Krav om erstatning i forbindelse salg af aktier på baggrund af oplysning i handelssystem om en gennemsnitlig anskaffelseskurs, der ikke var opdateret. Skuffede forventninger.

Sagsnummer:360/2018
Dato:27-06-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Anders Holkmann Olsen, Kristian Ingemann Petersen, Ida Marie Moesby og Finn Borgquist
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse salg af aktier på baggrund af oplysning i handelssystem om en gennemsnitlig anskaffelseskurs, der ikke var opdateret. Skuffede forventninger.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning i forbindelse med salg af aktier på baggrund af oplysning i handelssystem om en gennemsnitlig anskaffelseskurs, der ikke var opdateret. Skuffede forventninger.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordnet Bank og var tilsluttet bankens elektroniske handelssystem.

Den 1. september 2017 købte klageren 20.000 stk. aktier i Eniro AB til kurs 0,3288 SEK pr. aktie, hvilket kostede ham 6.635 SEK svarende til 5.220 DKK.

Den 1. september 2017 købte klageren endvidere 50 præferenceaktier i Eniro AB til kurs 189 SEK pr. aktie, hvilket kostede ham 9.509 SEK svarende til 7.481 DKK. Efterfølgende modtog klageren et tilbud om at ombytte sine præferenceaktier til 64.516 stk. almindelige aktier svarende til en købspris på 0,147 SEK pr. aktie, hvilket klageren accepterede, og ombytning blev herefter igangsat.

I forbindelse med en emission i Eniro AB fik klageren den 31. oktober 2017 tildelt 140.000 tegningsretter, som han brugte til at tegne 140.000 stk. aktier til kurs SEK 0,075, hvilket kostede ham 10.500 SEK svarende til 7.878,74 DKK, som han betalte i november 2017.

Den 13. december 2017 blev der registreret henholdsvis 64.516 stk. aktier og 140.000 stk. aktier i Eniro AB på klagerens depot i forbindelse med ombytningen af præferenceaktier og emissionen. Klageren havde herefter i alt 224.516 stk. aktier i Eniro AB, som havde kostet (6.635 SEK + 9.509 SEK + 10.500 SEK) i alt 26.644 SEK.

Bankens elektroniske handelssystem indeholdt en service/funktion ”Den gennemsnitlige anskaffelseskurs (G/A-kurs) for en aktiebeholdning. Af en informationsboks vedrørende den gennemsnitlige anskaffelseskurs, der kunne åbnes i handelssystemet, fremgik følgende:

”GA-Kurs

Den gennemsnitlige anskaffelseskurs er inklusiv kurtage. Kurtagen bliver medregnet, og den opdateres automatisk dagen efter gennemført handel.

GA-kurs bliver automatisk justeret i forbindelse med både handel, emissioner og split.”

Banken har oplyst, at den eneste handel, der var registreret på klagerens depot den 13. december 2017 var købet af 20.000 stk. aktier den 1. september 2017 for 6.635 SEK. Købesummerne vedrørende de øvrige aktier, der blev registreret den 13. december 2017, på henholdsvis 9.509 SEK og 10.500 SEK, var endnu ikke indregnet i den gennemsnitlige anskaffelseskurs. Det betød, at den gennemsnitlige anskaffelseskurs, der blev vist den 13. december 2017, var 6.635/224.516 = ca. 0,03 SEK. Hvis købesummerne for de 64.516 stk. aktier og 140.000 stk. aktier havde været indregnet i kursen den 13. december 2017, havde den i stedet været 26.644/224.516 = ca. 0,118 SEK.

Banken har endvidere oplyst, at den gennemsnitlige anskaffelseskurs generelt først opdateres dagen efter en gennemført handel/transaktion. Når der registreres aktier i et depot, der stammer fra en corporate action såsom ombytning af præferenceaktier til almindelige aktier eller en emission, tager det normalt en dag, før den gennemsnitlige anskaffelseskurs vises korrekt for kunden.

Klageren har oplyst, at både den gennemsnitlige anskaffelseskurs samt afkastprocenten i handelssystemet den 13. december 2017 viste, at han ville opnå en gevinst, hvis han solgte sine aktier i Eniro AB, og at han på den baggrund solgte aktierne. Salget blev gennemført i to omgange, således at han solgte 124.516 stk. aktier til kurs 0,057 SEK for 5.286 DKK og 100.000 stk. aktier til kurs 0,058 SEK for 4.314 DKK.

Banken har fremlagt en oversigt over kursen på aktier i Eniro AB for perioden fra den 1. december 2017 til den 31. december 2018, hvoraf fremgår, at kursen fra den 13. december 2017 til den 29. december 2017 viste en faldende tendens, og at kursen den 29. december 2017 var 0,054 SEK.

