Krav om tilbageførsel af betalinger med Visa/dankort til forskellige investeringsvirksomheder blandt andet vedrørende handel med binære optioner.

Sagsnummer:76/2018
Dato:29-11-2018
Ankenævn:Vibeke Rønne, Michael Reved, David Sander Hjortsø, Troels Hauer Holmberg og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af betalinger med Visa/dankort til forskellige investeringsvirksomheder blandt andet vedrørende handel med binære optioner.
Indklagede:Merkur Andelskasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører et krav fra klageren om tilbageførsel af betalinger, som han har foretaget med sit Visa/dankort til forskellige investeringsvirksomheder blandt andet vedrørende handel med binære optioner.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Merkur Andelskasse, hvor han havde en kredit på 25.000 kr. med et tilknyttet Visa/dankort.

Klageren har oplyst, at han i november 2016 fik et opkald fra en investeringsvirksomhed A, der oplyste, at A var en mæglervirksomhed og handlede med binære optioner blandt andet med investering i aktier, valuta og indekser. Klageren fik oplyst, at han kunne få en fortjeneste på 30%-50% ved at blive kunde i A og købe binære optioner. Han åbnede en konto via A’s hjemmeside og foretog de første betalinger med sit Visa/dankort.

Klageren har endvidere oplyst, at han i samme periode blev kontaktet telefonisk af en anden investeringsvirksomhed, C, der ligeledes oplyste, at C var en mæglervirksomhed, der blandt andet foretog investering i værdipapirer og handel med valuta. Han åbnede ligeledes en konto via C’s hjemmeside og foretog de første betalinger med sit Visa/dankort.

Den 19. december 2016 blev klagerens Visa/dankort spærret af Nets som en såkaldt ”early warning”. Ved en mail af 19. december 2016 til klageren oplyste andelskassen:

”Dit kort er blevet spærret af nets da der er 2 transaktioner på hver 500 USD så jeg skal lige høre om det er dig der har foretaget disse?

Jeg tror også der er andre transaktioner på din konto så tjek lige dem også.”

Ved en mail samme dag til andelskassen svarede klageren:

”Ja det er mig [navn], der er i gang med at flytte nogen penge rundt.

Så du må meget gerne bede nets om at åbne mit kort igen.”

Den 27. december 2016 gjorde klageren over for andelskassen indsigelse mod to kortbetalinger til A på henholdsvis 500 USD og 999 USD. I indsigelsesskemaet anførte han blandt andet:

”…

Nets havde spærret for nogle udenlandske transaktioner, da de troede, at nogen pillede ved mit kort, efter et par misløkkedes forsøg, kontaktede jeg nets og sagde det var okay, men det resulterede i at de godkendte alle de tidligere forsøg der havde været, så derfor blev der hævede ca. 1500 dollars for meget.

Jeg kontaktede [A] og forklarede dem at der ikke skulle være alle de penge på min konto pga. en fejl, men de var ikke interesseret i at udbetale mine penge tilbage, men ville derimod have mig til at spille aktier for dem og det var jeg ikke interesseret i (ikke med så mange penge). Derfor skriver jeg så til jer, da jeg gerne vil have mine 1500 dollars tilbage, som er blevet hævet ved et uheld.”

Andelskassen svarede klageren, at det fremgik af to aftaler, som han havde sendt til andelskassen, at han accepterede A’s ”Terms & Conditions”. Andelskassen henviste ham til at læse disse betingelser og undersøge muligheden for opsige aftalen med A og investeringskontoen hos A. Hvis klageren ikke havde benyttet sin investeringskonto, ville han eventuelt kunne få sine penge tilbage.

Andelskassen oplyste, at der på daværende tidspunkt ikke var mulighed for at gøre indsigelse over for A, men hvis klageren efter at have opsagt aftalen med A ikke fik sine penge tilbage, ville den gerne se på muligheden for at gøre indsigelse over for A.

Andelskassen har oplyst, at klageren den 26. januar 2017 telefonisk meddelte andelskassen, at det på daværende tidspunkt ikke var muligt at annullere/opsige engagementet hos A, da han havde foretaget investering via A og derfor havde taget engagementet i brug.

Den 26. april 2017 blev klagerens Visa/dankort på ny spærret af Nets som en ”early warning” i forbindelse med, at han blandt andet havde foretaget en betaling på 1.000 USD med sit Visa/dankort til C. Kortet blev genåbnet den 27. april 2017 efter, at klageren telefonisk havde meddelt, at betalingen var foretaget af ham.

I oktober 2017 gjorde klageren over for andelskassen indsigelse mod ni betalinger i USD foretaget i perioden november 2016 til september 2017, som han ikke kunne vedkende sig. Andelskassen afviste indsigelsen om misbrug med henvisning til de to ”early warnings” som klageren tidligere havde modtaget og hans efterfølgende bekræftelse på, at der ikke var sket misbrug af kortet.

