Krav om tilbagebetaling af betalinger foretaget i henhold til afviklings/akkordaftale. Indsigelse om manglende kreditværdighedsvurdering og indsigelse mod opgørelse af gæld forud for indgåelse af aftalen. Indsigelse mod indberetning til Skat mv.

Sagsnummer:228/2020
Dato:27-08-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, George Wenning, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Kreditaftaleloven - øvrige spørgsmål
Akkord - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om tilbagebetaling af betalinger foretaget i henhold til afviklings/akkordaftale. Indsigelse om manglende kreditværdighedsvurdering og indsigelse mod opgørelse af gæld forud for indgåelse af aftalen. Indsigelse mod indberetning til Skat mv.
Indklagede:SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbagebetaling af betalinger foretaget i henhold til afviklings/akkordaftale. Indsigelse om manglende kreditværdighedsvurdering og indsigelse mod opgørelse af gæld forud for indgåelse af aftalen. Indsigelse mod indberetning til Skat mv.

Sagens omstændigheder

I 2008 fik klageren udstedt et Diners Club kreditkort med en tilhørende kreditfacilitet på oprindeligt 10.000 kr.

Banken har oplyst, at det var muligt at bruge kortet til transaktioner, der oversteg det bevilgede kreditmaksimum, og at klageren de efterfølgende år oparbejdede en gæld til SEB Kort Bank Danmark, da klageren ikke indbetalte et tilstrækkeligt stort beløb til at inddække forbruget på kortet. I august 2011 blev kortet lukket, og i september 2011 overgav banken sagen til inkasso. Banken har oplyst, at det som følge af den forløbne tid ikke er muligt at fremlægge breve, som banken sendte til klageren i perioden.

Den 14. september 2011 sendte banken et frivilligt forlig til klageren, hvoraf det fremgik, at gælden udgjorde 52.740,11 kr. (heraf hovedstol 48.924,08 kr.), og at renten var fastsat til 15,5 % p.a. Den 3. oktober 2011 underskrev klageren forliget.

I oktober 2014 sendte banken en rekvisition til fogedretten, hvori gælden var opgjort til 70.415,67 kr. Gebyret til fogedretten udgjorde 620 kr. Banken har oplyst, at den senere modtog betaling på 150 kr. af gebyret. Den 17. december 2014 blev gælden i fogedretten opgjort til 72.410,67 kr. med en fogedretspåtegning om et beløb på 1.375 kr. Banken har oplyst, at beløbet på 1.375 kr. var et tilkendt mødesalær.

I en e-mail af 22. oktober 2015 til klageren oplyste banken bl.a., at der var betalt 10.200 kr. på sagen, som var anvendt til inddækning af omkostninger og renter. 

I brev af 8. november 2018 til klageren opgjorde banken gælden til 100.565,21 kr. (hovedstol 48.924,08 kr., renter 49.796,13 kr. og omkostninger 1.845 kr.) og anførte:

”Hvis du betaler hovedstol, afskriver vi renter og omkostninger

… Afviklingsperioden kan løbe op til 60 måneder, hvilket vil betyde et månedligt afdrag på mindst kr. 820 … . Læs og udfyld det vedlagte svarkort, ud fra de forudsætninger, du har for at betale. Dit svar skal være os i hænde senest den 28.11.2018, ellers vil tilbuddet om saldokvittering bortfalde.”

I en e-mail af 26. november 2018 til banken anførte klagerens repræsentant, at klageren gerne ville tage imod tilbuddet, hvis banken modregnede klagerens allerede indbetalte 10.200 kr., så klageren betalte 824 kr. om måneden i 47 måneder, i alt 38.728 kr. I en e-mail af 27. november 2018 til klagerens repræsentant svarede banken:

”… Vi skal fastholde vores tilbud om saldokvittering imod betaling af DKK 48.924,08, med afvikling over maksimalt 60 måneder. Tilbuddet omfatter alene bortfald af de i tilbuddet anførte rente og omkostninger.

