Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med Visa/dankort på Mallorca.

Sagsnummer:286/2017
Dato:24-04-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, Astrid Thomas, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med Visa/dankort på Mallorca.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med Visa/dankort på Mallorca.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han havde en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

Klageren har oplyst, at han fra fredag den 8. september 2017 til søndag den 10. september 2017 var på ferie på Mallorca. Natten til søndag den 10. september 2017 mellem kl. 00:00 og 01:00 tog han sammen med tre andre en taxa fra Palma til Megaluf, hvor de var kortvarigt. Herefter kørte de tilbage til Palma, hvor de gik ud og fik nogle drinks.

Banken har hos Nets indhentet registreringer af transaktioner foretaget med klagerens Visa/dankort i perioden fra den 8. september 2017 til den 10. september 2017:

Bogførings-dato

Købsdato

Købstids-punkt

Transaktions-beløb

Beløb i DKK

Forretning

12-09-2017

08-09-2017

21:30

39,00 EUR

294,59

Hotel 1

12-09-2017

10-09-2017

02:05

220,00 EUR

1.661,82

A2 – ”Dating and escort services”

12-09-2017

10-09-2017

02:12

60,00 EUR

453,22

A2 – ”Dating and escort services”

12-09-2017

10-09-2017

02:27

2.524,06 DKK

2.524,06

A3 – “Massage Parlors”

12-09-2017

10-09-2017

02:42

110,00 EUR

830,91

A2 – “Dating and escort services”

12-09-2017

10-09-2017

02:58

1.682,70 DKK

1.682,70

A3 – “Massage Parlors”

12-09-2017

10-09-2017

04:16

70,00 EUR

528,76

A4

12-09-2017

10-09-2017

14:06

67,20 EUR

507,61

Hotel 1

Klageren har oplyst, at han tirsdag den 12. september 2017 opdagede, at der var foretaget fem transaktioner med hans Visa/dankort, som han ikke kunne vedkende sig, og at han derfor spærrede kortet kl. 11.18.

Ved en tro- og loveerklæring af 12. september 2017 gjorde klageren indsigelse over for banken mod de fem transaktioner på i alt 7.152,71 kr., der i oversigten er markeret med fed skrift. Klageren oplyste, at han ikke havde foretaget transaktionerne, og han oplyste i første omgang, at kortet var bortkommet ca. kl. 01:00 i Palma. Han oplyste endvidere:

”…

Efter en ferie får jeg konto udtog tirsdag morgen, og kan se at der er nogle mistænkelige høje beløb der er trukket fra mit kort. Jeg kontaktede jeres kundeservice for at få lidt hjælp til tidspunkter og destinationer for transaktionerne. Jeres medarbejder oplyser, at der på 53 minutter er trukket 7.152,71. Beløbene er trukket skiftende mellem de 2 destinationer.

…”

I en supplerende mail af 12. september 2017 til banken oplyste klageren, at han opbevarede kortet i sin pung, som var i hans bukselomme. Han havde ikke registreret, at kortet havde været bortkommet. Han havde kun kortvarigt afleveret kortet i forbindelse med betaling for drinks. Han havde kun pinkoden i hovedet, og koden havde ikke været skrevet ned noget sted.

Han oplyste, at han natten til den 10. september 2017 købte drinks på natklubben, at han talte med flere personer i løbet af aftenen, og at han forlod natklubben ca. kl. 03:30. Han oplyste endvidere følgende:

”…

Jeg er en smule rystet, og tænker meget over hvordan det kan lade sig gøre. Jeg var ude for at ryge på et tidspunkt, hvor dørmanden afviser en flok unge og siger, at der er en del romaer i området. Jeg talte ikke med nogen, men der var en del mennesker på strandpromenaden og jeg har da også mine tanker uden at man skal dømme nogen.

Jeg kan stadig ikke forstå hvordan der kan blive hævet så store beløb indenfor så kort tid og til gengæld forskellige steder. De beløb som er trukket er på 2 klubber på skift og der er brugt over kr. 7.000 på under 1 time. Det giver ingen mening for mig og derfor kontaktede jeg jeres afdeling tidligere i dag.

