Spørgsmål om opgørelse og forrentning af krav i anledning af erstatningspådragende investeringsrådgivning.

Sagsnummer:280/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas, Torben Udsen
Klageemne:Rente - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om opgørelse og forrentning af krav i anledning af erstatningspådragende investeringsrådgivning.
Indklagede:Nova Bank Fyn A/S (FS Bank A/S)
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

FONT-SIZE: 10pt">Medhold klager


mso-bidi-font-family: Arial">Indledning.

Denne sag vedrører, om klageren er berettiget til forrentning af et beløb, der svarer til købsprisen for værdipapirer, som hun erhvervede på baggrund af indklagedes erstatningspådragende investeringsrådgivning.

Sagens omstændigheder.

Klageren, som er født i 1985, blev den 31. december 2002 hjerneskadet i en trafikulykke og fik i forlængelse heraf tilkendt førtidspension. Klageren fik desuden udbetalt en større erstatning, der blev indsat på en kreditorbeskyttet konto i Fionia Bank A/S.

Den 7. maj 2007 blev klageren kontaktet telefonisk af banken, som foreslog hende at investere i foreningen DK Fast Ejendom. Hun aftalte med banken, at hun skulle købe 1.750 stk. investeringsbeviser i foreningen til kurs 114,25. Købet blev afregnet den 15. juni 2007 ved betaling af 199.937,50 kr.

Under sagen har indklagede taget bekræftende til genmæle for så vidt angår klagerens påstand om tilbagekøb. Parterne blev enige om, at tilbagekøbsprisen kan fastsættes til 190.411,90 kr., idet der fra købsprisen på 199.937,50 kr. skal fratrækkes det udbytte, som klageren har modtaget for årene 2008 og 2009, i alt 9.525,60 kr.

Tilbagekøbsbeløbet indgik på klagerens konto den 28. juni 2010.

Sagen vedrører således alene spørgsmålet om, i hvilket omfang tilbagekøbsbeløbet skal forrentes.

Parternes påstande.

Klageren har den 5. maj 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at FS Bank A/S skal betale 199.937,50 kr. med tillæg af en forrentning på 4 % p.a. fra den 15. juni 2007 til betaling sker.

FS Bank A/S (Fionia Bank A/S) har taget bekræftende til genmæle for så vidt angår betaling af 190.411,90 kr., men har nedlagt påstand om frifindelse for så vidt angår klagerens påstand om forrentning.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at der foreligger så ekstraordinære og skærpende omstændigheder ved bankens salg af investeringsbeviserne, at klageren bør have erstattet det tab, som hun har lidt ved, at beløbet ikke i perioden har kunnet investeres på anden måde.

Renten kan passende fastsættes til 4 % p.a., der udgør den rentesats, hun kunne have opnået, hvis beløbet havde været investeret på anden måde, f.eks. ved investering i obligationer eller ved indsættelse på en højrentekonto.

FS Bank A/S har anført, at der ikke kan tages højde for eventuelle andre investeringer, som klageren måske måtte have valgt i stedet for den, som blev foretaget.

Der skal heller ikke betales rente fra den 15. juni 2007.

I overensstemmelse med renteloven og pengeinstitutankenævnets praksis skal renten beregnes som den til enhver tid gældende procesrente og beregnes fra klagens indbringelse for Pengeinstitutankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indklagede har taget bekræftende til genmæle for så vidt angår 190.411,90 kr., der udgjorde købsprisen for klagerens andele i Foreningen DK Fast Ejendom på 199.937,50 kr. efter fradrag af udbytte på i alt 9.525,60 kr. Ankenævnet lægger til grund, at bankens betaling af 190.411,90 kr. den 28. juni 2010 er sket på baggrund af en erkendelse af, at bankens rådgivning i forbindelse med salget af disse andele den 7. maj 2007 var mangelfuld.

Ankenævnet finder, at klageren skal stilles som om, at hun ikke havde foretaget den omhandlede investering. Ankenævnet finder imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at klageren ville have foretaget andre investeringer i tilfælde af, at hun ikke var blevet kontaktet af banken med henblik på investeringen i Foreningen DK Fast Ejendom.

Det investerede beløb havde igennem en længere periode henstået på en indlånskonto i banken. Under hensyn hertil finder Ankenævnet, at klageren må antages i stedet for den foretagne investering fortsat at ville have ladet beløbet henstå på denne konto.

På baggrund heraf finder Ankenævnet, at FS Bank A/S skal forrente det investerede beløb på 199.937,50 kr. med den rentesats som i perioden har været gældende for den indlånskonto, hvorfra beløbet til investeringen blev hævet.

Ved beregningen af rente skal der tages højde for, at klageren løbende har modtaget rente af udbyttet af investeringen.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

FS Bank A/S skal inden 30 dage betale et beløb til klageren svarende til forrentningen af 199.937,50 kr. fra den 7. maj 2007 til betaling sker med de rentesatser, der i perioden har været gældende på klagerens indlånskonto i banken, hvorfra beløbet til investeringen blev hævet med fradrag af renten af udbetalt udbytte.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.