Indsigelse vedrørende udbetaling i henhold til anmodning, der fremtrådte som underskrevet af kontohaver.

Sagsnummer:250/2004
Dato:22-03-2005
Ankenævn:Peter Blok, Hans Daugaard, Karen Frøsig, Lotte Aakjær Jensen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse vedrørende udbetaling i henhold til anmodning, der fremtrådte som underskrevet af kontohaver.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens indsigelse mod indklagedes opgørelse af to konti i henhold til en skriftlig anmodning, der fremtrådte som underskrevet af klageren.

Sagens omstændigheder.

Klageren under denne sag er amerikansk statsborger bosiddende i Schweiz. Klageren havde i indklagedes Store Kongensgade afdeling, København, en personlig konto (konto -995). Endvidere var der i afdelingen etableret en konto tilhørende et amerikansk selskab, UCA, med c/o-adresse hos klageren (konto -726). Klageren kunne efter det oplyste disponere over konto -726.

Den 8. november 2001 opgjorde indklagede konto -995 og konto -726 med 68.427,88 kr., henholdsvis 88.567,88 CHF svarende til i alt 516.988,77 DKK. Opgørelsen af kontiene skete i henhold til en samme dag modtaget skrivelse, hvoraf fremgår:

"[UCA]

c/o [Klageren]

P.O. Box 20

CH-3112 ….. BE

[Klagerens bopæl]

Bern, 06.11.2001

[Indklagede]

Konto-Nr.

[-726]

[-995]

Sehr geehrte Damen und Herren

Bitte überweisen Sie den aktuellen Saldobetrag dieser Konten an:

Bank:

MIGROSBANK AG

----

Empfänger:

[UCA]

Konto:

Zahlungsgrund:

Rücktransfer in die Schweiz

Für die unverzügliche Ausführung danken wir Ihnen zum Voraus bestens. Bei Rückfragen melden Sie sich bitte unter Tel. … Fax … .

Mit freundlichen Grüssen

[klageren]"

Skrivelsen fremtræder som underskrevet af klageren.

I forbindelse med kontienes opgørelse fremsendte indklagede sædvanlige kontoopgørelser til klageren samt oplysning om overførslen af det samlede beløb til den schweiziske bank.

Klageren har om baggrunden for overførslerne anført, at han den 18. oktober 2001 var blevet arresteret af politiet i Bern på anmodning af en politisk indflydelsesrig schweizisk person UM, med hvem han havde indgået en forretningsaftale, hvor han havde modtaget betaling for den aftalte opgave. UM hævdede, at kontrakten var blevet misligholdt af ham. Under fængselsopholdet blev han holdt i isolation og tortureret i 35 dage uden at blive sigtet for nogen forbrydelse. Han lider af flere alvorlige sygdomme og var under opholdet i fængslet nær døden. Politiet tvang ham til at påtegne adskillige breve til hans banker uden for Schweiz, herunder indklagede, med anmodning om at lukke kontiene og overføre beløbene til en bank i Schweiz. Efter overførslen til den schweiziske bank blev beløbene blokeret.

Ved skrivelse af 20. december 2001 til indklagedes afdeling anførte klageren, at han hverken havde skrevet eller underskrevet overførselsanmodningen af 6. november 2001. Klageren krævede de beløb, der var overført til banken i Schweiz, tilbageført. Ved skrivelser af 7. januar, 7. februar og 7. marts 2002 rykkede klageren for svar. Indklagede har anført, at afdelingen ikke har modtaget nogen af de nævnte skrivelser, hvoraf kopi er fremlagt.

Indklagede har anført, at klageren den 4. marts 2003 ved en telefonisk henvendelse for første gang gjorde indsigelse imod overførslen.

Ved skrivelse af 4. marts 2003 til indklagedes afdeling bekræftede klageren sin indsigelse imod overførslen. Ved skrivelse af 7. samme måned uddybede klageren sine indsigelser.

Ved skrivelse af 1. april 2003 afviste indklagede indsigelserne med henvisning til, at en sammenligning af klagerens underskrift på overførselsanmodningen med hans underskrift i forbindelse med åbningen af konto -726 viste, at underskrifterne var identiske.

Indklagede har oplyst om følgende transaktioner på de omhandlede konti forud for modtagelsen af anmodningen af 6. november 2001: Den 10. juli 2001 modtog afdelingen 56.000 CHF til indsættelse på konto -726 tilhørende UCA. Efter nogle udbetalinger foretaget den 26. juli, 24. august og 18. september 2001 modtog afdelingen den 27. september 2001 20.000 CHF til indsættelse på UCA's konto. Beløbene på 56.000 CHF og 20.000 CHF blev begge modtaget fra Migrosbank i Schweiz. Ultimo oktober 2001 modtog afdelingen en anmodning fra UCA om at tilbageføre overførslerne på 56.000 CHF og 20.000 CHF. Da anmodningen ikke fremkom fra klageren, fremsendte afdelingen den 31. oktober 2001 til klagerens adresse i Schweiz to udfyldte overførselsanmodninger på de nævnte beløb til klagerens underskrift. Anmodningerne blev ikke modtaget retur.

