Tilbagesøgning af fejlagtigt indsat beløb på klagerens konto.

Sagsnummer:180/2022
Dato:15-02-2023
Ankenævn:Bo Østergaard, Jonas Thestrup Nielsen, Karin Duerlund, Tina Thygesen og Poul Erik Jensen
Klageemne:T - Tilbagesøgning
Ledetekst:Tilbagesøgning af fejlagtigt indsat beløb på klagerens konto.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører tilbagesøgning af fejlagtigt indsat beløb på klagerens konto.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nykredit Bank, hvor hun havde en indlånskonto -443, en opsparingskonto -983 og en afkast-/gebyrkonto -500, der var tilknyttet et værdipapirdepot.

Den 19. april 2022 kl. 13:20 blev der overført et beløb på 1.100.968 kr. til indlånskonto -443 med teksten ”8117202M21090185”.

Den 19. og 20. april 2022 foretog klageren følgende transaktioner fra indlånskontoen:

Transaktionstidspunkt

Beløb (DKK)

Modtager

19. april 2022 kl. 13:34

90.000

Konto -983

19. april 2022 kl. 13:40

200.000

Norsk bank

19. april 2022 kl. 17:13

405.100

Konto -983

20. april 2022 kl. 20:03

200.000

Norsk bank

Den 21. april 2022 overførte klageren 204.000 kr. fra opsparingskonto -983 til depotkonto -500.

Samme dag købte klageren fra depotkontoen følgende værdipapirer:

Værdipapir

Antal

Beløb (DKK)

Orkla ASA

1.006 stk.

58.944,36

Norske Skog ASA

1.006 stk.

41.311,40

Ambu A/S B Aktie

418 stk.

47.262,99

Netcompany Group A/S

106 stk.

46.349,02

 

Banken har oplyst, at den blev opmærksom på, at beløbet på 1.100.968 kr. ved en fejl var blevet overført til klagerens indlånskonto -433 den 3. maj 2022. Banken kontaktede klageren telefonisk med henblik på tilbageførsel af beløbet. Klageren oplyste, at hun ikke ønskede at overføre beløbet, idet hun var af den opfattelse, at beløbet tilhørte hende, da hun forventede udbetaling af en kommende, falden arv.

Den 3. maj 2022 overførte banken beløbet på 1.100.968 kr. fra klagerens indlånskonto -443 til bankens konto, hvorved indlånskontoen gik i overtræk med 905.927,02 kr.

Ved e-mail samme dag til banken bad klageren om, at beløbet på 1.100.968 kr. blev tilbageført til hendes indlånskonto. Af e-mailen fremgik:

”Jeg kan se at I på trods af mine afvisninger af [bobestyrerens] sindsyge og enormt grænseoverskridende påstande, har tilbageført min retmæssige arv, sådan at jeg nu skylder jer 600.000 kroner som jeg ikke kan tilbagebetale.

Jeg vil gerne bede om at få returneret 1.100.968,00 asap.

Og jeg ser udelukkende dette som endnu et forsøg fra bobestyrers side på at forlænge hendes arvepro?es som kunne have været afsluttet for mere end et halvt år siden.”

Ved e-mail samme dag til klageren svarede banken:  

”Vi har kontaktet dig i dag d. 3. maj 2022, for at informere om, at der er sket en fejloverførsel til din konto d. 19. april 2022 på 1.100.968 kr.

Vi talte kort om, at du forventede en arv – og derfor ikke ønsker at returnere det fejlagtigt overførte beløb.

Nykredit har kontaktet advokaten som oplyste, at arven endnu ikke er udbetalt fra boet. Se dokumentation i vedhæftede. Et eventuelt beløb du måtte have til gode fra boet er således ikke relevant for denne henvendelse.

Du er ikke berettiget, til de penge du har modtaget d. 19 april. Vi har derfor trukket det fulde beløb på 1.100.968 kr. retur fra din konto – og du bedes inddække overtrækket på kontoen straks.”

Ved e-mail af 3. maj 2022 til banken og cc til klageren bekræftede en advokat, der var bobestyrer, at hun endnu ikke havde udbetalt arv til klageren.

