Påstand om fjernelse af kontantbeløb fra boks

Sagsnummer:123/2013
Dato:09-05-2014
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jan Staal Andersen, Troels Hauer Holmberg, Anna Marie Schou Ringive, Kjeld Gosvig Jensen
Klageemne:Boks - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Påstand om fjernelse af kontantbeløb fra boks
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører et beløb på 62.000 kr., som ifølge klageren er forsvundet fra en lejet bankboks hos den tidligere Sparbank, nu Spar Nord Bank.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i den tidligere Sparbank, nu Spar Nord Bank.

Den 22. august 2007 havde klageren en udlægskredit i banken, hvorpå hun hævede 70.000 kr. Beløbet vedrørte klagerens salg af en fast ejendom. Samme dag indgik klageren en aftale med bankens Nørreport afdeling om leje af en bankboks. Klageren har oplyst, at hun lagde 62.000 kr. i en kuvert i boksen.

Bokslejen var for tiden 400 kr. om året. Af bokslejeaftalen fremgår øvrigt blandt andet:

Regler for selvbetjeningsboks

Boksen har kun en lås, hvortil der findes 2 ens nøgler, der begge er udleveret til lejeren. Lejeren er bekendt med, at boksen kan åbnes uden medvirken af SPARBANK. SPARBANK påtager sig derfor intet ansvar i tilfælde af, at boksen åbnes af en uberettiget person, der er i besiddelse af nøgle til boksen.

...

... SPARBANK kan med en måneds varsel opsige lejemålet.

Såfremt lejen efter påkrav ikke er blevet betalt, kan SPARBANK lade boksen opbore og henlægge indholdet i depot. Lejeren skal betale udgifterne ved opboringen, der sker i overværelse af to personer, som SPARBANK har bemyndiget hertil.

Indholdet fra en opboret boks bliver opbevaret i 5 år. Derefter bliver indholdet realiseret bedst muligt. Provenuet med fradrag af omkostninger, herunder manglende betalinger af boksleje, indsættes på en konto i lejerens navn.

Ved lejemålets ophør skal lejeren tilbagelevere SPARBANK samtlige udleverede nøgler i uskadt stand.

...”

I 2009 blev Nørreport afdelingen overført til bankens Adelgade afdeling. I den forbindelse blev der udsendt et brev til bankens kunder med kundeboks i Nørreport afdelingen. Banken har fremlagt et standardbrev dateret den 30. juli 2009 med følgende tekst:

FLYTNING AF INDHOLD I KUNDEBOKS.

I forbindelse med sammenlægningen af Sparbanks afdeling på Nørreport med Adelgade blev kundeboksene som bekendt flyttet med til ekspeditionslokalet i Adelgade.

Når den igangværende ombygning af Adelgade forventes afsluttet i løbet af dette efterår, skal indholdet af kundeboksene flyttes til det eksisterende boksanlæg i kælderen, og vi skal derfor venligst bede Dem rette henvendelse for at tømme og slette den nuværende boks og oprette en ny.

De bedes venligst rette henvendelse senest 15/09 – 2009

Efter ovennævnte dato vil ikke-tømte bokse blive åbnet i overværelse af to medarbejdere fra Sparbank. Eventuelt indhold vil blive opbevaret i 5 år, jfr. reglerne for kundebokse.

Såfremt De måtte have spørgsmål, er De naturligvis velkommen til at kontakte os.”

Klageren har oplyst, at hendes datter i august 2009 lagde en kuvert med 3.000 kr. i boksen. Hendes svigerdatter fulgtes med datteren, men var ikke med indenfor i afdelingen.

Banken har oplyst, at klagerens kundeboks den 18. september 2009 blev boret op af en autoriseret låsesmed og i overværelse af to medarbejdere fra banken. Boksens indhold blev lagt i en separat forseglet kuvert med klagerens navn og boksnummeret, og blev herefter opbevaret i en fælles boks.

Den 22. januar 2013 åbnede bankens revisionschef fællesboksen. Klagerens og øvrige kunders forseglede kuverter blev herefter åbnet under overværelse af to af bankens medarbejdere. I klagerens forseglede kuvert befandt der sig to kuverter. Den ene kuvert var tom og den anden indeholdt tre styk tusindkronesedler.

Den 23. januar 2013 ringede banken til klageren om indholdet for at høre om beløbet på 3.000 kr. skulle indsættes på klagerens konto. Ifølge klageren skulle der være yderligere 62.000 kr.

Den 7. marts 2013 blev der afholdt et møde om sagen mellem parterne, der ikke nåede til enighed.

Ved brev af 21. marts 2013 til klageren afviste klagerens forsikringsselskab at betale en dækning på 62.000 kr. til klageren for tyveri.

Den 5. april 2013 indgav klageren en klage over Spar Nord Bank til Ankenævnet.

Den 17. juli 2013 anmeldte klageren til politiet, at 62.000 kr. var forsvundet i tidsrummet 18. september 2009 - 23. januar 2013 i forbindelse med at hendes kundeboks i banken var blevet nedlagt.

