Investering i 2 % Kalvebod III 2014 obligationer i henhold til en formueplejeaftale med middel risikovillighed.

Sagsnummer:358/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas, Torben Udsen
Klageemne:Værdipapirer - formuestyring
Ledetekst:Investering i 2 % Kalvebod III 2014 obligationer i henhold til en formueplejeaftale med middel risikovillighed.
Indklagede:Amagerbanken
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

FONT-SIZE: 10pt">Medhold klager mso-bidi-font-family: Arial" />

Indledning.

Denne klage vedrører, om Amagerbanken har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren i forbindelse med bankens investering af klagerens midler i 2 % KalvebodIII2014 obligationer i henhold til en formueplejeaftale med middel risikovillighed.

Sagens omstændigheder.

Klageren udførte den 13. maj 2008 en risikotest i Amagerbanken i forbindelse med fastlæggelse af sin investeringsprofil. Banken har oplyst, at testen viste en risikovillighed på niveau "6" svarende til "mellem: 4-7" på en skala fra 1-10. I samråd med sin rådgiver R valgte klageren i en formueplejeaftale, som han samme dag indgik med banken, en risikovillighed på niveau "4". Af aftalen fremgår:

"…

Aftalen bemyndiger pengeinstituttet til, uden forudgående kontakt med mig og for min regning, at disponere over midlerne beroende i depotet og på kontoen, …

Aftalen forpligter pengeinstituttet til at foretage indkøb af værdipapirer indenfor de i aftalen nævnte papirgrupper.

Forvaltningen af mine investeringer skal som udgangspunkt ske inden for de nedenfor anførte grænser. Hvis ændrede markedsforhold medfører, at pengeinstituttet anser en justering af disse grænser for hensigtsmæssig, vil pengeinstituttet rette henvendelse til mig herom. Jeg er dog indforstået med, at ovennævnte vægtningsprocenter på grund af markedssvingninger ikke til enhver tid kan overholdes. I sådanne tilfælde vil pengeinstituttet inden for et passende tidsrum sikre, at de anførte vægtningsprocenter igen bliver overholdt.

Jeg vil modtage oversigter hver 6. måned, hvor blandt andet depotbeholdning, værdipapirkurser m.v. vil fremgå. På anmodning kan pengeinstituttet levere periodiske oversigter hver tredje måned. Såfremt der er tale om en gearet portefølje, gives der en månedlig oversigt.

Investeringsprofilaftale

Pengeinstituttets rådgivning sker i overensstemmelse med min investeringsprofilaftale, hvoraf min risikovillighed fremgår.

Pengeinstituttet anbefaler alene tilmelding til denne kapitalplejeaftale, såfremt risikotal / risikovillighed ligger indenfor intervallet: 4 – 8.

(1-3 = lav risiko, 4-7 = mellem risiko, 8-10 = høj risiko)

Risikovillighed: 4.

Formålet med denne investering er: Frie midler, med en tidshorisont på 5 år.

Investeringsstrategi

På baggrund af modtagne oplysninger, herunder gældende Investeringsprofil, er der udarbejdet en investeringssammensætning.

Fuldmagtsaftale frie midler over 300t med moderat risiko

Investeringssammensætning

Investeringssammensætningen i tal:


Papirnavn/-gruppe

Andel i %

Min. %

Max. %

Kontanter

11,00

10,00

15,00

Obligationer enkelt defensiv

49,00

40,00

60,00

Udenlandske aktier PFI

15,00

10,00

25,00

Danske aktier PFI

25,00

20,00

35,00


Alle oplysninger om investeringssammensætningen er alene vejledende.

Pengeinstituttet garanterer eller tilsikrer ikke noget bestemt afkast af investeringerne.

De i fuldmagtsaftalen nævnte procentfordelinger på de enkelte papirer er et udtryk for minimum og maksimumgrænser på investeringstidspunktet. Udviklingen på de enkelte papirer kan bevirke, at grænserne i perioder ikke fuldstændig opretholdes. Ved nyinvesteringer vil investeringsaftalens procentfordelinger tilstræbes genoprettet.

Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab. Kunden erklærer ved sin underskrift på aftalen at være bekendt med, at investering i værdipapirer indebærer risiko for tab, der bl.a. kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af værdipapirerne, i vekselkurser i udsteders situation. Omfanget af denne risiko afhænger bl.a. af de aftalte retningslinier for investeringerne.

