Produktomlægning. Indførelse af nyt kundeprogram

Sagsnummer:279/2013
Dato:09-05-2014
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jan Staal Andersen, Troels Hauer Holmberg, Anna Marie Schou Ringive, Kjeld Gosvig Jensen
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Produktomlægning. Indførelse af nyt kundeprogram
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod Danske Banks indførelse af et nyt kundeprogram med virkning fra september 2013.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Danske Bank, hvor han i begyndelsen af 2013 havde en såkaldt Danske Ekstra konto.

Af bankens almindelige forretningsbetingelser, der var gældende fra den 1. januar 2011 fremgår blandt andet:

”...

Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel indføre og sætte gebyrer op for enkeltstående ydelser. Det samme gælder for nye løbende aftaleforhold. For eksisterende løbende aftaleforhold kan banken med tre måneders varsel forhøje de gebyrer, som du løbende betaler, hvis

markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, giver grund til en ændring af et eller flere gebyrer

banken ønsker at ændre sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte vores ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde

der er sket væsentlige ændringer i forhold til det grundlag, dine individuelle gebyrvilkår tidligere blev fast sat på. Det drejer sig her om ændringer i dine egne forhold, som f.eks. ændringer af størrelsen og omfanget af dine indlån, lån eller kreditter.

Hvis banken af forretningsmæssige grunde indfører nye gebyrer i eksisterende løbende aftaleforhold, sker det med seks måneders varsel. Der er her tale om gebyrer for ydelser, som vi ikke før har taget gebyr for. Grundene kan bl.a. være indtjeningsmæssige eller for at udnytte vores ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde.

...”

Ved brev af 29. januar 2013 til klageren varslede banken ændringer af vilkårene for kundeforholdet med virkning fra den 1. september 2013. Banken anførte, at man lancerede ”et helt nyt kundeprogram med nye fordele, rådgivningstilbud og priser.” I øvrigt fremgår blandt andet:

”...

I forbindelse med lanceringen af kundeprogrammet ændrer vi også standardpriser og vilkår for betalingskonti, produkter og serviceydelser pr. 1. september 2013. Samtidig opsiger vi vores nuværende kundepakker.

Bemærk, at kunder, der ikke er tilmeldt kundeprogrammet og har valgt en kundepakke inden den 1. september 2013, skal betale standardpriser.

..."

Varsling af ændringer pr. 1. sep­tember 2013

Vi indfører nye priser – se prislist­en.

Vores nuværende kundepakker opsiges, og even­tuel­le tilknyt­te­de ra­batter bort­falder.

Favøraftaler opsiges.”

Med brevet fulgte en prisliste for Danske Ekstra kontoen sammenholdt med Ny Standardpris pr. 1. september 2013 og to såkaldte kundepakker, henholdsvis Danske Hverdag og Danske Hverdag+. Af prislisten fremgår blandt andet:

”...

Danske Ekstra

Din pris i dag

Ny standardpris

pr. 1. september 2013

...

Konto

Pris for oprettelse af konto

-

-

Pris for første konto – pr. kvartal

75 kr.

30 kr.

Pris for anden konto – pr. kvartal

0 kr.

15 kr.

Pris for yderligere konti – pr. stk./kvartal

0 kr.

15 kr.

Kort

Betalingskort

MasterCard Direct – årligt kortgebyr

0 kr.

100 kr.

Visa/Dankort – årligt kortgebyr

0 kr.

150 kr.

...”

I medfør af en favøraftale var klageren fritaget for gebyret på 75 kr. pr. kvartal på Danske Ekstra kontoen.

Ved brev af 14. marts 2013 til banken gjorde klageren indsigelse mod ændringerne i priser og vilkår. Klageren oplyste, at hans konto var oprettet i 1978 hos Postgiro, som senere blev til Girobank, derpå BG Bank og fra 2007 Danske Bank. Girokontoen blev oprettet i forbindelse med, at han var ansat i Post- og Telegrafvæsenet. Det var klagerens opfattelse, at han havde vundet hævd på retten til en konto uden gebyrer. Klageren påberåbte sig endvidere lov nr. 322 af 31. maj 1991 om privatisering af Postgiro. Klageren anførte, at Girobank herved var indtrådt i Postgiros forpligtelser, herunder Postgiros pligt til at sætte omkostningsfrie lønkonti til rådighed for statsansatte.

Den 29. august 2013 indgav klageren en klage over Danske Bank til Ankenævnet med påstand om, at ”min konto og øvrige kundeforhold videreføres som hidtil”.

Af Danske Banks prisliste pr. den 1. september 2013 fremgår som ”Standardpris” blandt andet gebyrer på 2 kr. for ”Indbetalingskort – betaling pr. stk.” og 9 kr. for ”Danske Giro – pr. indsendt indbetalingskort” samt 40 kr. for ”Kasseudbetaling pr. stk.”

