Indsigelse vedrørende for lang ekspeditionstid i forbindelse med låneomlægning. Indsigelse mod at lånetilbud ikke blev afgivet i umiddelbar forlængelse af vurderingen af ejendommen.

Sagsnummer:472/2022
Dato:09-05-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Jimmy Bak, Tina Thygesen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Realkreditbelåning - ekspeditionstid
Ledetekst:Indsigelse vedrørende for lang ekspeditionstid i forbindelse med låneomlægning. Indsigelse mod at lånetilbud ikke blev afgivet i umiddelbar forlængelse af vurderingen af ejendommen.
Indklagede:Hvidbjerg Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om for lang ekspeditionstid i forbindelse med lånomlægning, og at der skulle gå ti dage fra vurderingen forelå, til at der blev afholdt møde med henblik på en drøftelse af lånemuligheder.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Hvidbjerg Bank.

Klageren ønskede i januar 2022 en omlægning af sit F5-lån med afdrag til et F5-lån uden afdrag.

Den 10. januar 2022 indgik klageren og banken en aftale om besigtigelse af klagerens ejendom, og banken bad samme dag Totalkredit foretage en vurdering.

Af mailkorrespondance af 12. januar 2022 mellem klageren og banken fremgår, at klageren i forlængelse af en telefonsamtale med banken gav udtryk for, at banken ikke skulle bruge tid på hans økonomiske beregninger nu, men afvente vurderingen af ejendommen. Banken svarede, at den ville vende retur for et møde, når vurderingen var foretaget.

Den 17. januar 2022 blev ejendommen besigtiget og vurderingen forelå, hvorefter banken kontaktede klageren med henblik på at aftale et møde vedrørende låneomlægningen.

Den 27. januar 2022 blev der afholdt et møde i banken vedrørende lånemulighederne. Der er ikke fremlagt et referat af mødet.

Den 28. januar 2022 modtog banken en henvendelse fra klageren angående valg af lån, hvoraf fremgik:

”… Tak for et godt og konstruktivt møde. Vi (B og jeg) har talt om de forskellige muligheder, og vi er kommet til det resultat, at vi gerne vil have sagen afsluttet nu selv om en udskydelse til 2024 ville være bedst set ud fra en økonomisk synsvinkel. … Jeg vil derfor bede dig om at igangsætte en lånesag i Totalkredit. Fremadrettet vil vores økonomiske mellemværende med banken og Totalkredit se således ud: Der hjemtages et nyt F5 afdragsfrit lån i Totalkredit på kr. 1.750.000,00 svarende til en belåning på 70%. …”

Banken har oplyst, at sagen herefter blev overdraget til produktion.

Banken har oplyst, at den fremsendte et tilbud på det ønskede lån den 7. februar 2022, men at klageren i stedet ønskede et tilbud på et lån med Rentemax. Den 9. februar 2022 fremsendte banken et tilbud på Rentemax, som blev underskrevet samme aften.

Den 10. februar 2022 blev lånet udbetalt med valør den 15. februar 2022.

Den 5. september 2022 henvendte klageren sig til banken, og skrev blandt andet:

”Bankens selvforskyldte forsinkelser betød, at vi lige nåede at se ”rente-nul-toget” forlade ”perronen”. Muligheden for at det F5 lån, som vi regnede med blev forspildt p.g.a. af smøleri og manglende pligtopfyldelse.”

Den 6. september 2022 besvarede banken klagerens henvendelse, hvori den gennemgik sagsforløbet og skrev:

”Det kan ikke forventes at boligsagen kan ekspederes hurtigere end ovenstående og denne sag er produceret i [by] afdeling, da alle sager i banken ekspederes i den rækkefølge de kommer ind uden skelen til, hvilken afdeling de kommer fra. Kurssikring og udbetaling kan først ske, når lånetilbuddet er bevilget, dannet og underskrevet. … Til venlig orientering er lånet tDKK 1.750 udbetalt til kurs 102,19 og kan i øjeblikket indfries til kurs ca. 95, så du har mulighed for at realisere en pæn kursgevinst, hvis du ønsker at indfri gælden og vælge en anden låntype.”

Den 19. september 2022 svarede klageren:

”Mandag den 17. januar 2022 bliver ejendommen vurderet af Totalkredits vurderingsinspektør, og allerede næste dags formiddag, tirsdag den 18. jan. 2022 foreligger vurderingen. Af uforklarlige årsager bliver der først 10 dage senere, den 27. jan. afholdt et kundemøde i banken. Hvad de 10 dage bruges på må stå hen i det uvisse. 10 dage der får en afgørende indflydelse på sagens udfald. Mødet kan kun betegnes som komplet overflødigt, idet det allerede lå fast, at et bestående F5 lån med afdrag skulle erstattes af et nyt F5 lån med 10 års afdragsfrihed. At jeg skulle hjem og tænke over sagen lyder højst usandsynlig. Mødet kunne så let som ingenting have været afholdt telefonisk, hvilket kunne være sket tirsdag den 18. jan. 2022. … Så går der yderligere 10 dage, før der den 7. februar 2022 foreligger et lånetilbud. … På grund af en helt urimelige lang ekspeditionstid blev muligheden for at få et F5 lån med 0-rente forpasset. Renten var steget til 0,6921% p.a., hvorfor jeg valgte et Rente-maxlån-10 år. Jeg har tidligere spurgt om, hvor lang tid det tager at oprette og udskrive et lånetilbud. Det har du ikke ønsket at svare på. … Da sagen allerede var kreditbehandlet og bevilget kunne et lånetilbud have været udskrevet tirsdag eftermiddag den 18. jan. 2022. … Under alle omstændigheder langt, langt tidligere end den 7. feb. 2023.”

Klageren klagede herefter den 1. oktober 2022 til bankens klageansvarlige, som fastholdt en afvisning af klagerens krav blandt andet under henvisning til, at klageren selv var med til at aftale mødet den 27. januar 2022, hvilket udgjorde de første 8 bankdage. Klageren svarede den 19. oktober 2022, hvor han blandt andet skrev:

”Det centrale punkt i sagsforløbet er og bliver mødet den 27. januar 2022. Det ukorrekt, at jeg har været med til at aftale tidspunktet. Det blev dikteret af [rådgiveren, R]. På mit spørgsmål om, hvorfor der skulle gå ti dage, fik jeg følgende svar: ”Jeg har jo andre kunder end dig”.

Parternes påstande

Den 10. november 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Hvidbjerg Bank skal yde kontant kompensation.

Hvidbjerg Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han efter vurderingen af ejendommen blev indkaldt til et møde med ti dages varsel, hvilket han opponerede imod, men fik følgende kommentar ”Jeg har jo andre kunder end dig”.

Han var bankprokurist med speciale i rådgivning på alle niveauer, herunder realkreditbelåning, hvorfor et møde var aldeles overflødigt, hvilket R burde vide, idet R var bekendt med, at han havde været ansat i banksektoren i næsten 50 år.

R udviste ikke rettidig omhu, idet han burde vide, at en kreditforeningssag hører til den type sager, der skal ekspederes uden unødigt ophold.

Bankens klageansvarliges afvisning af sagen har fra begyndelsen været bygget på et udsagn om, at han havde accepteret mødetidspunktet, hvilket var ukorrekt.

Sagens udfald skyldes R’s håndtering af sagen.

Han har tilbudt banken et forlig.

Hvidbjerg Bank har anført, at der på mødet i januar blev aftalt en omlægning af lånet, og at klageren herefter selv ændrede det fra et F5 lån til lån med renteloft. Klageren udtrykte efterfølgende tilfredshed med omlægningen.

Banken havde ingen interesse i at trække processen i langdrag på det tidspunkt og var i forløbet i dialog med klageren, som telefonisk accepterede dato for afholdelse af mødet.

Det ikke bankens opfattelse at ”rettidig omhu” i forbindelse med sagen er blevet overskredet eller på anden måde misbrugt, idet der igennem hele forløbet har været dialog og accept på de indgåede aftaler.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Hvidbjerg Bank.

Klageren ønskede i januar 2022 en omlægning af sit F5 lån med afdrag til et F5 lån uden afdrag. Klagerens ejendom blev vurderet den 17. januar 2022, og klageren og banken afholdt et møde 27. januar 2022 vedrørende låneomlægningen. Den 28. januar 2022 modtog banken en henvendelse fra klageren, hvor han gav udtryk for, at han ønskede et F5 lån uden afdrag på 1.750.000 kr. Banken fremsendte den 7. februar 2022 et lånetilbud, hvorefter klageren bad om et lånetilbud på et Rentemax lån, som blev sendt til klageren og underskrevet af ham den 9. februar 2022. Klageren har oplyst, at årsagen til ændringen til Rentemax lånet var renteudviklingen på daværende tidspunkt. Lånet blev udbetalt den 10. februar 2022.

Klageren har anført, at han ikke accepterede mødetidspunktet, som blev dikteret af banken, og at mødet den 27. januar 2022 var overflødigt.

Ankenævnet finder ikke, at der i sagen er oplysninger, der understøtter, at parterne ikke har været enige om at afholde et møde vedrørende låneomlægningen eller tidspunktet herfor.

Ankenævnet finder endvidere på baggrund af oplysningerne i sagen ikke, at banken har handlet ansvarspådragende ved, at der først den 7. februar 2022, som var 6. bankdag efter klagerens anmodning den 28. januar 2022 om lånetilbud på et F5 lån uden afdrag, forelå et lånetilbud. Ankenævnet bemærker i forbindelse hermed, at klageren den 7. februar 2022 ønskede et alternativt lån, og at et lånetilbud herpå forelå den 9. februar 2022 og blev ekspederet dagen efter den 10. februar 2022.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.