Indsigelse mod opkrævning af gebyr for aflysning af under-pant i ejerpantebrev hos køber af ejendom.

Sagsnummer:128/2018
Dato:18-09-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, Peter Stig Han-sen, Troels Hauer Holmberg og Finn Borgquist
Klageemne:Gebyr - øvrige spørgsmål
Ejerpantebrev - frigivelse af håndpantsætning
Ledetekst:Indsigelse mod opkrævning af gebyr for aflysning af under-pant i ejerpantebrev hos køber af ejendom.
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opkrævning af gebyr for aflysning af underpant i ejerpantebrev hos køber af ejendom.

Sagens omstændigheder

I januar 2018 købte klageren en ejerlejlighed. Sælger var kunde i Nordjyske Bank (nu Ringkjøbing Landbobank). I forbindelse med købet ønskede klageren at overtage sælgers ejerpantebrev, som banken havde underpant i.

Af købsaftalen mellem klageren og sælger fremgik bl.a.:

”Køber overtager sælgers ejerpantebrev(e), i det omfang det er muligt, med mindre andet er aftalt i købsaftalens afsnit 11, eller særskilt aftalt i købsaftalen.

Hvis indestående ejerpantebrev(e) ikke er digitaliseret, skal sælger foranledige at dette/disse bliver digitaliseret, så overdragelsespåtegning kan tinglyses. Sælger afholder eventuelle omkostninger til digitalisering. Køber afholder alle øvrige omkostninger, herunder … eventuelle omkostninger til sælgers pengeinstitut, i forbindelse med overtagelse af ejerpantebrev(e).”

Banken beregnede sig et gebyr over for klageren på 600 kr. for sletning af sit underpant i ejerpantebrevet.

Banken har fremlagt en gebyrliste, hvoraf fremgår, at Nordjyske Banks gebyr for ”afgivelse af EP v/ salg og sletning af underpant” var 1.200 kr.

Parternes påstande

Den 10. april 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Ringkjøbing Landbobank skal betale 600 kr.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har opkrævet ham et gebyr på 600 kr. for at slette sit underpant i sælgers ejerpantebrev. Der er ikke grundlag for at opkræve beløbet hos ham. Han er ikke blevet informeret om dette gebyr, som heller ikke er at finde i bankens prisliste.

Gebyret er urimeligt og kan ikke opkræves hos ham.

Gebyret i prislisten, som banken har påberåbt sig, retter sig til sælger af en bolig og ikke til køber. I prislisten er således anført, at gebyret gælder "ved salg” af ejendom.

Ringkjøbing Landbobank har anført, at et ejerpantebrev normalt vil blive aflyst i forbindelse med et ejendomssalg, og sælger betaler banken et gebyr for dette. Klageren ønskede imidlertid at overtage ejerpantebrevet, og fordelingen af udgifter i den forbindelse blev aftalt mellem klageren og sælger i købsaftalen. I købsaftalens var det således aftalt, at ”Sælger afholder eventuelle omkostninger til digitalisering. Køber afholder alle øvrige omkostninger, herunder … eventuelle omkostninger til sælgers pengeinstitut, i forbindelse med overtagelse af ejerpantebrev(e).”

Banken har som sælgers pengeinstitut på baggrund af købsaftalen beregnet sig et gebyr på 600 kr. over for klageren for sletning af underpantet i ejerpantebrevet.

Af bankens prisliste fremgik, at normalprisen for sletning af underpant i et ejerpantebrev var 1.200 kr. Banken gav 50 % rabat på gebyret.

Ankenævnets bemærkninger

I forbindelse med køb af en lejlighed overtog klageren et ejerpantebrev fra sælger, der var kunde i Nordjyske Bank (nu Ringkjøbing Landbobank). Banken opkrævede et gebyr på 600 kr. hos klageren for aflysning af sit underpant i ejerpantebrevet.

Under hensyn til købsaftalens bestemmelser om, at klageren skulle afholde eventuelle omkostninger til banken i forbindelse med overtagelse af ejerpantebrevet, finder Ankenævnet ikke grundlag for at pålægge banken at tilbagebetale det opkrævede gebyr.

Af bankens prisliste fremgik, at bankens gebyr for sletning af underpant i ejerpantebrev var 1.200 kr. Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte det opkrævede gebyr på 600 kr. som urimeligt.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.