Indsigelse mod tvangslukning af positioner. Indsigelse om fejl i handelssystem, fejlagtig i beregning af marginudnyttelse, vildledning, manglende og mangelfuld information mv.

Sagsnummer:170/2022
Dato:27-01-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Terminsforretninger - lukning
Afvisning - klage tidligere behandlet
Ledetekst:Indsigelse mod tvangslukning af positioner. Indsigelse om fejl i handelssystem, fejlagtig i beregning af marginudnyttelse, vildledning, manglende og mangelfuld information mv.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod tvangslukning af positioner. Indsigelse om fejl i handelssystem, fejlagtig i beregning af marginudnyttelse, vildledning, manglende og mangelfuld information mv.

Sagens omstændigheder

Klageren, der har bopæl i Sverige, var kunde i Saxo Bank, hvor han via bankens handelsplatform investerede i CDF’er (Contract for Difference) og futures.

I marts 2020 blev klagerens positioner tvangslukket af banken.

I april 2020 indgav klageren en klage til Ankenævnet over banken, sag nr. 134/2020 (herefter den tidligere klagesag), vedrørende tvangslukningen. Banken fremlagde i den tidligere klagesag en udskrift, der viste marginkald pr. mail til klageren og pop-up beskeder om marginkald i perioden 18. marts 2020 klokken 16.44.01 - 22. marts 2020 klokken 23.08.47 samt en e-mail dateret ”tors 19 marts 17.04” om ”New margin rates” fra fredag gældende den 20. marts 2020 kl. 15:00 GMT. Klageren gjorde i den tidligere klagesag blandt andet gældende, at tvangslukningen var uberettiget, at bankens varsel om ændring af marginkrav og beregning af marginudnyttelse var fejlagtige og mangelfulde, og at banken burde have begrænset omfanget af lukningen.

Af Ankenævnets afgørelse af 8. februar 2022 i den tidligere klagesag fremgik blandt andet:

”Ankenævnet har ikke grundlag for at tilsidesætte bankens beregning af klagerens marginudnyttelse. Ankenævnet finder derfor, at banken var berettiget til at tvangslukke klagerens positioner som meddelt ved e-mail af 22. marts 2020 klokken 23.08.47.

Banken var endvidere i medfør af de almindelige forretningsbetingelser punkt 26.8 berettiget til at lukke alle klagerens positioner og havde således ikke pligt til at begrænse lukningen til en del af klagerens positioner med henblik på at reducere omfanget, hvormed klagerens tab blev realiseret.

Ankenævnet finder det heller ikke godtgjort, at banken som følge af vildledning eller på andet grundlag er erstatningsansvarlig over for klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.”

Parternes påstande

Den 9. maj 2022 indgav klageren en klage til Ankenævnet over Saxo Bank og nedlagde påstand om, at han ønsker følgende:

”Stop out in March 2020 canceled

Compensation for Saxo Bank charging more than they claim in their cost calculator and portfolio reports

That Saxo Bank informs all clients about their technical bugs and over charging

That Saxo Bank gives same compensation to all other clients

More details in the attached file”

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken i en lang periode opkrævede omkostninger for ”holding silver futures” med over 100 gange mere, end hvad banken oplyste i sin omkostningsberegner (”cost calculator”). Der er tale om tyveri og vildledning. I marts 2021, da han havde truet banken med Finanstilsynet, indrømmede banken, at der var fejl (”bug”) i bankens systemer, og banken rettede herefter fejlene.

Banken har opkrævet højere omkostninger, end banken angav i sine porteføljerapporter (”portfolio reports”). Der er tale om tyveri og vildledning. Banken skal informere Finanstilsynet herom.

Banken har givet falske og stærkt vildledende oplysninger til kunder, der har åbnet positioner, hvor ”concentration haircut” finder anvendelse. Banken indrømmede dette i juni 2022.

Bankens beregning af marginudnyttelse var fejlagtig. Fejlen opstod blandt andet ved, at banken ikke benyttede ”market prices”. Der var fejl (”bug”) i bankens system, der hindrede banken i at bruge ”closing call prices”. Banken brugte en fejlagtig kurs for ”holding silver futures”.

Bankens fejl, herunder for meget opkrævede omkostninger, resulterede i, at hans positioner uberettiget blev tvangslukket af banken. Banken skal betale erstatning herfor og for de for meget opkrævede omkostninger.

Banken skal endvidere betale tilsvarende erstatning til bankens øvrige kunder samt informere alle sine kunder om fejlene i bankens systemer og de for meget opkrævede omkostninger.

Marginkald virkede ikke den 20. marts 2020. Banken sendte ikke marginkald den 20. marts 2020. Information om ændret margin på bankens hjemmeside virkede ikke i marts og april 2020. Banken skal som følge heraf betale erstatning til ham og andre kunder, der blev tvangslukket i perioden frem til den 23. marts 2020.

En del af punkterne i nærværende sag, men ikke alle, fremgår af parternes indlæg i den tidligere klagesag, men blev ikke behandlet i Ankenævnets afgørelse. Klagen og påstandene i nærværende sag adskiller sig fra den tidligere klagesag. I nærværende sag har han blandt andet nedlagt påstand om, at banken skal tilbagebetale for meget opkrævede omkostninger.

Banken har gentagne gange løjet over for Ankenævnet og søgt at skabe forvirring.

Banken anførte blandt andet i den tidligere klagesag, at det ikke var muligt at bruge ”market prices”/”closing call” ved beregningen af marginudnyttelse. Banken har imidlertid efter den tidligere klagesag ændret dette og anvender ”market prices”. Banken har efter den tidligere klagesag ændret/rettet porteføljerapporterne og har rettet fejl vedrørende beregning af ”silver future cost”.

Banken har uberettiget udvekslet oplysninger med et andet pengeinstitut, P.

Bankens generelle betingelser er urimelige. Banken bør udarbejde nye betingelser.

Bankens kundeservice er mangelfuld.

Saxo Bank har anført, at klagesagen omhandler de samme forhold, som blev afgjort i den tidligere klagesag ved Ankenævnets afgørelse fra februar 2022.

”Carry Costs for Silver Futures, incorrect information in portfolio reports, prices for calculating available margin, concentration haircut, warning emails concerning margin utilisation, disclosing information about clients when they were clients at another bank” og utilfredshed med bankens generelle betingelser var allerede en del af den tidligere klagesag.

På baggrund heraf har banken ikke yderligere kommentarer til nærværende sag,

Ankenævnets bemærkninger

I april 2020 indgav klageren en klage over Saxo Bank til Ankenævnet, sag nr. 134/2020 (herefter den tidligere klagesag). Klagen omfattede flere forhold, herunder indsigelse mod bankens tvangslukning af klagerens positioner.

Den 8. februar 2022 traf Ankenævnet afgørelse i den tidligere klagesag om, at klageren ikke fik medhold i klagen.

Ankenævnet finder, at den foreliggende klage, der blev indgivet den 9. maj 2022, vedrører forhold, som blev behandlet og afgjort ved Ankenævnets afgørelse af 8. februar 2022 i den tidligere klagesag.

Ankenævnet finder ikke, at der er grundlag for at genoptage den tidligere klagesag.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.