Indsigelse mod det samlede beløb, som klageren havde betalt på et lån, der var optaget i et andet pengeinstitut og i 2015 var solgt til Ekspres Bank.

Sagsnummer:152/2019
Dato:18-12-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Michael Reved, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Udlån - indfrielse
Kreditaftaleloven - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod det samlede beløb, som klageren havde betalt på et lån, der var optaget i et andet pengeinstitut og i 2015 var solgt til Ekspres Bank.
Indklagede:Ekspres Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod det samlede beløb, som klageren havde betalt på et lån, der var optaget i et andet pengeinstitut og i 2015 var solgt til Ekspres Bank.

Sagens omstændigheder

Klageren optog i oktober 2014 et lån på 64.800 kr. i et pengeinstitut, P. Af et af klageren fremlagt gældsbrev fremgik, at lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 1.539,83 kr. fra den 1. december 2014. Datoen for den sidste ydelse var 1. november 2019, og den pålydende rente var variabel på for tiden 1,15 % pr. måned. Det samlede beløb, der skulle betales, var 92.389,80 kr., og beløbet fremkom som summen af stiftelsesomkostninger på 4.800 kr., renteudgifter på 25.609,80 kr., faktureringsgebyrer på 1.980 kr. og det udbetalte beløb på 60.000 kr.

Efter at klageren havde betalt ni ydelser til P på 1.539,83 kr., i alt 13.858,47 kr., solgte P lånet til Ekspres Bank pr. den 13. august 2015. Restgælden var på daværende tidspunkt 58.398 kr.

Fra den 1. oktober 2015 startede klageren med at betale en månedlig ydelse på 1.539 kr. på lånet til Ekspres Bank, dvs. at ydelsen pr. 1. september 2015 blev sprunget over.

Den 22. februar 2019 indfriede klageren lånet før tid med 17.854,11 kr.

Ekspres Bank oplyste efterfølgende, at klageren til og med indfrielsesdatoen på lånet havde betalt 80.953,11 kr. til banken.

Klageren gjorde herefter over for Ekspres Bank indsigelse mod det samlede beløb, som han havde betalt på lånet. Han anførte, at han havde betalt et samlet beløb på lånet på 94.811,58 kr., og at det var anført i gældsbrevet, at det samlede beløb, som han skulle betale, var 92.389,80 kr., dvs. at der var betalt 2.421,78 kr. mere end anført i gældsbrevet. Hertil kom, at han havde indfriet lånet før tid og derfor ikke skulle betale alle de renteudgifter, der fremgik af gældsbrevet.

Banken betalte den 22. marts 2019 2.421,78 kr. pr. kulance til klageren.

Den 3. april 2019 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet oplyst, at der tilsyneladende skete en tastefejl i forbindelse med overførslen af klagerens lån fra P til Ekspres Bank, som betød, at der var blevet indtastet en højere rentesats i bankens system, end der fremgik af klagerens gældsbrev.

Banken har udarbejdet en revideret beregning for tilbagebetaling af lånet med en korrektion af den pålydende rente. Beregningen tager ligeledes højde for, at betaling af ydelsen for september 2015 på lånet blev sprunget over. Ifølge den reviderede beregning udgjorde restgælden på lånet 14.296,66 kr. pr. den 1. februar 2019 i stedet for 17.854,11 kr., som klageren betalte. Der er ikke medregnet renter på lånet frem til indfrielsesdagen den 25. februar 2019 i beregningen.

Banken har på denne baggrund tilbudt at betale klageren 1.136,67 kr., der fremkommer som 17.854,11 kr. ÷ 14.296,66 kr. = 3.558,45 kr. fratrukket de 2.421,78 kr., som banken allerede har betalt pr. kulance til klageren.

Klageren har meddelt, at han ikke kan acceptere det tilbudte beløb, og at han ønsker at fastholde klagen og lade Ankenævnet afgøre sagen.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Ekspres Bank ud over de 1.136,67 kr., som banken har tilbudt at betale, skal refundere ham for meget betalt rente på lånet i ti måneder.

