Indsigelse mod spærring af konto begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven. Spørgsmål om erstatning for mistede pensionsudbetalinger.

Sagsnummer:19/2022
Dato:22-12-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Jimmy Bak, Karin Duerlund, Tina Thygesen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod spærring af konto begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven. Spørgsmål om erstatning for mistede pensionsudbetalinger.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod spærring af konto begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven. Spørgsmål om erstatning for mistede pensionsudbetalinger.

Sagens omstændigheder

Klageren, der var bosiddende i Storbritannien, var kunde i Danske Bank, hvor han blandt andet havde en indlånskonto -324. Konto -324 var ikke klagerens NemKonto.

Den 1. juni 2020 spærrede banken konto -324, da klageren ikke inden for en fastsat frist havde besvaret bankens henvendelser om indlevering af dokumentation som led i bankens løbende kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvasklovens regler.

Den 16. november 2020 varslede banken ændring af beløbsgrænsen for negative renter.

Ved brev af 5. december 2020 skrev klageren blandt andet følgende til banken:

”…

1. Skift venligst min nuværende konto over til en NEMKONTO, med øjeblikkelig virkning, hvilket iflg. ATP skulle muliggøre en månedlig engangsbeløb at blive overvist under de nuværende omstændigheder.

2. Derved skulle jeg samtidig undgå, at blive belæsset med en negativ rente.

…”

Ved e-mail af 18. december 2020 gjorde banken klageren opmærksom på, at den ikke kunne ændre konto -324 til hans NemKonto, da han fortsat manglede at indlevere de oplysninger, som banken havde udbedt sig i henhold til hvidvaskloven.

Banken har oplyst, at klageren ikke reagerede på bankens e-mail.

Klageren indbragte sagen for Ankenævnet den 31. januar 2022.

Ved e-mail af 7. marts 2022 skrev banken til klageren, at den havde revurderet grundlaget for spærringen af konto -324, og at den med øjeblikkelig virkning ophævede spærringen.

Under ankenævnssagen har banken godtgjort klageren 222,99 kr., svarende til de opkrævede negative renter på klagerens konto siden 1. juni 2020 og 103,80 kr., svarende til de opkrævede negative renter på klagerens konto fra 1. januar 2022 til 31. marts 2022. Banken har endvidere meddelt, at klageren skal give banken besked, hvis han fortsat ønsker at tilknytte sin NemKonto til konto -324.

Ved brev af 29. april 2022 skrev Udbetaling Danmark blandt andet følgende til klageren:

”…

Vi skriver til dig, fordi vi den 13. april 2022 har modtaget Bankoplysninger.

Vi genoptager udbetalingen af din folkepension fra den 1. i måneden efter vi har modtaget Bankoplysninger.

Din folkepension for perioden fra den 1. september 2020 til den 30. april 2022 er således bortfaldet.

…”

Parternes påstande

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal ophæve spærringen af konto -324 og tilbagebetale de negative renter, som banken har trukket siden spærringen af konto -324. Banken skal endvidere godtgøre ham for manglende pensionsudbetalinger i perioden 1. september 2020 til 30. april 2022 og betale 100.000 kr. til ham.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken ønskede dokumentation over hans person, men præciserede ikke, hvilken slags dokumentation. Banken behandlede langvarige kunder som ham som en mulig hvidvaskkandidat.

Det havde været mere fornuftigt, diskret og effektivt, hvis banken havde gennemgået de forskellige personers konti for besynderlige uregelmæssigheder og så om nødvendigt havde bedt om en forklaring. I hans tilfælde har banken haft årtier af kontoudtog til at studere. Det ville også være mere tidsbesparende end at ringe til ham. Oversigter af hans konto giver en krystalklar oversigt om, hvad der er ind- og udbetalt over årene. Der er derfor ikke behov for forklaringer fra hans side.

Han har lidt et tab svarende til de samlede pensionsudbetalinger, eftersom han ikke modtog nogen pensionsudbetalinger siden spærringen af konto -324 i juni 2020. Han må dække sine udgifter ved at bruge af sin opsparing. Han har også lidt et tab ved, at han har mistet muligheden for at investere de manglende pensionsudbetalinger. Han modtager allerede det minimale ifølge Storbritanniens pensionslovgivning.

Han har ikke fået pensionsudbetalingerne udbetalt til nogen anden bank i Danmark eller i udlandet. Det fremgår netop af brevet af 29. april 2022 fra Udbetaling Danmark, at pensionsudbetalingerne bortfaldt, da de ikke kunne indbetales på hans konto i banken. Han har ikke nægtet at modtage betaling fra Udbetaling Danmark siden september 2020, men Udbetaling Danmark kunne ikke udbetale til en spærret konto. Han har dermed dokumenteret sit tab.

Det siger sig selv, at det midt i en Covid19-krise var vanskeligt at komme til Danmark, og banken har ingen afdeling i Storbritannien. Med stor ulejlighed fik han endelig fundet frem til hans nuværende pengeinstitut, som oprettede en konto til ham. Bankens vurdering af, at han intet foretog sig, er uden hold i virkeligheden.  

