Indsigelse mod opkrævning af negativ rente på kreditorbeskyttet konto.

Sagsnummer:530/2021
Dato:16-06-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen, Kim Korup Eriksen.
Klageemne:Rente - indlån
Ledetekst:Indsigelse mod opkrævning af negativ rente på kreditorbeskyttet konto.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opkrævning af negativ rente på kreditorbeskyttet konto.

Sagens omstændigheder

Jyske Bank sendte den 15. oktober 2019 et brev om prisændringer til klageren, der var mangeårig kunde i banken. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

Negativ rente på indlån over 750.000 kr.
Renten på konti med variabel rente vil fra 1. december 2019 være 0% for indestående til og med 750.000 kr. og -0,75% for indestående over beløbsgrænsen.

Negativ indlånsrente betyder, at der opkræves et rentebeløb for at have penge i banken. Du kan finde berørte kontotyper på www.jyskebank.dk/kontotyper-negative-renter.

Den negative rente er fradragsberettiget – indberetning til SKAT sker automatisk.

Renter og beløbsgrænser er variable og reguleres, når Jyske Bank generelt ændrer priser.

Vær opmærksom på, at prisændringer på indlån normalt varsles i annonce i dagspressen og på www.jyskebank.dk/prisaendringer. Her kan du også tilmelde dig mailservice og modtage direkte besked om fremtidige prisændringer.

Antal konti
Hvis du har mere end 750.000 kr. på en konto, skal du betale negativ rente. Friholdelsesgrænsen på 750.000 kr. pr. konto kan maksimalt bruges på tre eksisterende konti. Der kan ikke oprettes nye konti, hvis formålet udelukkende er at undgå at betale negativ rente.

Begrænsningen på tre konti gælder ikke sikrings-, deponerings- og pensionskonti.

…”

Den 4. december 2019 kontaktede klageren banken via netbank for at få oprettet en kreditorbeskyttet konto. Ifølge en udskrift fra netbanken sendte banken samme dag følgende besked til klageren:

”… Kontonummeret er: [-752]. Indestående tæller med i den negative rente, du kan dog vælge alternative placeringsmuligheder, lige som i allerede i dag har noget investeret. Vi kan snakke nærmere på møde. …”

Der blev aftalt et møde den 11. december 2020 mellem parterne.

Banken udleverede ”Bevis for oprettelse af Personskadeerstatning” nummer -752 til klageren. Af beviset fremgik særlige vilkår for kontoen, og at generelle forretningsbetingelser i øvrigt var gældende. De særlige vilkår for kontoen vedrørte dispositioner m.v. men ikke renter.

Den 18. december 2019 blev der indsat et beløb på konto -572 med teksten ”Erstatning”. Beløbets størrelse er uoplyst.

Den 27. januar 2020 underskrev klageren ”Jyske aftaler”, som blandt andet indeholdt bankens forretningsbetingelser: ”Sådan handler Jyske Bank”. Af forretningsbetingelserne fremgik blandt andet:

”…

4. Rente og provision

Banken kan nedsætte variable rentesatser på indlån og forhøje dem på udlån med visse varsler:

Uden varsel
hvis der sker ændringer i forhold, som vi ikke har indflydelse på, men som er af betydning for os, fx:

  • renteudviklingen på penge- og obligationsmarkederne i Danmark eller i udlandet, herunder situationer med uro på disse markeder og centralbankernes ændring af rentesatser

..”

Den 6. marts 2020 sendte banken et brev til klageren om, at ”Friholdelsesgrænsen for negativ rente ændres”. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

Den 1. maj 2020 ændrer vi grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente på indlån i Jyske Bank. Grænsen bliver på 250.000 kr. på kundens NemKonto. På øvrige konti skal der betales negativ rente af alt indlån. Rentesatsen er pt. -0,75%.

Ændringerne sker af forretningsmæssige årsager og som en tilpasning til markedssituationen. Du kan læse mere om baggrunden for ændringerne på www.jyskebank.dk/negative-renter.

Renter og beløbsgrænser er variable og reguleres, når Jyske Bank generelt ændrer priser. Prisændringer varsles normalt med annonce i dagspressen og på www.jyskebank.dk/prisaendringer.