Pengeinstituttet bestræber sig på bedst muligt at forvalte kapitalen i overensstemmelse med denne aftale. Kunden er opmærksom på, at pengeinstituttet ikke er ansvarlig for fejlskøn, der måtte medføre tab.

Opsigelse

Nærværende aftale er gældende indtil den skriftligt opsiges af en af parterne. Opsigelsesvarslet er 8 dage. Dog kan det forhold, der begrunder opsigelse, være … af en sådan karakter, at opsigelsen skal have øjeblikkelig virkning.

Ved opsigelse er kunden forpligtet til at respektere uafviklede transaktioner.

…"

Banken investerede herefter klagerens midler.

Af bankens brev af september 2008 til klageren fremgår:

"…

Kalvebod III-obligationer købt til Personlig FormueInvest

Siden vi lancerede Personlig FormueInvest, har obligationsdelen bestået af 2% Kalvebod III 2014, der forventeligt indfries 1. november 2011. Denne obligation er underliggende sammensat af lån til en række danske banker som ansvarlig kapital.

Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at der ikke er lån til Roskilde Bank i denne udstedelse. Imidlertid må vi anse, at alle papirer, der er relateret til pengeinstitutsektoren, er svært omsættelige. Det kan medføre at afhændelse af netop disse papirer - om muligt – vil ske til ekstraordinære lave priser.

Vi har ved valg af dette papir vurderet, at tilbagebetaling pr. 1. november 2011 finder sted, og vi fastholder fortsat denne vurdering. Ved valg af papiret har også indgået, at det er det papir, der afkaster absolut mest efter skat.

Indtil prissætningen på obligationer relateret til danske pengeinstitutter er normaliseret, vil vi anvende 2% Realkredit Danmark 2011 til fremtidige investeringer i obligationsdelen.

…"

Af en fremlagt beholdningsoversigt pr. 31. december 2008 for klagerens depot fremgår:


Papirnavn

Kursværdi inkl.
vedh. rente

% af total

Danske obligationer

2% Kalvebod Plc S3 2014

455.954,05

56,01

OBLIGATIONER I ALT:

455.954,05

56,01

Danske aktier

Bankinvest I Danmark ABDU

34.209,68

4,20

Carlsberg B

29.879,38

3,67

Coloplast B

20.915,60

2,57

Flsmidth Co.

13.041,97

1,60

Gn Store Nord

30.671,21

3,77

Novo Nordisk B Aktie

11.492,58

1,41

Topdanmark

33.230,62

4,08

Danske aktier i alt

173.441,04

21,30

Udenlandske aktier

Bankinvest I Indien Ki ABIUC

11.271,55

1,38

Bankinvest I New Emergin ABIUC

6.636,10

0,82

Bankinvest Iv Basis ABIUC

23.060,12

2,83

Sebinv17Na ABIUC

19.754,28

2,43

Sparinvest Eurostoxx 50-U UIAB

20.724,41

2,55

Sparinvest Value Aktier UIAB

22.083,07

2,71

Udenlandske aktier i alt

103.529,54

12,72

AKTIER I ALT:

276.970,58

34,02

KONTANTBEHOLDNINGER I ALT

81.177,54

9,97

PORTEFØLJE I ALT

814.102,17

100


På beholdningsoversigten er kursen på værdipapiret 2 % KalvebodIII2014 angivet til 78,284.

Af klagerens mail af 4. marts 2009 til banken fremgår:

"…

Utilfreds med investeringer

Hej …

Jeg har for mindre end et år siden … overført mere end en million kr. - nu er denne for mig formue, skrumpet til det halve. Det er stærkt utilfredsstillende.

Ikke at jeg er indforstået med, at aktiemarkedet, er faldet i den periode og jeg er klar over at det går op og ned. Det jeg er utilfreds med, er at halvdelen af investeringen skulle være i obligationer, som burde være mere sikre. Det viser sig nu at den obligation som banken har valgt at investere i, åbenbart ikke er en normal obligation, da den også er faldet til under halvdelen af den oprindelige investering.

Det vil jeg gerne have en forklaring på og jeg vil forbeholde mig retten til, i tilfælde af tab, at gøre Amagerbanken erstatningsansvarlig.

…"

Banken har anført, at klageren fik tilsendt bankens halvårsrapport 2009. Af rapporten fremgår:

"…

Udviklingen på obligationsmarkederne

… og afkastet har været ganske tilfredsstillende [vedr. rentetilpasningsobligationer].

