Rådgivning ved investering i ScandiNotes V Junior obligationer i juni 2008.

Sagsnummer:156/2010
Dato:11-05-2011
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Peter Stig Hansen, Carsten Holdum og Ole Jørgensen.
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Rådgivning ved investering i ScandiNotes V Junior obligationer i juni 2008.
Indklagede:DiBa Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om DiBa Bank har ydet mangelfuld rådgivning og derved pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens køb af ScandiNotes V Junior obligationer.

Sagens omstændigheder.

Klageren og hendes ægtefælle M var i 2007 kunder i DiBa Bank.

Den 29. august 2007 fik klageren og M lavet hver en investeringsprofil for frie midler.

Ifølge klagerens profil var klagerens risikotal 3-4 (på en skala fra 1-10), svarende til "moderat lav risikovillighed". Klagerens tidshorisont var 3 år.

Ifølge M’s profil var M’s risikotal 5-7 (på en skala fra 1-10), svarende til "middel risikovillighed".M’s tidshorisont var 5 år.

Investeringsprofilerne er ikke underskrevet af klageren og M.

Klageren og M fik efter det oplyste ca. 200.000 kr. til rådighed i juni 2008, da deres 2 % ScandiNotes Senior 2008/11 obligationer blev indfriet.

Den 16. juni 2008 købte klageren og M til deres depot for i alt ca. 100.000 kr. 4 % ScandiNotes V Junior obligationer 5/12-2015, nominelt 113.000 kr. til kurs 86,05.

Banken har oplyst, at klagerens køb af ScandiNotes Junior obligationer fandt sted et par timer efter en telefonsamtale mellem klageren og en rådgiver ansat i banken, hvor investering i ScandiNotes obligationer blev drøftet.

Herudover købte klageren og M Valuta Råvarer 2010 for ca. 100.000 kr.

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt rettede klageren henvendelse til banken og rejste indsigelse mod bankens rådgivning i forbindelse med købet af ScandiNotes obligationerne.

Efter det oplyste modtog klageren og M ved møde i banken den 2. marts 2009 materiale fra DiBa Bank om ScandiNotes V obligationerne, bl.a. indeholdende oplysninger om tab som følge af Roskilde Banks krak i august 2008. Af materialet fremgik endvidere bl.a. følgende:

"Junior obligationen er efterstillet Mezzanine og Senior obligationerne. Det betyder, at Junior obligationen vil blive nedskrevet fuldt ud, før et eventuelt tab på de bagvedliggende banker vil ramme Mezzanine, Senior og Super-Senior. Mezzanine er foranstillet Junior, men efterstillet Senior og Super-Senior. Senior og Super-Senior er derfor delvist garanteret af både Junior og Mezzanine, mens Mezzanine er delvist garanteret af Junior. Mezzanine og Senior er endvidere garanteret af Den Europæiske Investment Fund.

Dette er en forenklet fremstilling af generelle egenskaber ved obligationen. Fremstillingen kan ikke betragtes som fuldstændig og kan ikke erstatte prospektet. For yderligere oplysninger henvises til prospektet.

…"

Ved brev af 8. december 2009 oplyste banken, at man var i besiddelse af lydoptagelser af telefonsamtaler i sagen. Efter det oplyste blev lydoptagelse af telefonsamtale mellem banken og klageren den 16. juni 2008 afspillet for klageren og M på møde i banken den 15. december 2009, og lydfilen er sendt til klageren og M under sagens forberedelse i Ankenævnet.

Ved brev af 16. december 2009 afviste banken klagen.

Parternes påstande.

Klageren har den 8. marts 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at DiBa Bank skal tilpligtes at tilbagekøbe klagerens ScandiNotes Junior obligationer til den oprindelige anskaffelseskurs 86,05.

DiBa Bank har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter.

