur Andelskasse til højskolen.

Klagerne er forpligtet af deres kautionsløfte, medmindre de kan godtgøre, at aftalerne er ugyldige.

Ankenævnet finder ikke, at klagerne har godtgjort omstændigheder, der kan medføre, at aftalerne er ugyldige.

Klagerne får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.