Din konto [-369] er NemKonto. Dermed kan du have 250.000 kr. på kontoen uden at betale negativ rente. Har du flere penge stående på kontoen, skal du betale negativ rente af det beløb, der overskrider friholdelsesgrænsen. …

På øvrige konti hos os skal du betale negativ rente af alt indlån. Dog med undtagelse af konto [-370] og [-797], som er rentemæssigt forbundet med et lån. Derfor skal du kun betale negativ rente af det beløb, som overstiger lånet.

Pensionskonti kan ikke vælges som NemKonto. Dermed skal du betale negativ rente af alt kontant indestående på pensionskonti.

…”

Banken har fremlagt e-mailkorrespondance mellem parterne i perioden 2. juli 2020 - 14. august 2020 om adgangen til at hæve på Personskadeerstatningskonto -752. I en mail af 2. juli 2020 til klageren anførte banken blandt andet:

”…

Husk i øvrigt, at du har negativ rente på den. I kan hver have op til 250.000 kr. stående, uden at betale negativ rente, beløbene skal dog stå på Nemkontoen. Hvis der er dele af pengene du ved, du ikke skal bruge i en årrække, så kom gerne ind til et investeringsmøde, så du kan få forslag til en alternativ placering end blot at have dem stående kontant.

…”

Den 6. juli 2021 sendte klageren en klage til banken over negative renter på Personskadeerstatningskontoen (-752). Klagen blev ikke imødekommet af banken.

Klageren har under sagen i Ankenævnet fremlagt en besked udsendt den 25. marts 2021 af pengeinstituttet P. Af beskeden fremgår, at P ville ophøre med at opkræve negative renter af kreditorbeskyttede midler, og at allerede opkrævede renter ville blive tilbageført.

Klageren har endvidere fremlagt følgende oplysninger om negative renter på Personskadeerstatningskonto -752:

Dato Beløb

30/12-19 Kr. -61,44

31/3-20 Kr. -428,79

30/6-20 Kr. -1.109,25

30/9-20 Kr. -1.471,77

30/12-20 Kr. -1.452,75

31/3-21 Kr. -1.358,06

30/6-21 Kr. -1.225,49

30/9-21 Kr. -1.208,19

30/12-21 Kr. -1.352,78

I alt Kr. -9.673,52

Parternes påstande

Den 15. november 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal ophøre med at opkræve negative renter på hendes kreditorbeskyttede konto og tilbageføre allerede opkrævede negative renter.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det er ulovligt, at banken hæver på hendes konto, da den er kreditorbeskyttet. Pengeinstituttet P er enig i, at det kan man ikke.

Hendes personskadeerstatningskonto kan ikke sidestilles med en almindelig indlånskonto. Da kontoen er kreditorbeskyttet, er det kun hende, der kan hæve på den. Ikke engang hendes ægtefælle eller SKAT kan hæve, ligesom banken er afskåret fra at modregne i indeståendet på kontoen i tilfælde af overtræk på hendes øvrige konti. Endvidere må midler på kreditorbeskyttede konti ikke blandes med andre midler.

Indeståendet på kontoen er anden del af erstatning for mistet erhvervs-/arbejdsevne. Første del af erstatningen har hun investeret i blandt andet fast ejendom, aktier og ratepension. Anden del skal løbende dække differencen mellem hendes tidligere job og førtidspension og er derfor ikke investeret, men nu tager banken så mange penge for negative renter, at der ikke vil være nok.

Hun og hendes advokat har kæmpet i ni år for denne sidste del af personskadeerstatningen. Det er urimeligt, at den negative rente rammer folk, der er tvunget til at have pengene stående i kontanter grundet tabt arbejdsfortjeneste.

Det giver ingen mening, at banken skal tjene på hendes ulykke. Banken bør ligesom P og andre pengeinstitutter friholde kreditorbeskyttede konti for negative renter. Det er i strid med forskelsbehandlingsloven, når nogle banker opkræver negative renter, mens andre banker ikke gør.