Klageren har fremlagt kontoudskrifter pr. den 28. juni 2013 og den 30. september 2013. Den 28. juni 2013 er der hævet gebyr på 75 kr. med posteringsteksten ”Danske Ekstra pakke”. Banken har under sagen refunderet gebyret. Pr. den 30. september 2013 havde kontoen skiftet navn fra Danske Ekstra til Danske Konto. Den 6. september 2013 var der hævet et dankortgebyr på 150 kr.

Klageren har endvidere fremlagt en kontoudskrift pr. den 29. november 2013, der viser fire gebyrer til banken à 9 kr. og et checkgebyr på 5 kr. Banken har oplyst, at gebyrerne à 9 kr. vedrører fire girokort, som klageren indsendte i november 2013. Gebyrer for Danske Giro bliver opkrævet pr. registreringsdatoen – ikke betalingsdatoen.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal videreføre hans konto på uændrede vilkår.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har ændret vilkårene på hans konto. Ændringerne har medført gebyrer for basale ydelser, som hidtil har været og som bør være gratis. For hans vedkommende kan der være tale om, at han har vundet hævd, idet kontoforholdet har bestået siden 1978.

Kontoen stammer fra det tidligere Postgiro, som ved lov var pålagt at stille konti med videre til rådighed. I forbindelse med privatiseringen af Postgiro overgik forpligtelsen til den daværende Girobank, jævnfør lov nr. 322 af 31. maj 1991, senere Danske Bank. Der er således et lovmæssigt krav om at videreføre driften af oprindelige postgirokontohaveres konti på uændrede vilkår.

Postgiro var i stand til at tilbyde basale ydelser gratis trods løntunge arbejdsgange og betydelige portoomkostninger og samtidig bidrage positivt til finansloven.

Ifølge kontoudtoget af 28. juni 2013 har banken uden hans samtykke tilmeldt ham ”Danske Ekstra pakke” og trukket 75 kr. i kvartalsvis gebyr. Banken har yderligere hævet et årligt gebyr på 150 kr. for Visa/dankort samt 9 kr. pr. indsendt girokort. Girokortgebyrerne blev opkrævet før betalingerne var gennemført.

På bankens hjemmeside er der i prislisten ikke oplysninger om ”Danske Ekstra”, men kun standardpris, Danske Hverdag og Danske Hverdag Plus.

Danske Bank har anført, at man i henhold til de almindelige forretningsbetingelser, der er aftalegrundlaget for engagementet med klageren, var berettiget til at indføre de varslede standardpriser, jævnfør bankens brev af 29. januar 2013 til klageren. Samtidig blev bestående favøraftaler ophævet. Klageren kan blive omfattet af bankens nye kundeprogram, hvis han tilmelder sig.

Klagerens konto var en ”Danske Ekstra”, der udgik pr. den 1. september 2013. Da klageren ikke havde tilmeldt sig bankens kundeprogram overgik kontoen til bankens nye standardpriser og skiftede samtidig navn til Danske Konto.

Af bankens prisliste fremgår nu ikke priser for Danske Ekstra, fordi banken ikke længere tilbyder kontoformen.

Gebyropkrævningerne på klagerens konto er sket i overensstemmelse med prisbogen.

Gebyrerne på 9 kr. for Danske Giro bliver opkrævet pr. registreringsdatoen, idet bankens arbejde med ekspeditionen foregår ved modtagelsen. Klageren har ikke tilbagekaldt nogen betalinger, og har allerede derfor ikke krav på at få et eller flere gebyrer tilbageført som følge af manglende gennemførelse af betalingen.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at Danske Bank i henhold til sine almindelige forretningsbetingelser var berettiget til ved brev af 29. januar 2013 at ændre sine kontoformer for indlånskonti med seks måneders varsel til den 1. september 2013 med den konsekvens, at klageren i stedet for sin hidtidige Danske Ekstra konto blev henvist til at vælge en af de to nye kontoformer eller at overgå til såkaldte standardpriser.

Hverken reglerne om hævd eller lov nr. 322 af 31. maj 1991 om Girobank A/S’ overtagelse af Postgiro kan medføre, at banken er forpligtet til at videreføre klagerens Danske Ekstra konto på uændrede vilkår.

Banken har under sagen refunderet kontogebyret på 75 kr., der blev hævet på Danske Ekstra kontoen den 28. juni 2013. Klageren er herved blevet stillet således, at den favøraftale, der var tilknyttet hans Danske Ekstra konto, ligesom selve kontoen ophørte med seks måneders varsel pr. den 1. september 2013, hvilket Danske Bank som anført var berettiget til.

Der er ikke grundlag for at tilsidesætte bankens opkrævning af hverken Visa/dankort gebyret på 150 kr., der blev hævet den 6. september 2013 eller betalingsgebyrerne à 9 kr., der blev hævet den 29. november 2013.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.