Den 21. oktober 2017 gjorde klageren på ny indsigelse over for andelskassen mod betalingerne i USD, idet han gjorde indsigelse mod 13 betalinger i USD foretaget i perioden december 2016 til august 2017. Klageren anførte, at han ikke havde fået sin vare/tjenesteydelse, idet virksomhederne var nogle online svindlere, der heller ikke var autoriseret til at udøve den slags virksomhed, som de gjorde. Om hændelsesforløbet anførte klageren følgende:

”Jeg begyndte at handle med aktier online i december 2016 og det gik kun en vej og det var ned af bakke. De to virksomheder blev ved med at forklare mig, at det nok skulle vende og de også ville støtte mig økonomisk. Det hele endte med at alt blev tabt og jeg stod tilbage med ingenting. Så blev jeg kontaktet af [navn på en ekstern udenlandsk rådgiver] som forklarede at jeg var blevet udsat for online svindel og at de nok skulle hjælpe mig med at få mine penge tilbage.

Derfor laver jeg denne indsigelse til jer.”

Klagerens eksterne udenlandske rådgiver sendte den 13. november 2017 på vegne klageren en klage til andelskassen vedrørende andelskassens manglende tilbageførsel af en række USD-betalinger. Rådgiveren sendte ligeledes indsigelsesskemaer dateret den 17. november 2017 til andelskassen, hvori klageren gjorde indsigelse mod i alt 16 betalinger i USD svarende til i alt 71.605 DKK foretaget med klagerens Visa/dankort under henvisning til, at klageren havde modtaget en vare eller tjenesteydelse, der ikke var som beskrevet eller defekt. Der var tale om følgende betalinger:

Købsdato

Forretning

Beløb i USD

Beløb i DKK

15-12-2016

A

250

1.819,63

19-12-2016

A

999

7.253,63

19-12-2016

A

500

3.630,44

19-12-2016

B

500

3.630,44

15-03-2017

C

500

3.524,09

03-04-2017

C

1.000

7.097,91

20-04-2017

B

1.500

10.576,96

26-04-2017

C

1.000

6.957,35

22-05-2017

B

500

3.409,70

10-07-2017

C

500

3.331,72

10-07-2017

C

2.000

13.326,86

01-08-2017

D

250

1.603,13

01-08-2017

D

150

960,68

01-08-2017

C

200

1.280,90

01-08-2017

C

250

1.601,13

01-08-2017

B

250

1.601,13

Andelskassen afviste at tilbageføre betalingerne til klageren og henviste i stedet klageren til at anmelde sagen til politiet.

Klageren har oplyst, at han ligeledes har henvendt sig til politiet om sagen.

Andelskassen har fremlagt kontoudskrifter for klagerens kredit for perioden fra den 1. august 2016 til den 10. oktober 2017. Det fremgår heraf, at der i marts 2017 og i juni 2017 er indgået nogle beløb fra virksomheden B på klagerens konto. Endvidere fremgår, at de sidste tre betalinger foretaget den 1. august 2017, som klageren har gjort indsigelse mod, på henholdsvis 200 USD og 250 USD til C og 250 USD til B, ikke ses at være bogført på klagerens konto.

Af andelskassens Brugerregler for Visa/Dankort af 1. januar 2017 fremgik blandt andet:

8. Tilbageførsel af betalinger, du har godkendt

8.2 Køb på internettet, post- og telefonordre m.m.

Hvis du har brugt dit kort til køb af varer eller tjenesteydelser på en af følgende måder:

  • Køb på internettet

kan du have ret til at få en betaling tilbageført, hvis:

  • Den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret

Du skal først søge at løse problemet med forretningen, inden du kontakter dit pengeinstitut. Du skal kunne dokumentere, at du har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen.

Det er en betingelse, at du henvender dig og gør indsigelse til dit pengeinstitut snarest muligt, efter du er eller burde være blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på din konto. Du skal så vidt muligt gøre indsigelse til dit pengeinstitut senest 14 dage efter, at du er eller burde være blevet opmærksom på dit mulige krav. Ved vurdering af, om du har fremsat indsigelse rettidigt til dit pengeinstitut, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 7.

…”    

Parternes påstande

Den 21. februar 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Merkur Andelskasse skal tilbageføre betalingerne på i alt DKK 71.605.

Merkur Andelskasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han har været udsat for online svindel, og at han har tabt alle sine penge.

Han har mistet sin opsparing, som han havde sparet sammen gennem længere tid.