Samme dag blev der overført 296.730 kr. fra opsparingskonto -983 og 10.132,23 kr. fra depotkonto -500 til indlånskonto -443.  

Ved e-mail af 4. maj 2022 til banken anførte klageren, at hun var uenig i, at pengene ikke tilhørte hende, og hun krævede pengene tilbageført. Endvidere anførte hun, at hun ikke havde nogen mulighed for at antage, at pengene ikke var hendes, fordi hun forventede udbetaling af en arv på omkring 1.600.000 kr. Klageren anførte yderligere, at et beløb, hun tidligere havde modtaget fra boet, også var kommet uanmeldt.

Ved e-mail af 5. maj 2022 til klageren skrev banken, at der ikke var sammenhæng mellem klagerens kommende arv og den fejlagtige transaktion, hvorfor pengene ikke var hendes. Banken gav hende en frist til den 10. maj 2022 til at tilbageføre de beløb, hun havde overført fra sin indlånskonto, samt tilbød at hjælpe med at sælge værdipapirerne uden tab for hende, forudsat at alle øvrige beløb forinden var tilbagebetalt.

Ved e-mail af 6. maj 2022 til banken anfægtede klageren blandt andet det af bobestyreren oplyste og anførte, at hun havde forventet en arv på 1.600.000 kr., men alene havde modtaget lidt over en million kroner.

Ved e-mail af 10. maj 2022 til klageren skrev banken blandt andet, at de tilskrevne overtræksrenter ville blive slettet, således at klageren ikke skulle betale renter.

I perioden frem til den 12. maj 2022 var parterne i dialog om overførslen.

Den 12. maj 2022 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Den 12. maj 2022 indgik der på klagerens indlånskonto et beløb på 267.970,03 kr. med teksten ”ARV”.

Ved e-mail af 13. maj 2022 til banken skrev klageren blandt andet, at hun havde bedt om at få tilbageført pengene fra Norge.

Den 16. maj 2022 blev der overført 335.950 kr. fra opsparingskonto -983 til indlånskonto -443. Saldoen på indlånskontoen udgjorde herefter 4.584,08 kr.

Ved e-mail af 16. maj 2022 opsagde banken klagerens engagement i banken med virkning fra den 10. juni 2022. Af opsigelsen fremgik, at baggrunden var, at klageren mod bedre vidende havde undladt at tilbageføre beløb, der ikke tilkom hende, samt at hun havde overskredet grænsen for acceptabel kommunikation med bankens medarbejdere.

Ved e-mail af 16. juni 2022 anmodede klageren banken om at betale udbytte på 3.000 kr., da Orkla ASA havde udbetalt udbytte den 3. maj 2022.

Ved e-mail af 20. juni 2022 til klageren svarede banken, at klageren ikke var berettiget til udbytte fra Orkla ASA, fordi klageren havde købt aktierne på ex-dagen, samt at såfremt aktierne købes på eller efter ex-dividend date, vil investoren ikke modtage det erklærede udbytte.

Banken har fremlagt et skærmprint med oplysninger om klagerens køb af Orkla ASA-aktierne. Det fremgår blandt andet heraf, at transaktionsdatoen var den 21. april 2022, og at afviklingsdatoen var den 25. april 2022.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nykredit Bank skal tilbageføre 1.100.968 kr.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hun havde haft sin retmæssige arv i mere end 14 dage, da hun modtog en opringning fra banken, der meddelte, at den havde dårlige nyheder. Hun fik oplyst, at bobestyreren ønskede at få kategoriseret hendes arv som en fejltransaktion. Hun forklarede tydeligt banken, at hun på ingen måde kunne godkende det, banken påstod. Alligevel opdagede hun dagen efter, at banken havde trukket hendes retmæssige arv, selvom hun var begyndt at bruge af den, da den var over et halvt år forsinket. Hun havde afventet en arv og modtog den i god tro efter mange rykkere til bobestyreren.

Banken burde tilbageføre pengene til hende, fordi hun var i god tro, da hun tidligere havde fået en overførsel på nøjagtig samme måde uden forklaring af overførslen. Da hun to gange fik refunderet begravelsesudgifter, modtog hun heller ingen forklaring. Faktisk er hele arveregnskabet noget værre rod, og der er masser af tal, der ikke stemmer.

