Tilbagesøgning af beløb hævet af klager efter samlivsophævelse på konto tilhørende klagers ægtefælle.

Sagsnummer:219/2005
Dato:15-12-2005
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frölich, Karen Frøsig, Anne Dehn Jeppesen, Erik Sevaldsen
Klageemne:T - Tilbagesøgning
Indlån - ægtefæller
Fuldmagt - gyldighed
Ledetekst:Tilbagesøgning af beløb hævet af klager efter samlivsophævelse på konto tilhørende klagers ægtefælle.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører indklagedes tilbagesøgning af 15.000 kr., som klageren hævede på sin ægtefælles erhvervskonto efter, at klageren og ægtefællen havde ophævet samlivet.

Sagens omstændigheder.

Klageren og dennes daværende ægtefælle M havde hos indklagedes Gladsaxe afdeling en fælles konto -842. M havde desuden en erhvervskonto, -012.

Klageren har oplyst, at hun og M primo maj 2004 ophævede samlivet. I forbindelse hermed hævede M 25.000 kr. på konto -842.

Den 27. maj 2004 hævede klageren i indklagedes Gladsaxe afdeling 10.000 kr. på konto -842 samt 15.000 kr. på konto -012.

Indklagede har anført, at afdelingen ved en fejl ikke var opmærksom på, at hævningen af de 15.000 kr. skete på en konto, der ikke tilhørte klageren. Ved hævningen medbragte klageren ikke fuldmagt, ligesom hun heller ikke var registreret i indklagedes systemer som befuldmægtiget vedrørende kontoen.

Den 15. juli 2005 godtgjorde indklagede M beløbet på 15.000 kr. med tillæg af renter, efter at M havde gjort indsigelse mod udbetalingen til klageren af beløbet.

Ved skrivelse af 15. juli 2005 rettede indklagede henvendelse til klagerens advokat og anførte, at udbetalingen af de 15.000 kr. til klageren var sket med urette, da klageren ikke var kontohaver eller havde fuldmagt til M's konto. Indklagede anmodede om indbetaling af 15.000 kr. fra klageren. Indklagede fremsendte samtidig kopi af skrivelsen til klageren og meddelte, at såfremt man ikke havde modtaget beløbet inden den 16. august 2005, ville kravet blive overdraget til retslig inkasso.

Parternes påstande.

Klageren har den 11. august 2005 indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at hun ønsker, at indklagede skal anerkende, at hun ikke er pligtig at tilbagebetale beløbet på 15.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun under hele ægteskabet har haft adgang til via netbank at hæve og overføre beløb på samtlige konti, herunder konto -12.

Hun og ægtefællen havde fælles økonomi frem til oktober 2004. De havde kun et password til samtlige konti hos indklagede, og hun havde således også adgang til erhvervskontoen.

Hun bestrider, at hun skulle have hævet beløbet i ond tro og har ikke ønsket at snyde indklagede.

Hun er på intet tidspunkt gjort opmærksom på, at hun nu ikke kunne hæve fysisk på erhvervskontoen. Var det tilfældet, ville hun blot have overført beløbet via netbank til konto -842.

Indklagede har anført, at klageren ikke var berettiget til at disponere over konto -012, idet hun ikke var medkontohaver, ligesom der ikke var registreret fuldmagt til hende.

Klageren har ikke haft selvstændig brugeradgang via netbank til at disponere på kontoen, idet alene M var registreret som bruger.

M gjorde indklagede opmærksom på den fejlagtige udbetaling, men oplyste, at forholdet kunne forventes klaret ved bodelingen. Da dette øjensynligt ikke lykkedes, rettede M henvendelse med krav om tilbagebetaling af 15.000 kr.

Indklagede anså sig forpligtet til at godtgøre M beløbet.

Klageren kan ikke være i en god tro, som berettiger hende til i forhold til indklagede at beholde de 15.000 kr. Klageren ville opnå en uberettiget berigelse, såfremt indklagedes tab ikke inddækkes.

Da klageren var uberettiget til at disponere på kontoen, kunne indklagede gøre tilbagesøgningskrav gældende over for klageren. Det er en sag mellem klageren og M, om klageren i det interne forhold måtte være berettiget til beløbet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klageren var ikke medkontohaver til konto -012 og havde ikke fuldmagt til at hæve på kontoen. Udbetalingen af beløbet på 15.000 kr. til klageren den 27. maj 2004 var derfor en fejl fra indklagedes side. Indklagede var herefter forpligtet til at godtgøre klagerens tidligere ægtefælle det hævede beløb.

Klageren måtte indse, at hun efter samlivets ophævelse ikke længere var berettiget til uden samtykke fra M at hæve på dennes konto, også selvom M tidligere havde accepteret, at hun disponerede på kontoen via netbank.

Ankenævnet finder herefter, at indklagede kan forlange, at klageren godtgør indklagede beløbet på 15.000 kr.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.