Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold på grund af hvidvaskloven

Sagsnummer:174/2023
Dato:18-01-2024
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina Bryanth Konge, Nanna Vetter Viberg Nielsen, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Konto - registreringsforhold
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold på grund af hvidvaskloven
Indklagede:Jyske
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af kundeforhold på grund af hvidvaskloven.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jyske Bank, hvor hun blandt andet havde en konto -953 og et betalingskort.

Klageren ejede herudover et anpartsselskab, anpartsselskab A, som var erhvervskunde i banken og som blandt andet havde en konto -946 og et betalingskort i banken.

Den 12. oktober 2022 anmodede banken som led i dens kundekendskabsprocedure klageren og anpartsselskab A om senest den 9. november 2022 at sende:

”Udskrift fra selskabets skattekonto fra foregående år til d.d.

Regnskaber for foregående 2 år inkl. specifikationer

Revisorerklæring fra godkendt revisor for korrekt afregnet skat/moms

Opdateret forretningsplan

E-skatte oplysninger (sendes ind via netbanken)”

Banken anmodede herudover anpartsselskab A om at sende en forklaring og skriftlig dokumentation i form af kopi af faktura, kvittering, kontrakt eller aftale for en række ind- og udbetalinger til og fra anpartsselskab A’s erhvervskonto.

Banken anmodede herudover klageren om at uddybe årsagen til en række kontante ind- og udbetalinger til og fra hendes private konto, herunder en udbetaling til tredjemand på 45.777,25 kr., da hun ikke tidligere havde meddelt banken, at hun ville anvende banken i dette omfang. Klageren skulle herudover oplyse banken, til hvilken konto hendes løn blev overført, da banken kunne se, at klageren senest havde modtaget løn den 29. juli 2022.

Den 30. december 2022 anmodede banken som led i dens kundekendskabsprocedure klageren og anpartsselskab A om senest den 18. januar 2023 at sende:

”Udskrift fra selskabets skattekonto fra foregående år til d.d.

Regnskaber for foregående 2 år inkl. specifikationer

Revisorerklæring fra godkendt revisor for korrekt afregnet skat/moms

En opdateret forretningsplan for virksomheden, som indeholder beskrivelse af virksomhedens aktiviteter, væsentligste leverandører, kunder, antal ansatte og forventning til omsætning etc.

Lønsedler for virksomhedens ansatte fra 01.12.2021 til nu.”

Banken anmodede herudover anpartsselskab A om en samlet opgørelse over oprindelsen af fem kontantindbetalinger på i alt 207.661 kr. indsat på konto -946 i perioden 9. august 2022 til 20. september 2022. Herudover anmodede banken om en forklaring samt skriftlig dokumentation i form af kvittering, aftale, lønseddel, lejekontrakt og faktura på en række ind- og udbetalinger fra konto -946.

Banken anmodede herudover klageren om en samlet opgørelse over oprindelsen, samt dokumentation for modtagelsen af seks kontantindbetalinger indsat på klagerens konto -953. Herudover anmodede banken om en forklaring samt skriftlig dokumentation i form af kvittering, aftale, lønseddel, lejekontrakt eller faktura på fem ind- og udbetalinger til klagerens konto -953 i perioden 4. april 2022 til 7. december 2022.

Banken anmodede herudover klageren om at sende:

”Din eSkattemappe fra netbanken (PC: Log på Jyske Netbank - klik kontakt – klik del skatteoplysninger med banken) eller (Mobil app: klik Menu – klik indstillinger nederst på skærmen – gå ned i bunden og klik Send).

- En oversigt over dine skatteoplysninger for 2021. Disse kan fremfindes på skat.dk under ”Skatteoplysninger”. Der kan dannes en PDF under ”Udskriv”.”

Banken meddelte klageren og anpartsselskab A, at materialet kunne give anledning til yderligere spørgsmål fra banken. Klageren og anpartsselskabet A’s manglende indsendelse af oplysningerne kunne få konsekvenser for deres fremtidige samarbejde med banken herunder føre til en opsigelse af kundeforholdene.

