Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i relation til reglerne om kundekendskabprocedurer i hvidvaskloven.

Sagsnummer:282/2020
Dato:30-06-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Karin Sønderbæk, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Indlån - opsigelse
Indekskonto - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i relation til reglerne om kundekendskabprocedurer i hvidvaskloven.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelser fra klageren mod Jyske Banks opsigelse af hans og hans mindreårige datters kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i relation til reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jyske Bank. Klageren oprettede konti i sin mindreårige adoptivdatters navn. Datteren boede i Gambia, Afrika, med sin mor, A.

Ved brev af 11. oktober 2018 anmodede banken klageren om at udfylde og returnere et ”Formål og omfangsskema” om sin brug af banken.  Banken fremhævede fire transaktioner på i alt cirka 345.000 kr., som i perioden 8. august - 17. september 2018 var blevet indsat på klagerens konto og umiddelbart efter videreoverført til A. Banken meddelte frist til den 2. november 2018, idet kundeforholdet ellers ville blive afviklet.

Den 29. oktober 2018 sendte klageren en mail til banken om overførslerne til A. Klageren anførte blandt andet, at han i 2014 havde mødt A, og at han siden havde underholdt hele A’s familie og betalt alle udgifter til et børnehjem, som blev drevet af A. Han havde også deltaget i børnehjemmets drift med praktiske opgaver gennem et stort antal rejser til Gambia. De seneste overførsler til A var til finansiering af istandsættelse og møblering af en nyindkøbt ejendom til børnehjemmet. Klageren oplyste, at A for tiden var i Danmark og kunne møde op i banken.

Ved brev af 27. november 2018 opsagde banken kundeforholdet med to måneders varsel til den 28. januar 2019. Banken anførte tre kontonumre tilhørende klageren (-047, -785 og -468) og to kontonumre tilhørende datteren (nr. -311 og -114). Banken anførte endvidere blandt andet:

”…

Begrundelsen for opsigelsen er, at din besvarelse af vores henvendelse af den 11. oktober 2018 ikke har givet os tilstrækkeligt indsigt i dine forhold. Det er derfor vores vurdering, at vi ikke kan opfylde kravet om kundekendskab og dermed efterleve de lovgivningsmæssige krav på en acceptabel måde.

…”

Ved brev af 29. januar 2019 til klageren meddelte banken, at den havde spærret klagerens og datterens konti og depoter, da de ikke var blevet overført til et andet pengeinstitut.

Den 13. februar 2019 blev der afholdt et møde mellem klageren og banken. Banken har oplyst, at den på mødet spurgte ind til transaktionerne på datterens konto nr. -311. Ved mail samme dag til klageren skrev banken blandt andet:

”…

Som afslutning på mødet lovede vi kort at skitsere dine 2 muligheder i forhold til dit samarbejde med Jyske bank.

Løsning 1: Du tilvejebringer dokumentation for gyldigheden af dit låneengagement med din datter, herunder de løbende overførsler fra hendes konto til din. Derudover skal du indlevere dokumentation for de løbende indbetalinger til hendes konto fra […].

Løsning 2: Din datters konti og depot overføres til andet pengeinstitut. Tilsvarende flyttes din ratepension.

Sidste frist for begge løsninger er 8. marts og kan betragtes som en forlængelse af den oprindelige frist for flytning af konti og depoter.

…”

Under sagen er der fremlagt yderligere korrespondance mellem parterne i perioden 28. marts 2019 - 7. oktober 2019. Det fremgår, at klageren blandt andet fremlagde dokumentation for, at nogle beløb, der løbende blev indsat på en konto med datteren som kontohaver, var børnepension til datteren fra klagerens pensionskasse. Der blev ikke opnået fuld enighed mellem parterne, og banken fastholdt opsigelsen.

Den 13. marts 2020 varslede banken, at den med virkning fra den 1. juli 2020 ville indføre et månedligt gebyr på 300 kr. for opsagte konti.

Efter det oplyste blev datterens engagement overført til en bank i Gambia. Klageren blev kunde i et andet pengeinstitut i Danmark. 

Den 16. juli 2020 sendte klageren en klage over forløbet til banken.

Klageren har under sagen blandt andet fremlagt en kontoudskrift for perioden 27. december 2019 - 15. januar 2021, hvorpå datterens navn er anført. Klageren har oplyst, at kontoudskriften vedrører datterens/børnehjemmets konto i en lokal bank i Gambia.

Parternes påstande

Den 28. juli 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal betale erstatning.

Jyske Bank har under sagen imødekommet et klagepunkt om at fremlægge kontoudskrifter for datterens konti.

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens opsigelse var uberettiget.

Han har været kunde i banken i en lang årrække. Kundeforholdet indebar et betydeligt aktivitetsgrundlag med fondshandler, valutalån m.m. og forløb særdeles tilfredsstillende indtil for nogle år siden, hvor der tiltrådte en ny afdelingsdirektør, som af uforklarlige årsager chikanerede ham.

