Indsigelse om, at konto og tilhørende betalingskort blev spærret. Indsigelse mod omkostninger på pantebrevslån og mod modregning til dækning af terminsbetaling.

Sagsnummer:327/2019
Dato:30-10-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Modregning - øvrige spørgsmål
Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse om, at konto og tilhørende betalingskort blev spærret. Indsigelse mod omkostninger på pantebrevslån og mod modregning til dækning af terminsbetaling.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører en indsigelse fra klageren om, at hendes konto og tilhørende betalingskort blev spærret samt indsigelse mod omkostninger på pantebrevslån og mod modregning til dækning af terminsbetaling.

Sagens omstændigheder

I 2015 blev klageren kunde i Arbejdernes Landsbank, hvor hun fik en konto nummer -396 med et tilknyttet Mastercard Cash kort.

I 2016 købte klageren en fast ejendom for en købesum på 330.000 kr. med 25.000 kr. i udbetaling.

Til finansiering af restkøbesummen optog klageren via en låneformidler, R, et pantebrevslån på 345.000 kr. Renten var fast 8,00 % om året. Ydelsen udgjorde 10.005 kr. pr. kvartal og skulle betales 11/3, 11/6, 11/9, 11/12 med syv løbedage. Kreditor havde ret til et opkrævningsgebyr på 25 kr. Løbetiden var knap 15 år. Tinglysningsafgiften for pantebrevet udgjorde 6.860 kr.

Ifølge et dokument om kreditoplysninger, som klageren underskrev den 14. august 2016, udgjorde låneprovenuet 298.495 kr., svarende til hovedstolen på 345.000 kr. med fradrag af kurstab, 17.250 kr. (kurs 95), retsafgift 6.860 kr. og gebyr 22.395 kr. (345.000 kr. - 17.250 kr. - 6.860 kr. - 22.395 kr. = 298.495 kr.).

Ifølge en udskrift, som klageren har fremlagt, overførte klageren den 15. august 2016 25.000 kr. fra konto -396 med posteringsteksten ”udbetaling [klagerens navn]”.

Ifølge en udskrift, som klageren har fremlagt, overførte klageren den 17. august 2016 6.160 kr. fra konto -396 med posteringsteksten ”skøde”.

Ifølge en nota, som R den 25. oktober 2016 sendte til klageren, var lånet den 31. august 2016 blevet afregnet med 300.918,33 kr., svarende til hovedstolen på 345.000 kr. med fradrag af kurstab, 17.250 kr. (kurs 95), retsafgift 6.860 kr., gebyr 19.895 kr. og renter 76,67 kr. (345.000 kr. - 17.250 kr. - 6.860 - 19.895 kr. - 76,67 kr. = 300.918,33 kr.). Ifølge notaen var 305.000 kr. overført til deponering hos en advokat. Der skulle derfor indbetales 4.081,67 kr. (305.000,00 kr. - 300.918,33 kr. = 4.081,67 kr.).

Arbejdernes Landsbank har oplyst, at den købte pantebrevet af et pantebrevsselskab, A.

Den 12. september 2018 overførte klageren via netbank 94.836,41 kr. fra konto – 396 til en nyoprettet konto nummer -408.

Den 18. oktober 2018 indgav klageren en klage over banken til Ankenævnet med påstand om betaling af 3.000 kr. Kravet vedrørte en betalingstransaktion på 3.000 kr., som klageren gjorde indsigelse mod.

Den 14. december 2018 blev klagesagen afsluttet af Ankenævnets sekretariat, idet banken oplyste, at sagen var forligt.

Den 17. december 2018 blev der indsat 3.000 kr. på konto -396 med posteringsteksten ”Udlæg indsigelse”. Saldoen på kontoen udgjorde herefter 6.380,52 kr.

