Krav som følge af fejlagtig opkrævning af låneydelser for op-hørt abonnement på kontaktlinser. Indsigelse om, at opkræ-vede morarenter og rykkergebyrer ikke var tilbagebetalt. Krav om dækning af udgifter til juridisk bistand mv.

Sagsnummer:434/2023
Dato:31-05-2024
Ankenævn:Bo Østergaard, Klaus Tougaard Kristensen, Jimmy Bak, Morten Bruun Pedersen og Kim Korup Eriksen.
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Omkostninger - advokatbistand
Ledetekst:Krav som følge af fejlagtig opkrævning af låneydelser for op-hørt abonnement på kontaktlinser. Indsigelse om, at opkræ-vede morarenter og rykkergebyrer ikke var tilbagebetalt. Krav om dækning af udgifter til juridisk bistand mv.
Indklagede:Nordania Finans
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav som følge af fejlagtig opkrævning af låneydelser for ophørt abonnement på kontaktlinser. Indsigelse om, at opkrævede morarenter og rykkergebyrer ikke var tilbagebetalt. Krav om dækning af udgifter til juridisk bistand mv.

Sagens omstændigheder

Den 19. august 2022 indgik klageren og Nordea Finans Danmark (herefter finansieringsselskabet) aftale om en kontaktlinsekonto til finansiering af klagerens køb af døgnkontaktlinser hos en optiker, O, for en periode på 12 måneder. Af aftalen fremgik:

”… Ved etablering af denne Linsekonto opretter Nordea Finans en kreditaftale til den månedlige opkrævning af linser.

Lånebeløbet for den valgte linse er 288,00 kr. pr. måned. Beløbet forfalder hver den 1. i en måned og opkræves forud. Du skal betale første gang den 01.10.2022. Det månedlige lånebeløb opkræves hver måned i hele perioden, som der er udleveret linser til. Den samlede kreditramme er antal måneder, der er udleveret linser til x det månedlige beløb. …

Træk på kreditten (den månedlige opkrævning) afvikles uden renter (debitorrenten er 0,00%) og øvrige omkostninger. De Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) er 0,00% forudsat, at opkrævninger overholdes og at kreditten ikke misligeholdes og opsiges af Nordea Finans.

…”

Samarbejdet mellem finansieringsselskabet og O ophørte med virkning fra den 1. december 2022. Som følge heraf fik klageren fra og med den 1. januar 2023 ikke udleveret kontaktlinser. Finansieringsselskabet har oplyst, at finansieringsselskabet opsagde samarbejdet. Klageren har oplyst, at det var O, der opsagde samarbejdet.

Finansieringsselskabet har oplyst, at selskabet ved en fejl fortsatte med at sende opkrævninger på ydelser til klageren, og at klageren fortsatte med at betale ydelser til og med den 1. marts 2023. Finansieringsselskabet opkrævede derefter løbende rykkergebyrer og morarente hos klageren.

Klageren har anført, at han talrige gange kontaktede finansieringsselskabet telefonisk og gjorde indsigelse. Finansieringsselskabet har oplyst, at klageren alene kontaktede selskabet telefonisk den 4. og 31. maj 2023.

Den 12. maj 2023 sendte finansieringsselskabet en rykker til klageren vedrørende betalingen pr. 1. april 2023 og meddelte samtidig, at selskabet havde krediteret rykkergebyrer og morarenter.

Finansieringsselskabet har oplyst, at det den 7. og den 20. juni 2023 blev kontaktet telefonisk af klagerens juridiske rådgiver, der gjorde opmærksom på, at klageren ikke havde fået udleveret kontaktlinser fra og med januar 2023. Finansieringsselskabet har oplyst, at selskabet den 20. juni 2023 krediterede alle udestående opkrævninger og tilbageførte de af klageren indbetalte beløb relateret til perioden fra og med januar 2023. I den forbindelse udbetalte finansieringsselskabet 1.362,79 kr. til klageren, hvorefter klagerens konto var udlignet og blev lukket.

Finansieringsselskabet har fremlagt et kontoudtog af den 6. juli 2023 for klagerens lån for perioden fra den 15. september 2022. Det fremgår heraf, at finansieringsselskabet opkrævede tre rykkergebyrer på i alt 300 kr. og tre gange morarente på i alt 15,25 kr. hos klageren, og at finansieringsselskabet den 12. maj og den 20. juni 2023 og godskrev klageren tre rykkergebyrer på i alt 300 kr. og morarente på i alt 15,25 kr. Det fremgår endvidere, at klageren indbetalte i alt 1.362,79 kr. til finansieringsselskabet fra og med januar 2023 (288 kr. + 676 kr. + 398,79 kr.), og at finansieringsselskabet den 20. juni 2023 opgjorde udligningsbeløbet til 1.362,79 kr.