Den 29. december 2017 indgav klageren en klage til banken over, at den gennemsnitlige anskaffelseskurs på hans aktier i Eniro AB havde været forkert og rejste et erstatningskrav på 29.188,43 kr. mod banken.

Ved et brev af 29. maj 2018 til klageren oplyste banken, at den gennemsnitlige anskaffelseskurs ikke havde været opdateret og afviste at betale erstatning til klageren.

Af Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2017:2), fremgik blandt andet:

”…

A.4 Depotinformation

Kunden kan på Selskabets hjemmeside www.nordnet.dk via login-adgang få depotoplysninger omfattende bl.a. værdipapirbeholdning og saldo. … Selskabet tager ikke ansvar for, at oplysningerne er korrekte.

G.10 Begrænsning af selskabets ansvar

I tillæg til de begrænsninger af Selskabets ansvar, som angives andre steder i disse Almindelige betingelser, gælder følgende begrænsninger af Selskabets ansvar.  …

b) Særligt vedrørende de elektroniske tjenester

Kunden er bekendt med, at der kan opstå driftsafbrydelse eller andre fejl eller forstyrrelser i Kundens, Selskabets eller en andens datasystem (hard- eller software), tele- eller el-system, som benyttes i forbindelse med handel, ordreafgivelse og andre ydelser omfattet af denne aftale, samt at sådanne fejl eller forstyrrelser f.eks. kan medføre, …

at information (f.eks. information om ordrestatus, depot-/kontoinformation og kursinformation), som Selskabet stiller til rådighed elektronisk, ikke er tilgængelig for Kunden eller er fejlagtig eller mangelfuld.

Hvis Selskabet ikke har handlet uagtsomt, er Selskabet ikke ansvarlig for tab, som Kunden eller en anden påføres som følge af det i første stykke nævnte fejl eller forstyrrelser (dog ikke begrænset til de ovenfor nævnte eksempler) også inkluderende sådan skade som kan opkomme som følge af hvad som nævnt i andet stykke under punktet b). Hvis Selskabet ikke har handlet uagtsomt, er Selskabet heller ikke ansvarlig for tab, som Kunden påføres, på grund af eventuelle fejl eller mangler i kursinformation, nyhedsmateriale, analysemateriale, oplysninger vedrørende beholdning i Kundens depot, forskellige former af bekræftelser og/eller andre tillægstjenester.

Selskabet er ikke ansvarlig for indirekte tab (f.eks. udeblevet profit, indkomst eller tab af data), hvis ikke det indirekte tab forårsages af Selskabets grove uagtsomhed. Begrænsningen gælder heller ikke for opgaver fra en forbruger, hvis det indirekte tab skyldes Selskabets uagtsomhed. Hvis Kunden konstaterer fejl eller forstyrrelse som angives i dette punkt b), er Kunden forpligtet til omgående at påtale dette overfor Selskabet. Hvis dette ikke sker, mister Kunden retten til at kræve erstatning, til at hæve ordren samt til at gøre nogen anden sanktion, som er baseret på fejlen eller forstyrrelsen, gældende.

…”

Parternes påstande

Den 12. november 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal betale 29.188,43 DKK.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han solgte sine aktier, da han den 13. december 2017 via bankens handelssystem ud fra oplysningerne om den gennemsnitlige anskaffelseskurs og afkastprocenten kunne se, at han ville få en fortjeneste ved at sælge aktierne.

Salget af aktierne påførte ham et tab på 29.188,43 DKK.

Han vidste ikke, at den gennemsnitlige anskaffelseskurs var forkert, idet en aktiekurs kan ændre sig kraftigt på blot få minutter. Kursen på Eniro AB aktier havde ændret sig igennem tiden tillige med, at der havde været mange split/emissioner, der løbende kunne være svære at følge med i, hvorfor han straks valgte at sælge, da han så en gevinst.

Han havde ikke selv manuelt justeret den gennemsnitlige anskaffelseskurs. Der var i øvrigt ikke mulighed for at justere ”afkast” i %”, der også var forkert. Fejlen skyldtes ifølge bankens oplysninger alene de ændringer, som banken havde foretaget på hans depot i forbindelse med split og emission.

Når han handler på bankens platform, må han kunne forvente, at platformen oplyser de rigtige tal, da det er normalt at handle efter disse oplysninger. Hvis han ud over platformen skulle have et sideløbende kontrolregneark, så er platformen uanvendelig og direkte farlig at handle ud fra.

Nordnet Bank AB har anført, at den gennemsnitlige anskaffelseskurs og afkastprocenten er værktøjer, som banken tilbyder sine kunder for at lette oversigten over deres beholdninger. I den gennemsnitlige anskaffelseskurs indgår kurtage, og afkastprocenten er baseret på den gennemsnitlige anskaffelseskurs set i forhold til markedsværdien.