Ekspres Bank har nedlagt påstand om frifindelse mod betaling af 1.136,67 kr. til klageren.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken skylder ham 2.421,78 kr. i renter, som den har betalt, samt fejlberegningen på 1.136,67 kr., i alt 3.558,45 kr. Herudover skal han have refunderet de renter, der blev tilskrevet for de sidste ti måneder på lånet.

Det var i gældsbrevet aftalt, at der skulle betales 1.539,83 kr. pr måned i 60 mdr. = 92.389,80 kr.

Banken har oplyst, at der ikke blev tilskrevet renter af restbeløbet, da han betalte lånet ud før tid. Hvis der ikke blev tilskrevet renter for de sidste 10 måneder, som banken påstår, ville tilbagebetalingsperioden overskride 60 måneder, og tilbagebetalingsbeløbet vil blive langt højere end aftalt.

Hvis han havde valgt at indfri lånet efter et år, ville banken sandsynligvis også have krævet det fulde beløb på 92.389,80 kr., selv om det blev betalt før tid.

Banken prøver at snige sig uden om klagen ved at fokusere på andre fejl, som den har begået.

Ekspres Bank har anført, at den reviderede beregning for klagerens lån både tager højde for tastefejlen begået i banken og for, at klageren indfriede lånet før tid den 22. februar 2019, idet der ikke er tilskrevet rente af hovestolen efter den 1. februar 2019.

Et krav om betaling af renter, som ikke har været tilskrevet hovedstolen og dermed ikke er betalt af klageren, kan ikke imødekommes.

Ved at afslutte sagen med betaling af 1.136,67 kr. stiller banken klageren bedre, end det følger af gældsbrevet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren optog i oktober 2014 et lån på 64.800 kr. i et pengeinstitut, P. Efter at klageren havde betalt ni ydelser til P, i alt 13.858,47 kr., solgte P lånet til Ekspres Bank pr. 13. august 2015. Restgælden var på daværende tidspunkt 58.398 kr.

Fra den 1. oktober 2015 startede klageren med at betale en månedlig ydelse på 1.539 kr. til Ekspres Bank.

Den 22. februar 2019 indfriede klageren lånet før tid med 17.854,11 kr.

Klageren gjorde herefter over for Ekspres Bank indsigelse mod det samlede beløb, som han havde betalt på lånet. Banken betalte den 22. marts 2019 2.421,78 kr. pr. kulance til klageren.

Klageren anførte endvidere, at han havde indfriet lånet før tid og derfor ikke skulle betale alle de renteudgifter, der fremgik af gældsbrevet.

Under sagens forberedelse i Ankenævnet har banken udarbejdet en revideret beregning for tilbagebetaling af lånet, der viser, at restgælden på lånet pr. den 1. februar 2019 var 14.296,66 kr. Banken har på denne baggrund tilbudt at betale klageren 1.136,67 kr., der fremkommer som 17.854,11 kr. ÷ 14.296,66 kr. = 3.558,45 kr. fratrukket de 2.421,78 kr., som banken allerede har betalt til klageren pr. kulance.

Ankenævnet lægger til grund, at den af banken udarbejdede reviderede beregning og differencen på i alt 3.558,45 kr. tager højde for indtastningsfejlen af den pålydende rente, for at ydelsen for september 2015 blev sprunget over, og for at klageren indfriede lånet før tid og dermed ikke skulle betale renter af lånet efter indfrielsen heraf. Ankenævnet finder herefter ikke grundlag for at pålægge banken at betale et større beløb til klageren end de 1.136,67 kr., som banken har oplyst, at den vil betale.

Ankenævnet påtager sig ikke at foretage en revisionsmæssig gennemgang af bankens reviderede beregning for tilbagebetaling af lånet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.