Parternes påstande

Den 20. juli 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Finans Danmark A/S skal tilbagebetale renter, rykkergebyrer mv. og betale hans omkostninger til juridisk rådgiver.

Nordea Finans Danmark A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at finansieringsselskabet uberettiget trak penge fra ham for linseabonnement efter aftalens ophør og uden at betale pengene videre til O.

På trods af, at der var en tvist, som var påklaget mundtligt og skriftligt flere gange, afviste finansieringsselskabet ham og fortsatte med at tilføje rykkergebyrer. Trods talrige henvendelser lyttede finansieringsselskabet ikke til hans argumenter, men truede ham med inkasso, RKI-indberetning samt udstedte ulovlige rykker gebyrer mv.

Han fik efterfølgende en regning, hvor finansieringsselskabet varslede, at han ville blive indberettet til RKI. Han modtog et sidsterykker brev med truslen om RKI.

Han var ikke opmærksom på, at finansieringsselskabet endnu en gang uretmæssigt genoprettede betalingsserviceaftalen og trak pengene fra ham. Finansieringsselskabet venter alene på, at deres offer ”kvajer” sig ved at glemme at tjekke betalingsservice og igen og igen afvise selskabets uretmæssige forsøg på at inddrive penge.

Finansieringsselskabet henviste ham konstant til at kontakte O og påstod, at det var O, der havde begået fejlen. O kontaktede talrige gange forgæves finansieringsselskabet i denne sag, ikke kun i forhold til ham, men også i forhold til to andre uheldige kunder.

Han fik konstant at vide, at beløbene var skyldige, og at det ville få konsekvenser, hvis han ikke betalte. Da han henvendte sig til finansieringsselskabet i forhold til dette, blev han afvist.

Han har kognitive udfordringer og forsøger at gøre tingene korrekt, og han har det sådan, at en aftale er en aftale.

Han og hans mor blev nødt til at søge juridisk hjælp, da selskabet ikke vil returnere hans penge. Finansieringsselskabet handlede ikke korrekt, hvilket nødvendiggjorde, at han antog juridisk bistand. Hvis finansieringsselskabet havde reageret korrekt på hans og O’s talrige henvendelser, ville det ikke have været nødvendigt at antage juridisk bistand.

Først da den juridiske rådgiver trådte ind i sagen, forstod finansieringsselskabet sagens sammenhæng. Finansieringsselskabet har erkendt sin fejl i sagen, men tilbagebetalte et for lavt beløb. Finansieringsselskabets indbetaling dækkede ikke det skyldige beløb, som finansieringsselskabet uretmæssigt og ulovligt opkrævede. Finansieringsselskabet har bevidst ignoreret sagsomkostningerne samt rykkergebyrerne i denne sag.

Finansieringsselskabet indbetalte 1.352,79 kr. ud af 1.706,55 kr. Der mangler således 353,56 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. og morarenter på 44,87 kr., i alt 498,46 kr. Finansieringsselskabet skal derudover betale hans omkostninger til juridisk bistand (6.682,72 kr.) med tillæg af procesrente 21,60 kr., rykkergebyr 100 kr. samt salær i forhold til rykker 3.281,25 kr., i alt 10.085,57 kr.

Nordea Finans Danmark A/S har anført, at Nordea Finans den 20. juni 2023 udlignede klagerens konto vedrørende aftalen.

Klageren har ikke rettet ”talrige henvendelser” til finansieringsselskabet. Finansieringsselskabet er bekendt med to telefoniske henvendelser fra klageren henholdsvis den 4. maj 2023 og den 31. maj 2023. Såfremt klageren er af den opfattelse, at klageren har rettet yderligere henvendelser til finansieringsselskabet, opfordres klageren til at dokumentere disse henvendelser, samt at det skulle have været klart for finansieringsselskabet, at der forelå en fejl i forbindelse med aftalen, og at klageren som følge heraf var nødsaget til at antage juridisk bistand.