Han opbyggede gennem årene en vis formue, som han besluttede skulle komme nødlidende afrikanske børn til gode. Under en rejse til Gambia i Vestafrika traf han A, der var i betydelige økonomiske vanskeligheder, og som han besluttede at bistå. For at tilkendegive, at bistanden ikke var af midlertidig og forbigående karakter, valgte han at søge forældremyndighed over A’s datter, købe et hus til familien og etablere månedlige pengeoverførsler til en konto oprettet i A’s navn i et lokalt pengeinstitut.

Bistanden udviklede sig til at omfatte et større antal forældreløse og nødlidende børn. For at sikre børnehjemmets fortsatte drift i tilfælde af hans død oprettede han hos Jyske Bank en konto og et depot i datterens navn og overførte dertil et par millioner kroner. Midlerne var ikke tiltænkt datteren personligt, men skulle være sikkerhedskapital for børnehjemmet i sin helhed.

Den nye afdelingsdirektør udviste meget lidt sympati for hans bistand til nødlidende børn, og i slutningen af 2018 blev han udsat for en meget omfattende undersøgelse af sine økonomiske forhold. Han redegjorde fyldestgørende for samtlige spørgsmål. Alligevel blev både hans personlige kundeforhold og kundeforholdet med datteren/børnehjemmet opsagt.

Banken anklagede ham uberettiget for hvidvask. Banken kendte hans kundeforhold til bunds og vidste, at der ikke var ulovlige penge.

Midlerne, der blev overført til datteren/børnehjemmet, var hans egne, hvilket banken var fuldt ud klar over. Der blev også indbetalt bidrag fra andre, der sympatiserede med projektet, og som ønskede at bidrage.

Der blev ikke betalt gaveafgift, idet der var tale om bidrag til en velgørende organisation.

Banken afviste forskellige kompromisforslag, som han fremkom med. Blandt andet tilbød han at acceptere restriktioner på anvendelsen af kontoen samt løbende redegørelse for alle beløb, der indgik, med undtagelse af sædvanlige månedlige indbetalinger.

Engagementet var spærret i en lang periode. Ved en ihærdig indsats lykkedes det at få engagementet overført før den 1. juli 2020, hvor banken indførte et strafgebyr på 300 kr.

I hele spærringsperioden har han ikke kunnet få oplysninger om de transaktioner, der har været på datterens/børnehjemmets konto. Han er bekendt med, at en del indbetalinger er blevet afvist og aldrig kommet retur til afsenderen. Banken bør udlevere et kontoudtog, der viser de afviste indbetalinger.

Han er også bekendt med, at to overførsler til datteren/børnehjemmet er blevet gennemført, inden der blev helt lukket, og at banken i forbindelse med disse har opkrævet et gebyr på 250 kr. mod de sædvanlige 40 kr. Forskellen på 2x210 kr.= 420 kr. kræves tilbagebetalt.

Børnehjemmet var afhængig af at kunne disponere over midlerne, og spærringen medførte blandt andet, at tre alvorligt syge børn ikke kunne hjælpes med nødvendig medicinsk behandling. Børnene døde. Han havde ved flere lejligheder advaret banken om, at dette kunne blive konsekvensen af spærringen.

Banken bør betale en godtgørelse på i alt 50.000 kr. for de skader, banken har påført børnehjemmet, og for det besvær og de omkostninger datteren/børnehjemmet og han blev påført som følge af opsigelsen. Beløbet vil blive fordelt på familierne til de tre børn, som mistede livet som følge af bankens adfærd.

Trods anmodninger herom har han ikke kunnet få udbetalinger fra sin ratepension, selvom han for længst har opfyldt alderskravet. Banken kræver sig betalt med 2.000 kr. for at overføre ratepensionen til hans nye pengeinstitut. Ratepensionen består af et aktiedepot, som han tidligere forvaltede aktivt, men hvis forvaltning har været umuliggjort siden spærringen. Også her er banken startet på at opkræve gebyrer, som er væsentlig højere end tidligere, og som væsentligt overstiger satserne i hans nuværende pengeinstitut.

Kontoudskriften fra datterens/børnehjemmets nye bank i Gambia viser omfanget af hans bidrag til børnehjemmets drift. Derudover medbringer han betydelige beløb i kontante euro, hver gang han er på besøg. Af kontoudskriften fremgår endvidere den børnepension, som tidligere indgik på kontoen i Jyske Bank, men som måtte omdirigeres til Gambia. Ændringen medførte, at datteren/børnehjemmet blev påført en månedlig udgift på 250 kr. til bankomkostninger for udlandsoverførsler. Det er således ikke korrekt, når Jyske Bank påstår, at lukningen af kontoen ikke har medført tab.

Hans søgning efter en ny bankforbindelse har også medført omkostninger.

Jyske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at Det finansielle ankenævn ikke er rette myndighed til at behandle klagen, idet det følger af hvidvasklovens § 47, at Finanstilsynet påser, at pengeinstitutter overholder hvidvaskloven.