Klageren har fremlagt en udskrift dateret den 20. december 2018 vedrørende spærring af et ”brugernummer” samme dag kl. 13.38 og kl. 14.13. Banken har oplyst, at der var tale om spærring af klagerens brugernummer/adgang til netbank. Spærringen skete efter telefonsamtaler med klageren og dennes rådgiver, idet der angiveligt var tvivl om, hvorvidt uvedkommende havde adgang til klagerens netbank. Klagerens adgang til netbanken blev efter telefonisk aftale med klageren genetableret samme dag. Klageren har anført, at hun og hendes rådgiver ikke kendte til nogen bruger og ikke var vidne til, hvad banken foretog sig.

Banken har fremlagt en kontoudskrift for konto -396 for perioden 1. december 2018 - 15. januar 2019. Af kontoudskriften fremgår blandt andet følgende transaktioner:

Dato

Art

Indsat/Hævet

Saldo

 

 

 

6.380,52 kr.

20. december 2018

Køb med kort

-49,00 kr.

6.331,52 kr.

21. december 2018

Pengeautomat

-6.000,00 kr.

331,52 kr.

28. december 2018

Løn

17.241,12 kr.

17.572,64 kr.

28. december 2018

Gebyr

-8,00 kr.

17.564,64 kr.

2. januar 2019

Betalingsservice

-985,52 kr.

16.579,12 kr.

2. januar 2019

Pengeautomat

-10.000,00 kr.

6.579,12 kr.

7. januar 2019

Køb med kort

-99,00 kr.

6.480,12 kr.

Den 4. januar 2019 blev det fulde indestående på konto -408, som uændret udgjorde 94.836,41 kr., hævet, og den 10. januar 2019 blev kontoen ophævet.

Ved et brev af 18. maj 2019 klagede klageren til R over omkostningerne ved låneoptagelsen. Klageren anførte, at hun nu havde konstateret, at pantebrevet var blevet solgt til kurs 95, og at der var opkrævet et gebyr på 19.895 kr., som hun ikke kendte til.

Den 23. september 2019 indgav klageren en klage til Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank ”ikke kan lukke min konto uden årsag”.

Banken har fremlagt blandt andet en oversigt over ydelsesbetalingerne på pantebrevslånet. Ydelserne blev betalt med indbetalingskort. I slutningen af 2018 og i 2019 påløb der misligholdelsesrenter på i alt 150,15 kr. og to rykkergebyrer á 100 kr. Rykkergebyrerne vedrørte ydelsesbetalingen pr. den 11. marts 2019, som blev betalt den 1. april 2019, og ydelsesbetalingen pr. den 11. september 2019, som blev betalt den 1. oktober 2019.

Banken har fremlagt kopi af de to rykkerbreve. Klageren har anført, at hun aldrig har fået nogen rykker. Banken har oplyst, at rykkerbrevene blev sendt til den adresse, hvor klageren har og siden 2017 har haft folkeregisteradresse, og at brevene ikke er blevet modtaget retur. Om bankens procedure for rykkerbreve har banken i øvrigt oplyst følgende:

”…

Bankens procedure for fremsendelse af rykkerskrivelser

For så vidt 11. marts 2019 terminen og tidligere terminer; 3 hverdage/bankdage efter sidste rettidige indbetalingsdag dannes rykkerbreve, som modtages i banken den førstkommende bankdag efter de er dannet. Brevene fremsendes dagen efter de er modtaget i banken med almindelig post, som Q brev, med Post Nord. Inden banken sender rykkerbrevene, kontrolleres for dagens indbetalinger og såfremt der er blevet betalt på nogle af de lån rykkerbrevene angår, sendes rykkerbrevene ikke.

Fra den 11. september 2019 terminen og fremad er bankens procedure justeret, så der nu går 5 hverdage/bankdage inden der dannes rykkerbreve. Herudover er proceduren som beskrevet.

Bankens procedure for håndtering af returnerede rykkerskrivelser

Breve som returneres til banken, bliver undersøgt for, om banken har en ny adresse på kunden/debitor registreret. Hvis adressen er ændret tjekkes for, om terminen i mellemtiden er betalt. Er terminen betalt foretager banken sig ikke yderligere, udover at sikre at den nye adresse er registreret korrekt. Det returnerede brev gemmes ikke.

