Rådgivning ved køb af bankens egne aktier for midler på børneopsparingskonti.

Sagsnummer:171/2011
Dato:29-02-2012
Ankenævn:Henrik Bitsch, Maria Hyldahl, Jørn Ravn, Erik Sevaldsen og Astrid Thomas
Klageemne:Børneopsparingskonto - placering
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Rådgivning ved køb af bankens egne aktier for midler på børneopsparingskonti.
Indklagede:Nova Bank Fyn (FS Finans)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører Fionia Banks (nu FS Finans) rådgivning i forbindelse med køb af bankens egne aktier for midler fra børneopsparing.

Sagens omstændigheder

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt oprettede klageren to børneopsparingskonti for sine to børn. Bindingsperioden for den ene konto udløb i 2006.

Den 1. oktober 1999 købte klageren efter anbefaling fra banken for midlerne på børneopsparingskontiene henholdsvis 74 stk. og 69 stk. af bankens egne aktier til kurs 374,00, svarende til en kursværdi på henholdsvis 27.676,00 kr. og 25.999,55 kr. Hele saldoen blev placeret i disse aktier.

I 2006 overvejede klageren at sælge aktierne. Klageren har anført, at bankrådgiveren anbefalede ham ikke at sælge aktierne. Banken bestrider dette.

Under finanskrisen gik banken konkurs, og investeringen gik tabt.

Ved e-mail af 22. februar 2011 anmodede klageren banken om at yde erstatning for det tab klagerens børn havde lidt.

I brev af 11. marts 2011 afviste banken at have pådraget sig et ansvar i forbindelse med placeringen af børneopsparingsmidlerne.

Parternes påstande

Klageren har den 17. marts 2011 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Fionia Bank/Nova Bank Fyn (FS Finans) skal betale 53.883,12 kr. i erstatning.

Fionia Bank/Nova Bank Fyn (FS Finans) har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han på bankens opfordring og efter rådgivning købte bankens egne aktier for midlerne på børneopsparingerne.

Han blev kontaktet af banken. Aktierne blev købt på bankens anbefaling af placeringen som god og sikker samt et bedre alternativ end at lade pengene forblive på deres konti.

Banken er ansvarlig, fordi rådgivningen alene var udtryk for en salgstale, hvor ulemperne og risikoen blev bagatelliseret.

Der er en klar sammenhæng mellem, at banken rådgav og at der blev foretaget en handel, ligesom der er sammenhæng mellem, at banken rådgav, og at aktierne ikke blev solgt, hvilket medførte et tab.

Bankens ansvar og sammenhængen mellem rådgivning, beslutning og tab er påregneligt for bankrådgiverne. De vidste, at den ydede rådgivning var forkert og udsatte børnene for en risiko. De fremmede egne og bankens interesser ved investeringen frem for kundens interesser.

Da han i 2006 ville sælge aktierne, blev han af bankrådgiveren rådet og kraftigt opfordret til ikke at sælge aktierne, "da det ifølge rådgiverne ville være en vanvittig ide." Aktierne blev omtalt som et godt og sikkert papir og stort set risikofri. Denne anbefaling blev fastholdt indtil den dag, hvor banken gik konkurs.

Efter konkursen gav bankrådgiverne udtryk for, at man burde have anbefalet et salg af bankens egne aktier. I hvert fald de aktier, der var erhvervet for børneopsparingsmidler på baggrund af en betydelig risiko som banken ikke tidligere havde informeret om. En udtalelse som banken nu ikke vil stå ved.

Den ansvarlige investeringsrådgiver var ikke længere i filialen, da konkursen indtrådte. Banken brugte dette som undskyldning for ikke at kunne påtage sig et ansvar.

Han har ikke indsigt i investeringer. Han er almindelig lønmodtager og følger blot bankens råd. Set i bakspejlet var det et rigtigt dårligt råd at lægge hele børneopsparingen i samme papir, som nu er tabt.

Han har ikke anket før nu, da han ikke kendte til klagemuligheder, og banken var gået konkurs.

Der henvises til forbrugerombudsmandens sag 09/06714, hvor Nova Bank Fyn indgik forlig om investering med en forbruger.

Fionia Bank/Nova Bank Fyn (FS Finans) har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at man ikke ydede rådgivning til klageren om køb og salg af Fionia Bank aktier.

Hændelsesforløbet som beskrevet af klageren bestrides i øvrigt

Den pågældende bankrådgiver er ikke længere ansat i filialen. Banken lægger derfor til grund, at bankens almindelige forretningsgang er fulgt på sædvanlig vis.

Bevisbyrden for at der er ydet rådgivning påhviler klageren.

Udsigten til tab på Fionia Bank aktier har længe været kendt for klageren.

Klageren undlod at reklamere rettidigt. Klageren har derfor fortabt retten til at gøre indsigelse gældende mod den påståede rådgivning.

Kravet er forældet.

Banken har til støtte for afvisningspåstanden anført, at spørgsmålet om rådgivning fordrer en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske ved Pengeinstitutankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion

I oktober 1999 købte klageren for midlerne på to børneopsparingskonti henholdsvis 74 og 69 stk. aktier i Fionia Bank A/S til kurs 374,00 svarende til en samlet kursværdi på 53.675,55 kr.

I 2006 overvejede klageren at sælge aktierne. Klageren har anført, at en medarbejder i banken anbefalede ham ikke at sælge aktierne. Banken har bestridt dette.

Efterfølgende gik banken konkurs.

Klageren har anført, at banken rådgav og anbefalede ham at placere børneopsparingsmidlerne i bankens egne aktier samt frarådede ham at sælge aktierne i 2006. Banken bestrider hændelsesforløbet, herunder at der blev ydet rådgivning om køb og salg af bankens egne aktier.

På baggrund heraf finder Ankenævnet, at en stillingtagen til sagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske for domstolene. Klagen afvises derfor i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø re l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle sagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.