Krav om erstatning for tab ved investering i CFD-kontrakter som følge af mangelfulde oplysninger om risiko ved produktet og krav om øget margin. Spørgsmål om banken uopfordret anbefalede investering i CFD-kontrakter.

Sagsnummer:283/2018
Dato:17-03-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for tab ved investering i CFD-kontrakter som følge af mangelfulde oplysninger om risiko ved produktet og krav om øget margin. Spørgsmål om banken uopfordret anbefalede investering i CFD-kontrakter.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for tab ved investering i CFD-kontrakter som følge af mangelfulde oplysninger om risiko ved produktet og krav om øget margin. Spørgsmål om banken uopfordret anbefalede investering i CFD-kontrakter.

Sagens omstændigheder

Klageren er bosiddende i Luxembourg. Den 3. juni 2016 var klageren til et møde i Saxo Bank i Danmark, hvor han fik en generel præsentation af Saxo Bank og oplysninger om den daværende Saxo Privatbank og nogle investeringsfonde.

Klageren blev i august 2016 kunde i Saxo Bank, hvor han fik en fælleskonto sammen med sin ægtefælle, H. I den forbindelse underskrev klageren en kundeoprettelsesformular til privatkunder, hvoraf blandt andet fremgik følgende:

”VEJLEDNING  TIL UDFYLDELSE

Før De udfylder og underskriver formularen, skal De være sikker på, at De har læst og forstået al information, som De har modtaget om en Saxo Bank handelskonto, herunder de almindelige forretningsbetingelser (herunder Erklæring om Risiko) …(som De finder på vores hjemmeside www.saxobank.dk).

AFSNIT 6 RISIKOADVARSEL (OBLIGATORISK)

For at overholde EU-lovgivningen, dvs. MIFID-direktivet, skal Saxo Bank afgive følgende advarsel om risici ved komplekse produkter.

CFD’er

CFD’er – eller Contract for Difference – er spekulation i værdiudvikling. Produktet giver Dem mulighed for at spekulere i, hvorvidt værdien af et aktiv, f.eks. en bestemt aktie, vil stige eller falde i fremtiden.  Hvis Deres spekulationer viser sig at være rigtige, tjener De værdiforskellen (minus omkostninger), men De skal omvendt betale værdiforskellen (plus omkostninger), hvis Deres spekulationer viser sig at være forkerte. Da CFD’er er bundet op på et underliggende aktiv, afhænger værdien af CFD’en af det pågældende underliggende aktiv. CFD’er handles altid som marginhandler (se herom ovenfor under valutahandler). CFD’er handles normalt med Saxo Bank som modpart, idet nogle dog handles på et reguleret marked. Prisudviklingen følger dog altid det underliggende produkt, som i de fleste tilfælde handles på et reguleret marked. For CFD’er på enkelte aktier følger kurs og likviditet kursen og likviditeten for den pågældende aktie på det marked, hvor aktien er optaget til handel, hvorimod for eksempel indeksbaserede CFD’er er et produkt, som Saxo Bank prisfastsætter OTC (over-the-counter) ud fra pris og likviditet fra både de underliggende aktier, futures-markedet, anslået fremtidigt udbytte, renteeffekter osv.

Da CFD’er handles på margin, og De dermed har mulighed for at indgå en større position end Deres midler hos Saxo Bank ellers tillader, kan en relativt lille negativ eller positiv bevægelse i det instrument, som CFD’en er baseret på, få stor indvirkning på Deres investering. CFD’er indebærer derfor en relativ høj grad af risiko. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativ stor gevinst selv med et relativt lille indestående. Hvis Deres samlede eksponering under marginhandler overstiger Deres indestående, risikerer De at miste mere end Deres indestående.

OBLIGATORISK

x Jeg erklærer hermed, at jeg har læst og forstået advarslen om risici ved komplekse produkter.

AFSNIT 7 UNDERSKRIFT OG SAMTYKKE

Jeg bekræfter med min underskrift:

  • At have læst, forstået og accepteret de Almindelige Forretningsbetingelser (herunder erklæring om risiko) …. , og hele indholdet heraf;

...”

