Rådgivning i forbindelse med omlægning til afdragsfrit 4 % 10-årigt inkonvertibelt realkreditlån.

Sagsnummer:299/2005
Dato:26-09-2005
Ankenævn:Peter Blok, Lotte Aakjær Jensen, Ole Jørgensen, Jørn Ravn, Astrid Thomas
Klageemne:Realkreditbelåning - inkonvertible realkreditlån
Realkreditbelåning - rådgivning
Ledetekst:Rådgivning i forbindelse med omlægning til afdragsfrit 4 % 10-årigt inkonvertibelt realkreditlån.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav i forbindelse med indklagedes rådgivning af klageren, hvor et eksisterende realkreditlån blev omlagt til et afdragsfrit 4 % 10-årigt inkonvertibelt realkreditlån.

Sagens omstændigheder.

Klageren rettede i marts 2005 henvendelse til indklagedes Hillerød Øst afdeling, hvor klageren er kunde.

Klagerens ejendom var bl.a. prioriteret med et 5 % obligationslån på oprindeligt 878.000 kr. og en restløbetid på 28 ½ år. Ejendommen var yderligere belånt med et 8 % ejerskiftelån, som det ifølge klageren ikke var hensigtsmæssigt at omlægge.

Indklagede har anført, at på et møde primo marts 2005 blev en omlægning af det eksisterende realkreditlån drøftet med henblik på at opnå et provenu, der kunne anvendes til indfrielse af anden gæld og eventuel forbedring af klagerens ejendom. Der blev rådgivet om forskellen på et variabelt og fastforrentet lån, og det blev aftalt, at klageren skulle vende tilbage, når hun havde overvejet, om hun ønskede et fast eller variabelt forrentet realkreditlån.

Klageren var igen til møde hos indklagede den 6. april 2005. Ifølge indklagede gjorde klageren det klart, at det væsentligste for hende var, at lånet havde en fast rente og lavest mulig ydelse. Indklagede rådgav om et 30-årigt 4 % lån og et 10-årigt 4 % lån, som da var de to relevante lån. Kurserne var henholdsvis 95,6 og 102,9. Rådgivningen indeholdt desuden oplysninger om løbetid, indfrielsesvilkår samt muligheden og konsekvensen af afdragsfrihed i 10 år. På denne baggrund valgte klageren et 10-årigt 4 % lån. Klageren har anført, at det ikke var et lån med den laveste ydelse, der var på tale, men om det mest fornuftige i hendes situation. Hun fik ikke oplysning om de to låneformer, kun om fast eller variabel rente. Hun blev heller ikke informeret om kurser på de relevante lån eller om et 30-årigt afdragsfrit lån, som slet ikke blev nævnt. Endelig blev konsekvenserne af et 10-årigt lån ikke oplyst, og således heller ikke kurser / indfrielse.

Den 13. april 2005 udstedte Nordea Kredit et lånetilbud på et afdragsfrit 10-årigt 4 % obligationslån på 955.000 kr. Lånetilbuddet er på tre sider og med en tilhørende specifikation på tre sider, samt "Standardiseret Europæisk Informationsblad" på to sider. Af lånetilbuddets side 1 fremgår:

"…

Tilbud

Hovedstol

Nom.rente%

Løbetid

Lånetype

010101

DKK955.000

4,0000

10 år

Obligationslån ståendeBeregnet kontant provenuDKKog 1. års bruttoydelse DKK

968.701,70 43.109,27På de følgende sider vises for det tilbudte lån:

- Særlige forbehold og betingelser.

- Øvrige oplysninger og betingelser.

- Specifikation med nøgletal og detaljer.

…"

Af "Specifikation, lånetilbud 010101, DKK" fremgår:

"… [side 1:]

Obligationslån stående

Hovedstol

955.000,00

Nominel rente

4,0000 %

Antal terminer pr. år

4

Anslået kurs

102,0800

Løbetid

10 år 0 mdr.

- heraf afdragsfri periode

10 årMed hensyn til de enkelte ydelser, disses antal og forfaldstidspunkter samt aftalens varighed og betingelser for opsigelse, henvises der til pantebrevets bestemmelser og vedlagte amortiseringsplan.

[side 2:]

Øvrige forhold for lånet

Lånet er stående indtil 31. december i det år, der ligger 9 år efter lånets udbetaling, hvor lånet forfalder i sin helhed - se vedlagte amortiseringsplan. Udbetales det tilbudte lån i december måned, forlænges ovennævnte frist til 10 år. Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer.

[side 3:]

Indfrielsesvilkår

Ekstraordinær indfrielse/nedbringelse kan ske på to måder:

1.

ved at indlevere obligationer i samme serie, årgang og rentefod svarende til lånets obligationsrestgæld eller det delvise beløb, hvormed lånet ønskes nedbragt.

2.

ved i perioden indtil sidste bankdag i november i det år hvor lånet forfalder i sin helhed, at betale et beløb svarende til hel eller delvis kontant indløsning af obligationerne til kurs 100 med tillæg af omkostninger - herunder eventuelle differencerenter.

…"Af "Standardiseret Europæisk Informationsblad" fremgår:

"…

[side 2:]

12. Førtidig eller ekstraordinær indfrielse

Lånet er ydet på baggrund af inkonverterbare stående obligationer, og kan derfor alene ekstraordinært indfries helt eller delvis ved til Nordea Kredit at indlevere obligationer, svarende til obligationsrestgælden eller det delvise beløb hvormed lånet ønskes nedbragt, i samme serie, årgang og rentefod som de, hvormed lånet er effektueret.