Tilbuddet er gældende indtil 10. december 2018.

Vi vil naturligvis gerne tage stilling til en eventuel mindre betaling, men det forudsætter at vi modtager dokumentation for din klients økonomiske situation, i form af seneste lønseddel, årsopgørelse samt budget. Vi vil herefter tage stilling til din klients akkordtilbud om betaling af kr. 38.728,00

I den forbindelse anerkender vi modtagelsen af det fremsendte budgetskema, men imødeser den resterende dokumentation.”

I en e-mail af samme dag til banken anførte klagerens repræsentant bl.a.:

”Det er rigtig trist og ærligt, at Diner Club ikke ville finde en løsning i denne sag, da [klageren] har udvist stor ansvarlighed, og er indstillet på at finde en løsning, hvor hun betaler kr. 38.728,00 tilbage til Diners Club over 47 måneder af kr. 824,00. Diners Club lider intet tab.

I det fremsendte tilbud fra Diners Club til [klageren], har Diners Club ingen forbehold taget med hensyn til afskrivning af renter, og Diners Club har heller ikke forholdt sig til at renter bliver forældet efter 3 år.

Der står citat i overskriften i Diners Clubs tilbud citat:

Hvis du betaler hovedstolen, afskriver vi renter og omkostninger.

Det tilbud acceptere [klageren], men [klageren] har allerede indbetalt kr. 10.200,00 som skal fratrækkes hovedstolen:

1. Hovedstolen på kr. 48.924,08 - allerede indbetalte kr. 10.200,00 = kr. 38.728,00

2. Det er ikke lovligt for Diners Club at opkræve en fordring to gange.

3. Diners Club har ikke forholdt sig til forældelse af renter efter 3 år. …”

I en e-mail af 29. november 2018 svarede banken bl.a.:

” Ad. 1: … de indbetalinger, der er foretaget af [klageren] har dækket tidligere renter og omkostninger og der er derved ikke afbetalt på selve hovedstolen til SEB Kort. 

Ad. 2: … Der er ikke tale om, at vi opkræver den samme fordring to gange, da de indbetalte 10.200 kr. som anført ovenfor er brugt til betaling af renter og omkostninger i forbindelse med lånet.

Ad. 3: … Det er korrekt, at beregningen ikke har taget højde for forældelse af renterne efter tre år. Dette beklager vi. Gælden kan herefter opgøres til 73.518,77 kr. Ved at acceptere tilbuddet kan [klageren] således opnå en besparelse på 24.594,69 kr. …”

Banken har oplyst, at den ikke modtog yderligere økonomisk dokumentation for klageren. Den 28. november 2018 udfyldte og underskrev klageren svarkortet:

”X Jeg ønsker at afvikle kr. __824,- __ i 47 måneder minus allerede indbetalt kr. 10.200 på lånet. …”.

Den 6. december 2018 sendte klagerens repræsentant budgetskema for klageren, den første indbetaling på 824 kr. samt ”underskrevet Diners Club aftale minus allerede indbetalte kr. 10.200” til banken. I svar af 12. december 2018 anførte banken, at hovedstolen var 48.924,08 kr., og at de indbetalte 824 kr. var et afdrag på gældsaftalen mellem klageren og banken, således at den samlede gæld derefter var 48.100,08 kr.

Af en oversigt over indbetalinger fremgår, at klageren indtil november 2018 havde indbetalt i alt 10.200 kr. (250 kr. i 2015 og den resterende del fra 2011 til 2013) på gælden, og at hun fra november 2018 indbetalte 824 kr. om måneden.

I januar 2019 sendte banken en rykker til klageren vedrørende månedens betaling. Banken har under klagesagen erkendt og beklaget, at rykkeren var en fejl fra bankens side, idet banken havde modtaget betalingen fra klageren den 31. december 2018. Som følge af rykkeren foretog klageren en yderligere indbetaling, som banken modtog med valør den 22. januar 2019. Banken har under klagesagen tilbudt klageren at tilbageføre betalingen med valør den 22. januar 2020.

