Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visa/dankort transaktioner på to barer i Riga

Sagsnummer:284/2018
Dato:14-02-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Karin Sønderbæk, George Wenning, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visa/dankort transaktioner på to barer i Riga
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visa/dankort transaktioner på to barer i Riga.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han havde en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

Klageren var på forretningsrejse i Riga, Letland, fra den 28. februar til den 7. marts 2018. I tidsrummet fra den 2. marts 2018 kl. 23.30 til den 3. marts kl. 6.12 blev der foretaget ti ikke vedkendte transaktioner med klagerens Visa/dankort på to barer, B1 og B2. Banken har hos Nets indhentet følgende registreringer vedrørende transaktionerne hos B1 og B2 samt klagerens to forudgående transaktioner:

Nr.

Dato

Kokke-

slæt

Beløb

euro

Afregnet beløb

 DKK

Forretning

Vedkendt/ikke vedkendt

1

02-03-18

16.53.39

100,00

756,19

F1

Vedkendt

2

02-03-18

21.51.16

3,80

28,73

F2

Vedkendt

3

02-03-18

23.30.26

74,50

563,36

B1

Ikke vedkendt

4

03-03-18

00.12.07

90,00

680,57

B1

Ikke vedkendt

5

03-03-18

00.50.11

153,50

1.160,74

B1

Ikke vedkendt

6

03-03-18

01.37.19

199,00

1.504,81

B1

Ikke vedkendt

7

03-03-18

02.23.43

190,00

1.436,75

B1

Ikke vedkendt

8

03-03-18

02.56.15

194,50

1.470,79

B1

Ikke vedkendt

9

03-03-18

03.33.02

362,00

2.737,39

B1

Ikke vedkendt

10

03-03-18

05.06.17

250,00

1.890,47

B2

Ikke vedkendt

11

03-03-18

05.40.34

358,00

2.707,15

B2

Ikke vedkendt

12

03-03-18

06.11.38

257,50

1.947,19

B2

Ikke vedkendt

Banken har oplyst, at de ikke vedkendte transaktioner blev foretaget ved aflæsning af chip og indtastning af korrekt pinkode, og at transaktionerne blev bogført korrekt. Nets har over for banken bekræftet, at Nets ikke er bekendt med tekniske svigt eller andre fejl i forbindelse med transaktionerne.

Den 6. marts 2018 indgav klageren anmeldelse til politiet i Riga.

Den 13. marts 2018 indgav klageren indsigelse mod de ti ikke vedkendte betalinger til banken. Klageren oplyste i indsigelsesblanketten, at han opbevarede kortet i sin tegnebog, at han opdagede de ikke vedkendte transaktioner den 6. marts kl. 8, og at han spærrede kortet samme dag kl. 8.30. På blanketten anførte klageren ved afkrydsning af en fortrykt tekst, at ”Kortet var i min besiddelse på tidspunktet for de ikke-godkendte transaktioner”. Klageren anførte endvidere:

”… I was working in Riga, Latvia from Feb. 28th to March 7th. After finishing work and having dinner on March 2nd, I was approached by a woman at a bar named [B1] after work in Riga, Latvia. She and her friend sat at my table and began a conversation. I lost all memory approximately 30 minutes later because they put some kind of drug in my drink. When I became aware again, I was not sure how time had lapsed and what happened and went back to my hotel. I found some receipts in my pocket later on March 3rd that made me suspicious, but I wasn’t completely sure of what had happened yet. On March 6th when checking my account, I realized that the woman had used my bank card without my knowledge. I immediately called to close my bankcard and I went to the police the same day. That night I went with the police into town and found one of the women. They took her into custody and have since found the second woman. Apparently this is a common occurrence in Riga of which I was unaware and therefore naive. However, a serious crime was committed and the initial police summary is attached …”

I et brev af 12. april 2018 til banken oplyste klageren:

”… a woman managed to put a sedative drug in my beverage and thereafter used my Nordea Dankort without my knowledge. I have no knowledge of how she obtained the PIN for the card, but assume that I gave it in a sedated state. I have filed a criminal police report in Riga regarding the matter and 2 suspects have been caught. During the process, I have learned that this is a common occurrence there … In order for this to occur, the establishments accepting the transactions must be aware of and active in the scam. This is where I would expect the bank who has allowed the payments to be made under such circumstances to intervene and identify these establisments as bad actors. In doing so, Nordea should demand the payments be returned and follow up with the local police to prevent future occurences. … I also have a credit card from the US. … The U.S. card company returned the money and reversed the charges within 2 weeks. …”

Parternes påstande

Den 22. august 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om principalt frifindelse subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hans kort blev stjålet, misbrugt og derefter returneret til hans tegnebog. Forud herfor var han blev dopet på B1.

Da han vågnede, lå kortet i hans tegnebog. Han blev derfor først klar over, hvad der var sket nogle dage senere.

Banken burde have spærret kortet, henset til størrelsen af transaktionerne.

Banken bør påtage sig et ansvar. Banken har magt og evne til at stoppe disse former for forbrydelser gennem aktiv svindelbekæmpelse. Banken har fejlet helt i denne sag.

Der er tale om en ny, raffineret og systematisk kriminalitet, der undergraver personers sikkerhed inden for EU.

Nordea Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at Nets har bekræftet, at transaktionerne blev korrekt registreret og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl, og at de blev gennemført ved aflæsning af kortets personlige sikkerhedsforanstaltning, pinkoden. Transaktionerne blev korrekt bogført.

Klageren har ikke løftet sin bevisbyrde for, at der var tale om misbrug. Klageren har ikke beskrevet konkrete forhold fra stedet udover, at han mødte to kvinder. Klageren har heller ikke på anden vis dokumenteret et eventuelt kortmisbrug, men har alene efterrationaliseret om, hvordan et eventuelt kortmisbrug kunne være foregået. Manglende erindring om hændelsesforløbet er ikke ensbetydende med, at der er foregået et misbrug. Klageren har ikke dokumenteret, at han blev udsat for et stof, der hensatte ham i den af ham beskrevne tilstand. Klageren har ikke dokumenteret nogen form for sag ved det lettiske politi vedrørende de to kvinder, udover at sagen er anmeldt.

Det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at klageren var i besiddelse af kortet før og efter besøget på barerne.

Klageren vil ikke vedkende sig nogen af transaktionerne på de to barer. Forud herfor brugte klageren sit kort den 2. marts 2018 kl. 16.51 til en hævning på 100 euro og kl. 21.51 til en betaling på 3,80 euro i en forretning, F2.

En påstået misbruger skulle aflure pinkoden senest ved klagerens køb i F2, opsøge klageren flere timer efter på B1, franarre klageren kortet, misbruge kortet i knap syv timer på B1 og B2, opsøge klageren igen for at tilbagelevere kortet og dermed udsætte sig for en stor risiko. Dette virker usandsynligt ud fra både en misbrugs- og risikobetragtning. Det må derfor lægges til grund, at klageren selv eller en person, som han bemyndigede hertil, foretog de transaktioner, som klageren nu ikke vil vedkende sig.

Til støtte for afvisningspåstanden har Nordea Bank anført, at en stillingtagen til sagen vil kræve en vidneafhøring, der ikke kan ske for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at de ikke vedkendte transaktioner blev foretaget ved aflæsning af kortets chip og indtastning af korrekt pinkode. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at de ikke vedkendte transaktioner er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf.  lov om betalinger § 93.

Ankenævnet finder, at den fortrykte tekst: ”Kortet var i min besiddelse på tidspunktet for de ikke-godkendte transaktioner” på indsigelsesblanketten må forstås således, at klageren ved afkrydsningen erklærede, at kortet ikke med hans viden havde været bortkommet.

Klageren har anført, at han blev dopet på en bar i Riga i Letland, og at de ikke vedkendte transaktioner på denne og en anden bar i Riga blev foretaget, uden at han var vidende om det.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmis-brug. Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisfø-relse i form af parts- og vidneafhøringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Anke-nævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr.4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.