Spørgsmål om ansvar for besvarelse af forespørgsel af eventuel gæld til banken

Sagsnummer:226/2011
Dato:13-08-2012
Ankenævn:Eva Hammerum, Christian Bremer, Maria Hyldahl, Jørn Ravn, Karin Sønderbæk
Klageemne:Overførsel - øvrige spørgsmål
Udlån - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for besvarelse af forespørgsel af eventuel gæld til banken
Indklagede:Nova Bank Fyn (FS Finans)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om ansvar for besvarelse af forespørgsel fra klagerens advokat om bortfald af klagerens gæld efter gennemførelse af en påtænkt ejendomshandel.

Sagens omstændigheder

Klageren var oprindeligt kunde i Fionia Bank A/S.

Størstedelen af Fionia Banks virksomhed blev overtaget af Nordea Bank i august 2009. Den resterende del blev af Finansiel Stabilitet overført til Nova Bank Fyn.

Efter det oplyste blev klagerens engagement, der omfattede en gæld til banken, overtaget af Nordea Bank i september 2009.

Nova Bank Fyn har fremlagt et standardbrev af 8. september 2009 udsendt til de kunder, der blev overtaget af Nordea Bank.

Klageren ejede 25 % af en beboelsesejendom. Ejendommen var derudover ejet af M samt af to andre personer, hver med 25 %. Ejendommen blev solgt i januar 2011.

I e-mail af 21. december 2010 fra klagerens advokat til advokat A, der repræsenterede alle ejerne (sælgerne) af ejendommen i handlen, anførtes følgende:

"Jeg har nu modtaget underskrevet købsaftale, samt drøftet sagen med min klient.

Min klient vil gerne medvirke til et salg, dog er det en forudsætning, at den mundtlige aftale hun har med [M] dokumenteres:

Dvs. jeg skal have bekræftelse fra Nova Bank, at efter dette salg har min klient ingen gæld overhovedet til Nova Bank idet [M] overtage al restgæld.

Ovenstående imødeses."

E-mailen blev samme dag videresendt af advokat A til Nova Bank Fyn med følgende ordlyd:

"Videresendes ifølge aftale, idet jeg skal anmode dig svare direkte overfor [klagerens advokat] med kopi til mig."

I e-mail af samme dag svarede banken som følger:

"Nedenstående bekræftes."

Ved købsaftale underskrevet af sælgerne den 13. januar 2011 blev ejendommen herefter solgt til overtagelse den 1. januar 2011 for en kontant pris af 3,8 mio. kr.

Efter det oplyste består klagerens gæld til Nordea Bank fortsat. Der foreligger ikke oplysning om gældens størrelse.

Parternes påstande

Klageren har den 7. april 2011 indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at Nova Bank Fyn (FS Finans) skal anerkende, at banken begik en ansvarspådragende fejl ved besvarelsen af henvendelsen af 21. december 2010 fra klagerens advokat og skal betale en erstatning på 85.000 kr.

Nova Bank Fyn (FS Finans) har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hun i forbindelse med salget af ejendommen aftalte med M, at denne skulle overtage restgælden i ejendommen. Nova Bank Fyn accepterede dette og bekræftede efterfølgende pr. e-mail, at hun ingen restgæld havde.

Hun blev efterfølgende opmærksom på, at hendes gæld var overført til Nordea Bank i forbindelse med opdelingen af Fionia Bank, og at gælden således fortsat bestod.

Nova Bank Fyn forsømte mod bedre vidende at gøre opmærksom på dette i besvarelsen af henvendelsen fra hendes advokat. Nova Bank Fyn bekræftede, at der ingen restgæld var til banken. Nova Bank Fyn forsømte således at oplyse om gældens mulige placering i andet pengeinstitut.

Det måtte stå Nova Bank Fyn klart, at hendes advokats henvendelse henviste til al den gæld, hun på noget tidspunkt havde haft i Fionia Bank.

Nova Bank Fyn burde på baggrund heraf have oplyst hendes advokat om, at hun efter ejendomshandlen stadig ville have en gæld til Nordea Bank. Banken har handlet i strid med god bankskik ved ikke at gøre opmærksom på dette. Hun ville under ingen omstændigheder have medvirket til den nu gennemførte ejendomshandel, hvis hun havde fået oplysning herom. Det fremgik tydeligt af hendes advokats e-mail, at det var en forudsætning for ejendomshandlen, at hun ikke ville hæfte for restgæld i ejendommen efter ejendomshandlen.