Klageren har oplyst, at på det tidspunkt han blev kunde i Saxo Bank, havde han alene planer om valutaspekulation i begrænset omfang, og at han den 24. august 2016 åbnede den første handel, der var en valutaposition. Marginudnyttelsen var på daværende tidspunkt mellem 6 og 10 %.

Klageren har endvidere oplyst, at han i starten af september 2016 kontaktede banken telefonisk, da han havde problemer med at tilføje Temenos aktien, der var noteret på børsen i Schweiz, og en anden aktie, på produktlisten på handelsplatformen. Klageren har fra banken modtaget lydfiler af fire telefonsamtaler, som han havde med banken i september 2016, heraf to telefonsamtaler den 7. september 2016, og klageren har fremlagt følgende uddrag af den ene af telefonsamtalerne:

” Banken: ”Der er én, der hedder handelsprodukter. Er de krydset af, både aktier og CFD’er?”

Klageren: ”Nej, kun FX”

Banken: ”Du kan lige tjekke alle 3 af, så du har alle 4” [de 3 referer til aktier, CFD’er og optioner]

Klageren: ”Så står der handelshensigtsmæssighedstest. Åh, så skal jeg … det har jeg gjort her … hvad skal jeg nu gøre?”

Banken: ”Kan man på en måde….., kan du cancelle den der eller lige hoppe forbi eller bare sige spring over eller et eller andet?”

Klageren: ”Jeg hopper bare godkend på den. Så ser vi, hvad der sker.”

……

Klageren: ”Jeg er lige i gang med at acceptere den her MiFid ting. Det tager lidt tid, lader det til. ”

……

Klageren: ”Temenos Group. Der er 2 forskellige. ”

Banken: ”Der er CFD’en, og så er der den gule, som er den rene aktie, den her equity.”

Klageren: ”Hvad er en CFD?”

Banken: ”CFD’en er det her derivat, der ligger ovenpå den almindelige aktie. Så man har ikke ejerskab i selskabet, man har bare en kontrakt på prisudviklingen på aktien – via en diff”. Men den giver dig mulighed for at gå lang, og så med gearing på og så shorte også aktien, den her CFD, hvorimod den anden kan du kun købe som en helt almindelig aktie.”

Klageren: ”Aktie, ja OK”

Banken: ”Ja”

Klageren: ”Det vil sige, så tager vi også Nasdaq Cogizant med?”

Banken: ”Ja, og der har du så også en option på den anden, du gerne vil have. Hvis man gerne vil handle optioner på den, så er det en mulighed nemlig.”

Klageren: ”Ja, det kan jeg se, men det tror jeg lige jeg glemmer i første omgang.”

Banken: ” Ha ha, ja det er helt i orden.

Herefter overgik telefonsamtalen til FX-forretninger.”

Banken har oplyst, at klageren ligeledes i den ovennævnte telefonsamtale den 7. september 2016 spurgte: ”Hvis jeg så handler aktier, køber jeg dem så rent fysisk?”, hvorefter bankens medarbejder svarede: ”Hvis det er den almindelige gule aktier der, ja så handler du den fysisk og CFD’en er bare differencekontrakten man kigger på”. Herefter svarede klageren: ”Ok så det vil sige, hvis jeg handler de gule, aktien selv, så får jeg også udbytte?”, hvorefter bankens medarbejder svarede at man også fik udbytte på CFD’en, men at man så bare ikke kunne gå ned og stemme på en generalforsamling, fordi man ikke havde ejerskab i selskabet.

Derefter var der en generel samtale om udbytte, depotgebyr, handelsomkostninger og vekselgebyrer. Klageren sagde på et tidspunkt i samtalen: ”Så CFD’en er i princippet ligesom at handle valuta” og sagde efterfølgende: ”Nå men det må jeg nok hellere prøve”. Efter en kort forklaring om CFD’er, sagde klageren: ”Jamen det synes jeg lyder rigtig godt det her …. jamen det må jeg også prøve…”.

