Indsigelse mod opkrævning af gebyr for returnering af beløb, der oversteg maksimum for indskud på aldersopsparing.

Sagsnummer:512/2020
Dato:27-08-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, George Wenning, Morten Bruun Pedersen,
Klageemne:Pensionskonti - øvrige spørgsmål
Gebyr - depot
Ledetekst:Indsigelse mod opkrævning af gebyr for returnering af beløb, der oversteg maksimum for indskud på aldersopsparing.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opkrævning af gebyr for returnering af beløb, der oversteg maksimum for indskud på en aldersopsparing.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordnet Bank, hvor han havde et frit depot og en dertil hørende konto (depot-/kontonummer -158) og et pensionsdepot med en tilhørende aldersopsparing (depot-/kontonummer -140).

Den 1. september 2020 foretog klageren en indbetaling på 5.000 kr. til sin aldersopsparing. Samme dag sendte banken klageren en besked via beskedfunktionen på hans depot, hvori den anførte følgende:

”Vi har modtaget en indbetaling fra dig på kr. 5.000,00 mere på din aldersopsparing, end du har mulighed for at indbetale i år.

Grænsen for indbetaling på en aldersopsparing for dig i 2020 er kr. 50.200,00 – og det overskydende beløb er derfor gået ind på en fejlkonto i Nordnet Bank.

Det er desværre ikke muligt at dække minus på konto pga. afkastskat osv. ved at indbetale mere end maxgrænse.

Vi overfører de kr. 5.000,00 til dit depot med kontonummer [-158].

Du skal være opmærksom på, at fra den 1. juli 2020 tager vi et gebyr på 699 kroner for at returnere fejlindbetalte beløb, hvis kunden tidligere blev gjort opmærksom over, at der ikke længere må indbetales på ordningen over den bestemte beløbsgrænse om året, dvs. ikke denne gang men fremover. …”

Banken har oplyst, at den som en ekstra service den 1. september 2020 ligeledes sendte en mail til klagerens mailadresse om, at han skulle logge på sit depot og læse den besked, der var sendt til ham via beskedfunktionen på depotet.

Den 1. oktober 2020 foretog klageren igen en indbetaling på 5.000 kr. til aldersopsparingen, der oversteg det gældende maksimum. Banken korrigerede også denne indbetaling og opkrævede i den forbindelse gebyret på 699 kr., der blev trukket på klagerens frie depot -158. Klageren blev orienteret herom ved en besked sendt via beskedfunktionen på hans depot. Som en ekstra service sendte banken også en mail til klagerens mailadresse om, at han skulle logge på sit depot og læse den besked, der var sendt til ham.

Klageren gjorde efterfølgende over for banken indsigelse mod opkrævningen af gebyret på 699 kr. og anførte, at det var eksorbitant højt, og at banken ikke havde det fornødne grundlag for at opkræve gebyret.

Banken afviste indsigelsen og fastholdt gebyret.

Af bankens Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale (2020:1) fremgår blandt andet:

G.1 Gebyrer m.m.

Selskabet opkræver gebyrer for deponering og for øvrige tjenester i henhold til Depot-/kontoaftalen og disse Almindelige betingelser, i henhold til hvad Selskabet har meddelt Kunden ved oprettelse af depotet eller senere som angivet i punkt G.15 samt i henhold til ved enhver tid gældende prisliste. …

Kunden gøres opmærksom på, at meddelelse om ændringer i prislisten kun meddeles Kunden i elektronisk form via Selskabets hjemmeside via loginadgang.

G.3 Meddelelser m.m.

Meddelelse fra selskabet

Selskabet har også ret til at sende meddelelse til Kunden via e-mail til en af Kunden oplyst e-mailadresse, eller via anden elektronisk kommunikation (f.eks. via Selskabets beskedfunktion på Kundens depot), når Selskabet skønner, at det er passende.