Af kontoudskriften for klagerens lønkonto fremgår, at der den 31. marts i hvert af årene 2010, 2011 og 2012 blev betalt ”Gebyr” på 600 kr. Efter det oplyste vedrørte betalingerne boksleje. Banken har under sagen refunderet 200 kr. til klageren vedrørende boksleje i bankens Haderup afdeling.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Spar Nord Bank skal betale 62.000 kr.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken er ansvarlig for, at beløbet på 62.000 kr. er forsvundet fra hendes boks.

På det tidspunkt, hvor boksen skulle tømmes, skulle hun ud at rejse. Hun valgte derfor den mulighed, at banken opbevarede boksindholdet i fællesboksen.

Da banken ringede hende op i januar 2013, var de 62.000 kr. forsvundet.

Hvis kuverten, hvor de 62.000 kr. lå, havde været tom, allerede da boksen blev tømt i september 2009, burde banken have oplyst om dette på daværende tidspunkt i stedet for at vente fire år hermed.

Banken burde have kontaktet hende, så hun selv kunne have brudt forseglingen og ved selvsyn have konstateret, at kuverten, hvor der havde ligget 62.000 kr., var tom.

Banken burde endvidere have opbevaret den tomme kuvert på betryggende måde med henblik på eventuelle undersøgelser for fingeraftryk. Hendes datter havde således ikke rørt ved kuverten med de 62.000 kr., da hun indlagde kuverten med de 3.000 kr. Hendes tidligere rådgiver i banken [navn] befandt sig foran boksen og ville have bemærket, hvis datteren skulle havde taget kuverten med de 62.000 kr. ud og lagt den tom tilbage. Datteren er sikker på, at der inderst i boksen lå en kuvert, der ikke var tom.

Hun fandt boksnøglerne, som banken imidlertid efter opboring af boksen ikke var interesseret i.

Spar Nord Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at det er nødvendigt med omfattende bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, for at oplyse sagen tilstrækkeligt. Sagen bør derfor afvises og henvises til de almindelige domstole.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at man har handlet i overensstemmelse med kundeboksaftalen, herunder for så vidt angår, at opboring skete i overværelse af to personer fra banken, og at indholdet fra opboret boks bevares i fem år.

Klageren blev behørigt varslet om flytningen af indholdet i kundeboksen. Klageren reagerede ikke på brevet, men forholdt sig passiv i fire år. Banken havde ikke som anført af klageren anledning til at kontakte hende om en tom kuvert i boksen.

I forbindelse med sagen har klageren været usikker på, hvor nøglerne til boksen befandt sig. Nøglerne kan således have været i andens varetægt end klagerens i den mellemliggende periode.

Klageren har givet sin datter adgang til boksen, og klageren har tidligere oplyst, at hendes svigerdatter også var med. Ved at give andre adgang til boksen løb klageren en risiko for ikke at vide, hvad der lægges i boksen og fjernes derfra.

Klageren blev kontaktet inden udløbet af femårsperioden, hvor indholdet af en opboret boks bliver opbevaret, med henblik på at undgå, at boksindholdet skulle tvangsrealiseres.

Banken har ikke kuverten fra boksen.

Et eventuelt erstatningsansvar er bortfaldet på grund af forældelse eller passivitet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde i 2009 en kundeboks i den daværende Sparbank, nu Spar Nord Bank. Boksen skulle nedlægges i forbindelse med sammenlægning af to afdelinger. Klageren efterkom ikke bankens opfordring til i den forbindelse af tømme boksen og at indgå en ny bokslejeaftale. Klagerens boks blev derfor boret op og indholdet lagt i en forseglet kuvert i en samleboks i banken. Denne procedure er i overensstemmelse med bokslejeaftalen.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Jan Staal Andersen og Kjeld Gosvig Jensen – udtaler:

Vi lægger i overensstemmelse med Spar Nords redegørelse til grund, at alle kundebokse den 18. september 2009 blev tømt under overværelse af to medarbejdere, at indholdet af de enkelte kundebokse blev lagt i separate forseglede kuverter, at boksene blev grundigt undersøgt i forbindelse med tømningen og at de forseglede kuverter blev lagt i fællesboksen. Vi lægger endvidere til grund, at fællesboksen og de forseglede kuverter den 22. januar 2013 blev åbnet af bankens revisionschef under overværelse af to af bankens medarbejdere, og at det i den forbindelse blev konstateret, at der lå to kuverter i klagerens forseglede kuvert, hvoraf den ene var tom og den anden indeholdt 3 stk. 1.000 kr. sedler.

Vi finder det på den baggrund ikke godtgjort, at banken har handlet ansvarspådragende og stemmer derfor for, at klagen ikke tages til følge.

To medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive – udtaler:

Vi finder, at banken burde have givet klageren mulighed for at deltage i åbningen af den forseglede kuvert.

Vi finder videre, at banken burde have taget vare på hele indholdet af den forseglede kuvert, herunder den tomme kuvert, der ifølge klageren burde indeholde 62.000 kr.

Banken undladelse af ovenstående kan imidlertid ikke i sig selv medføre, at banken er forpligtet til at imødekomme klagerens krav om betaling af 62.000 kr. Vi finder, at en endelig afgørelse af dette spørgsmål ville forudsætte en bevisførelse, der ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Vi stemmer derfor for at afvise klagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.