Der var ingen aftaler på papir, alle de falske løfter var gennem telefonopkald, og desværre var han ikke smart nok til at registrere disse telefonopkald. Alt blev håndteret fra et websted, som havde en konto med hans navn på. På hver virksomheds hjemmeside var der en platform, hvor han kunne vælge ”hvilken slags mulighed du vil købe eller sælge og investeringens beløb”. De virksomheder, han handlede med, var ansvarlige for handlerne, hvilket betød, at han ikke selv handlede, fordi han ikke var professionel børsmægler.

Han forsøgte forgæves at kontakte flere af virksomhederne for at få sine penge tilbage. Da han meddelte, at han ikke længere ønskede at foretage betalinger til virksomhederne og ville hæve sine penge, fik han ikke noget svar og kunne ikke længere komme i kontakt med dem.

Hans eksterne udenlandske rådgiver har henvist til mulighederne for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af hans Visa/dankort. I henhold til disse regler har kortindehaveren en 540-dages tidsfrist til at få tilbagebetalt beløbet. Andelskassen har ikke fulgt reglerne og forelagt sagen for Visa, som den er forpligtet til.

Han har efterfølgende fundet ud af, at flere af virksomhederne ikke opererede fra den adresse, som var anført på deres hjemmeside, men i stedet opererede fra et helt andet land, blandt andet fra Israel og Ukraine.

Der var ikke tale om mæglervirksomheder med licens til at udøve den virksomhed, som de fortalte ham, at de gjorde. Der var tale om, at de udøvede virksomhed, der ikke var reguleret, og de ”mæglere”, som han blev kontaktet af, var i virkeligheden alene salgsfolk. Virksomhederne foretog ikke nogen reelle investeringer.

Det fremgår af forskellige internetfora, at mange andre end ham også er blevet svindlet af de samme virksomheder.

Merkur Andelskasse har anført, at klageren selv indgik aftaler med virksomhederne. Han åbnede konti via virksomhedernes hjemmesider og foretog betalinger ved at indtaste sine kortoplysninger.

Det fremgår endvidere af klagerens oplysninger, at han har udnyttet de muligheder for investering, som oprindelig var aftalt mellem ham og virksomhederne. Da investeringerne var foretaget, var det ikke været muligt for klageren at annullere aftalerne med virksomhederne og få pengene tilbage.

Klageren har i en periode på over otte måneder foretaget investeringer og har overført betalinger til virksomhederne.

Klageren har to gange modtaget en ”early warning” fra Nets, hvorefter hans betalingskort er blevet spærret for at undgå misbrug. Han har i forbindelse med genåbningen af kortet anerkendt overførslerne, hvilket medfører, at han selv påtager sig risikoen for betalingerne til den pågældende betalingsmodtager. Han har efterfølgende fortsat med at foretage overførsler til de pågældende investeringsvirksomheder.

Indsigelser mod manglende levering skal fremsættes hurtigst muligt efter konstatering af manglende levering. Efter ibrugtagning af varen (de foretagne investeringer) og ved først at fremsætte sine indsigelser i oktober 2017, har klageren ikke overholdt denne frist.

Betalingstransaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Andelskassen har ikke rådgivet klageren om de investeringer, som han har foretaget, og har ikke været bekendt med, hvilke investeringer der var tale om. Andelskassen har ikke begået fejl eller forsømmelser, der kan begrunde et erstatningskrav.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at klageren efter at være blevet kontaktet telefonisk af sælgere fra fire investeringsvirksomheder A-D gik ind på virksomhedernes hjemmesider og åbnede konti i sit navn. I den forbindelse foretog han en række betalinger i USD til virksomhederne med sit Visa/dankort.

Klageren modtog henholdsvis den 19. december 2016 og den 26. april 2017 en ”early warning” fra Nets, hvorved hans kort blev spærret. Efter at have kontrolleret de foretagne betalinger, meddelte han Nets, at hans kort skulle genåbnes.

Klageren gjorde, efter han havde konsulteret en ekstern udenlandsk rådgiver, senest ved indsigelsesblanketter af 17. november 2017, over for andelskassen indsigelse mod 16 betalinger til investeringsvirksomhederne A-D, som han foretog i perioden fra den 19. december 2016 til den 1. august 2017 for i alt DKK 71.605 under henvisning til, at han havde modtaget en vare eller tjenesteydelse, der ikke var som beskrevet eller defekt.

Ankenævnet finder, at der i sagen mangler oplysning om, hvilke investeringer klageren foretog, og på hvilket grundlag investeringen af klagerens midler hos investeringsvirksomhederne fandt sted, herunder om eventuelle tab eller gevinster. Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at afgøre, om klageren har fået leveret den bestilte vare/tjenesteydelse.

Der mangler endvidere nærmere oplysning om, hvorfor klageren under de foreliggende omstændigheder fortsatte med at foretage betalinger til flere af investeringsvirksomhederne gennem en periode på ca. otte måneder.

Ankenævnet finder på den baggrund, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.