Hvis adressen er ændret, og terminen ikke er blevet betalt, fremsendes rykkerbrevet til den nye adresse. Hvis banken har en e-mailadresse på kunden, fremsendes brevet tillige til kunden på e-mail for at undgå, at der går for mange dage, inden kunden bliver bekendt med rykkerbrevet.

Hvis adressen ikke er ændret, forsøger banken at kontakte kunden på e-mail, hvis banken har en e-mailadresse på kunden, for at gøre opmærksom på rykkerbrevet, men også for at få oplyst korrekt adresse. I disse tilfælde gemmes rykkerbrevet i kundens sag til terminen er betalt, alternativt til banken får oplyst ny adresse. Der registreres kode for ”adresse ubekendt” på kunden.

Hvis terminen ikke er betalt, og banken ikke har ny adresse på kunden og ikke kan komme i kontakt med kunden, gemmes rykkerbrev og kuvert i kundens sag til restancen er betalt eller sagen måtte overgå til inkasso. Der registreres kode for ”adresse ubekendt” på kunden.

Overordnet set noterer banken ikke returnerede rykkerbreve på kundens sag efter terminsrestancen er blevet betalt.

…”

Banken har endvidere fremlagt en udskrift af historikken for klagerens Mastercard Cash.

Den 30. december 2019 blev der indsat et lønbeløb på 17.295,09 kr. på konto -396. Samme dag modregnede banken til dækning af ydelsen pr. den 11. december 2019, 10.005,00 kr., med tillæg af morarenter, 42,52 kr., og et rykkergebyr, 100 kr., i alt 10.147,51 kr. Efter modregningen var der et restindestående på 7.215,00 kr. på konto -396.

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagerens endelige påstand således, at Arbejdernes Landsbank skal anerkende, at den uberettiget har spærret hendes kort/konto, uberettiget har foretaget modregning og uberettiget har krævet for høje omkostninger på pantebrevslånet.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at omkostningerne på pantebrevslånet var urimeligt høje. Rentesatsen var for høj. Kurstabet for stort i forhold til, at der var tale om et første prioritets lån, og i forhold til at ejendomsvurderingen var på 830.000 kr. Hun var ikke bekendt med gebyret på 19.895 kr. som var urimeligt højt. Tinglysningsafgiften blev betalt to gange med henholdsvis 6.150 kr. og 6.850 kr. Papirerne blev underskrevet på et møde i et supermarked, da hun ikke havde nogen bopæl, og hun fik ingen kopier. På grund af sygdom opdagede hun først senere, at hun var blevet udnyttet på det groveste.

Det var sælger/ejendomsmægleren, der kontaktede R, som hun ikke kendte til. Hun har betalt 140.000 kr. til banken, men skylder stadigvæk 300.000 kr.

Den 20. december 2018 spærrede banken hendes kort uden hendes vidende. Spærringen var uberettiget, da der stod over 90.000 kr. på hendes konto. Det var pinligt, at hun i en forretning fik at vide, at kortet ikke duede på grund af manglende dækning, og det var ikke muligt for eksempel at tanke benzin. Banken blokerede også hendes telefonnummer, så hun måtte ringe fra et andet nummer for at komme i forbindelse med banken. Da hun klagede til banken over spærringen, lukkede banken, så hun ikke kunne se sit eget kort. Der var tale om hævn fra bankens side, fordi hun havde klaget over sagen med de 3.000 kr. til Ankenævnet. Hun klagede utallige gange, men kortet blev først åbnet igen den 4. januar 2019.

Den 30. december 2019 hævede banken 10.147 kr. på hendes konto uden hendes vidende. Det var rent tyveri. Der var tilsyneladende tale om, at R samarbejdede med banken og fik udbetalt et beløb af banken, som hun ikke var vidende om eller havde givet tilladelse til.

