Overførsel af beløb fra lånekonto til kassekredit.

Sagsnummer:126/1990
Dato:27-08-1990
Ankenævn:Peter Blok, Hans Rex Christensen, Kirsten Nielsen, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Overførsel af beløb fra lånekonto til kassekredit.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 3. oktober 1989 overførte indklagede 12.000 kr. fra klagerens lønkonto til klagerens kassekredit hos indklagede. På lønkontoen var der den 28. september 1989, på hvilket tidspunkt kontoen udviste en negativ saldo på 1.679,61, indsat 15.264 kr., der udgjorde arbejdsløshedsunderstøttelse. Kontoen udviste efter overførslen pr. den 3. oktober en saldo på 587,63 kr.

Ved skrivelse af 13. oktober 1989 meddelte indklagede klageren, at man d.d. havde overført 4.000 kr. til lønkontoen fra kassekreditten til inddækning af overtræk.

Den 21. februar 1990 overførte indklagede 13.500 kr. fra klagerens lønkonto til kassekreditten, hvorefter saldoen på lønkontoen udgjorde 81,22 kr. Indklagede har efterfølgende udbetalt 4.681 kr. til klagerens hustru samt honoreret checks mv. for 10.585,53 kr.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre 12.000 kr. til hans lønkonto samt at indgå en tilbagebetalingsaftale med ham.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Til støtte for påstanden har klageren anført, at indklagede ikke er berettiget til at overføre beløb fra en konto til en anden uden kontohavers samtykke. Et sådan samtykke har ikke foreligget ved de skete overførsler. Da klagerens kassekredit var lukket for yderligere træk fra sommeren 1989, har indklagede ved de to overførsler hævet de beløb, som klageren og hans familie skulle leve for resten af henholdsvis oktober og februar måned. Klageren blev først opmærksom på den i oktober foretagne overførsel i februar 1990, hvorfor han ikke tidligere ikke har klaget.

Indklagede har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at indklagede har tilbageført 4.000 kr. af det i oktober overførte beløb. Overførslen af nettobeløbet, 8.000 kr., skete i fuld forståelse med klageren. Det i februar overførte beløb er sket uden aftale, hvorfor beløbet efterfølgende er udbetalt til klagerens hustru.

Ankenævnets bemærkninger:

Indklagede har anført, at overførselen i oktober 1989 af netto 8.000 kr. fra lønkontoen til kassekreditten skete efter aftale med klageren, medens denne har bestridt, at der forelå en sådan aftale. En stillingtagen til dette spørgsmål findes at ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene, og Ankenævnet afviser derfor denne del af klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Ankenævnet kan ikke pålægge indklagede at acceptere en bestemt afviklingsordning, og denne del af klagen tages derfor ikke til følge.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der angår en overførsel i oktober 1989 fra klagerens lønkonto til hans kasse kredit. I øvrigt tages klagen ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales klageren.