Parternes påstande.

Klageren har den 23. september 2004 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 516.988,77 kr. med tillæg af renter.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han under den 35 dage lange tilbageholdelse blev nægtet lægebistand uanset, at han lider af alvorlige sygdomme. Han fik ikke tilladelse til at få besøg, heller ikke af familie, ligesom han blev nægtet at skrive til sine amerikanske advokater. Han blev afhørt i timevis uden tilstedeværelse af en advokat.

Som følge af sin fysiske tilstand accepterede han på et tidspunkt modvilligt at forberede og underskrive breve til to danske banker vedrørende sine konti. På det tidspunkt ville han have underskrevet hvad som helst for at blive frigivet.

Den 6. november 2001 fik han forelagt skrivelser udfærdiget af politiet, der fremtrådte som udfærdiget af ham. Han protesterede, men blev truet til at underskrive, idet han i modsat fald ville blive tilbageholdt, indtil han døde. Ved forelæggelsen af brevene forsøgte han at læse dem, men dette blev forhindret, idet teksten blev overdækket. Han anmodede om kopi af brevene, hvilket blev afslået. Modvilligt og under stærkt pres underskrev han brevene.

Ethvert skolebarn kan se, at skrivelsen af 6. november 2001 er en simpel forfalskning. Således bærer alle skrivelser fra ham hans karakteristiske logo i øverste venstre hjørne; logoet mangler i overførselsanmodningen. Han har stedse korresponderet og kommunikeret med indklagede på engelsk, mens anmodningen er på tysk, ligesom indklagede er bekendt med, at han kun taler engelsk. Indklagede burde derfor have fattet mistanke. I anmodningens angivelse af afsenderadresse indgik "Schweiz" ikke, men alene "BE", der er en forkortelse for Bern, men som kun anvendes for indenlandske breve. Anmodningens angivelse af, at der var tale om "Rücktransfer in die Schweiz" er misvisende, da størsteparten af midlerne aldrig havde været i Schweiz, hvilket indklagede var bekendt med. Telefonnummeret og fax­num­meret på skrivelsen tilhører politiet i Bern og svarer derfor ikke til indklagedes registrering af hans telefonnummer.

En del af beløbet på hans private konto tilhører hans ægtefælle. Indklagede er bekendt med, at der ikke kan ske overførsel fra den private konto til et selskabs konto.

At indklagede sammenlignede underskriften på anmodningen med tidligere underskrifter fra hans hånd, er ikke et tilstrækkeligt bevis for, at han personligt havde underskrevet anmodningen. Det er i dag muligt at indscanne underskrifter og derved fremstille falske dokumenter. Hertil kommer, at politiet tvang ham til at underskrive utallige gange for at analysere hans håndskrift.

Han bestrider, at indklagede ikke før den 4. marts 2003 blev bekendt med hans indsigelser og henviser til skrivelsen af 20. december 2001 med efterfølgende rykkere.

Indklagede har anført, at man ved modtagelsen af anmodningen af 6. november 2001 foretog en sammenligning af underskriften på brevet med klagerens underskrift afgivet tidligere på et underskriftskort. Det blev konstateret, at der var nøje overensstemmelse mellem underskrifterne, ligesom klageren fortsat havde fuldmagt til konto -995 tilhørende UCA.

Da anmodningen af 6. november 2001 således er underskrevet af klageren, er overførslen af indeståendet på de omhandlede konti sket med rette.

Det gøres endvidere gældende, at klageren ikke har lidt tab som følge af overførslen. Indklagede henviser herved bl.a. til en kvittering af 7. november 2001 fra Migrosbank, hvorefter banken i henhold til instruktion fra UCA ved klageren anerkender modtagelsen af 17.825,95 CHF, som blev indsat på en konto formentlig tilhørende klageren.

Klageren har under sagen afgivet modstridende forklaringer. Han har således både anført, at han modvilligt underskrev breve, herunder den omstridte overførselsanmodning, og at der er tale om en forfalskning.

Indklagedes afdeling var ikke bekendt med detaljer vedrørende klagerens kendskab til sprog og reflekterede ikke særligt over, at anmodningen af 6. november 2001 var affattet på tysk. Det forekommer ikke unaturligt, at et brev sendt fra den tysktalende del af Schweiz er på tysk.

Indklagede har først under klagesagen modtaget kopi af klagerens skrivelse af 20. december 2001 samt efterfølgende rykkere.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

En stillingtagen til, om overførselsanmodningen af 6. november 2001 er ugyldig, fordi klagerens underskrift er forfalsket, eller fordi underskriften er fremkaldt ved tvang, ville forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.Klagegebyret tilbagebetales klageren.