Spørgsmål om ubegrænset hæftelse for misbrug af Visa/dankort som følge af manglende spærring i en situation, hvor kortholder var blevet truet til at overlade kort og pinkode til tredjemand.

Sagsnummer:250/2016
Dato:04-07-2017
Ankenævn:Eva Hammerum, Jesper Claus Christensen, Kjeld Gosvig-Jensen, Lani Bannach og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - ubegrænset hæftelse
Ledetekst:Spørgsmål om ubegrænset hæftelse for misbrug af Visa/dankort som følge af manglende spærring i en situation, hvor kortholder var blevet truet til at overlade kort og pinkode til tredjemand.
Indklagede:Sparekassen Kronjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om ubegrænset hæftelse for misbrug af Visa/dankort som følge af manglende spærring i en situation, hvor kortholder var blevet truet til at overlade kort og pinkode til tredjemand.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Sparekassen Kronjylland, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

Natten til den 20. september 2015 (en søndag) kl. cirka 2 blev klageren af tre gerningsmænd truet til at udlevere sin mobiltelefon, Visa/dankortet og den tilhørende pinkode. Klageren overværede kl. 02.09, hvor han blev holdt tilbage af to af gerningsmændene, at den tredje gerningsmand anvendte kortet og pinkoden til at hæve 2.000 kr. i en pengeautomat.

Kl. 02.38 og kl. 02.40, hvor gerningsmændene havde ladet klageren gå, blev der med kortet og pinkoden foretaget to hævninger på henholdsvis 2.000 kr. og 1.000 kr. i en anden pengeautomat. Samme nat klokken 05.01 og efterfølgende blev der foretaget yderligere transaktioner med kortet.

Den 20. september 2015 kl. 12.13 spærrede klageren kortet ved henvendelse til Nets. Klageren anmeldte endvidere røveriet til politiet og gjorde indsigelse mod transaktionerne med kortet.

Den 25. september 2015 underskrev klageren et spørgeskema og en tro- og loveerklæring til sparekassen, hvor han gjorde indsigelse mod 14 transaktioner med kortet på i alt 40.736,40 kr. I spørgeskemaet anførte klageren blandt andet, at han havde prøvet ”at spærre mit kort inde på sparekassens hjemme side, men at der bare oplyses at man skal ringe, hvilket ikke kunne lade sig gøre.”

Sparekassen påtog sig at dække de tre pengeautomathævninger den 20. september 2015 henholdsvis kl. 02.09, kl. 02.38 og kl. 02.40 på i alt 5.000 kr., der blev foretaget i umiddelbar tilknytning til, at klageren under trussel blev tvunget til at udlevere kortet og pinkoden. Det var sparekassens opfattelse, at klageren burde have spærret kortet inden klokken 05.01, og at klageren hæftede for hele misbruget som følge af den manglende spærring.

Klageren fastholdt sin indsigelse mod de resterende transaktioner.

Den 8. august 2016 indgav klageren en klage over Sparekassen Kronjylland til Ankenævnet.

Sparekassen har under sagen frafaldet klagerens hæftelse for yderligere seks transaktioner på i alt 17.736,40 kr., idet sparekassen har anført, at en eventuel tvivl om, hvorvidt betalingsmodtager havde været i ond tro, jf. betalingstjenestelovens § 62, stk. 9, herved kom klageren til gode. I de 17.736,40 kr. indgik et beløb på i alt 3.268,40 kr., som sparekassen havde modtaget retur fra forretninger, og som sparekassen tidligere havde godtgjort klageren. Sparekassen fastholdt, at klageren hæftede for de resterende fem transaktioner på i alt 18.000 kr., jf. følgende oversigt:

20.9.2015 kl.

beløb i kr.

modtager

Refunderet kr.

ikke refunderet kr.

02.09

2000,00

pengeautomat 1

2000,00

 

02.38

2000,00

pengeautomat 2

2000,00

 

02.40

1000,00

pengeautomat 2

1000,00

 

05.01

1000,00

kiosk

 

1000,00

05.12

4000,00

tankstation 1

 

4000,00

05.22

6179,00

tankstation 1

6179,00

 

05.29

4020,95

tankstation 1

4020,00

 

06.10

5000,00

tankstation 2

 

5000,00

06.17

1000,00

tankstation 2

1000,00

 

06.37

4000,00

tankstation 1

 

4000,00

07.19

4068,45

tankstation 1

4068,45

 

07.58

4000,00

tankstation 3

 

4000,00

07.58

11,50

tankstation 3

11,50

 

08.15

2456,50

tankstation 3

2456,50

 

i alt

40736,40

 

22735,45

18000,00

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Sparekassen Kronjylland skal erstatte tabet som følge af røveri og misbrug af hans dankort.

Sparekassen Kronjylland har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen bør dække det resterende tab som følge af røveriet og misbruget af hans dankort med fradrag af selvrisikoen på 1.100 kr.

Røveriet fandt sted da han – godt beruset – var på vej hjem fra byen efter at have været til en 25 års fødselsdagsfest. Han blev passet op af tre mænd, der truede ham til at udlevere Visa/dankort, pinkode og mobiltelefon. To af gerningsmændene holdt ham tilbage, mens en tredje afprøvede, om han kunne hæve penge i en pengeautomat – altså om koden virkede. Gerningsmændene efterlod ham heldigvis uden at han blev fysisk overfaldet. Han vandrede hjem og var meget forvirret, nærmest i chok.

Næste formiddag kom hans søster og fandt ham i chok og i en apatisk tilstand. Hun spurgte til, hvad der var sket, da hun kunne se, at der var noget fuldstændig galt. De fik straks spærret kortet og ringet til politiet på søsterens mobiltelefon. På baggrund af hans tilstand skete spærringen så hurtigt som muligt.

