Krav om erstatning begrundet i manglende opsigelse af eksisterende rentetilpasningslån (F5) inden frist forud for refinansiering med henblik på omlægning.

Sagsnummer:423/2020
Dato:27-08-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, George Wenning, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Rådgivning - låneomlægning
Realkreditbelåning - rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i manglende opsigelse af eksisterende rentetilpasningslån (F5) inden frist forud for refinansiering med henblik på omlægning.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning begrundet i manglende opsigelse af eksisterende realkreditlån med henblik på omlægning.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Spar Nord Bank. Klagerens ejendom var belånt med et rentetilpasningslån med rentetilpasning hvert femte år (F5 lån) med en hovedstol på 740.000 kr. Lånet skulle refinansieres den 1. juli 2020 og havde opsigelsesfrist den 30. april 2020.

I april 2020 kontaktede klageren banken med henblik på at omlægge lånet. Klageren har oplyst, at han ønskede at få ejendommen vurderet, da han havde fået udført meget arbejde på huset, og da han gerne ville have sit banklån omlagt til et realkreditlån. Klagerens rådgiver i banken, R, bestilte herefter en vurdering af ejendommen. Klageren har anført, at han i en telefonsamtale med R den 23. april 2020 aftalte, at R ville opsige det eksisterende F5 lån og sende beregninger på nyt F5 lån med og uden afdrag samt fastforrentet lån. Banken har bestridt, at parterne aftalte, at R skulle opsige det eksisterende F5 lån. Banken har anført, at klageren først den 27. maj 2020 oplyste, at han ønskede at opsige lånet. 

Banken har fremlagt en log over R’s noter, hvori det blandt andet var noteret:

220420: Vurdering er modtaget på 1250 tkr. Forgæves ringet til [klageren], sms er sendt: Hej [klageren] … jeg har modtaget vurderingen, og er klar til at lave nogle beregninger. Hvilken lånetype har du i overvejelserne? Skal låneprovenu på det nye lån laves på 200.000 kr. til indfrielse af boliglånet eller skal der lånes mest muligt op til 80 % af vurderingen? …

230420: Talt med [klageren]. Han ønsker 80 % belåning. Send beregning på fast rente og F5.

240420: Lånesag er indstillet til bevilling. Ring til [klageren], når sagen er bevilget og aftal opsigelse og bestil lånetilbud.

270420: [Klageren] synes, at vi er for dyre på gebyrerne …  Afventer at høre fra kunden.

I e-mail til klageren af 27. april 2020 oplyste R, at omlægningen var sendt til godkendelse, og at han ville ringe til klageren, når omlægningen var godkendt, forventeligt dagen efter. I e-mails til banken af 27. og 29. april 2020 anførte klageren, at bankens gebyrer og omkostninger i de af banken fremsendte beregninger var for høje i sammenligning pengeinstituttet P’s gebyrer. Den 28. og 30. april 2020 svarede R, at banken ikke kunne matche P’s priser, men at klageren kunne få 900 kr. rabat på ekspeditionsgebyr.

I maj 2020 skiftede klageren bank til P.

Den 2. juni 2020 rejste klageren indsigelse mod banken over forløbet. I en e-mail af 7. juli 2020 til banken anførte klageren:

” Jeg kontakter [R] den 23.04.2020 om eftermiddagen, for at høre hvad vurderingen lød på. Efter at have hørt, at vurderingen giver plads til den ønskede omlægning, aftaler vi, at han skal sende beregninger på forskellige lånetyper (fastrente og F5 med og uden afdrag) og at han vil opsige mit nuværende [realkreditlån] med det samme, så det er klaret inden 30.04.2020. Og så snakker vi om, at der ingen stress og jag er, for jeg skal bare have valgt lånetype i juni måned. Så i min optik er mit eksisterende [realkreditlån] nu opsagt.