Dette gælder desværre ikke helt for dem der har investeret i 2 % Kalvebod 2014. Denne obligation er baseret på ansvarlig kapital i danske pengeinstitutter. Obligationen har IKKE været ramt af nogen form for misligholdelse fra de bagvedliggende banker, men desværre er obligationen blevet ramt af den tiltagende risikoaversion mod banker og er blevet handlet ned i kurs 57 under meget begrænset omsætning. Vi anser kursen som værende undervurderet, men må erkende at markedet for ansvarlig kapital p.t. ligger underdrejet.

…"

Af klagerens mail af 28. august 2009 til banken fremgår:

"…

Kalvebod plc s3 2014 "obligationer"

Jeg vil hermed insistere på, at Amagerbanken tilbagekøber (ophæver handlen) … Kalvebod PLC s3 2014 til den kurs de oprindeligt er købt (kurs 90,2).

I forbindelse med aftalen om formuepleje, var det aftalen at halvdelen af papirerne skulle anbringes i obligationer og halvdelen i aktier af hensyn til risikospredning. Det er blevet mere og mere tydeligt for mig, at Kalvebod Plc s3 2014, ikke er obligationer i gængs forstand, men risikable erhvervslån.

Der er således ikke tale om en renterisiko som på normale obligationer; men tale om kreditrisiko. Jeg mener derfor ikke at Amagerbanken lever op til den …[aftalte] investeringsstrategi.

…"

Af klagerens mail af 10. september 2009 til banken fremgår:

"…

[Rykker] … for svar: Kalvebod plc s3 2014 "obligationer"

Har endnu ikke fået nogen reaktion på dette og vil være ked af at bringe denne sag til Pengeinstitutankenævnet, hvilket jeg ser mig nødsaget til, hvis min anmodning ikke efterkommes indenfor 8 dage fra dags dato.

…"

Af klagerens mail af 15. september 2009 til banken fremgår:

"…

Stadig ikke hørt noget

…"

Af klagerens mail af 21. oktober 2009 til banken fremgår:

"…

Har sendt nedenstående anmodning … samt modtaget kvitteringsbrev … den 16.09.2009

Håber at jeg modtager et tilfredsstillende svar inden den 28.10.2009 – i modsat fald, ser jeg mig desværre nødsaget til at sende klagen til Pengeinstitutankenævnet.

…"

Af klagerens mail af 21. april 2010 til banken fremgår:

"…

Jeg har den 28. august 2009 sendt nedenstående anmodning …

Jeg har fået "kvittering" … og efter en rykker igen den 22. oktober 2009. At sagen er under behandling, nu skriver vi den 21. april 2010 og jeg har stadig intet hørt.

Jeg beder endnu engang Amagerbanken om, at leve op til min anmodning …

Vil samtidig minde om, at der i formuepleje aftalen står, at 40-60 % af formuen skal investeres i "Obligationer enkelt defensiv" - hvilket banken ikke har levet op til.

…"

Af bankens brev af 22. april 2010 fremgår:

"…

Med henvisning til Deres e-mail af 21. april 2010 og tidligere henvendelser i sagen vender vi hermed tilbage.

Indledningsvist gør vi for god ordens skyld opmærksom på, at vi har afventet Deres indbringelse af klagen for Pengeinstitutankenævnet. Dette skyldes, at det af Deres e-mail af 21. oktober 2009 fremgår, at De ville indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet, såfremt vi ikke besvarede Deres henvendelse inden den 28. oktober 2009.

På baggrund af Deres seneste henvendelse i sagen vil vi imidlertid nu behandle sagen i banken.

Vi forstår Deres henvendelser således, at De mener, at banken har misligholdt den med Dem indgåede formueplejeaftale Personlig Formueinvest ved at investere i 2 % Kalvebod Plc S3 2014, idet De ikke mener, at Kalvebod erhvervsobligationer udgør en egentlig obligation.

Obligationer defineres som værdipapirer, der forpligter udstederen til at betale en aftalt ydelse, som fx renter og/eller afdrag, til obligationsejeren i obligationens løbetid. Erhvervsobligationer falder indenfor denne definition. Erhvervsobligationer som fx Kalvebod obligationer anses i øvrigt som de mest almindelige obligationer sammen med statsobligationer og realkreditobligationer.

Banken har således ved at investere 49 % af Deres samlede depot i 2 % Kalvebod Plc S3 2014 investeret i overensstemmelse med Deres formueplejeaftale, hvorefter banken bemyndiges til at investere i min. 40 % og max 60 % i obligationer.

