Spørgsmål om fejlagtig oplysning om opsigelsesfrist på realkreditlån.

Sagsnummer:154/2010
Dato:06-05-2011
Ankenævn:Kari Sørensen, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg, Niels Bolt Jørgensen, Søren Geckler
Klageemne:Realkreditbelåning - differencerente
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om fejlagtig oplysning om opsigelsesfrist på realkreditlån.
Indklagede:Sparekassen Hobro
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Sparekassen Hobro gav klagerne fejlagtig oplysning om indfrielsesvilkårene for deres realkreditlån.

Sagens omstændigheder.

Klagerne M og H var kunder i Sparekassen Hobro.

Den 22. oktober 2009 kontaktede klagerne telefonisk sparekassen, fordi de overvejede at omlægge deres fastforrentede realkreditlån til et realkreditlån med variabel rente. Klagerne ønskede at anvende forskellen i ydelse på nyt og gammelt lån til at nedbringe bankgæld.

Ifølge klagerne fik de at vide, at lånet kunne opsiges med en måneds varsel. Det vil sige, at opsigelse inden udgangen af november ville være rettidig i forhold til opsigelse til 31. december terminen. Sparekassen bestrider, at den har givet en sådan oplysning.

Det er oplyst under sagen, at opsigelsesvarslet for realkreditlånet var to måneder.

Den 10. november 2009 kontaktede klagerne sparekassen, og der blev aftalt et møde den 20. november 2009. Det fremgår af en intern mail fra sparekassen, at klagerne havde oplyst, at de ønskede at omlægge deres realkreditlån. Det aftalte møde blev aflyst, da klagerne oplyste, at de ønskede at skifte pengeinstitut.

Den 20. november 2009 sendte klagerne en mail til sparekassen, hvor de klagede over fejlagtig rådgivning. Sparekassen afviste klagen.

Parternes påstande.

Klagerne har den 1. marts 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Hobro skal betale de merudgifter, som de har haft i forbindelse med deres låneomlægning, der blev ekspederet af et andet pengeinstitut.

Sparekassen Hobro har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at de af en bekendt var blevet oplyst om, at opsigelsesfristen på deres realkreditlån var to måneder. Da de ringede til sparekassen den 22. oktober 2009 fik de imidlertid at vide, at opsigelsesfristen kun var en måned.

Da de i deres rådgivers ferie fik kontakt med en anden medarbejder i sparekassen, modtog de samme fejlagtige besked.

Fejlen har kostet dem dyrt, da de er blevet nødt til at betale strafrenter, kurser m.v. i forbindelse med låneomlægningen.

Sparekassen Hobro har anført, at klagerne ikke har opsagt deres lån, og at dette altid skal ske skriftligt og kun efter forudgående beregning af de økonomiske konsekvenser af omlægningen.

Sparekassen ville ud fra beregningen skulle tage stilling til, om klagerne kunne tilbydes låneomlægning henset til risikoforøgelsen for såvel klagerne som sparekassen.

Det var således ikke givet, at klagerne ville blive tilbudt omlægning til et variabelt forrentet lån, såfremt beregninger var blevet lavet.

Sparekassen har ikke oplyst klagerne, at deres realkreditlån kunne opsiges med en måneds varsel.

Klagerne har bevisbyrden for, at sparekassen har givet forkerte oplysninger. Denne bevisbyrde er ikke løftet.

Klagerne har ikke dokumenteret noget tab.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klagerne har oplyst, at de i telefonsamtale med sparekassen den 22. oktober 2009 fik oplyst, at opsigelsesvarslet var en måned. Sparekassen har bestridt at have givet en sådan oplysning.

Ankenævnet finder, at spørgsmålet om hvorvidt klagerne fik fejlagtig information om opsigelsesvilkårene for deres realkreditlån afhænger af en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaring, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Klagen kan ikke behandles.

Klagegebyret tilbagebetales klagerne.