Klageren har bl.a. anført, at banken begik ansvarspådragende fejl ved salget af ScandiNotes Junior obligationerne til hende og M. ScandiNotes Junior obligationer er et komplekst og risikabelt produkt, der kun bør tilbydes professionelle investorer.

Hendes risikoprofil var lav, mens M’s profil var middel. De afviste ved møder i 2007-2009 forslag fra banken om at investere for lånte penge. Deres tydelige tilkendegivelse af prioritering af sikkerhed burde have resulteret i en anbefaling fra banken om køb af ScandiNotes Senior, ikke Junior.

De modtog alene telefoniske oplysninger om ScandiNotes obligationerne. De modtog intet prospekt med oversigt over de bagvedliggende banker. De skrev ikke under på noget. Dette var i modsætning til købet afValuta Råvarer 2010, hvor de var til møde med banken og fik udleveret og skrev under på et prospekt.

Rådgiveren oplyste, at ScandiNotes Junior obligationerne var sikre, idet det ikke var sandsynligt, at flere større banker af de i alt 15 banker skulle gå ned samtidig.

Hun noterede i egne noter "OK sikker" om ScandiNotes Junior obligationerne efter samtalen med rådgiveren i juni 2008.

Det stod ikke klart for dem, at man kunne tabe hele den investerede sum. Deres viden stammede fra de gamle 2 % ScandiNotes Senior obligationer.

DiBa har haft en betydelig interesse i at anbefale ScandiNotes Junior obligationer 12/15, idet banken indgik i lånepuljen på 1,5 mia. kr. med 10 %.

Banken frarådede dem at sælge ScandiNotes Junior obligationerne i september 2008, hvor kursen var 20. Primo 2010 er kursen faldet til ca. 05.

DiBa Bank har til støtte for frifindelsespåstanden bl.a. anført, at bankens rådgivning ikke var mangelfuld. Klageren må selv tage ansvaret for sin investeringsbeslutning.

Af lydfilen vedrørende samtalen den 16. juni 2008 fremgik, at klageren fik meget præcise svar på Junior kontra Senior tranchen og den særlige risiko ved ScandiNotes obligationerne i forhold til andre værdipapirer. Bankens porteføljemanager forklarede flere gange under samtalen, at man ved køb af Junior obligationen tog "risikoen for de andre", og at man kunne risikere at miste alle sine penge, hvis en eller flere af bankerne ikke kunne betale, at mer-renten og kursforskellen ved Junior obligationen i forhold til Senior obligationen var et risikotillæg, og at man kun kunne vurdere skyldnerbankerne på baggrund af deres regnskaber. Af samtalen fremgik, at klageren havde ret stor viden om ScandiNotes obligationer og var klar over betydningen af ratings for de forskellige ScandiNotes obligationer.

Et par timer efter telefonsamtalen placerede klageren en købsordre på 100.000 kr. i ScandiNotes V Junior.

På møde i banken den 15. december 2009 blev samtalen afspillet for klageren og M. Efter bankens opfattelse anerkendte klageren og M herefter, at bankens rådgivning havde været fyldestgørende og ganske omfattende, og at det var klageren selv, der traf beslutningen om investering på et oplyst grundlag.

Banken havde ikke en særlig interesse i at anbefale ScandiNotes Junior obligationer 12/15. Lånet til DiBa var allerede udbetalt i foråret 2007, mens obligationerne først kom til salg i efteråret/vinteren 2007.

Banken har til støtte for afvisningspåstanden anført, at pådømmelse forudsætter en bevisførelse, herunder vidneafhøring, som ligger udenfor Pengeinstitutankenævnets kompetence.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klageren har ikke bestridt det af DiBa Bank refererede om bankens oplysninger i telefonsamtalen den 16. juni 2008

På den baggrund findes det ikke godtgjort, at DiBa Bank i sin rådgivning om ScandiNotes junior har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre pligt til at tilbagekøbe obligationerne.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :Klagen tages ikke til følge.