…”

Ved en mail af 15. september 2017 til klageren afviste banken indsigelsen, idet den anførte, at de ikke vedkendte transaktioner blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af korrekt pinkode, og at der ikke forelå tilstrækkeligt grundlag for at betragte transaktionerne som gennemført uretmæssigt.

 Parternes påstande

Den 15. september 2017 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner.

Danske Bank har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke er bekendt med de omtalte transaktioner.

Han var i beruset tilstand, men ikke i en sådan grad, at han ikke kan huske turen.

Han er uforstående over for, at der er trukket over 7.000 kr. på kortet i løbet af 53 minutter via fem hævninger på skift mellem to steder. Det kunne være relevant at vide, hvor stor afstanden er mellem disse steder.

Han bruger aldrig så mange penge, når han går i byen.

Han brugte kortet flere gange i løbet af weekenden og havde det også med hjem til Danmark, og han fattede derfor ikke mistanke om, hvad der var sket, førend den 12. september 2017. Han løb tør for kontanter natten til søndag og begyndte derfor at bruge kortet, ligesom han brugte det ved udtjekning på hotellet og i lufthavnen.

Han har efterfølgende forsøgt at finde ud af, hvad der eventuelt kan være sket, og hvad der kan lade sig gøre. En mulighed kan være, at kortet er blevet kopieret samtidig med, at hans pinkode kan være blevet afluret.

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at transaktionerne er gennemført ved aflæsning af chip og korrekt pinkode.

Transaktionerne er korrekt registreret og bogført og har ikke været ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Ifølge klagerens supplerende oplysninger har kortet ikke været bortkommet.

Banken kan ikke oplyse den præcise lokation af betalingsterminalen i forretning A3, da der er anvendt en mobil betalingsenhed. Transaktionerne kan i teorien være foretaget samme sted såvel som langt fra hinanden.

Den sidste transaktion natten til den 10. september 2017 fandt sted kl. 04:16. Klageren har ikke gjort indsigelse mod denne transaktion.

Det fremgår af transaktionsoversigten fra Nets, at klagerens kort blev brugt den 8. september 2017 kl. 21:30. Herefter blev det først brugt igen den 10. september 2017 kl. 02:05 i A2. Klageren har ikke brugt kortet mellem kl. 00:00 og 01:00, og klagerens oplysninger stemmer således ikke overens med transaktionshistorikken.

Kortet blev ikke brugt den pågældende nat før de ikke-vedkendte transaktioner i A2 og A3. Klageren har ikke sandsynliggjort, hvordan en eventuel afluring af pinkoden eller kopiering af chippen har været mulig og dermed muliggjort et tredjemandsmisbrug.

Kortet havde en såkaldt DDA-chip (dynamisk chip), der ved hjælp af stærke kryptokoder danner en unik autorisationsforespørgsel ved hvert nyt tilfælde af brug af kortet. Hvis chippen på klagerens kort teoretisk set var blevet kopieret ville en autorisationsforespørgsel til indløser blive afvist som en såkaldt ”duplicated transaction”. Der har ikke været afvist transaktioner over for en indløser som en ”duplicated transaction”. Banken er ikke bekendt med, at der noget sted i verden har været konstateret tilfælde, hvor en chip er kopieret, og kortholders kort efterfølgende er blevet misbrugt. 

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at den har løftet bevisbyrden efter den dagældende lov om betalingstjenester § 64.

Det påhviler herefter klageren at bevise, at kortet blev misbrugt ved transaktionerne. Klageren har ikke løftet denne bevisbyrde, og en afgørelse af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv. En stillingtagen hertil forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at chippen på klagerens Visa/dankort blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved transaktionerne, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af den dagældende lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt., følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. § 59.

Klageren har anført, at han ikke kender noget til fem transaktioner og, at han er uforstående over for, at transaktionerne blev foretaget på skift mellem to forretninger/steder.

Ankenævnet lægger i overensstemmelse med klagerens supplerende oplysninger afgivet den 12. september 2017 til grund, at han ikke registrerede, at kortet var bortkommet, og at han kun kortvarigt afleverede kortet i forbindelse med betaling for drinks.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.