Afvisning af klage vedrørende udenlandsk selskab med begrænset hæftelse

Sagsnummer:485/2012
Dato:28-08-2013
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Troels Hauer Holmberg og Karin Sønderbæk
Klageemne:Formalitetsafgørelse - ankenævnets kompetence
Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Afvisning af klage vedrørende udenlandsk selskab med begrænset hæftelse
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne klage vedrører Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage.

Sagens omstændigheder

Klageren indgav den 11. oktober 2012 en klage over Jyske Bank til Ankenævnet. Klagen angik krav om erstatning for tab på investeringer foretaget af et selskab med begrænset hæftelse, S1. S1 er hjemmehørende på De Britiske Jomfruøer. Tabet opstod efter det oplyste i perioden fra udgangen af år 2007 og fremefter.

Klageren var oprindeligt personlig kunde i Jyske Bank, hvor han havde en investeringskonto. Klagerens kundeforhold ophørte i slutningen af 2004, hvor S1 blev kunde i banken. Af S1’s ansøgning om oprettelse af en investeringskonto i banken fremgår, at S1 var 100 % ejet af klageren. Ansøgningen var underskrevet af klageren. Af S1’s stiftelsesdokument af 8. november 2004 fremgår, at S1 er et selskab med begrænset hæftelse med en selskabskapital på 50.000 USD. Klageren har anført, at S1 blev stiftet på bankens initiativ. Banken har anført, at klageren traf beslutning om stiftelse af S1.

Banken har oplyst, at et andet selskab S2, pr. 8. december 2004 fik rådighed over aktierne i S1 på vegne klageren, og at ejerskabet til S1 den 15. januar 2005 overgik til en fond, der var stiftet og administreret af et tredje selskab, S3.

Ved brev af 14. november 2012 nedlagde banken påstand om afvisning af klagen med henvisning til, at klagen angik S1’s kundeforhold.

Ved brev af 22. november 2012 afviste Ankenævnets sekretariat klagen med henvisning til Ankenævnets vedtægters § 2, stk. 2 og 3, da sekretariatet fandt, at klagen angik et erhvervsmæssigt forhold. Sekretariatet henviste til, at klager fra aktie- eller anpartsselskaber efter Ankenævnets faste praksis afvises, da Ankenævnet har fundet, at klager fra selskaber ikke kan sidestilles med klager fra private selvom det spørgsmål, klagen angår, også ville kunne opstå i et privatkundeforhold.

Parternes påstande

Ved brev af 30. november 2012 har klageren indbragt sekretariatets afvisning for Ankenævnet med påstand om, at klagen realitetsbehandles.

Jyske Bank har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at investeringen oprindeligt blev foretaget af ham personligt. Han er en privat investor, som har lidt et stort tab på grund af dårlig rådgivning fra bankens side.

S1 blev oprettet udelukkende på bankens foranledning og initiativ. Han var ikke klar over, at banken oprettede et selskab med begrænset hæftelse som et led i investeringsengagementet. Han har ikke oprettet et selskab eller ønsket at blive direktør i et selskab i sit kundeforhold til banken. Han underskrev dokumenterne om oprettelsen af S1 på bankens anbefaling og foranledning. Han har aldrig deltaget i bestyrelsesmøder i S1 eller udført løbende opgaver for S1.

Investeringen blev udelukkende finansieret af ham personligt. Samtlige tab ved investeringen er blevet påført ham. Det er dermed ham, der har foretaget investeringerne personligt.

Jyske Bank har blandt andet anført, at klagen er indgivet af klageren, selvom klagen angår et tab lidt af S1, der er ejet af en fond. Klagen kan derfor ikke realitetsbehandles. Klageren har ikke personligt haft et kundeforhold i banken siden udgangen af 2004. Herefter havde banken alene et kundeforhold til S1. Tabet er lidt i perioden fra udgangen af år 2007.

Klagen bør under alle omstændigheder afvises, da S1 er et selskab med begrænset hæftelse. Klager fra udenlandske selskaber med begrænset hæftelse hører ikke under Ankenævnets kompetence. Finansieringen af S1 har ikke betydning for Ankenævnets kompetence.

Klageren traf selv beslutning om at stifte S1. Klageren underskrev anmodningen om oprettelse af S1’s kundeforholdet på vegne S1. I december 2004 fik S2 rådighed over aktierne på vegne klageren. I 2005 besluttede klageren at overdrage aktierne til en fond. Klageren var således bekendt med S1’s eksistens.

Ankenævnets bemærkninger

Efter Ankenævnets faste praksis falder klager fra danske aktie- og anpartsselskaber udenfor Ankenævnets kompetence. Ankenævnet finder, at dette tilsvarende gør sig gældende for et udenlandsk registreret selskab, der har en begrænset hæftelse.

Ankenævnet finder derfor, at klagen, der angår krav om erstatning for tab på investeringer foretaget af S1, falder udenfor nævnets kompetence, jf. vedtægternes § 2, stk. 2 og 3.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.