Banken sendte en rykker til klageren vedrørende den månedlige betaling i maj 2020. I et rykkerbrev af 1. juni 2020 til klageren anførte banken, at ved manglende betaling eller klagerens kontakt til banken for en anden aftale inden 5. juni 2020 ”bortfalder tilbuddet om saldokvittering, og vi vil gøre den fulde skyldige saldo gældende.” Ved et brev af 17. juni 2020 erkendte og beklagede banken, at rykkeren var en fejl fra bankens side.

Klageren har indgivet klage til Finanstilsynet den 14. juni 2020 og den 3. januar 2021 samt til Forbrugerombudsmanden den 3. januar 2021.

Banken har under klagesagen erkendt, at den ved indberetning af det skyldige beløb til Skat pr. 31. december 2019 har indregnet et års renter for meget, således at det korrekte beløb udgør 60.122,75 kr. Banken har oplyst, at den vil korrigere indberetningen til det korrekte beløb.

Parternes påstande

Den 21. juni 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at SEB Kort Bank Danmark skal tilbageføre alle hendes indbetalinger foretaget fra november 2018. Ankenævnet har endvidere forstået klagerens påstand således, at banken skal anerkende, at bankens indberetninger til Skat var fejlagtige, at banken har sendt uberettigede rykkere med varsel om opsigelse af aftalen, at banken ikke har foretaget den lovpligtige kreditværdighedsvurdering, at banken på en række punkter har handlet i strid med lovgivningen, herunder kreditaftaleloven, god skik bekendtgørelsen og markedsføringsloven, og at bankens opgørelser indeholder forældede renter og omkostninger mv.

SEB Kort Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at banken på en række punkter har handlet har i strid med lovgivningen, herunder kreditaftaleloven, god skik bekendtgørelsen og markedsføringsloven.

Banken har gentagne gange sendt uberettigede rykkere, selvom hun havde dokumenteret sine indbetalinger ved fremsendelse af indbetalingskvitteringer. Banken fremsendte forkert rykker vedrørende maj 2020. Banken påstod uberettiget, at fejlen skyldtes hendes manglende angivelse af reference, og at den kun havde modtaget 500 kr. Banken truede med opsigelse. Banken fremsendte forkert rykker vedrørende januar 2019 betalingen, som hun havde betalt. Banken tvang hende derved til at foretage en yderligere indbetaling i januar 2019.  Banken skal tilbageføre 824 kr. med tillæg af renter for ekstra indbetaling i januar 2019. Banken ville opsige den indgåede aftale på et usagligt grundlag. Den 1. juni 2020 fremsendte banken et rykkerbrev, hvori banken truede med at opsige kreditaftalen, hvis hun ikke inden 5. juni 2020 ”betaler månedens afdrag eller kontakter os for en anden aftale”. Dette var ikke lovligt, da det fulde beløb på 824 kr. var indbetalt og dokumenteret ved indbetalingskvittering.

Banken har ikke foretaget den lovpligtige kreditværdighedsvurdering i henhold til kreditaftalelovens § 7c, jf. også de fremlagte afgørelser fra Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynets påbud til pengeinstitutter. Hun har forgæves anmodet banken om at fremlægge den lovpligtige kreditværdighedsvurdering. Banken burde være bekendt med, at der skulle laves en kreditværdighedsvurdering, før aftalen kunne indgås gyldigt. Kreditaftalen af 28. november 2018 skal tilsidesættes efter aftalelovens § 36. Kreditaftalen er endvidere ugyldig, da den ikke indeholdt klagevejledning i henhold til kreditaftaleloven. Det er yderst kritisabelt, at en kredit på 10.000 kr. kunne vokse til en hovedstol på 48.924 kr. Forbrugerombudsmanden har afsagt flere afgørelser i lignende sager, som alle har givet forbrugeren medhold. Forbrugerombudsmanden har vurderet, at 66 låneaftaler er ugyldige, fordi en kreditværdighedsvurdering ville have vist, at forbrugerne slet ikke havde de økonomiske forudsætninger for at overholde låneaftalerne. Det betyder, at långiver ikke har krav på betaling af renter og gebyrer, men kun på tilbagebetalingen af selv lånet. Hvis forbrugeren har foretaget indbetalinger på lånet, kan indbetalingerne modregnes i lånebeløbet.

