Indsigelse mod betalingstransaktioner foretaget på natklub. Spørgsmål om banken skulle have spærret forbrug af dankort på et tidligere tidspunkt.

Sagsnummer:552/2012
Dato:11-04-2013
Ankenævn:Vibeke Rønne, Karin Duerlund, Søren Geckler, Niels Bolt Jørgensen, Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Kassekredit - hæftelse
Ledetekst:Indsigelse mod betalingstransaktioner foretaget på natklub. Spørgsmål om banken skulle have spærret forbrug af dankort på et tidligere tidspunkt.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod betalingstransaktioner foretaget på natklub.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Danske Bank, hvor han har en konto med en kreditramme på 20.000 kr. og et tilknyttet Visa/Dankort.

Klageren har oplyst, at han fredag, den 20. juli 2012 var på restaurant. Han forlod restauranten ca. kl. 23.30 og tog derefter på natklubben N i Nyhavn, hvor han ved ankomsten hævede 200 kr. som betaling for en øl.

Af kontoudskrift vedrørende klagerens konto fremgår blandt andet, at der mandag, den 23. juli 2012 blev debiteret i alt 157.000 kr. for8 transaktioner (2 transaktioner à 8.000 kr., 1 transaktion på 16.000 kr., 4 transaktioner à 22.000 kr. og 1 transaktion på 37.000 kr.) foretaget med klagerens dankort. Transaktionerne blev efter det oplyste foretaget på N den 21. juli 2012 i tidsrummet fra kl. 02.06 til kl. 04.51.Den negative saldo på kontoen udgjorde herefter 177.730,85 kr. Kortet blev spærret af Nets den 21. juli 2012 kl. 05.03.Banken har oplyst, at Nets har meddelt, at kortet ikke blev spærret under klagerens besøg på N, da forbruget ikke var atypisk i forhold til klagerens forbrugsmønster. Banken har endvidere oplyst, at samtlige transaktioner blev foretaget ved aflæsning af kortets chip og ved anvendelse af korrekt pinkode.

Den 23. juli 2012 blev i alt 125.000 kr. vedrørende de 8 transaktioner afvist, tilbageført og krediteret klagerens konto af banken. Banken har oplyst, at tilbageførslen til klageren skyldtes, at N som betalingsmodtager ifølge den mellem Nets og N indgåede indløsningsaftale kun er garanteret 4.000 kr. pr. transaktion ved manglende dækning.

Den 23. juli 2012 indgav klageren politianmeldelse vedrørende 7 af transaktionerne hos N på i alt 149.000 kr. samt en yderligere transaktion på 2.000 kr. foretaget ved hævning i en hæveautomat den 21. juli 2012 kl. 00.52. Klageren rejste endvidere indsigelse overfor banken, der samme dag anmodede klageren om at udfylde et indsigelsesskema. Samme dag anmodede banken endvidere N om at redegøre for hændelsesforløbet vedrørende de 7 omtvistede transaktioner foretaget hos N.

Ved tro og love-erklæring af 24. juli 2012 fremsatte klageren indsigelse mod de 7 transaktioner på i alt 149.000 kr. foretaget hos N. Klageren oplyste i erklæringen, at han havde drukket en øl og en flaske champagne hos N, at han derefter ikke husker noget, og at han havde en mistanke om at være blevet dopet. Klageren oplyste endvidere, at kortet enten havde været i hans besiddelse eller i baren hos N, at han huskede koden udenad, og at andre ikke havde adgang til kortet eller pinkoden. Klageren oplyste endvidere følgende:

"Som tidligere beskrevet gik jeg fra [restauranten] ved 23.30 tiden for at tage hjem, men ville drikke en øl i [N]. Det gjorde jeg og siden da erindrer jeg nærmest intet. En øl skal ikke kunne ændre på dette, derfor min mistanke om doping. …

Hvad købte du til dig selv eller selskabet på [N]?

En øl til at begynde med, derefter en flaske champagne, enten har de puttet noget i øllen eller champagnen. …

Da vi talte med dig, oplyste du at du mener, at du kan være blevet "dopet" i aftenens løb.

- Har du i den forbindelse kontaktet en læge eller skadestue for at finde ud af, hvilke stoffer du har givet fald skulle være dopet med …? …

nej det skete fredag og da jeg først fandt ud af hvad der var sket mandag, så var det vel for sent. Ligeledes rådgav Danske Bank mig heller ikke [om at] det var en god ide. …"

Samme dag svarede N, at klageren blandt andet havde drukket flere flasker champagne til en stykpris på 22.000 kr. og 37.000 kr. under sit besøg på N den 21. juli 2012, at personalet på N huskede klageren, at bartenderen gjorde klageren opmærksom på, at han købte meget dyre flasker, men at klageren gav udtryk for, at der var tale om "småpenge", og at penge ikke var noget problem.

