Indsigelse mod tolv hævninger med klagerens Visa/dankort i pengeautomater. Kort ikke bortkommet.

Sagsnummer:130/2018
Dato:18-12-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Jesper Claus Christensen, Kristian Ingemann Petersen, Troels Hauer Holmberg, Søren Geckler
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Indsigelse mod tolv hævninger med klagerens Visa/dankort i pengeautomater. Kort ikke bortkommet.
Indklagede:Middelfart Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod tolv hævninger med klagerens Visa/dankort i pengeautomater. Kort ikke bortkommet.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Middelfart Sparekasse, hvor hun havde en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

Ved en indsigelsesblanket af 20. april 2017 gjorde klageren indsigelse mod 12 hævninger i pengeautomater med hendes Visa/dankort for i alt 29.000 kr. bogført på hendes konto i perioden fra den 4. april 2017 til den 19. april 2017.

Det fremgik af indsigelsesblanketten, at der var tale om misbrug på et mistet kort, at hun havde opbevaret kortet i et cover til sin mobiltelefon, og at hun alene havde pinkoden i hovedet. Klageren oplyste endvidere, at hun spærrede kortet den 15. april 2017 kl. ca. 16-16:30.

Sparekassen har via Nets indhentet en oversigt over alle de transaktioner, der blev foretaget med klagerens Visa/dankort fra den 1. april 2017 til den 15. april 2017, ligesom sparekassen har fremlagt transaktionsoversigter over de hævninger, som klageren har gjort indsigelse mod. Alle hævningerne var foretaget i pengeautomater i den samme by. Der var dog ikke tale om den by, hvor klageren boede. Der var tale om følgende hævninger:

 

Dato

Tidspunkt

Pengeautomat

Beløb

01.04.2017

23:32

P1

2.000

09.04.2017

23:10

P1

2.000

09.04.2017

23:12

P2

2.000

11.04.2017

23:42

P3

2.000

12.04.2017

23:26

P3

2.000

13.04.2017

21:42

P1

2.000

13.04.2017

21:43

P2

2.000

13.04.2017

21:44:02

P2

2.000

13.04.2017

21:44:53

P2

1.000

14.04.2017

00:46

P2

5.000

14.04.2017

16:58

P1

2.000

15.04.2017

06:00

P2

5.000

Sparekassen har oplyst, at alle de omtvistede hævninger er gennemført ved brug af chip og korrekt pinkode, og at Nets har bekræftet, at hævningerne er korrekt registreret og bogført og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Det fremgår af transaktionslisten indhentet via Nets, at der i tilknytning til alle de gennemførte hævninger blev foretaget yderligere forsøg på hævninger, som blev afvist, idet de var over maksimumbeløbet, der kunne hæves.

Det fremgår ligeledes af transaktionslisten indhentet via Nets, at der i perioden fra den 1. april 2017 til den 15. april 2017 blev gennemført en række yderligere transaktioner med klagerens Visa/dankort, som klageren ikke har gjort indsigelse mod.

Klageren har oplyst, at hun har anmeldt forholdet til politiet. Sparekassen har sørget for at sikre videoovervågning af de benyttede pengeautomater til brug for politiets efterforskning af sagen.

Sparekassen har afvist at tilbageføre beløbene til klageren.

Parternes påstande

Den 11. april 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Middelfart Sparekasse skal tilbageføre de ikke vedkendte hævninger eventuelt med fradrag af selvrisiko.

Middelfart Sparekasse har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun ikke har foretaget de omtvistede hævninger. Hun ved ikke, hvem der har gjort det, og ej heller hvordan hendes pinkode er blevet lækket.

Hun var i besiddelse af sit Visa/dankort, da hun blev opmærksom på misbruget. Hun ved ikke, hvordan hendes kort har været forsvundet. Hun har på intet tidspunkt overladt hverken kort eller pinkode til en anden person eller givet tilladelse til, at en anden person kunne hæve på hendes kort.

Lige så snart hun blev opmærksom på misbruget, spærrede hun kortet.

Når politiet får lejlighed til at se overvågningsvideoerne, vil det kunne konstateres, at der var tale om misbrug. Desværre har politiet en lang ventetid på sagsbehandlingen.

Middelfart Sparekasse har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at kortet ifølge klageren ikke var bortkommet.

Transaktionerne blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af korrekt pinkode.

Efter klagerens eget udsagn havde ingen andre end klageren selv kendskab til koden.

Transaktionerne var korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Det er på denne baggrund ikke tilstrækkelig godtgjort, at der er tale om tredjemandsmisbrug. Såfremt der i forbindelse med den politimæssige efterforskning fastslås tredjemandsmisbrug, vil sparekassen på klagerens foranledning, genvurdere sagen.

Til støtte for afvisningspåstanden har sparekassen anført, at en stillingtagen til om der foreligger tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv, kræver en bevisførelse, der ikke kan ske ved Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Klagen bør derfor afvises med henvisning til Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger som anført af Middelfart Sparekasse til grund, at chippen på klagerens Visa/dankort blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved samtlige transaktioner, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Klageren har herudover oplyst, at Visa/dankortet var i hendes besiddelse, da hun opdagede de ikke vedkendte transaktioner.

Af den dagældende lov om betalingstjenester § 64, stk. 1 (nu lov om betalinger § 98) følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. den dagældende lov om betalingstjenester § 59 (nu lov om betalinger § 93).

Klageren har oplyst, at hun ikke kender noget til de transaktioner, som hun har gjort indsigelse mod, og at hun ikke ved, hvordan hendes kort har været forsvundet.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv eller med hendes samtykke.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Det bemærkes, at sparekassen har anført, at såfremt der i forbindelse med den politimæssige efterforskning fastslås tredjemandsmisbrug, vil sparekassen på klagerens foranledning, genvurdere sagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.