Kunden har selv mulighed for manuelt at indstille og ændre den gennemsnitlige anskaffelseskurs. Hvis kunden f.eks. har overført værdipapirer fra et andet pengeinstitut til Nordnet Bank, kan kunden indtaste den gennemsnitlige anskaffelseskurs, som stammer fra det tidligere pengeinstitut. Hvis en kunde har valgt sin egen G/A-sats, eller hvis den gennemsnitlige anskaffelseskurs ikke er ajourført, vil dette have indflydelse på den viste afkastprocent.

Hvis klageren valgte at lægge den gennemsnitlige anskaffelsesværdi til grund for en beslutning om at handle, er det klagerens valg. Klageren havde mulighed for at foretage en beregning af den gennemsnitlige anskaffelseskurs ved at gennemgå sine transaktioner og notaer i handelssystemet. Klageren havde også mulighed for at kontakte bankens kundeservice for at få oplysning om den gennemsnitlige anskaffelsesværdi.

Som det fremgår af informationsboksen om den gennemsnitlige anskaffelsesboks, opdateres kursen generelt først dagen efter en gennemført handel/transaktion. Klageren kunne derfor ikke påregne, at den gennemsnitlige anskaffelseskurs var opdateret den 13. december 2017 efter registreringen af aktierne på hans depot som følge af de corporate actions, der havde fundet sted.

Den gennemsnitlige anskaffelsesværdi, der blev vist for klageren den 13. december 2017 medførte, at han skulle have købt alle sine 224.516 stk. aktier for 6.635 SEK. Klageren burde ved at gennemgå sine transaktioner og notaer i handelssystemet have kontrolleret, hvor mange aktier han havde og de kurser og priser, som han havde købt aktierne til. Han købte de første 20.000 stk. aktier til kurs 0,3288 SEK, ombytningen af præferenceaktierne til 64.516 stk. aktier skete til kurs 0,147 SEK, og tegningen af 140.000 stk. aktier skete til kurs 0,075.

Den faktiske gennemsnitlige anskaffelseskurs var baseret på, at klageren købte eller tegnede aktier for 26.644 SEK, men købsbeløbet, der lå til grund for den gennemsnitlige anskaffelseskurs, som klageren så, var 6.635 SEK. Forskellen var på mere end 20.000 SEK, og klageren burde have indset, at den gennemsnitlige anskaffelseskurs var forkert og burde have kontaktet banken for at finde ud af, hvad den reelle værdi var.

Det fremgår endvidere af bankens Almindelige betingelser for depot- og kontoaftale, at banken blandt andet ikke er ansvarlig for eventuelle tab på grund af fejl eller udeladelser i oplysninger om lagerbeholdningen i kundens depot og/eller andre tillægstjenester.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende, og det økonomiske resultat af klagerens salg blev ikke påvirket af den gennemsnitlige anskaffelseskurs, idet det var afhængigt af forskellen mellem den faktiske gennemsnitlige købspris og den faktiske salgspris.

Ankenævnets bemærkninger

Den 13. december 2017 blev der registreret henholdsvis 64.516 stk. aktier i Eniro AB hidrørende fra ombytning af præferenceaktier og 140.000 stk. aktier i Eniro AB hidrørende fra tegning af aktier ved en emission på klagerens depot i Nordnet Bank, således at klageren herefter havde i alt 224.516 stk. aktier i Eniro AB. Den gennemsnitlige anskaffelseskurs i bankens handelssystem viste 0,03 SEK, men den burde have været 0,118, såfremt den havde været opdateret i forbindelse med registreringen af aktierne på klagerens depot samme dag.

På baggrund af værktøjerne ”den gennemsnitlige anskaffelseskurs” og ”afkast i %”, der blev vist i handelssystemet, solgte klageren den 13. december 2017 sine aktier i Eniro AB i tillid til, at han herved ville realisere en gevinst på aktierne.

Af en informationsboks vedrørende den gennemsnitlige anskaffelseskurs, der kunne åbnes i handelssystemet, fremgik følgende: ”Den gennemsnitlige anskaffelseskurs er inklusiv kurtage. Kurtagen bliver medregnet og den opdateres automatisk dagen efter gennemført handel. GA-kurs bliver automatisk justeret i forbindelse med både handel, emissioner og split.”

Ankenævnet finder, at det fremgik tilstrækkelig tydeligt af teksten i informationsboksen, at den gennemsnitlige anskaffelseskurs først blev opdateret dagen efter en gennemført handel/transaktion.

Hertil kommer, at klageren ud fra de købesummer, som han havde betalt for aktierne, og som fremgik af hans transaktioner og notaer i handelssystemet, burde have indset, at en gennemsnitlig anskaffelseskurs på 0,03 SEK var alt for lav.

Ankenævnet finder som følge heraf ikke, at klageren kan rejse et erstatningskrav mod banken som følge af, at den gennemsnitlige anskaffelseskurs ikke var opdateret den 13. december 2017.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.