Den første pensionsudbetaling efter den lange pause fandt sted i den første uge i maj 2022, hvorefter han har fået udbetalt 1.015 kr. pr. måned. Han har således mistet et sådant beløb hver måned fra den 1. september 2020 til den 30. april 2022 grundet spærringen af konto -324.

Hans NemID er alene tilknyttet det offentlige, Ankenævnet og bankerne.

Hvis banken anvender en tabsbegrænsningsklausul, må den jo have meddelt ham det, men han har ikke hørt noget fra Udbetaling Danmark desangående.

Banken skal endvidere betale 50.000 kr. i erstatning til ham for smerte- og belastningsskabte problemer som følge af sagen og yderligere 50.000 kr. for bankens ærekrænkende bemærkning om, at han formentlig havde fået pensionsudbetalingerne overført til et andet pengeinstitut.

Danske Bank har anført, at den er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer for at opnå og vedligeholde kendskabet til sine kunder, herunder også eksisterende kunder som banken har haft i mange år.

En af de væsentligste bestemmelser om kundekendskab er hvidvasklovens § 11. Efter hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 1a, skal banken indhente identitetsoplysninger på fysiske personer, som omfatter navn og cpr.nr. Hvidvasklovens krav til kundekendskab er dog minimumskrav. Det betyder, at banken kan stille krav om yderligere oplysninger end det, der fremgår af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 1a.

Efter hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 5, skal banken løbende opdatere kundekendskabsoplysninger og dokumentation for sine kunder. Banken kontakter derfor løbende sine eksisterende kunder - også kunder, som banken har haft i mange år.

For at kunne opdatere kundekendskabsoplysninger løbende er det vigtigt, at banken kan komme i kontakt med sine kunder. Dokumentation for kundernes adresse er derfor væsentlig for, at banken kan overholde kravene i hvidvaskloven.

Det må lægges til grund, at klagerens NemKonto – eftersom den ikke har været knyttet til konto -324 – må have været tilknyttet en konto i et andet dansk eller udenlandsk pengeinstitut. Pensionsudbetalingerne kunne derfor være indbetalt på denne konto. Klageren havde i øvrigt i hele perioden mulighed for at oprette en bankkonto i et andet pengeinstitut, hvortil pensionsudbetalingerne kunne ske. Alternativt havde klageren også mulighed for at anmode Udbetaling Danmark om at udbetale pensionen til en lokal konto i klagerens bopælsland.

Klageren har selv oplyst, at han fik meddelelse fra Udbetaling Danmark om, at de ikke havde mulighed for at foretage pensionsudbetalinger til konto -324, da denne var spærret. Klageren var således forpligtet til at forsøge at få pensionsbeløbene udbetalt til en anden konto, hvilket klageren efter det oplyste ikke forsøgte at gøre.

Hvis situationen er den, at klageren nægtede at modtage pensionsudbetalingerne og ikke senere anmodede pensionsselskabet om at få pensionen efterudbetalt, har han selv påført sig et tab, som er banken uvedkommende. Klageren har i så fald ikke iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Banken stiller ikke krav om fysisk fremmøde for at kunne åbne en bankkonto. Kunder, der ønsker en konto i banken har – ud over muligheden for at henvende sig ved fysisk fremmøde i bankens filialer – også mulighed for at kontakte banken pr. telefon eller ved at ansøge online på bankens hjemmeside. 

Banken har tilbagebetalt de negative renter på 222,99 kr., som svarer til de opkrævede negative renter på klagerens konto siden 1. juni 2020, og 103,80 kr., som svarer til de opkrævede negative renter på konto -324 fra 1. januar 2022, til klageren.

Klageren har fremsat krav om erstatning for svie og smerte samt ærekrænkende udtalelser. Banken mener ikke, at der efter dansk ret foreligger et grundlag, der kan medføre, at banken er forpligtet til at godtgøre klageren for sådanne poster.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren, der var bosiddende i Storbritannien, var kunde i Danske Bank, hvor han blandt andet havde en indlånskonto -324. Konto -324 var ikke klagerens NemKonto.

Den 1. juni 2020 spærrede banken konto -324, da klageren ikke inden for en fastsat frist havde besvaret bankens henvendelser om indlevering af dokumentation som led i bankens løbende kundekendskabsprocedurer.

Den 16. november 2020 varslede banken ændring af beløbsgrænsen for negative renter.

Banken har under sagen ophævet spærringen af konto -324 den 7. marts 2022 og refunderet klageren de negative renter, der blev trukket på konto -324 fra juni 2020 til 31. marts 2022.

I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvordan virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer, herunder at de skal træffe passende foranstaltninger for at imødegå risikoen for hvidvask ved manglende ajourføring af oplysninger, jf. hvidvasklovens § 15.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille til kunder. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at tilsidesætte bankens vurdering af, at spærring af klagerens konto -324 var en passende foranstaltning som følge af klagerens manglende indlevering af oplysningerne.

Ankenævnet finder ikke, at banken har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren i forbindelse med spærringen.

Ankenævnet tilkender ikke efter nævnspraksis erstatning for svie og smerte eller erstatning for ærekrænkende udtalelser.  

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.