Bobestyrerens udtalelser er utroværdige. Hun kan ikke se noget grundlag for, at hun skulle acceptere bobestyrerens bekræftelse af, at der på daværende tidspunkt ikke var udbetalt arv, for allerede i andet halvår af 2021 havde hun modtaget en meget lille refundering af arv.

Hun overførte de pågældende beløb til en bank i Norge, hvilket understøtter hendes forklaring om, at hun var i god tro. Hun reagerede på, at hun endelig havde modtaget den arv, som hun skulle havde modtaget senest den 1. oktober 2021.

Det første, hun fik oplyst af banken, var, at på grund af en USD-transaktion, måtte banken trække overførslen tilbage. Derefter fik hun en forklaring med et dansk pengeinstitut, som hun ikke fangede. På denne baggrund kan hun kun konkludere, at bobestyreren må have gamblet med hendes mors og brors arv og sikkert investeret dem i noget med USD, som på ingen måde har været i arvingernes interesse, men derimod i bobestyrerens interesse. Bobestyreren tabte muligvis enorme summer, hvilket kan være årsagen til regnskabet, der ikke stemmer.

Hun vil have sine penge. Hun fik heller ikke betalt hele sin arv efterfølgende, så det er ganske høje beløb, der er blevet stjålet fra hende.

Hun modtog en e-mail med opsigelse af hendes konti, og banken gav hende skylden. Hun har ikke misligholdt noget som helst hos banken.

Hun kontaktede banken, fordi den i det mindste burde havde udbetalt udbytte for Orkla ASA-aktierne, der blev udbetalt til andre aktionærer den 3. maj 2022. Det var på denne dato, banken begyndte at ringe til hende med falske argumenter.

Nykredit Bank har anført, at klagerens krav og påstande er grundløse.

Der er ingen sammenhæng mellem klagerens forventede, nu modtagne arv og den fejlagtige overførsel. Klageren har ikke noget legalt ejerskab til beløbet.

Selvom banken begik en fejl, der medførte, at beløbet havnede på klagerens konto, så medfører det ikke, at beløbet tilfalder klageren, og klageren har heller ikke i øvrigt noget krav mod banken.

Klagerens sammenblanding af det fejlagtigt overførte beløb og klagerens arvesag kunne muligvis være forståelig i første omgang, da beløbet blev overført til klagerens konto. Men med efterfølgende besked om sagens rette sammenhæng samt dokumentation fra bobestyreren for, at der ikke var udbetalt et beløb fra boet afslutter i hvert fald enhver form for god tro på klagerens side, hvorved klageren loyalt burde have medvirket til at tilbageføre beløbet.

Klagerens krav på udbytte for Orkla ASA-aktier er også grundløst, da hun ikke ejede aktierne på det tidspunkt, der berettigede udbyttebetaling. Aktien skulle have været ejet før den 21. april 2022 for at være udbytteberettiget. Klageren erhvervede først aktien med valør den 25. april 2022.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nykredit Bank, hvor hun havde tre konti og et værdipapirdepot.

Den 19. april 2022 indgik der 1.100.968 kr. på klagerens indlånskonto. Klageren overførte en del af beløbet til Norge, og en del investerede hun i værdipapirer.

Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at der som følge af en fejl fra Nykredit Banks side blev indsat 1.100.968 kr. på klagerens konto.

Banken opdagede fejlen den 3. maj 2022 og trak samme dag beløbet på klagerens indlånskonto, der derved kom i overtræk.

Det fremgår af sagens oplysninger, at banken friholdt klageren for at betale renter i forbindelse med overtrækket på indlånskontoen.

Ankenævnet finder, at klageren vidste eller burde vide, at indsættelsen beroede på en fejl. Ankenævnet har herved lagt vægt på beløbets størrelse blandt andet set i forhold til den overførsel på 267.970,03 kr., som klageren rent faktisk var berettiget til og modtog den 16. maj 2022. Klageren er derfor efter almindelige regler om tilbagesøgning forpligtet til at tilbagebetale det modtagne beløb til banken.

Endvidere finder Ankenævnet ikke, at banken på andet grundlag er forpligtet til at betale et beløb til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.