G.15 Ændring af de almindelige betingelser og gebyrer

Ændringer af Depot-/kontoaftalen, disse Almindelige betingelser eller Selskabets gebyrer har virkning over for Kunden to måneder efter, at Kunden i henhold til punkt G.3 anses for at have modtaget meddelelse om ændringen eller det tidspunkt som følger af myndighedsbeslutning, domstolsafgørelse eller lov. …”

Banken har oplyst, at den indførte gebyret med virkning fra den 1. juli 2020. Ændringen af bankens prisliste blev varslet over for klageren via beskedfunktionen på hans depot den 30. april 2020 med to måneders varsel. I varslingen var der blandt andet et link til bankens justerede prisliste, og af prislisten under ”priser pension”/”administrative tjenester depot” fremgik følgende:

”Timepris pr. påbegyndt time for ydelser udover prisliste (f.eks. returnering af fejlindbetaling, diverse korrektioner i PAL-beregning eller lignende) 699 DKK”

Parternes påstande

Den 21. december 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal tilbagebetale gebyret på 699 kr.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han har to depoter hos Nordnet Bank, et aldersopsparingsdepot og et aktiedepot. Der kan investeres via begge depoter med penge, der står på depoternes respektive konti. Banken har udgivet en app, som han anvender til at holde øje med depoterne. Man kan også logge på nordnet.dk for det samme.

Hos Nordnet Bank kan man oprette automatisk månedlig investering fra depoterne, kaldet Månedsopsparing. Han oprettede ultimo august 2020 en fast overførsel til Nordnet Bank fra et andet pengeinstitut på et beløb med henblik på Månedsopsparing.

Han har tidligere fået direkte meddelelse via mail om de konkrete aktiekøb, hvor der i mailen var angivet antallet af købte aktier, og prisen. I oktober 2020 undrede han sig over, at han ikke havde modtaget disse mails om aktiekøb, idet den faste overførsel via det andet pengeinstitut var foretaget. Nærmere undersøgelse via nordnet.dk viste, at han i overførslen ved en fejl havde angivet kontonummer tilhørende aldersopsparingsdepot i stedet for aktiedepot i Nordnet Bank.

Samtidig opdagede han, at der lå nogle ulæste meddelelser i Nordnet Banks interne beskedsystem. Han havde regnet med, at meddelelser fremgik via appen, idet han der havde aktiveret notifikationer, men der var ikke blevet udsendt meddelelser via appen. Først december 2020 kunne han pludselig se disse meddelelser via appen måske foranlediget af hans klage til banken.

Det af banken opkrævede gebyr må anses for et gebyr for en tjenesteydelse. Det følger af Forbrugerombudsmandens vejledning om gebyrer, at et gebyr skal svare til de rimelige omkostninger, der er forbundet med betalingen.

Gebyret på 699 kr. er uberettiget og eksorbitant i forhold til den tid, som banken kan have anvendt på opgaven, der oftest vil være automatiseret via it-systemet. Banken anfører, at den har udvist ekstra service, både fordi den i september 2020 gjorde ham opmærksom på gebyret, og fordi den har brugt tid på at forklare processen.

Banken har ikke efterlevet sine egne almindelige bestemmelser, hvoraf det under punkt G.15 fremgår, at et gebyr har virkning to måneder efter, at det efter bankens opfattelse er modtaget. Banken udsendte den 1. september 2020 første advarsel om gebyret, og en måned senere, den 1.oktober 2020 pålagde den ham gebyret.

Banken anfører, at den har varslet gebyret til ikrafttrædelse den 1. juli 2020. Ved en gennemgang af sendte meddelelser fra banken ses kun en den 30. april 2020 udsendt prisliste, hvor der under Depot er angivet ”Timepris pr. påbegyndt time for ydelser ud over prisliste 699 DKK”. Prislisten må anses for et utilstrækkeligt forvarsel, og ukonkret, da banken principielt kan forlange 699 kr. for hvad som helst, der ikke specifikt er angivet i prislisten. Hvis banken havde angivet 6.999 kr. som timepris, kunne banken også forlange det, for hvad som helst.

Banken har ikke informeret tilstrækkeligt om gebyret. Han har kun modtaget en mail den 1. september 2020 med det indhold, at han kan logge på Nordnet Bank for at læse en besked. Han finder det utilstrækkeligt blot at sende en mail med en besked om, at der er en besked, når beskeden kan have en negativ økonomisk betydning. Der er langt fra dette, til man førhen modtog gebyrændringer skriftligt pr. brev. Banken anfører, at han har pligt til løbende at læse meddelelser fra banken, hvilket ikke fremgår af bankens almindelige bestemmelser.