Jeg modtager beregningerne og vender tilbage til [R] den 27.04.2020. Jeg spørger ind til omkostningerne, da jeg synes de er for høje ift., hvad jeg kan få det til andre steder. [R] vender tilbage den 30.04.2020 at han kan give mig 15% på ekspeditionsgebyret som det eneste. Dette finder jeg ikke tilfredsstillende efter et langvarigt kundeforhold og begynder at undersøge andre muligheder. Han nævner intet om, at mit lån ikke er opsagt. Så på dette tidspunkt er jeg stadig overbevist om, at mit lån er opsagt, for det har vi jo aftalt den 23.04.2020 og at jeg har lige indtil juni med at vælge låntype. …”

Af e-mailen fremgår, at lånet blev obligationsindfriet af P til kurs 106,2 den 6. juli 2020. Klageren har oplyst, at fordyrelsen i forhold til indfrielse til kurs 100 ved opsigelse inden 30. april 2020 udgjorde 9.132,74 kr.

Parternes påstande

Den 22. oktober 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Spar Nord Bank skal betale til 9.132,74 kr.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han aftalte med banken, at banken skulle opsige hans lån rettidigt inden den 30. april 2020. Det var hans første ejerbolig, så han havde ikke prøvet at opsige et realkreditlån før. Når han aftalte telefonisk med banken, at den skulle sørge for at opsige lånet rettidigt inden 30. april 2020, forventede han, at det var en aftale, og at det ville blive gjort. Han anede ikke, at en opsigelse kræver et underskrevet dokument. Banken burde klart at have oplyst ham om dette, da hele omlægningssagen blev startet op.

Da vurderingen var klar, talte han med R i telefonen den 23. april 2020 og aftalte, at R skulle sende beregninger samt opsigelsen på det eksisterende lån til ham, da fristen for opsigelse var den 30. april 2020. De aftalte, at R ville opsige F5 lånet med det samme, så det var klaret inden den 30. april 2020. De talte om, at opsigelse var det vigtigste her og nu af hensyn til opsigelsesfristen, og så havde han indtil midten af juni til at beslutte, hvilken låntype han ville vælge.

I telefonsamtale den 28. maj 2020 indrømmede R, at han havde lavet en fejl og ikke havde fået opsagt lånet, inden fristen udløb. I samtalen oplyste R, at han godt kunne huske, at lånet skulle være opsagt. Senere samme dag nægtede R over for sin chef og klagerens søster, at det var hans fejl.

Spar Nord Bank har anført, at banken ikke gav klageren tilsagn om opsigelse af lånet. Klageren oplyste først den 27. maj 2020, at han ønskede at opsige lånet.  R har oplyst, at han ikke har givet klager hverken skriftligt eller mundtligt tilsagn om opsigelse af lånet, inden klageren igen rettede henvendelse til banken den 27. maj 2020.

I forbindelse med opsigelse af realkreditlån med henblik på indfrielse er bankens almindelige procedure, at kunden via netbank modtager en skriftlig kvittering på opsigelsesaftalen. I nærliggende sag foreligger der ingen dokumentation for en aftale om opsigelse af realkreditlånet.

Det ville være i strid med bankens interne praksis og almindelig procedure i banksektoren at opsige lånet uden dokumenteret underskrift af et andet lån eller alternativ finansiering. Efter bankens interne procedurer og almindelig praksis i branchen indgås aftaler om opsigelse af realkreditlån ikke uden underskrevet aftale og samtidig aftale om omlægning eller alternativ finansiering til indfrielse af lånet.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerens ejendom var belånt med et rentetilpasningslån med rentetilpasning hvert femte år (F5 lån). Lånet skulle refinansieres den 1. juli 2020 og havde derfor opsigelsesfrist den 30. april 2020.

I april 2020 kontaktede klageren Spar Nord Bank med henblik på at omlægge og forhøje lånet.

Lånet blev ikke opsagt den 30. april 2020.

I maj 2020 skiftede klageren pengeinstitut.

I juli 2020 blev lånet indfriet til kurs 106,2.

Klageren har anført, at han den 23. april 2020 indgik en aftale med banken om at opsige lånet inden den 30. april 2020. Banken har bestridt dette og har anført, at det var en betingelse for at opsige lånene, at klageren havde underskrevet et nyt lånetilbud eller skaffet alternativ finansiering til indfrielsen.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har dokumenteret, at han indgik en aftale med banken om at opsige lånet inden den 30. april 2020. Ankenævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at banken har begået ansvarspådragende fejl ved sin rådgivning af klageren. Ankenævnet finder, at banken efter modtagelsen af klagerens e-mails af 27. og 29. april 2020 berettiget måtte gå ud fra, at klageren ikke ønskede at gå videre med låneomlægningen i banken.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen