Indsigelse om, at overførsel fra klagerens kreditorbeskyttede konto til klagerens betalingskonto var uautoriseret. Spørgsmål om passivitet, jf. betalingslovens § 97.

Sagsnummer:331/2020
Dato:26-03-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Indsigelse om, at overførsel fra klagerens kreditorbeskyttede konto til klagerens betalingskonto var uautoriseret. Spørgsmål om passivitet, jf. betalingslovens § 97.
Indklagede:Jutlander Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod overførsel af beløb fra klagerens kreditorbeskyttede konto til klagerens betalingskonto.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jutlander Bank, hvor hun havde en kreditorbeskyttet konto (erstatningskontoen) og en betalingskonto med netbankadgang.

Klagesagen angår en overførsel på 14.600 kr. den 8. juni 2018 fra erstatningskontoen til klagerens betalingskonto.

Den 8. juni 2018 kl. 12.43 modtog banken via klagerens netbank en besked, der fremstod som værende fra klageren, med anmodning om at overføre 14.600 kr. fra erstatningskontoen til betalingskontoen. Samme dag kl. 12.46 svarede banken via klagerens netbank, at pengene var flyttet.

Banken har fremlagt udskrift af ”sikker kommunikation” fra klagerens netbank, hvoraf der blandt andet fremgår følgende beskeder, der fremtræder som afsendt af klageren:

08-06-2018 13:13  

”HEj jeg sidder sammen med min søn og prøver at ændre mit mobil nr. til overførelser inden på netbanken men vi kan ikke komme til det.”

08-06-2018 14:08

 ”nu fik jeg taste[t] forkert da jeg s[k]ulle ændre mobil nr hvad gør jeg nu”

Banken har oplyst, at klageren den samme dag kontaktede banken telefonisk og oplyste, at hun havde udleveret sit NemID til et firma, som hun havde troet, at hun skulle låne penge af, og at firmaet havde misbrugt hendes NemID til at skrive beskeder i netbanken. Banken har oplyst, at den straks spærrede klagerens konti og vejledte klageren om muligheden for at gøre indsigelse, hvis der forekom hævninger, som klageren ikke kunne vedkende sig, men at klageren oplyste, at hun ikke ville gøre indsigelse, da hun vidste, hvem der havde misbrugt hendes NemID. Banken har endvidere oplyst, at det blev aftalt, at beskeder fra klageren skulle følges op af en telefonsamtale, hvis der skulle hæves på klagerens konti. Af klagerens kundelog hos banken fremgik blandt andet:

”8. juni 2018 kl. 15.29 … [Klageren] har udleveret sin NemID kode til et firma, som hun havde troet hun skulle låne penge af. Firmaet har misbrugt [klagerens] konto og skrevet beskeder i Netbanken. [Klageren] ved, at hun ikke skal udlevere sine koder en anden gang. Der er spærret for at hæve på hendes konti, og sådan skal det være, til at [klageren] får lavet ny kode.”

Af en kontoudskrift fremgik, at der den 7. juni 2018 blev foretaget tre straksoverførsler på i alt 6.930 kr. fra betalingskontoen, og at der den 8. juni 2018 blev foretaget tre straksoverførsler på i alt 6.997 kr. fra betalingskontoen.

Af bankens udskrift af ”sikker kommunikation” fra klagerens netbank fremgår blandt andet følgende beskeder i perioden fra den 7. august til den 2. september 2018:

Besked, der fremtræder som afsendt af klageren, 07-08-2018 08:37

”… vil du ikke overføre 15.000 fra min erstatningskonto til min almindelige konto …”

Afsendt af banken 07-08-2018 12:47

”… Pga. det misbrug, der har været, vil jeg gerne at du lige ringer herind for at få pengene flyttet …”

Besked, der fremtræder som afsendt af klageren, 10-08-2018 10:39  

”… jeg hedder [M] og er [klagerens] søn Nu har min mor gennem 3 dage prøvet og komme i kontakt med dig ang at få flyttet hendes penge … Som i kan se har hun ikke mere på sin normale konto så hun vil gerne have sine penge ført over ..

Besked, der fremtræder som afsendt af klageren, 13-08-2018 11:20

”hej enten får i snart overført de 15.000 til min almindelig konto ellers må i lave om så jeg selv kan flytte dem nu jeg har gået 8 dage uden penge og vil gerne have det ordnet nu”

Afsendt af banken 13-08-2018 11:23

”… jeg kan se, at min kollega, …, tidligere har skrevet til dig, at du skal ringe til os for at få flyttet pengene så ring til mig …”

Afsendt af klageren 02-09-2018 10:18, om beskeden 10-08-2018 10:39

”det er ikke noget jeg har skrevet”

Den 14. august 2018 blev der overført 1.000 kr. fra erstatningskontoen til betalingskontoen. Den 17. august 2018 blev der overført 15.000 kr. fra erstatningskontoen med posteringsteksten ”Ny konto [et andet pengeinstitut]”.

I april 2019 rettede klageren henvendelse til banken vedrørende overførslen på 14.600 kr. Klageren anmodede i den forbindelse banken om at sende et indsigelsesskema.