På denne baggrund ønsker vi ikke at efterkomme Deres anmodning om at tilbagekøbe 2 % Kalvebod Plc S3 2014 til den kurs, som de oprindeligt blev købt til.

…"

Parternes påstande.

Klageren har den 17. juni 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Amagerbanken skal tilbagekøbe 2 % KalvebodIII2014 obligationerne til den oprindelige anskaffelseskurs.

Amagerbanken har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han i 2008 solgte sin ejendom med et provenu på 1.100.000 kr.

Størstedelen af provenuet blev investeret via formueplejeaftalen med banken.

Af aftalen fremgår, at 40-60 % af midlerne skal investeres i "obligationer enkelt defensiv".

Banken valgte at investere 49 % af midlerne i et papir: Kalvebod obligationer.

Han har ikke godkendt eller været orienteret om denne type af værdipapir i forbindelse med investeringen.

Værdipapiret er ikke en obligation i gængs forstand – men et finansielt instrument, der dækker over ansvarlig lånekapital til banker. Amagerbanken er tilsyneladende selv en af bankerne, hvilket ikke gør sagen mindre odiøs.

Bankens investering i Kalvebod obligationerne var ikke i overensstemmelse med aftalen og hans risikoprofil.

Amagerbanken har anført, at banken via den indgåede aftale var bemyndiget til uden forudgående kontakt med klageren at investere hans midler indenfor rammerne af aftalen.

Banken anbefaler kun formueplejeaftalen såfremt kundens risikovillighed er "mellem".

Klagerens risikovillighed var "mellem". Han valgte selv at indgå aftalen og modtog behørig rådgivning herom fra banken herunder vedrørende risikoen for tab. Dette fremgår også af aftalen.

Bankens investering af 56 % af klagerens midler pr. 30. december 2008 i Kalvebod obligationerne var indenfor aftalens bemyndigelse på mellem 40 - 60 % obligationer.

Kalvebod obligationerne blev valgt på baggrund af den viden, som var til stede på investeringstidspunktet, idet banken vurderede, at obligationerne var i overensstemmelse med klagerens risikoprofil og ønske i forhold til investeringshorisont samt at obligationerne ville give det bedste afkast efter skat under forudsætning af, at papirerne blev holdt til udløb.

Banken har investeret indenfor aftalens rammer.

Klageren modtog løbende oplysninger om Kalvebod obligationerne.

Klageren kunne til enhver tid opsige formueplejeaftalen med et varsel på 8 dage, hvis han var utilfreds med investeringerne eller aftalen.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det fremgår af formueplejeaftalen, som klageren indgik med Amagerbanken i 2008, at klageren valgte en risikovillighed på "4", hvor "4-7 = mellem risiko".

Ankenævnet bemærker, at banken har oplyst, at testen af klagerens risikovillighed viste "6" og at klageren i samråd med R valgte af nedsætte risikovilligheden til "4" i aftalen.

Ankenævnet bemærker videre, at det af den vejledende investeringssammensætning i aftalen fremgår, at 40-60 % investeres i "Obligationer enkelt defensiv".

Banken investerede herefter ca. 50 % af klagerens midler i 2 % KalvebodIII2014 obligationer.

Ankenævnet finder, at investeringen strider mod den indgåede aftale både ud fra en af klageren valgt risikovillighed på "4" på den samlede portefølje og en investeringssammensætning angivet som "obligationer enkelt defensiv" samt ud fra en forudsætning om en tilstrækkelig risikospredning i porteføljen. Nævnet finder på dette grundlag, at banken har handlet ansvarspådragende.

Amagerbanken har fastholdt, at investeringen er foretaget i overensstemmelse med aftalen og har derfor ikke i forbindelse med klagesagens behandling tilbudt at stille klageren, som om investeringen af obligationsdelen var sammensat under hensyn til tilstrækkelig risikospredning. Under disse omstændigheder har Amagerbanken pådraget sig et erstatningsansvar som nedenfor bestemt.

Der er ikke grundlag for, at banken skal dække noget rentetab, eller at klageren skal refundere eventuel modtaget rente af obligationerne, idet afkastet ikke skønnes i relevant omfang at afvige fra, hvad klageren ellers kunne have opnået.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Såfremt klageren inden 8 uger fra denne afgørelse fremsætter anmodning herom, skal Amagerbanken inden 4 uger kurtagefrit tilbagekøbe klagerens Kalvebod obligationer. Tilbagekøbet skal ske til den oprindelige anskaffelseskurs og nominelle værdi.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.