Jyske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken var forpligtet til at indhente og ajourføre oplysninger fra klageren vedrørende hans formål med at benytte banken og omfanget heraf. Dette følger af hvidvasklovens kapitel 3.

Det er som udgangspunkt op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation for større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken.

Banken lykkedes ikke med at indhente behørige og valide oplysninger og dokumentation fra klageren, hvorfor banken opsagde klagerens og klagerens datters kundeforhold.

Klageren returnerede aldrig et ”Formål og omfangsskema”, som banken den 11. oktober 2018 anmodede klageren om at udfylde.

Banken var forpligtet til at afvikle kundeforholdet, jævnfør hvidvasklovens §§ 14 - 15.

Mindreårige råder selv over, hvad de har fået til fri rådighed som gave, jævnfør værgemålslovens § 42. Klageren var derfor ikke berettiget til at disponere over datterens engagement, som han gjorde, uanset at han var forældremyndighedsindehaver.

Banken var ikke bekendt med det af klageren under sagen oplyste om, at kontoen reelt tilhørte et børnehjem, og at der har været indbetalt penge fra mange bidragsydere.

Klageren har anmodet om kontoudtog, og banken har under sagen fremlagt kontoudtog for perioden 29. december 2017 - 25. marts 2019 for datterens konto nr. -311, kontoudtog for perioden 25. marts 2020 - 7. juli 2020 for datterens konto nr. -370, og kontoudtog for perioden 1. januar 2016 - 18. august 2020 for klagerens pensionskonto.

Klageren har ikke lidt et tab, som banken er erstatningsansvarlig for.

Klageren har ikke flyttet sin ratepension og tilhørende depot til et andet pengeinstitut, hvilket er baggrunden for, at der ikke er påbegyndt udbetaling.

Banken har ikke før under klagesagen modtaget en anmodning fra klageren om udlevering af et kontoudtog, som viser eventuelle afviste betalinger til klagerens datter. Eventuelle indbetalinger til datterens konto i banken er blevet afvist siden opsigelsen i marts 2019. Banken har ikke en særskilt registrering af de indbetalinger, som har været forsøgt foretaget til netop konto nr. -370, hvorfor banken ikke er i stand til at udlevere et sådant kontoudtog, som klageren efterspørger. Hvis der er forsøgt indbetalt til datterens opsagte konto, og betalingen er blevet afvist, er beløbet blevet returneret til afsender. Der er således ikke tale om, at der er beløb, som er forsvundet, som klageren påstår.

Banken afviser klagerens krav om erstatning på 50.000 kr.

Det følger af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at ingen af parterne betaler omkostninger i forbindelse med klagesagens behandling til den anden part. Efter Ankenævnets praksis tilkendes der som udgangspunkt heller ikke klageren kompensation for klagerens tidsforbrug forud for, at sagen indbringes for nævnet.

Det skal videre afvises, at banken skulle være begyndt at opkræve nye eller højere gebyrer på klagerens pensionsopsparing.

Det forhold, at klagerens datters børnepension udbetales til datterens konto i Gambia og derfor veksles fra DKK og undergives vekselgebyrer, er banken uvedkommende. Klageren har selv anmodet pensionskassen om at udbetale børnepensionen til datterens Nemkonto i Gambia.

Ankenævnets bemærkninger

Det følger af hvidvasklovens § 47, at Finanstilsynet påser pengeinstitutters overholdelse af loven. Ankenævnet er imidlertid bekendt med, at Finanstilsynet ikke træffer afgørelse i konkrete sager, hvor en kunde klager over en virksomhed omfattet af hvidvaskloven. Ankenævnet finder på den baggrund ikke, at klagen skal afvises.

Ved brev af 11. oktober 2018 anmodede banken klageren om at udfylde og returnere et ”Formål og omfangsskema” om sin brug af banken. Banken fremhævede fire transaktioner på klagerens konto på i alt 345.000 kr. i perioden 8. august - 17. september 2018. Klageren udfyldte og returnerede ikke skemaet, og banken opsagde engagementet, herunder konti, som klageren havde oprettet med sin mindreårige adoptivdatter som kontohaver. Der var korrespondance om opsigelsen mellem parterne, og der blev afholdt et møde, men der blev ikke opnået fuld enighed, hvorfor banken fastholdt opsigelsen og spærrede de omhandlede konti.

I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvordan virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 15, at hvis en virksomhed bliver bekendt med, at oplysningerne om kunden er utilstrækkelige og ikke kan ajourføres, skal virksomheden træffe passende foranstaltninger for at imødegå risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, herunder overveje, om forretningsforbindelsen skal afvikles, jf. § 14, stk. 5. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke oplysninger der skal indhentes fra kunderne, for at pengeinstituttet kan opfylde sine forpligtelser efter hvidvaskloven. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at tilsidesætte bankens vurdering af, at klagerens oplysninger var mangelfulde, og at opsigelse og spærring af klagerens og datterens engagement var en passende foranstaltning.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Banken har under sagen imødekommet et klagepunkt om at fremlægge kontoudskrifter for datterens konti.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.