Den 11. september 2012 indstillede politiet efterforskningenaf sagen, jf. retsplejelovens § 749, stk. 2, da efterforskningen ikke havde ført til, at en konkret person kunne sigtes i sagen.

Klageren har fremlagt en faktura af 29. oktober 2012 på 30.000 kr. fra sin advokat vedrørende bistand i sagen.

Banken har fremlagt en artikel fra dagspressen af 10. december 2012, hvori er anført, at klageren via sin advokat havde forhandlet gælden til N ned til 112.000 kr., og at klageren i december 2012 havde betalt det sidste afdrag af dette beløb til N.

Klageren har opgjort sit krav til 187.730 kr. (den negative saldo på kontoen 177.730,85 kr. den 23. juli 2012 med fradag af kreditmaksimum på 20.000 kr. og tillæg af 30.000 kr. afholdt i udgifter til advokat).

Parternes påstande

Den 16. november 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale 187.730 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han blev udnyttet og snydt i beruset tilstand. Der blev hævet i alt 157.000 kr. på hans kort ca. hvert kvarter gennem flere timer. Han har på intet tidspunkt erkendt at have foretaget transaktionerne. Han indgav politianmeldelse, men var nødt til at indgå aftale om betaling med N som følge af manglende mulighed for at bevise hændelsesforløbet.

Han talte med banken den 23. juli 2012. Banken rådgav ham ikke om, at han burde søge læge for at få taget en blodprøve af hensyn til bevisførelsen.

Banken eller Nets burde have spærret kortet. Hans kreditmaksimum var på 20.000 kr. Normalt standser Nets eller banken hans konto, når kreditmaksimum er brugt. Han har før overtrukket med 10-20.000 kr. Overtrækket var på 157.730 kr., hvilket var uden for normal kutyme. Kortet er tit blevet stoppet, hvis han har overtrukket med 3.000 kr. Banken har tjent renter på overtrækket.

Han har krav på dækning af overtrækket med tillæg af udgifter til advokat.

Han var nødt til at hæve sin efterløn på 70.000 kr. og optage et lån på 25.000 kr. for at betale N.

Danske Bank har blandt andet anført, at samtlige ikke vedkendte transaktioner er korrekt registreret og gennemført.

Der har ikke været ukorrekte pinkodeindtastninger i forbindelse med hævningerne.

Der har ikke været tale om tredjemandsmisbrug. Det fremgår af redegørelsen fra N, at personalet hos N tydeligt husker klageren og dennes forbrug den pågældende aften.

N har bekræftet, at klageren selv foretog samtlige transaktioner som betaling for de foretagne køb.

Klageren har erkendt, at han selv foretog og godkendte samtlige betalinger.

Klageren hæfter for de af ham foretagne køb, som han foretog hos N.

Banken hæfter ikke for klagerens udgifter til advokatbistand.

Banken returnerede og bogførte samtlige beløb ud over 4.000 kr. pr. transaktion samme dag, som de blev trukket på klagerens konto. Klageren har ikke betalt rente af disse beløb. Det samlede nettotræk på klagerens konto var herefter 4.000 kr. pr. transaktion, eller i alt 32.000 kr.

Retsforholdet mellem klageren og N er banken uvedkommende. Det er således banken uvedkommende, at klageren har indgået aftale med N vedrørende de tilbageførte beløb. Klageren bør rette direkte henvendelse til N.

Det afvises, at banken har ydet "dårlig rådgivning" til klageren. Den 23. juli 2012 anmodede banken klageren om at udfylde et indsigelsesskema og orienterede klageren om returneringen af beløb.

For god ordens skyld bemærkes, at klagerens Visa/Dankort er blevet erstattet med et MasterCard Direct, der ikke giver mulighed for at hæve beløb ud over kreditmaksimum.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerens konto blev den 23. juli 2012 debiteret med i alt 157.000 kr. for 8 transaktioner foretaget hos N. Transaktionerne blev efter det oplyste foretaget ved aflæsning af kortets chip og ved anvendelse af korrekt pinkode. Klageren har gjort indsigelse mod 7 af transaktionerne, men anerkendt en transaktion i forbindelse med køb af en flaske champagne.

Under hensyn til klagerens oplysninger om sit alkoholindtag sammenholdt med oplysningen om sin opbevaring af kortet, og at han husker sin pinkode udenad, finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at der har været tale om misbrug af klagerens Visa/Dankort.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen. Det bemærkes herved, at den omstændighed, atklagerens kreditmaksimum blev overskredet ved de omtvistede transaktioner, ikke kan føre til, at klageren ikke hæfter for brugen af kortet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.