I en besked til banken af 10. august 2019 anførte klageren:

”… du må fremskaffe de ca 15000 du har hugget fra mig …”

I en besked til banken af 2. april 2020 anførte klageren:

”… Nu ser jeg gerne at du snart får fremskaffet de 14600 kr som du i 2018 bare lukkede ud af min låste konto …”

Den 30. juli 2020 indgav klageren en klage til bankens klageansvarlige vedrørende overførslen på 14.600 kr. den 8. juni 2018. Den 6. august 2020 afviste banken klagen. Banken anførte blandt andet, at netbankbeskeden den 8. juni 2018, som var grundlaget for bankens overførsel af beløbet, stod som sendt fra klagerens IP adresse.

Klageren har oplyst, at hun har anmeldt sagen til politiet.

Parternes påstande

Den 1. september 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jutlander Bank skal betale 14.600 kr. til hende.

Jutlander Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at ”den 18-6-2018 ringer der en person” til banken og udgav sig for at være hendes søn, ved navn M. Hun har ikke en søn der hedder M. M bad uden hendes samtykke banken om at ændre det mobiltelefonnummer, som hun havde registreret hos banken. Hendes bankrådgiver verificerede ikke det nye mobiltelefonnummer hos hende. Der var ingen fuldmagt til at ændre noget i hendes netbank.

Banken burde have kontaktet hende, inden banken overførte beløbet på 14.600 kr. Banken har tilsidesat god skik og brug. Der burde være alarmklokker, der havde ringet hos banken, da banken blev kontaktet af en ukendt.

Hun har anmeldt sagen til politiet. Hun vil ”have ip adressen udleveret og verificeret ved korrekt myndighed”.

Hun har altid selv håndteret sin netbank med betalinger mv. og har aldrig bedt banken om at flytte rundt på pengene. Hun har haft samme rådgiver i banken i 10 år, og rådgiveren kendte hendes bevægelser på netbanken.

Banken burde have sendt en blanket, som kunne printes ud, så blanketten kunne være blevet udfyldt i ro og mag, i stedet for at bede hende, der er over 80 år, om at gå ind på en hjemmeside og printe en klageformular. Der er tale om en brist i bankens kundepleje.

Banken har henvist til, at man ikke kan tilbageføre beløb til en beskyttet konto, men så kunne banken have overført til hendes Nemkonto.

Jutlander Bank har anført, at banken ikke begik fejl eller forsømmelser, der kan begrunde et erstatningskrav. Banken har ikke overtrådt regler om god skik.

Klagen vedrører alene en overførsel mellem egne konti. Klageren har derfor ikke lidt et tab.

Banken var berettiget til at foretage den pågældende overførsel på 14.600 kr. som følge af besked i netbank. Der var alene var tale om overførsel mellem egne konti.

Klageren kontaktede banken telefonisk den 8. juni 2018 og oplyste, at hun havde udleveret sit NemID til et firma, som hun havde troet, at hun skulle låne penge af, og at firmaet havde misbrugt hendes NemID til at skrive beskeder i netbanken. Klageren blev vejledt om muligheden for at gøre indsigelse, hvis der forekom hævninger, som hun ikke ville kendes ved. Klageren oplyste, at hun ikke ville gøre indsigelse, da hun vidste, hvem der havde misbrugt hendes NemID.

Klageren gjorde ikke indsigelse eller anførte beløb på betalingskontoen, som hun ikke ville vedkende sig. Klageren har trods opfordring ikke gjort indsigelse vedrørende andre beløb, ligesom klageren heller ikke senere har peget på hævede beløb, som klageren ikke anerkender.

Klagen handler derfor alene om en overførsel mellem klagerens egne konti. Misbrug af klagerens NemID har handlet om skrevne beskeder i netbank, blandt andet en besked fra en person, der skrev, at han er klagerens søn. Disse beskeder havde ikke nogen praktisk effekt efter tidspunktet for overførslen.

I årene efter overførslen har klageren med jævne mellemrum meddelt, at hun ønskede at gøre indsigelse mod den interne overførsel, men klageren har ikke anført hævede beløb, som hun ikke kunne vedkende sig.

Indsigelse fra klageren på nuværende tidspunkt er forældet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Jutlander Bank, hvor hun havde en kreditorbeskyttet konto (erstatningskontoen) og en betalingskonto med netbankadgang.

Klagesagen angår en overførsel på 14.600 kr. den 8. juni 2018 fra erstatningskontoen til klagerens betalingskonto. Overførslen blev gennemført af banken på grundlag af en overførselsanmodning sendt i klagerens netbank. Anmodningen fremstod som afsendt af klageren. Det lægges til grund, at beskeden blev afsendt ved brug af klagerens NemID.

Det følger af betalingslovens § 100, at betalerens udbyder af betalingstjenester (betalerens pengeinstitut) hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af en betalingstjeneste, medmindre andet følger af lovens § 100, stk. 2-5.

Klageren blev ikke i sig selv påført et tab ved den interne overførsel fra erstatningskontoen til betalingskontoen. Ankenævnet finder herefter ikke, at klageren har krav på erstatning eller tilbageførsel i medfør af betalingslovens § 100 for den interne overførsel fra erstatningskontoen.

Det lægges som oplyst af banken til grund, at banken vejledte klageren om muligheden for at gøre indsigelse, hvis der forekom hævninger, som hun ikke kunne vedkende sig. Det lægges endvidere som oplyst af banken til grund, at klageren ikke gjorde indsigelse mod konkrete hævninger fra betalingskontoen, som hun ikke kunne vedkende sig. Det følger af betalingslovens § 97, at indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende transaktion.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.