Forbrugerombudsmanden har i en afgørelse over for inkassofirmaer og advokater fastslået, at det skal kunne dokumenteres, at forbrugeren var kreditværdig på låneansøgningstidspunktet, hvilket også gælder ved inddrivelse af gæld vedrørende et lån under 75.000 kr., som er bevilliget før den 20. september 2019. Banken skal derfor fremlægge dokumentation for hendes kreditværdighed på låneansøgningstidspunktet, hvor hun havde en gæld på 550.000 kr.

Hun har ikke økonomisk formåen til at betale 824 kr. pr. måned til banken, jf. budgetskema fremsendt til SEB Kort Bank Danmark i november 2018 samt insolvenserklæring af 25. november 2019 udarbejdet af Fogedretten. Dette var klart for banken ved indgåelse af kreditaftalen af 28. november 2018. Hun henviser endvidere til gældssaneringsbekendtgørelsen og de fremlagte afgørelser/udtalelser fra Forbrugerombudsmanden, hvoraf det fremgår, at rådighedsbeløbet skal være minimum 6.290 kr. Banken burde være klar over dette.

Banken har uberettiget afvist at fratrække allerede foretagne indbetalinger på 10.200 kr. fra hovedstolen på 48.924,08 kr. i kreditaftalen fra november 2018. Hvis banken ikke var enig i dette, så skulle det have fremgået klart og tydeligt af bankens tilbud. Tilbuddet var vildledende og i strid med markedsføringsloven. Det fremgik af tilbuddet, at ”Hvis du betaler hovedstolen, afskriver vi renter og omkostninger”. Hun tog forbehold om, at banken skulle fratrække de allerede indbetalte 10.200 kr., og banken skal derfor tilbageføre hendes indbetalinger under aftalen.

Den af banken fremsendte aftale indeholdt forældede renter og gebyrer, jf. renteloven, hvorefter renter og gebyr er forældet efter tre år. Efter henvendelse fra hendes rådgiver måtte banken erkende, at bankens opgørelse af 8. november 2018 indeholdt forældede renter og gebyrer, så hendes gæld ikke udgjorde 100.565,21 kr., men kun 73.518,77 kr. Hun er uenig i bankens opgørelse af gælden til 73.518,77 kr. Banken har opgivet så mange forkerte tal i aftalen, at det var umuligt for hende at danne sig et korrekt billede af den indgåede kreditaftale. I januar 2019 indberettede banken en gæld til Skat på 71.897kr. Hun ønsker at modtage en fyldestgørende dokumentation for, hvad hun skylder banken, efter at der er fratrukket de tre års forældede renter og gebyrer, og hvordan banken når frem til beløbet på 73.518,77 kr. Banken har i sit svar til Ankenævnet anført tre års renter med forskellige beløb på henholdsvis 22.749,49 kr. og 21.713,67 kr. Banken har i fogedretten fremlagt et krav på 72.410 kr., der indeholdt forældede renter. I indberetningen til Skat i januar 2015 har banken indberettet 70.194 kr.

Banken har foretaget ulovlig indberetning til Skat. Banken har indberettet forkert beløb til Skat vedrørende gælden pr. 31. december 2019. Dette er strafbart. Hun forstår ikke, hvordan banken er nået frem til dette beløb, Hun har haft flere andre til at se på tallene, og ingen kan forklare, hvordan banken er nået til dette tal. Gebyrer/omkostninger er forældede, da de er mere end tre år gamle. En revisor har bekræftet, at de indberettede renter ikke er korrekte. Hun er langt fra den eneste kunde i banken, der har oplevet forkerte indberetninger til Skat.

