Tilbagekaldelse af betalingsoverførsel. Ekspeditionstid. Kurstab. Gebyr til udenlandsk pengeinstitut.

Sagsnummer:16/2004
Dato:28-04-2004
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Niels Bolt Jørgensen, Poul Erik Tobiasen, Morten Westergaard
Klageemne:Betalingsoverførsel til udlandet - ekspeditionstid
Ledetekst:Tilbagekaldelse af betalingsoverførsel. Ekspeditionstid. Kurstab. Gebyr til udenlandsk pengeinstitut.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om godtgørelse for gebyr til et udenlandsk pengeinstitut og kurstab i forbindelse med tilbageførsel af en betalingsoverførsel, der ikke kunne gennemføres.

Sagens omstændigheder.

Den 22. november 2002 underskrev klageren hos indklagede en blanket om en betalingsoverførsel til en betalingsmodtager med konto i State Bank of India. Af blanketten fremgår blandt andet:

"(Valutakode se bagsiden) Valuta: USDBeløb: 5000

Evt. modværdi i danske kroner:DKR

[X] A:

Omkostninger i Danmark betales af ordregiverog i udlandet af betalingsmodtager."

Ved skrivelse af 25. november 2002 til klageren bekræftede indklagede overførslen, der blev afregnet således:

Overført beløb: USD 666,16

Afregning

Bestilt for DKK

5.000,00

USD

666,16

Kurs USD

750,5700000

DKK

5.000,00

Vores gebyr

DKK

70,00

Der er hævet på Deres konto [..573] med valør 25.11.02

DKK

5.070,00"

Ved skrivelse af 31. december 2002 meddelte indklagede, at betalingen ikke var gennemført, fordi betalingsmodtagers navn og kontonummer var State Bank of India ubekendt. Klageren anmodede herefter indklagede om at tilbageføre betalingsoverførslen.

Den 3. januar 2003 anmodede indklagede State Bank of India om at tilbageføre betalingsoverførslen.

Den 30. januar, 3. marts, 3. april, 6. maj, 23. juni, 27. oktober, 3. november og 19. november 2003 rykkede indklagede for tilbageførslen.

Den 24. november 2003 meddelte State Bank of India, at beløbet ville blive tilbageført.

Da indklagede ikke modtog beløbet, blev der igen rykket henholdsvis den 26. november 2003, 12. december 2003 og 5. januar 2004.

Den 5. januar 2004 modtog indklagede 646,16 USD, idet State Bank of India havde fratrukket et gebyr på 20 USD for tilbageførslen. De 646,16 USD blev på grundlag af den aktuelle dagskurs, som var 585,59, omvekslet til 3.783,91 DKK, som blev indsat på klagerens konto hos indklagede.

Parternes påstande.

Den 19. januar 2004 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 1.216,09 kr. (5.000 kr. - 3.783,91 kr.).

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede er forpligtet til at tilbageføre hele betalingen på 5.000 kr. og ikke blot 3.783,91 kr.

Han sendte 5.000 DKK, hvorfor indklagedes henvisning til kursen på USD er sagen uvedkommende.

Kurstabet skyldes i øvrigt primært den lange ekspeditionstid.

Det er urimeligt, at han bliver pålagt at betale for State Bank of Indias forsinkelse af sagen.

Indklagede har anført, at det var klagerens forkerte oplysninger om betalingsmodtageren, der var årsag til, at overførslen ikke kunne gennemføres.

Det var aftalt, at beløbet skulle overføres i USD.

Da det var klageren, der anmodede om, at beløbet blev overgivet til en konto i State Bank of India, er indklagede ikke ansvarlig for State Bank of Indias langsommelige returnering af det overførte beløb.

Indklagede har gentagne gange rykket State Bank of India for returnering af beløbet og har dermed ydet en god service.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Selvom det ikke klart fremgår af blanketten vedrørende betalingsoverførslen finder Ankenævnet, at klageren måtte være klar over, at de 5.000 DKK ville blive omvekslet til USD i forbindelse med gennemførelsen af betalingsoverførslen, hvilket også klart fremgår af indklagedes bekræftelse af 25. november 2002, som klageren ikke gjorde indsigelse imod. Klageren måtte derfor også indse, at der bestod en kursrisiko i forbindelse med en eventuel tilbageførsel.

Efter det foreliggende må det lægges til grund, at indklagede er uden ansvar for såvel den manglende gennemførelse af betalingsoverførslen, som den langsommelige tilbageførsel fra betalingsmodtagers pengeinstitut.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.