I det sidste år i lånets løbetid kan lånet i perioden indtil den 30. november indfries helt eller delvist ved at indbetale det beløb til Nordea Kredit, der kræves til hel eller delvis indfrielse af obligationsrestgælden til pari, med tillæg af omkostninger herunder eventuelle differencerenter.

…"

Den 18. april 2005 underskrev klageren pantebrev vedrørende realkreditlånet. Af pantebrevet fremgår:

" [side 1]

PANTEBREV

Obligationslån - stående

Lånet er udbetalt på baggrund af inkonverterbare stående obligationer

[side 2]

Særligebestemmelser

1.[Indklagedes] almindelige forretningsbetingelser

Lånet er ydet på baggrund af inkonverterbare stående obligationer, og kan derfor alene ekstraordinært indfries helt eller delvis ved til [indklagede] at indlevere obligationer, svarende til obligationsrestgælden eller det delvise beløb hvormed lånet ønskes nedbragt, i samme serie, årgang og rentefod som de, hvormed lånet er effektueret.

I det sidste år i lånets løbetid kan lånet i perioden indtil den sidste bankdag i november indfries helt eller delvist ved at indbetale det beløb til [indklagede], der kræves til hel eller delvis indløsning af obligationsrestgælden til pari, med tillæg af omkostninger - herunder eventuelle differencerenter."Samtidig med underskrivelsen af pantebrevet underskrev klageren en udbetalingserklæring vedrørende det nye lån, som blev udbetalt til kurs 102,98. Indklagede ekspederede herefter låneomlægningen.

Klageren har anført, at hun, som tiden gik, blev utryg ved det afdragsfri realkreditlån som følge af, at gælden ikke blev nedbragt. Hun rettede derfor henvendelse til Realkredit Danmark, hvorefter hun via dette realkreditinstitut senere i 2005 foretog en ny omprioritering af sin ejendom. I denne forbindelse blev det Nordea Kredit lånet indfriet med obligationer købt til kurs 106,2.

I oktober 2005 rettede klageren henvendelse til indklagede med forespørgsel om baggrunden for, at indklagede havde foreslået det 10-årige realkreditlån, som det ifølge klageren havde kostet hende 65.000 kr. at indfri. Indklagede afviste at kompensere klageren.

Parternes påstande.

Klageren har den 8. november 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at hun ønsker "mine penge tilbage".

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at det blev indgående drøftet, om lånet skulle være et fastforrentet lån eller et rentetilpasningslån med eller uden afdrag. Indklagedes medarbejder sagde, at det var nu, hun havde brug for pengene, da hun er alenemor og samtidig havde brug for at kunne regne med noget fast. Det blev derfor et fastforrentet lån uden afdrag.

Ifølge indklagedes fremstilling af sagen blev hun nøje rådgivet om to lån, henholdsvis et 30-årigt 4 % lån og det valgte 10-årige 4% lån. Hun bestrider dette, idet det kun blev drøftet, om det skulle være med fast eller variabel rente. Hun blev heller ikke informeret om kurser på relevante lån, ligesom et 30-årigt afdragsfrit lån slet ikke var på tale.

Hun blev heller ikke rådgivet om konsekvenserne ved et 10-årigt lån eller om kurser ved indfrielse.

Indklagede fremstiller sagen, som om alt er gået lige efter bogen. Det er imidlertid ikke tilfældet, og hun kan ikke genkende indklagedes beskrivelse af rådgivningsforløbet.

Hun var meget i tvivl og spurgte medarbejderen, hvad denne ville vælge i hendes situation. Medarbejderen ville vælge et fastforrentet lån. Hun bestrider at have modtaget en konsekvensberegning som af indklagede anført.

Hun var og er ikke klar over, hvad betydningen af et stående lån er.

Indklagede har anført, at rådgivningen ikke har været mangelfuld. Klageren modtog rådgivning om de forskellige former for realkreditlån under møderne, og de forskellige konsekvenser blev gennemgået.

Først da klageren havde besluttet sig for et fastforrentet lån uden afdrag, blev det 10-årige 4 % lån præsenteret, idet lånet på dette tidspunkt var det mest favorable. Lånet havde en lavere ydelse end et tilsvarende afdragsfrit 4 % 30-årigt lån. Forskellen på de to lån blev gennemgået med klageren, herunder også de særlige indfrielsesvilkår.

Indfrielsesvilkårene er tydeligt angivet i lånetilbuddet samt i det vedlagte "Standardiseret Europæisk Informationsblad". Klageren har ved sin underskrift på lånetilbuddet på bindende måde tiltrådt de særlige indfrielsesvilkår.

Det 10-årige lån var et godt valg på daværende tidspunkt, når forudsætningen var fast rente og lavest mulig ydelse.

Havde klageren valgt et 30-årigt afdragsfrit 4 % lån, ville indfrielseskursen have været bedre for klageren, men kurstabet ved optagelsen væsentlig større.

Det fastholdes, at klageren modtog en konsekvensberegning i forbindelse med rådgivningen. Indklagede har ikke længere en kopi af beregningen.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det fremgår af lånetilbudet og af det af klageren underskrevne pantebrev, at lånet - når bortses fra det sidste år af løbetiden - alene kunne indfries ekstraordinært ved indlevering af obligationer. Når endvidere henses til, at lånet blev udbetalt til overkurs, finder Ankenævnet, at klageren burde have været klar over, at lånet var undergivet særlige indfrielsesvilkår, som kunne indebære, at det alene kunne indfries til overkurs.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.