Bankens direktør har ikke levet op til sine ledelsesmæssige og ansvarsmæssige forpligtelser. Bankens direktør blev på et møde orienteret om alle sagens detaljer. Det er kritisabelt, at han intet har foretaget sig, herunder vedrørende bankens opkrævning af forældede renter og forkerte indberetninger til Skat.

SEB Kort Bank Danmark har anført, at banken har erkendt og beklaget, at rykkerne vedrørende de månedlige betalinger i januar 2019 og maj 2020 var en fejl fra bankens side. Banken har tilbudt klageren at tilbageføre den ekstra betaling i januar 2019 med valør den 22. januar 2019.

Banken har ikke opsagt en aftale over for klageren. Banken har oplyst klageren om, at manglende indbetaling af de månedlige afrag kunne medføre, at aftalen om saldokvittering ville bortfalde, da det var en væsentlig forudsætning for aftalen, at klageren overholdt afviklingsaftalen. Da rykkerskrivelserne beroede på en fejl, er det ikke relevant at drøfte, om aftalen skal opsiges eller ej, da aftalen ikke er misligholdt.

Kreditaftalelovens § 7c trådte i kraft i 2010 og fandt ikke anvendelse, da klageren fik bevilget sit kort med tilhørende kredit. Det fremgår også af kreditaftalelovens § 3, stk. 1 nr. 7, at afviklingsaftaler som den i sagen indgåede er undtaget fra kreditaftaleloven (med undtagelse af få bestemmelser, som ikke er relevante for sagen). Banken foretog en kreditvurdering, da kortet blev bevilget i 2008. Pligt til kreditvurdering/kreditværdighedsvurdering indtræffer ved ansøgning om en kredit eller kreditforhøjelse. Forøgelsen af gælden skyldtes, at aftalen blev misligholdt af klageren.

Afviklingsaftalen var en såkaldt ”hovedstolsaftale”, hvor banken frafaldt renter, hvis der kunne opnås enighed om en fast månedlig indbetaling. Der var ikke tale om øget gældssætning af klageren, tværtimod, men om afvikling af en eksisterende gæld. At klageren kunne have svært ved at gennemskue besparelsen betyder ikke, at hun pådrog sig yderligere gældsforpligtelser. I en sådan situation er det alene relevant at vurdere, hvor meget klageren kan afvikle det skyldige beløb med, og krav om kreditværdighedsvurdering gælder ikke. Banken efterspurgte flere gange forgæves indsigt i klagerens økonomiske forhold, men modtog alene et budget.

En senere insolvenserklæring fra retten kan ikke tjene som dokumentation for, at klagerens betalingsevne ikke var til stede, da afviklingsaftalen blev indgået. Banken kan konstatere, at klageren har overholdt aftalen om at indbetale 824 kr. om måneden. Klageren har ved accept af tilbuddet af 8. november 2018 eller på et andet tidspunkt haft mulighed for at kontakte banken for at indgå afviklingsaftale på andre vilkår. Banken ville i givet fald have været indstillet på at drøfte en lavere månedlig indbetaling. Banken vil være indstillet på at nedsætte den månedlige afvikling til 570 kr. med deraf følgende forlængelse af restløbetiden, hvis klageren har vanskeligt ved at indbetalte 824 kr.