Den 17. januar 2023 skrev klageren til banken, at hun fandt det mystisk, at banken anmodede om oplysninger om ind- og udbetalinger, fakturaer, oplysning om betalinger, skatteoplysninger og lønninger. Hun undrede sig over, at banken skulle vide, hvor mange ansatte anpartsselskab A havde, og hvad de fik i løn. Klageren meddelte banken, at hun havde kontaktet Finanstilsynet og Det Finansielle Ankenævn.

Den 23. januar 2023 meddelte banken klageren og anpartsselskab A, at den var forpligtet til at kende sine kunders identitet, kundernes brug af deres konti og til at have indsigt i kundernes aktiviteter. Banken meddelte klageren og anpartsselskab A, at den fortsat afventede oplysninger fra klageren og anpartsselskab A, og at klageren og anpartsselskab A senest den 30. januar 2023 skulle sende banken oplysninger, da banken i modsat fald med et passende varsel ville opsige deres kundeforhold.

Den 2. februar 2023 meddelte banken klageren og anpartsselskab A, at den pr. 31. marts 2023 opsagde deres engagementer i banken. Banken begrundede opsigelsen med, at den siden 12. oktober 2022 havde forsøgt at indhente oplysninger, men at klageren og anpartsselskab A ikke havde sendt disse, hvorfor banken ikke kunne opfylde sine krav til kundekendskab og overholde lovgivningen på en acceptabel måde. Banken bekræftede, at den delvist havde modtaget materiale fra selskabets revisor, men at den fortsat manglede en redegørelse og dokumentation for ind- og udbetalinger foretaget til og fra konto -946. Banken havde herudover ikke modtaget efterspurgte oplysninger vedrørende klagerens privatkundeforhold. Banken anmodede klageren og anpartsselskab A om senest den 31. marts 2023 at sende en overførelsesanmodning fra et andet pengeinstitut eller oplysning om et nyt kontonummer, hvortil indeståenderne kunne overføres.

Banken har oplyst, at klageren den 17. februar 2023 sendte en række dokumenter til banken uden yderligere forklaring. Klageren sendte blandt andet en leasingaftale af 20. oktober 2022, hvoraf det blandt andet fremgik, at klageren var leasingtager, at klageren skulle betale en ekstraordinær leasingafgift på 100.000 kr., som skulle erlægges inkl. moms senest ved leveringen af bilen, og at det med håndskrift på leasingaftalen var påskrevet, at 30.000 kr. var betalt kontant. Banken har herudover oplyst, at klageren havde sendt en e-mailkorrespondance af 4. april 2022 omhandlende køb af vinduer og en dør for 45.772,25 kr.

Den 28. februar 2023 meddelte banken klageren og anpartsselskab A, at den var indstillet på at forlænge fristen for opsigelsen af kundeforholdet til den 30. april 2023.

Den 13. marts 2023 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Den 8. maj 2022 afviste sekretariatet den del af klagen, der vedrørte anpartsselskab A, med henvisning til Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4, da sekretariatet fandt, at klagen, for så vidt angik denne del, angik et erhvervsmæssigt forhold.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Jyske Banks opsigelse af hendes og anpartsselskab A’s kundeforhold var usaglig.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse, for så vidt angår opsigelsen af klagerens kundeforhold, og afvisning, for så vidt angår opsigelsen af anpartsselskab A’s kundeforhold.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har straffet hende for noget, som hun ikke har gjort.

Banken har gjort det umuligt for hende at drive sin virksomhed. Hun forstår ikke, hvorfor hun skal redegøre for, at hun ikke får løn, eller at hun på anpartsselskab A’s vegne skal fremsende dokumentation for en række ting, som ikke har noget med banken at gøre, såsom at fremsende hendes ansattes lønsedler, hvilke indbetalinger, der er foretaget, og som banken kan se, stammer fra hendes kunder og mange andre ting.

