Tvist i forbindelse med indløsning af check.

Sagsnummer:165/1996
Dato:11-11-1996
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Peter Nedergaard, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Check - indløsning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Tvist i forbindelse med indløsning af check.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 8. december 1995 rettede bogholderen i et firma, i hvilket klageren var direktør, henvendelse til indklagede for at spærre en check, idet det oplystes, at denne var bortkommet fra firmaets checkhæfte.

Ved en fejl slettede indklagede checken i checkregisteret i stedet for at spærre denne. Indklagede har oplyst, at en sletning i checkregisteret medfører, at checken ved forevisning afvises af EDB-systemet, men ikke fremstår som spærret.

Den 28. december 1995 rettede klageren henvendelse til indklagedes Søndersø afdeling, som var kontoførende afdeling for firmaet, for at få udbetalt checken, som klageren selv havde udstedt på 25.000 kr. Indklagedes EDB-system afviste checken, men efter undersøgelse af, om der var dækning for checken, blev denne indløst.

Den 29. december 1995 meddelte indklagede klageren, at checken var spærret. Ifølge indklagede erkendte klageren, at han havde taget checken i firmaets checkhæfte uden at meddele firmaet dette, og at han havde udstedt checken til sig selv. Ligeledes ifølge indklagede enedes klageren og indklagede om, at beløbet kunne hæves på klagerens konto, og at klageren den følgende dag ville inddække det manglende beløb på kontoen. Klageren bestrider, at han uberettiget har tilegnet sig checken, og at han har indgået en aftale med indklagede om, at beløbet kunne hæves på hans konto. Beløbet blev s.d. hævet på klagerens konto, hvorved der opstod et overtræk på 15.509,40 kr.

Ifølge indklagede ophørte klagerens fuldmagt til firmaets checkkonto ultimo 1995 i forbindelse med klagerens fratræden.

Den 2. januar 1996 indbetalte klagerens ægtefælle overtrækket på klagerens konto og ophævede samtidig denne tillige med klagerens øvrige konti.

Ved skrivelse af 9. januar 1996 anførte klagerens advokat, at beløbet på 25.000 kr. uberettiget var hævet på klagerens konto.

Ved skrivelse af 15. januar 1996 til klagerens advokat redegjorde indklagede for forløbet i forbindelse med indløsning af checken og afviste, at beløbet uberettiget var hævet på klagerens konto.

Ved skrivelse af 13. februar 1996 anmodede klagerens advokat om en kopi af bogholderens fuldmagt til checkkontoen. Ved skrivelse af 23. s.m. meddelte indklagede, at man ikke kunne udlevere interne oplysninger om en kundes konti.

Ved skrivelse af 28. februar 1996 anmodede klagerens advokat indklagede om at oplyse, om bogholderen havde rådighed over firmaets konto på det tidspunkt, hvor spærringen blev foretaget. Indklagede meddelte telefonisk advokaten, at bogholderen ikke havde fuldmagt pr. 8. december 1995, men at spærringen var sket på foranledning af firmaets indehavere.

Ved skrivelse af 31. marts 1996 til indklagede anførte klageren bl.a., at han "havde udtaget en check for at udskrive kr. 25.000 til mig selv i forbindelse med en tilbagebetaling af et lån, jeg havde ydet firmaet i opstarten 1994. Jeg skriver først checken under d. 281295, den dag, hvor jeg ved, at der foreligger dækning for beløbet." Klageren anmodede om at få de 25.000 kr. udbetalt under henvisning til, at bogholderen ikke pr. 8. december 1995 havde fuldmagt til kontoen, at han havde fuldmagt til kontoen, at bestyreren havde sagt god for checken, og at han var i god tro.

Ved skrivelse af 10. april 1996 til klageren anførte indklagede, at spærringen af checken var foretaget af bogholderen på firmaets vegne.

I en skrivelse af 18. juni 1996 fra firmaets advokat er det bl.a. anført, at klageren i forbindelse med firmaets stiftelse indskød 25.000 kr. med henblik på senere indtræden i virksomheden, og at klagerens udstedelse af checken på 25.000 kr. ikke skete ifølge aftale med firmaets indehavere.

Klageren har ved klageskema af 20. april 1996 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 25.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har bestridt, at han har tilegnet sig checken, og at der er indgået aftale med indklagede om, at beløbet kunne hæves på hans konto. Han havde fuldmagt til checkkontoen, og hævningen skete efter aftale. Hans tilgodehavende fremgår af firmaets regnskab. Hans ægtefælles indbetaling af overtrækket skyldtes udelukkende, at han var i færd med at etablere ny virksomhed og ny pengeinstitutforbindelse, hvorfor et overtræk på lønkontoen oplyst til de nye kreditgivere kunne være velfærdstruende for ham.

Indklagede har anført, at klageren har erkendt, at han havde taget checken i firmaets checkhæfte uden at meddele firmaet dette. Det er irrelevant, om bogholderen havde fuldmagt til kontoen, idet indklagede var bekendt med bogholderens virke, ligesom spærringen skete på foranledning af firmaets indehavere. Klageren kan ikke have været i god tro, da han indløste checken, idet der ikke var truffet aftale med firmaets indehaver om, at han selvbestaltet kunne lade sit lån tilbagebetale. At klagerens tilgodehavende fremgår af firmaets regnskab, gør det ikke lovligt selvbestaltet at tilbagebetale lånet uden aftale med indehaverne. Beløbet blev trukket på klagerens lønkonto efter aftale med denne og således, at klageren den følgende dag ville inddække det manglende beløb på kontoen. Ægtefællens indbetaling af overtrækket på klagerens lønkonto bekræfter denne aftale.

Ankenævnets bemærkninger:

Indklagede har gjort gældende, at det var aftalt med klageren, at beløbet blev trukket på klagerens lønkonto, hvilket klageren har bestridt. Herefter, og idet det på det foreliggende grundlag må henstå som usikkert, om klageren i forhold til firmaet var berettiget til at udskrive checken, finder Ankenævnet, at en stillingtagen til klagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.