Banken beskrev flere gange over for klageren inden indgåelse af aftalen om afvikling/saldokvittering, at beløbet på 10.200 kr. var anvendt til betaling af tidligere tilskrevne renter og omkostninger. Banken har ikke tilsidesat en oplysningspligt. Klageren har anført, at hun tog et meget klart forbehold om, at indbetalingerne på 10.200 kr. skulle fratrækkes hovedstolen. Banken er ikke enig i, at et sådant forbehold blev taget ved klagerens korte tekst på blanketten, og at aftalen blev indgået med forbehold herom. Banken havde tidligere i forløbet og forud for aftalen forklaret klageren, at beløbet var anvendt til betaling af renter og omkostninger og ikke kunne anvendes til afdrag på hovedstolen.

Banken har i sine breve til klageren af 29. og 30. november samt 12. december 2018 erkendt, at der ikke var taget højde for forældelse af renter efter tre år i bankens opgørelse i tilbuddet af 8. november 2018, således at gælden herefter blev opgjort til 73.518,77 kr. (hovedstol 48.924,08 kr., renter 1.080 dage á 15,5 % - 22.749,69 kr. og omkostninger 1.845 kr.). Forskellen har dog ikke konkret betydning for klageren, da hendes accept af tilbuddet betød, at hun alene skulle betale hovedstolen på 48.924,08 kr. Fejlen kan ikke antages at have haft konkret betydning for klagerens vurdering af tilbuddet, idet det afgørende må være, at det beløb, som klageren efter aftalen skulle tilbagebetale, var korrekt opgjort. Klagerens besparelse har ikke været så stor, men indgåelse af aftalen var desuagtet en fordel for klageren. Banken er ikke nået frem til to forskellige rentebeløb. Beløbene er opgjort på forskellige datoer, den 8. november 2018 og ultimo december 2019. Omkostninger på 1.845 kr. er ikke forældet. Ifølge fogedrekvisitioner blev banken tilkendt i alt 1.995 kr. Da fogedretten fastslog kravets størrelse og eksistens på i alt 72.410,67 kr. (hovedstol 56.867,87 kr., renter fra den 9. april 2013 13.547,80 kr. og omkostninger 1.995 kr.), kan omkostningerne først blive ramt af forældelse efter 10 år. Opgørelsen til fogedretten indeholdt ikke forældede renter.

Klagerens krav om tilbagebetaling af de indbetalte ydelser afvises. Selv hvis aftalen havde været ugyldig efter kreditaftalelovens § 7 c, ville dette ikke medføre, at klageren ikke skulle betale af på sin hovedstol.

Banken har foretaget indberetning af klagerens renter og den samlede gæld i overensstemmelse med skatteindberetningsloven. Banken henviser til Ankenævnets tidligere afgørelse nr. 82/2004 samt Skats vejledning, hvoraf det fremgår, at ved nødlidende fordringer/akkordaftaler, skal der tages udgangspunkt i den ureducerede/fulde restgæld. Efter en gennemgang af det skyldige beløb indberettet til Skat pr. 31. december 2019 har det vist sig, at der er i beløbet indgår et års renter for meget, således at det korrekte beløb udgør 60.122,75 kr. (svarende til tre års renter og omkostninger). Banken vil korrigere til det korrekte beløb. Beløbet ville alene få betydning for klageren, hvis klageren havde misligholdt aftalen. I sådanne tilfælde ville banken alligevel have foretaget en genberegning af det skyldige beløb for at sikre, at der ikke ville blive gjort et større krav gældende mod klageren, end hun var forpligtet til at betale, og i denne beregning ville banken have opdaget og korrigeret fejlen med det ekstra års renter.

Bankens direktør har videresendt henvendelser fra klageren til relevante personer i banken til besvarelse, Det forhold, at direktøren ikke personligt har svaret i sagen udgør ikke en tilsidesættelse af ledelsesmæssige og ansvarsmæssige forpligtelser.