Sparekassen Kronjylland har anført, at kortet og pinkoden blev anvendt ved de omtvistede transaktioner, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført, jf. betalingstjenestelovens § 62, stk. 1, 2. pkt.

Misbruget er foretaget af tre personer og hos forskellige betalingsmodtagere. Det kan derfor ikke antages, at betalingsmodtagerne var i ond tro.

Klageren indså og vidste, at de tre personer, som fik kortet og pinkoden, ville misbruge kortet. Klagerens hæftelse er derfor omfattet af § 62, stk. 6 om ubegrænset hæftelse for misbrug. Sparekassen accepterer imidlertid, at klageren ikke hæfter for det misbrug, som var en direkte følge af truslen, og som klageren ikke kunne forhindre, hvilket var baggrunden for, at sparekassen godtgjorde klageren de tre første hævninger på i alt 5.000 kr.

En kortholder, der under trusler udleverer kort og pinkode, hæfter ubegrænset for de hævninger, som kunne have været undgået, hvis kortholder havde spærret sit kort efter at truslen ikke længere bestod. Dette er fastslået af Østre Landsret i dommen refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2010 side 1819. Hvis klageren i nærværende sag havde spærret sit kort, efter at truslen ikke længere bestod, ville hævningerne kl. 05.01 og fremefter ikke kunne have været foretaget.

Gerningsmændene lod klageren gå senest kl. 2.15. Episoden fandt sted midt i byen og kun 500-700 meter fra en politistation. Politiet havde endvidere patruljer i gaderne i gaderne. Klageren kunne have henvendt sig til politiet eller have lånt en telefon med henblik på at spærre kortet. Klageren kunne have lånt en telefon af andre personer, der var i byen, eller på en af mange restauranter i området, der fortsat havde åbent. Klageren valgte i stedet at tage hjem. Ifølge det anførte i spørgeskemaet forsøgte klageren tilsyneladende forgæves at spærre kortet, før han lagde sig til at sove. Klageren var således fuldt ud bekendt med, at han skulle spærre sit kort.  

Klagerens beruselse var ikke en undskyldelig omstændighed.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Sparekassen Kronjylland, hvor han havde et Visa/dankort. Klokken cirka 2 om natten til den 20. september 2016 blev klageren af tre personer truet til at udlevere sin mobiltelefon, Visa/dankortet og den tilhørende pinkode.

På det tidspunkt, hvor klageren overlod kortet og koden til de tre personer, måtte klageren indse, at der var risiko for misbrug. jf. betalingstjenestelovens § 62, stk. 6.

Ankenævnet finder, at betalingstjenestelovens § 62, stk. 6, må fortolkes således, at den ikke finder anvendelse, når kort og kode er fratvunget indehaveren ved voldsanvendelse eller trussel herom.

I en sådan situation finder Ankenævnet i overensstemmelse med Østre Landsrets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2010.1819, at det i overensstemmelse med princippet i aftalelovens § 28, stk. 2 påhviler kortindehaveren at underrette udstederen uden ugrundet ophold, efter at tvangen er ophørt.

Tre medlemmer – Eva Hammerum, Lani Bannach og Anna Marie Schou Ringive – udtaler:

Vi lægger til grund, at truslerne mod klageren ophørte cirka kl. 2.15. Klageren var tillige blevet frarøvet sin mobiltelefon, og han har oplyst, at han var i chok. Under disse omstændigheder finder vi ikke, at det forhold, at klager ikke forinden hævningerne, der fandt sted i tidsrummet kl. 05.01-07.58 samme morgen, havde fået spærret sit kort, kan føre til, at klager hæfter for disse. Den omstændighed, at klageren efter det oplyste var beruset, kan ikke medføre et andet resultat.

Vi stemmer herefter for, at klageren får medhold i, at han ikke hæfter for tabet som følge af røveri og misbrug af hans dankort.

To medlemmer – Jesper Claus Christensen og Kjeld Gosvig-Jensen – udtaler:

Vi lægger ligesom flertallet til grund at truslerne og den fysiske tvang mod klageren ophørte klokken cirka 02.15. Fra dette tidspunkt må klageren jfr. ovenfor have en vis tid til at sunde sig og genvinde fatningen ovenpå røveriet, idet der samtidig skal tages hensyn til den situation, som klageren befandt sig i, herunder at han også var blevet frarøvet sin mobiltelefon, og at han, efter det han selv har oplyst under sagen, - ikke unaturligt - var i chok efter røveriet. Det må imidlertid forventes, at der uden unødigt ophold herefter tages kontakt til politiet, med henblik på at anmelde røveriet og i samme anledning, spærre kortet. Dette skete ikke – hvilket tillægges klagers godt berusede tilstand. Under disse omstændigheder finder vi, at klageren burde have spærret kortet inden kl. 05.01 samme nat, og at klageren derfor som udgangspunkt hæfter ubegrænset for misbrugstransaktionerne på dette tidspunkt og efterfølgende.

Sparekassen har godtgjort klageren de hævninger, der skete før kl. 5.01. Sparekassen har endvidere under sagen godtgjort klageren seks af de efterfølgende hævninger med henblik på at en eventuel tvivl om, hvorvidt betalingsmodtager havde været i ond tro, jf. betalingstjenestelovens § 62, stk. 9, skulle komme klageren til gode.

Vi stemmer herefter for, at klageren ikke får medhold i klagen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Sparekassen Kronjylland skal inden 30 dage dække klagerens tab ved misbruget af hans Visa/dankort den 20. september 2015.

Klageren får klagegebyret tilbage.