Klageren fik senest ved udligningen den 20. juni 2023 krediteret og/eller tilbagebetalt rykkergebyrer og morarenter, der fejlagtigt var blevet opkrævet. Finansieringsselskabet udlignede klagerens konto, da selskabet blev gjort opmærksom på fejlen i breve fra klagerens juridiske rådgiver. Klageren havde ikke selv forinden gjort det klart for finansieringsselskabet, at der var tale om fejlagtige opkrævninger, som finansieringsselskabet kunne berigtige. Klageren fik derefter tilbagebetalt fejlagtige opkrævninger af ydelser fra og med januar 2023. Klageren blev stillet således, at han kun har betalt for kontaktlinser i den periode, hvor klageren fik udleveret kontaktlinser. Hvis klageren fortsat mener, der er et udestående mellem klageren og finansieringsselskabet, herunder uretmæssigt opkrævede rykkergebyrer, opfordres klageren til at oplyse nærmere herom samt vedlægge dokumentation.

Klageren har bevisbyrden for, at det var nødvendigt at antage juridisk bistand på det tidspunkt i forløbet, hvor klageren gjorde det, og at det som følge deraf påhviler finansieringsselskabet at betale omkostningerne hertil. Klageren havde ikke været nødsaget til at antage en juridisk rådgiver, hvis klageren selv havde tydeliggjort fejlen for finansieringsselskabet. Klageren burde indledningsvist på baggrund af loyalitets- og tabsbegrænsningspligten mellem aftaleparter have fremhævet fejlen over for finansieringsselskabet fremfor at antage en juridisk rådgiver. Klageren er henset hertil nærmest til selv at afholde omkostningerne til juridisk rådgivning.

Omkostninger til behandling af sager ved Ankenævnet afholdes af Ankenævnet, og ingen af parterne betaler omkostninger til hinanden i forbindelse hermed, jf. Ankenævnets vedtægter § 25.

Nordea Finans skal derfor ikke betale klagerens omkostninger til juridisk rådgiver eller i forbindelse med klagen ved Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Den 19. august 2022 indgik klageren og Nordea Finans Danmark (herefter finansieringsselskabet) aftale om en kontaktlinsekonto til finansiering af klagerens køb af døgnkontaktlinser hos en optiker. Af aftalen fremgår, at klageren skulle betale en månedlig ydelse på 288 kr. til finansieringsselskabet, og at lånet var rentefrit.

Samarbejdet mellem finansieringsselskabet og optikeren ophørte med virkning fra den 1. december 2022. Ved en fejl fortsatte finansieringsselskabet med at sende opkrævninger på ydelser til klageren, og klageren fortsatte med at betale ydelser til og med den 1. marts 2023, hvorefter finansieringsselskabet opkrævede rykkergebyrer og morarente fra klageren.

Af et i sagen fremlagt kontoudtog fremgår, at finansieringsselskabet opkrævede tre rykkergebyrer på i alt 300 kr. og morarente på i alt 15,25 kr. hos klageren, og at finansieringsselskabet den 12. maj og den 20. juni 2023 godskrev klageren tre rykkergebyrer på i alt 300 kr. og morarente på i alt 15,25 kr. Det fremgår endvidere, at klageren indbetalte i alt 1.362,79 kr. fra og med januar 2023, og at finansieringsselskabet den 20. juni 2023 opgjorde udligningsbeløbet til 1.362,79 kr. Finansieringsselskabet udbetalte derefter udligningsbeløbet til klageren. Ankenævnet finder, at finansieringsselskabet herved fuldt ud har godtgjort klageren for de uberettiget opkrævede beløb.

Finansieringsselskabet har anført, at klageren ikke selv før den 20. juni 2023 havde gjort det klart for finansieringsselskabet, at der var tale om fejlagtige opkrævninger, som finansieringsselskabet kunne berigtige. Klageren har bestridt dette og anført, at han talrige gange rettede henvendelse til finapnsieringsselskabet og klagede over forløbet.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at han eller hans mor, inden de antog juridisk bistand, gjorde det klart for finansieringsselskabet, at der var tale om fejlagtige opkrævninger, som selskabet skulle berigtige.

Det følger af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at ingen af parterne betaler omkostninger i forbindelse med klagesagens behandling til den anden part. Efter Ankenævnets praksis tilkendes der som udgangspunkt heller ikke klageren kompensation for klagerens tidsforbrug forud for, at sagen indbringes for nævnet. Ankenævnet finder ikke anledning til at fravige denne praksis i nærværende sag.

Klageren får herefter ikke medhold i sit krav om kompensation for udgifter til juridisk bistand.

Ankenævnet finder ikke, at der i øvrigt foreligger oplysninger, der kan føre til, at finansieringsselskabet skal pålægges at betale et beløb til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.