Af Forbrugerombudsmandens vejledning om gebyrer, afsnit 6.2, fremgår, at varsling skal ske som individuel kommunikation, og varsling som udgangspunkt skal ske via et varigt medium, fx et brev eller en mail. Der henvises ligeledes til § 3 i markedsføringsloven om god markedsføringsskik og/eller § 4 i markedsføringsloven om god erhvervsskik. Banken har ikke opfyldt sin varslingspligt, når den anfører, at ”Kunden har selv ansvaret for at læse de beskeder, der sendes via beskedfunktionen på hans depot”.

Nordnet Bank AB har anført, at banken ved korrektionen af klagerens indbetaling til aldersopsparingen har udført en administrativ opgave for klageren, for hvilken der i henhold til prislisten kan opkræves et gebyr på 699 kr. pr. påbegyndt time.

Gebyret blev indført med virkning den 1. juli 2020 og korrekt varslet med to måneder over for kunderne i overensstemmelse med bankens Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale, punkt G.1, G.3 og G.15.

Det fremgår af bankens almindelige betingelser, punkt G.1, at ændringer i prislisten kun meddeles kunden i elektronisk form via Nordnets hjemmeside via loginadgang. Beskedfunktionen på depotet fungerer som en almindelig mailboks på kundens depot, hvor man også efterfølgende kan finde tidligere sendte beskeder. Kravet om varigt medium er hermed opfyldt, idet beskedfunktionen må anses som et varigt medium.

Banken har ydet klageren en ekstra service ved den 1. september 2020 at foretage korrektionen uden at opkræve gebyr og ved på daværende tidspunkt og efterfølgende at orientere klageren detaljeret om processen i forbindelse med sådanne indbetalinger og korrektioner til aldersopsparinger.

Det fremgår af bankens almindelige betingelser, punkt G.3, at selskabet har ret til at sende meddelelser til kunderne via beskedfunktionen på depotet.

Klageren har selv ansvaret for at læse de beskeder, der sendes via beskedfunktionen på hans depot. Det er således klagerens eget ansvar, at han ikke har gjort sig bekendt med ændringerne i prislisten samt den efterfølgende korrespondance fra banken.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende, og klageren har ikke krav på at få gebyret tilbagebetalt.

Ifølge Forbrugerombudsmandens vejledning om gebyrer, som klageren henviser til, må et gebyr ikke være urimelig højt i forhold til den ydelse, som gebyret dækker over. Banken er enig med klageren i, at der her er tale om en tjenesteydelse.

Gebyret dækker det arbejde, som banken har i forbindelse med korrektionen. Ved hver indbetaling, som kunden har foretaget over maksimum, er der en medarbejder i Nordnet Bank, København, der manuelt undersøger, hvorfor beløbet ikke kan placeres automatisk, hvorefter sagen overdrages til Stockholm, hvor en medarbejder foretager den korrigerende manuelle bogføring af beløbet, så dette bliver tilbageført til kunden.

Det opkrævede gebyr på 699 kr. er således rimeligt i forhold til den udførte opgave.

Ankenævnets bemærkninger

Den 1. september og 1. oktober 2020 foretog klageren ved en fejl indbetaling på 5.000 kr. til sin aldersopsparing i Nordnet Bank, der oversteg det gældende maksimum for indbetalinger. Banken korrigerede indbetalingerne og indsatte i stedet beløbene på klagerens frie depot med den tilhørende konto. Banken orienterede klageren herom ved beskeder af henholdsvis 1. september og 1. oktober 2020 via beskedfunktionen på hans depot og sendte ligeledes klageren en mail, hvori den anførte, at klageren skulle logge ind på sit depot og læse den besked, der var sendt til ham via beskedfunktionen på depotet.

I forbindelse med korrektionen af indbetalingen den 1. oktober 2020 opkrævede banken et gebyr på 699 kr.

Ankenævnet finder, at indførelsen af gebyret på 699 kr. blev varslet korrekt med to måneders varsel over for klageren i overensstemmelse med bankens Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale punkt G.1, G.3 og G 15, og at banken var berettiget til alene at sende meddelelsen om ændringen af prislisten elektronisk til klageren.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at det af banken opkrævede gebyr for korrektion af klagerens indbetaling til aldersopsparingen overstiger det rimelige. Ankenævnet finder derfor ikke, at det kan pålægges banken at refundere gebyret.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.