Ydelserne på pantebrevslånet er blevet betalt, når hun har modtaget opkrævningerne. Et par gange har hun modtaget opkrævningen efter den 18. i måneden, hvor ydelsen skulle betales. Hun har aldrig modtaget nogen rykker. Betalingsservice har ikke været omtalt af banken før under klagesagen og har ikke været et krav.

Arbejdernes Landsbank har anført, at pantebrevet blev oprettet af R, og at vilkårene for pantebrevet blev aftalt mellem klageren og R inden banken købte pantebrevet af A. Både R og A er godkendte af Finanstilsynet og er under tilsyn af Finanstilsynet.

Klageren var bekendt med, at banken erhvervede pantebrevet og med pantebrevets vilkår, som er markedskonforme. Klageren modtog en kopi af panterevet i forbindelse med oprettelsen, og pantebrevet var og er fortsat tilgængeligt via tinglysning.dk, hvor klageren til enhver tid har kunnet finde det. Klageren har endvidere modtaget kreditoplysninger i henhold til kreditaftaleloven, inklusive amortisationsplan. Den aktuelle restgæld svarer til restgælden ifølge amortisationsplanen.

Klagerens kort har på intet tidspunkt været spærret. Dette er dokumenteret med den fremlagte korthistorik, hvor en eventuel spærring ville have fremgået.

Klagerens konti har på intet tidspunkt været spærret, hvilket er dokumenteret med de fremlagte udskrifter, der viser posteringer i den periode, som klageren har anført. I perioden 21.-28. december 2018 udgjorde indeståendet på kortkontoen (-396) 331,52 kr., hvorefter der indgik løn. Hvis klageren har forsøgt at betale eller hæve mere end indeståendet, har dette ikke været muligt, og klageren kan have oplevet at få sit køb på kortet afvist.

Der var ikke knyttet kort til konto -408, hvor der var et større indestående, men klageren kunne for eksempel via netbank overføre beløb til konto -396. Banken IT-system ”sammenkører” ikke oplysninger fra forskellige konti. Hvis klageren ville disponere over indeståendet på konto -408 med sit kort, måtte hun derfor overføre beløbet til konto -396.

Banken har den 30. december 2019 som kreditor på pantebrevet foretaget modregning på klagers konto for ydelsen på 10.147,51 kr. som var forfalden. Det beror på en fejl, at der ikke blev sendt en modregningserklæring til klageren, hvilket banken beklager. Det fastholdes imidlertid, at den foretagne modregning er berettiget.

Klageren har ikke tilmeldt ydelsesbetalingerne til Betalingsservice. Klageren modtog derfor et indbetalingskort fra banken med posten omkring den 1. i hver forfaldsmåned, hvor ydelsen skulle betales senest den 18. i måneden, hvilket klageren var bekendt med.

Klagerens forskellige påstande mod banken er aldeles grundløse.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder det godtgjort, at klagerens konti og Mastercard Cash betalingskort i Arbejdernes Landsbank ikke har været spærret af banken.

Klageren har anført, at hun i slutningen af december 2018 ikke kunne disponere over sin opsparing på over 90.000 kr. i banken med kortet. Ankenævnet finder, at årsagen hertil var, at opsparingen cirka tre måneder forinden var blevet overført til en separat konto, som kortet ikke var knyttet til.

Vedrørende pantebrevslånet finder Ankenævnet, at klageren ikke har godtgjort fejl fra bankens side eller øvrige omstændigheder, der kan medføre at hendes hæftelse for lånet bør bortfalde eller nedsættes.

Ankenævnet finder endvidere, at banken den 30. december 2019 var berettiget til at modregne i indeståendet på klagerens konto til dækning af pantebrevsydelsen, som var forfalden. Den omstændighed, at banken undlod at give meddelelse om modregningen, hvilket banken under sagen har beklaget, kan ikke i sig selv medføre, at banken nu er forpligtet til at tilbageføre modregningen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.