Det kan ikke være rigtigt, at det vil være bedre for hende at have pengene liggende under ”dynen” end at have dem i Jyske Bank og dermed blive udsat for øget risiko for hjemmerøveri, eller at hun bliver tvunget til at investere sine penge gennem et investeringsfirma og ikke i banken, hvorfor bankerne gør sig mere og mere overflødige.

Banken oplyste om negative renter, da hun oprettede kontoen. På daværende tidspunkt var grænsen 750.000 kroner, og udgiften var derfor beskeden. Endvidere var hun på daværende tidspunkt meget ”grøn”, hvad angår kreditorbeskyttede midler og negative renter, og hun blev ikke oplyst om, at grænsen kunne ændre sig.

På grund af de efterfølgende ændringer steg omkostningerne til negative renter betydeligt, selvom hun over to år hævede i alt 174.000 kroner på kontoen.

Jyske Bank har anført, at banken er berettiget til at opkræve negativ rente på klagerens Personskadeerstatningskonto.

Kontoen til personskadeerstatninger er en kontoform, som banken har valgt at tilbyde de af bankens kunder, der har modtaget en personskadeerstatning. Med kontoen gøres det lettere for kunderne at opretholde adskillelsen af disse midler fra den øvrige formue og dermed oppebære kreditorbeskyttelsen efter retsplejelovens § 513. Kontoen adskiller sig ikke på andre områder fra bankens almindelige indlånskonti, og kunderne kan således disponere frit over midlerne.

 

Klageren er gjort bekendt med, at kontoen følger bankens generelle forretningsbetingelser. Heraf fremgår, at banken kan ændre renten blandt andet i dette tilfælde, hvor renten på markedet er faldet, og Nationalbanken har sat renten ned.

Banken opkrævede allerede negative renter på indlån, da klageren oprettede den kreditorbeskyttede konto. Dette var klageren gjort bekendt med både i breve fra banken og fra klagerens rådgiver i korrespondancen omkring oprettelsen.

Klageren havde og har stadig mulighed for at investere beløbet i værdipapirer og stadig oppebære kreditorbeskyttelsen og dermed undgå at betale negativ rente.

Hvis klageren ikke finder forrentningen af kontoen tilstrækkelig, kan kontoen efter klagerens eget valg overføres til et andet pengeinstitut til en bedre forrentning. Dette har været gældende i hele perioden.

Da der ikke knytter sig særlige lovkrav til kontoen, er det op til de enkelte pengeinstitutter at fastlægge indlånsrenten ud fra en forretningsmæssig vurdering. Bankens beslutning om at beregne negativ rente på indlån er uafhængig af hvilken rente andre pengeinstitutter vælger at tage.

Ankenævnets bemærkninger

I december 2019 oprettede klageren en kreditorbeskyttet konto i Jyske Bank, hvor hun var kunde. På kontoen blev der indsat et beløb, som klageren fik udbetalt i erstatning for personskade. Beløbets størrelse er uoplyst. Banken havde på daværende tidspunkt indført negativ rente, 0,75 % om året, på indeståender i banken, der oversteg 750.000 kroner, hvilket banken havde informeret klageren om.

Ved en ændring pr. den 1. maj 2020, der blev varslet ved et brev af 6. marts 2020 til klageren, blev der opkrævet negativ rente med uændret rentesats af hele indeståendet på personskadeerstatningskontoen, hvilket beløb sig til -1.471,77 kroner for tredje kvartal 2020 og beløb i samme størrelsesorden i de følgende kvartaler.

Ankenævnet finder, at banken i henhold til sine almindelige forretningsbetingelser havde hjemmel til at indføre negativ indlånsrente og til at nedsætte beløbsgrænsen herfor som sket.

Banken var ikke forpligtet til at friholde klagerens konto for negativ rente. Dette gælder uanset, at indeståendet på kontoen stammede fra en personskadeerstatning og var kreditorbeskyttet og uanset, at andre pengeinstitutter måtte have besluttet at friholde kreditorbeskyttede konti for negativ rente.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

To medlemmer – Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Hansen – udtaler:

Afgørelsen er ikke udtryk for, at der er hjemmel i lovgivningen til at opkræve negativ rente.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.