Konto, størrelse af udbetaling.

Sagsnummer:85/1994
Dato:19-09-1994
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Ledetekst:Konto, størrelse af udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 27. december 1993 hævede klageren et beløb på sin aktionærkonto hos indklagede. Saldoen forud for hævningen udgjorde 47.203,32 kr. Udbetalingen fandt sted på grundlag af klagerens til kontoen hørende hævekort og mod klagerens samtidige kvittering for modtagelse af 2.000 kr. på et udbetalingsbilag. Dagen efter, den 28. december 1993, henvendte hun sig til indklagede med oplysning om, at hun alene havde fået udbetalt 200 kr., mens indklagede havde bogført en udbetaling på 2.000 kr. Indklagede afviste, at der var sket fejl ved udbetalingen.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at indbetale 1.800 kr. med tillæg afrenter fra den 27. december 1993 på hendes aktionærkonto.

Indklagede har påstået frifindelse.

Klageren har anført, at hun bad om at få udbetalt et beløb på 200 kr. I tillid til, at der var overensstemmelse mellem det udbetalte beløb og udbetalingsbilaget, kvitterede hun for beløbet. Da hun efterfølgende á jour-førte sit regnskabsark, konstaterede hun, at indklagede ved en fejl havde noteret en udbetaling på 2.000 kr. I forbindelse med hendes reklamation den følgende dag oplyste indklagede, at der den pågældende dag havde været flere uregelmæssigheder i forbindelse med ind- og udbetalinger.

Indklagede har anført, at kasseafstemningen om morgenen den 28. december 1993 udviste en positiv kassedifference på 695,58 kr. Man gennemgik efterfølgende udbetalingsdagens bogføringsbilag og den aktuelle kassejournal og foretog en ekstraordinær kasseoptælling. Ved denne gennemgang konstateredes ingen differencer, hvorfor det bør lægges til grund, at klageren fik udbetalt 2.000 kr., som hun har kvitteret for.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har i forbindelse med udbetalingen den 27. december 1993 kvitteret for modtagelsen af 2.000 kr. På denne baggrund og efter det oplyste om de undersøgelser, der er foretaget af indklagede, finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at klageren alene modtog 200 kr.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.