Spørgsmål om indgået forlig vedrørende tab på investeringer.

Sagsnummer:417/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas og Torben Udsen.
Klageemne:Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Forlig - fortolkning
Ledetekst:Spørgsmål om indgået forlig vedrørende tab på investeringer.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om klageren har ret til yderligere erstatning for tab på lånefinansieret investering ud over det beløb, som Nykredit Bank godtgjorde klageren i henhold til et indgået forlig.

Sagens omstændigheder.

I efteråret 2007 henvendte klageren sig i Nykredit Bank, fordi han ønskede at låne et beløb på ca. 600.000 kr. til et nyt tag. Hans ejendom var vurderet til 3,5 mio. kr. og var ubehæftet.

Banken foreslog klageren at optage et større lån og investere en del af provenuet i værdipapirer, hvilket klageren accepterede.

Den 17. oktober 2007 udfyldte han et risikospørgeskema og fik herefter tildelt en risikoscore på 55, hvilket betød en anbefalet porteføljefordeling med 52 – 62 % aktier, 38 – 48 % obligationer og 0 – 10 % kontanter.

Den 30. oktober 2007 underskrev han en aftale om privat portefølje. Af aftalen fremgår:

"…..

Ved opsigelse aftales afvikling af porteføljen. Nykredit Bank påtager sig ingen overvågning af kundens portefølje fra tidspunktet for ophør af aftalen om porteføljepleje.

…."

Den 2. november 2007 fik klageren udbetalt et realkreditlån med et provenu på 1.858.808,67 kr., hvoraf 1.200.000 kr. blev investeret i henhold til porteføljeaftalen.

Ved mail af 16. september 2008 opsagde klageren porteføljeaftalen. Af mailen fremgår:

"…

Med total salg af depotindhold, ønskes køb af obligationer, der indlægges i åbent depot.

Obligationskøb skal i alle tilfælde aftales med min rådgiver: [revisor]."

Banken har oplyst, at værdien af klagerens portefølje på det tidspunkt var 948.542,59 kr., hvilket betød, at klageren havde lidt et tab på ca. 150.000 kr.

Den 19. september 2008 skrev banken følgende:

"Jeg har uden held forsøgt at træffe revisor [navn] for afklaring vedr. tidspunkt for salg af papirerne i depot (-0944). Jeg skal derfor bede Dem foranledige at [revisor] kontakter mig … eller formuekonsulent… i den anledning…"

D 30. september 2008 skrev klagerens revisor følgende til banken:

"Vedr. salg/køb værdipapirer skal jeg oplyse, at vi ønsker at afvente markedsudviklingen i endnu en uges tid, hvorefter vi vil vende tilbage!"

Den 10. december 2008 gav klagerens revisor banken besked om at sælge samtlige værdipapirer fra klagerens depot samt købe realkreditobligationer for provenuet. Porteføljens værdi var da 790.010,41 kr.

Ved brev af 18. april 2009 til banken klagede klageren over forløbet.

Den 22. juli 2009 skrev banken følgende:

"….

Vi må dog efterfølgende erkende, at du ikke har haft det fulde overblik over de indgåede aftaler og en grundig forståelse af de vilkår, du har accepteret ved låneaftalen og investeringsaftalen.

Nykredit er derfor indstillet på at medvirke til en kulancemæssig løsning.

Efter en samlet vurdering af sagsforløbet kan vi derfor uden bindende virkning for en eventuel tvist tilbyde, at du til fuld og endelig afgørelse af sagen modtager et beløb på 150.000 kr., som overføres til en af dig anvist konto.

…."

Dagen efter besvarede klageren bankens brev som følger:

"…

Jeg er glad for, at Nykredit med den kulancemæssige løsning erkender at have givet forkert og mangelfuld rådgivning, men havde som sagt på mødet håbet på fuld kompensation for mit tab på op mod 500.000 kr. Det sagt og set i lyset af min situation og tilstand, accepterer jeg denne løsning på tvisten og kan derved reducere den store gæld en smule mere.

Løsningen herfra vil være en reduktion og/eller omlægning af mit nuværende RenteMax PauseLån på 1,9 million. Denne operation vil jeg anmode Nykredit om at foretage uden omkostninger for mig, idet det jo er en naturlig del af "oprydningen". ..

Tak for en hurtig behandling af min klage og fremsættelse af en acceptabel løsning!"

Den 30. juli 2009 accepterede banken at foretage låneomlægningen gebyrfrit.

Den 14. august 2009 blev klagerens realkreditlån nedbragt med i alt 1.091.000 kr. ved indbetaling af provenu fra solgte realkreditobligationer, i alt. 780.558,73 kr., forligsbeløbet på 150.000 kr. samt kontant betaling af 162.081,44 kr. fra klageren. Restgælden udgjorde herefter 829.429,99 kr.

Parternes påstande.

Klageren har den 19. juli 2010 indbragt sagen for Ankenævnet, der forstår klagerens påstand således, at Nykredit Bank skal erstatte klagerens tab i forbindelse med den lånefinansierede investering samt låne ham 500.000 kr. til en lav rente.

Nykredit Bank har nedlagt primær påstand om afvisning og subsidiær påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at der ikke er indgået endeligt forlig i sagen. Banken skrev, at den ikke ville lukke sagen for en eventuel efterfølgende tvist.

Banken skal erstatte hans netto tab på ca. 500.000 kr. fraregnet det beløb på 150.000 kr., som banken har godtgjort ham.

Han henvendte sig i banken for at få et lavrente- eller et nedsparingslån på 600.000 kr., men blev lokket med stort afkast og garanti mod tab til at optage et større lån og investere pengene.

Da han skulle vælge risikoprofil, var det en slags tombola af kort, hvor han blev presset til at vælge et kort i midten. Han valgte således en særdeles høj risikoprofil, hvilket hverken var hans hensigt eller almindeligvis anbefalet til en folkepensionist.

Nykredit Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen skal afvises fra nævnsbehandling, da den er endeligt forligt mellem parterne.

Banken har forbeholdt sig ret til at komme med yderligere vedrørende sagens materielle indhold.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klageren accepterede i brev af 23. juli 2009 Nykredit Banks tilbud om kulancemæssig erstatning på 150.000 kr. mod, at Nykredit uden omkostninger for ham omlagde hans RenteMax Pauselån. Banken accepterede denne betingelse. Parterne har herved indgået en endelig aftale vedrørende klagerens krav om erstatning i forbindelse med investeringen i henhold til porteføljeaftalen. Klageren er derfor ikke berettiget til yderligere erstatning fra Nykredit Bank.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Klagen tages ikke til følge.