Ankenævnets bemærkninger

I 2008 fik klageren udstedt et Diners Club kreditkort med en tilhørende kreditfacilitet på oprindeligt 10.000 kr. SEB Kort Bank Danmark har oplyst, at klageren de efterfølgende år oparbejdede en gæld til banken, da klageren ikke indbetalte et tilstrækkeligt stort beløb til at inddække forbruget på kortet. I august 2011 blev kortet lukket, og i september 2011 overgav banken sagen til inkasso. Den 3. oktober 2011 underskrev klageren et frivilligt forlig, hvori gælden var opgjort til 52.740,11 kr. I 2014 blev sagen behandlet i fogedretten.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort omstændigheder omkring stiftelsen af gælden til banken, der kan medføre, at klageren ikke hæfter for den.

I perioden fra 2011 til 2015 indbetalte klageren i alt 10.200 kr. på gælden. Den 22. oktober 2015 oplyste banken klageren om, at beløbet på 10.200 kr. var anvendt til inddækning af renter og omkostninger.

Den 8. november 2018 sendte banken et tilbud til klageren om, at hvis hun afviklede den af banken angivne hovedstol på 48.924 kr., ville banken afskrive renter og omkostninger. Klagerens repræsentant svarede den 26. november 2018, at klageren gerne ville tage imod bankens tilbud af 8. november 2018, hvis banken modregnede klagerens allerede indbetalte 10.200 kr., således at hun betalte 824 kr. om måneden i 47 måneder, i alt 38.728 kr. Banken fastholdt, at den af banken opgjorte hovedstol på 48.924 kr. skulle afvikles fuldt ud.

Ankenævnet finder herefter ikke, at banken havde accepteret, at klageren alene skulle indbetale 38.724 kr. Ankenævnet finder, at banken var berettiget til at afskrive klagerens månedlige indbetalinger fra november 2018 og fremefter som afdrag på den i bankens tilbud af 8. november 2018 opgjorte hovedstol. Ankenævnet finder ikke, at der foreligger omstændigheder, der kan føre til, at banken skal pålægges at tilbageføre klagerens indbetalinger i henhold til afviklingsaftalen fra november 2018, eller at klagerens gæld til banken er bortfaldet.

Klageren har anført, at banken ikke inden indgåelse af aftalen i november 2018 udførte en kreditværdighedsvurdering efter kreditaftalelovens § 7 c, og at aftalen af 28. november 2018 derfor skal tilsidesættes som ugyldig. Det følger af kreditaftalelovens § 3, stk. 1, nr. 7, at loven ikke finder anvendelse på aftaler om afvikling af en allerede misligholdt kreditaftale, hvor afviklingsaftalen kan forventes at afværge en retssag om den pågældende misligholdelse, og forbrugeren ikke stilles ringere end som fastsat i den oprindelige kreditaftale. Ankenævnet finder på baggrund heraf ikke, at kreditaftalelovens § 7 c om kreditværdighedsvurdering fandt anvendelse på aftalen af 28. november 2018.

Den 29. november 2018 beklagede banken over for klagerens repræsentant, at bankens beregning af den samlede gæld af 8. november 2018 indeholdt forældede renter. Banken opgjorde herefter gælden inklusive ikke forældede renter (tre års renter) til 73.518,77 kr.

Ankenævnet påtager sig ikke at foretage en revisionsmæssig gennemgang af engagementet.

Banken har under klagesagen erkendt og beklaget, at rykkerne vedrørende de månedlige betalinger i januar 2019 og maj 2020 var en fejl fra bankens side. Banken har tilbudt klageren at tilbageføre den ekstra betaling i januar 2019 med valør den 22. januar 2019.

Banken har under klagesagen erkendt, at den ved indberetning af det skyldige beløb til Skat pr. 31. december 2019 har indregnet et års renter for meget. Banken har oplyst, at den vil korrigere indberetningen til det korrekte beløb.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Det ligger uden for Ankenævnets kompetence at påse overholdelse af regelsæt som for eksempel markedsføringsloven.

Banken har under klagesagen oplyst, at den vil være indstillet på at nedsætte den månedlige afvikling til 570 kr. med deraf følgende forlængelse af restløbetiden, hvis klageren har vanskeligt ved at indbetalte 824 kr.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.