De 70.000 kr. udgjorde udbetaling på en bil, som hun har leaset. Beløbet på 6.983 kr. er den månedlige betaling for leasingbilen. Beløbet på 5.468,75 kr. stammede fra en fejlagtig betaling, som kom retur efter et par dage, og 45.777,25 kr. har hun anvendt til køb af vinduer til arbejdet, da anpartsselskab A’s erhvervskort aldrig har kunne anvendes til nethandel.

Hun vil meget gerne finde en ny bank. Hun har spurgt forskellige banker, men fordi hun er udlænding, er det svært at blive kunde. Hun undrede sig over, om det kun var hende som udlænding, der blev opkrævet alle disse oplysninger, eller om etniske danskere også får ophævet deres kundeforhold, hvis de køber biler og handler på nettet.

Hun har svært ved at forstå, hvad hun har gjort forkert og vil gerne have Ankenævnets hjælp til at få forklaret, hvorfor banken har smidt hende og anpartsselskab A ud. Hun har fortsat ikke fået svar på, hvorfor hun er blevet smidt ud af banken, og hvorfor banken behandler hende som en forbryder.

Jyske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken efter hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 5, løbende skal overvåge sine kundeforhold for at sikre, at transaktioner er i overensstemmelse med bankens viden om kunderne og kundernes forretnings- og risikoprofil. Banken er tillige løbende forpligtet til at ajourføre oplysninger om kunder for at sikre, at banken fortsat forstår sine kunders brug af banken.

Banken er underlagt en undersøgelsespligt efter hvidvasklovens § 25, stk. 1, nr. 1-4, hvorefter banken skal undersøge baggrunden for usædvanlige transaktioner. Bankens opsigelse af klageren var berettiget, idet klageren ikke til fulde indleverede forklaringer og dokumentation på bankens kundekendskabsspørgsmål, hvorfor banken ikke følte sig betrygget i at fortsætte kundeforholdet.

Bankens opsigelse af kundeforholdet med klageren var en passende foranstaltning jf. hvidvasklovens § 14, stk. 5, og § 15.

Det må som udgangspunkt være op til banken selv at afgøre, hvilke krav den af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation for større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken.

Banken behandler ikke sine kunder forskelligt på baggrund af etnicitet.

Banken har til støtte for afvisningspåstanden anført, Ankenævnet ikke behandler klager indgivet af selskaber, jf. § 2, stk. 4, i Det finansielle ankenævns vedtægter.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Jyske Bank, hvor hun blandt andet havde en konto -953 og et betalingskort.

Klageren ejede herudover et anpartsselskab, anpartsselskab A, som var erhvervskunde i banken, og som blandt andet havde en konto -946 og et betalingskort i banken.

Den 12. oktober, 30. december 2022 og 23. januar 2023 anmodede banken som led i dens kundekendskabsprocedurer om en række oplysninger fra klageren og anpartsselskab A. Da banken efter modtagelse af klagerens oplysninger ikke følte sig betrygget i klagerens brug af banken, meddelte banken den 2. februar 2023 klageren, at den pr. 31. marts 2023 opsagde klagerens og anpartsselskab A’s engagementer i banken. Den 28. februar 2023 meddelte banken klageren, at den udsatte fristen for opsigelsen af engagementerne til den 30. april 2023.

Den 13. marts 2023 indbragte klageren sagen for Ankenævnet. Den 8. maj 2022 afviste sekretariatet den del af klagen, der vedrørte anpartsselskab A, med henvisning til Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4, da sekretariatet fandt, at klagen, for så vidt angik opsigelsen af anpartsselskab A’s engagement i banken, angik et erhvervsmæssigt forhold. Ankenævnet tiltræder sekretariatets afvisning af denne del af klagen.

I hvidvasklovens kapitel tre er det beskrevet, hvorledes virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation eller forklaringer. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at fastslå, at bankens opsigelse af klagerens kundeforhold i banken var uberettiget.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører anpartsselskab A.

Klageren får ikke medhold i den øvrige del af klagen.