Nova Bank Fyn oplyser, at man fortolkede henvendelsen. Banken bør ikke fortolke vægtige henvendelser efter for godt befindende, men bør søge at afklare og belyse evt. uklarheder, jf. bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder §§ 3 og 4.

Nova Bank Fyn kendte til hendes stiftelse af gæld hos Fionia Bank og indgik aftaler med andre banker om overdragelse af Fionia Bank som bankvirksomhed. Nova Bank Fyn bør derfor bære risikoen for, at henvendelsen ikke var fyldestgørende.

Hun led et tab på 85.000 kr. svarende til hendes andel af overskuddet, som ville være kommet til udbetaling, hvis banken havde oplyst om gælden.

Nova Bank Fyn (FS Finans) har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at klagerens engagement blev overtaget af Nordea Bank allerede i september 2009. Klageren blev oplyst om dette i standardbrevet af september 2009. Det må formodes, at klageren modtog en lignende meddelelse fra Nordea Bank om overtagelsen, og at klageren har modtaget kontoudtog m.v. på sædvanlig vis. Klageren opfordres til at bekræfte dette.

Nova Bank Fyn kunne og burde ikke have oplyst om, at klageren havde en gæld hos Nordea Bank, eller at klageren efter overdragelse af sin del af ejendommen fortsat ville have en gæld hos Nordea Bank.

Banken havde ikke pligt til at undersøge klagerens andre gældsforhold.

Nova Bank Fyn kunne alene oplyse om klagerens gældsforhold til Nova Bank Fyn. Banken konkluderede, at henvendelsen på grund af dens formulering og natur ikke kunne besvares på anden vis end som sket; at klageren ikke havde en gæld til Nova Bank Fyn.

Det er klagerens ansvar, at henvendelsen tilsyneladende skulle forstås på anden måde. En anden forståelse af spørgsmålet havde krævet en specifikation fra klageren. Uanset en specifikation af spørgsmålet kunne Nova Bank Fyn imidlertid ikke have fremlagt de ønskede oplysninger.

Banken kunne ikke bekræfte en aftale mellem klageren og tredjemand. Henvendelsen blev ikke forstået som en anmodning om en sådan bekræftelse.

Henvendelsen var en videresendt korrespondance mellem advokaterne i ejendomshandlen, og fortolkning af hvilken del af henvendelsen, som Nova Bank Fyn skulle besvare, skete i lyset heraf.

Der er ikke en ansvarspådragende sammenhæng mellem bankens besvarelse af henvendelsen og vilkårene i en aftale mellem to parter i en sag, hvor Nova Bank Fyn hverken var part eller rådgiver.

Nova Bank Fyn har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klageren ikke var kunde på tidspunktet for besvarelsen af henvendelsen i december 2010.

Ankenævnets bemærkninger

Selvom der ikke bestod noget egentligt kundeforhold mellem klageren og Nova Bank Fyn, findes klagen at være omfattet af Ankenævnets kompetence. Bankens afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Klagerens advokat anmodede i e-mail af 21. december 2010 om bekræftelse fra
Nova Bank Fyn på, at klageren efter salget af ejendommen ikke havde gæld til Nova Bank Fyn, idet M "overtager al restgælden". Nova Bank Fyn bekræftede dette.

Bankens bekræftelse af, at klageren ikke havde gæld til Nova Bank Fyn, var korrekt.

Ankenævnet finder, at Nova Bank Fyn på baggrund af henvisningen til "restgælden" i e-mailen fra klagerens advokat af egen drift burde have oplyst, at klageren heller ikke inden ejendomshandlen havde en gæld hos Nova Bank Fyn, eller alternativt have oplyst om gældens mulige placering i Nordea Bank, og at Nova Bank Fyn ved at undlade dette har handlet ansvarspådragende.

Det påhviler klageren at dokumentere, at hun har lidt et tab ved bankens manglende oplysning. På trods af Ankenævnets forespørgsel om dokumentation for tabet, har Ankenævnet ikke modtaget dette.

Fire medlemmer – Eva Hammerum, Christian Bremer, Karin Sønderbæk og Jørn Ravn – udtaler:

Vi finder, at en opgørelse af klagerens eventuelle tab samt en afklaring af øvrige omstændigheder, herunder eventuel egen skyld, forudsætter en yderligere bevisførelse. Vi stemmer derfor for, at sagen afvises i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Et medlem – Maria Hyldahl – udtaler:

Jeg finder, at en opgørelse af klagerens eventuelle tab forudsætter en yderligere bevisførelse. Jeg stemmer derfor også for, at sagen afvises i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.