Banken har fremlagt en hensigtsmæssighedstest, som klageren tog den 7. september 2016 kl.08:32 på handelsplatformen, forinden han begyndte at handle CFD’er. Det var klagerens anden hensigtsmæssighedstest, efter at han blev kunde i banken. Hensigtsmæssighedstesten viste, at klageren ikke var egnet til at handle CFD’er. Som følge heraf fik klageren herefter, hver gang han loggede på handelsplatformen, en risikoadvarsel om, at CFD’er var ”Not appropriate”/ikke egnede for ham.

Klageren har bestridt, at han tog en hensigtsmæssighedstest den dag, hvor han begyndte at handle CFD’er.

Den 7. september 2016 åbnede klageren en position i CFD’er ved at sælge 500 Temenos CFD’er. Den 9. september 2016 lukkede klageren sin position ved at købe 500 tilsvarende CFD’er og havde ikke længere nogen eksponering.

Den 13. september 2016 købte klageren 1.000 CFD’er, og den 15. september 2016 solgte han 1.500 CFD’er. I perioden fra den 16. september 2016 og frem til foråret 2017 øgede klageren samlet sin eksponering i CFD’er – hovedsagelig i Temenos CFD’er - selv om han også i perioden reducerede sin eksponering. I april 2017 øgede klageren sin eksponering i Temenos CFD’er på trods af, at prisen på det tidspunkt allerede havde udviklet sig ugunstigt for klageren.

Prisen udviklede sig fortsat ugunstigt for klageren, og da klagerens marginudnyttelse oversteg 80 %, blev klageren og H bedt om enten at tilføre yderligere kontante midler eller lukke positioner for at nedbringe marginudnyttelsen.

Klageren har oplyst, at han midt i september 2017 overførte 1,65 mio. kr. til banken. På grund af stigende kurser måtte han tre dage senere låne 500.000 kr. i et andet pengeinstitut, som han herefter overførte til Saxo Bank. Den 1. november 2017 måtte han hæve et aftaleindlån i et andet pengeinstitut for at overføre yderligere 750.000 kr. til Saxo Bank.

I november 2017 blev klageren advaret om, at marginudnyttelsen var over 100 %. Da klageren og H ikke havde yderligere midler at tilføre, var han nødt til at lukke et antal CFD-positioner med tab, idet der ellers ville ske en tvangslukning af positioner.

Den 23. november 2017 åbnede klageren tre CFD-positioner, idet han solgte henholdsvis 500, 500 og 1.500 Temenos CFD’er på en forkert konto (underkonto), og han bad banken om at flytte positionerne til en anden konto, hvilket banken

herefter gjorde. Banken har fremlagt en oversigt over de omtalte CFD-positioner og har oplyst, at klageren ved indgåelsen af handlerne betalte kommission, og at klageren ikke betalte omkostninger ved at få positionerne flyttet.

Ved en mail af 14. januar 2018 spurgte klageren banken, om det var rigtigt, at marginkravet for hans Temenos CFD’er blev forhøjet fra 10 % til 20 % den 17. januar 2018. Han anførte, at hvis det var rigtigt, tvang banken ham til at lukke alle hans CFD-positioner med et yderligere tab på ca. 191.000 EUR.

Ved en mail af 15. januar 2018 til klageren oplyste banken, at det var korrekt, at Termenos CFD’er gik fra rating 1 til 2, så Temenos CFD’er pr. den 17. januar 2018 skulle handles til 20 % margin.

Den 17. januar 2018 gennemførte klageren de sidste handler, hvorved hans position i Temenos CFD’er blev lukket. Den 17. januar 2018 lukkede klageren endvidere alle sine valutapositioner i Saxo Bank med et tab til følge.

Banken har fremlagt en oversigt over alle klagerens CFD-handler gennemført i perioden fra den 7. september 2016 til den 17. januar 2018. Heraf fremgår, at klageren i alt har gennemført 48 CFD-handler, heraf 38 handler i Temenos CFD’er.

Klageren gjorde i januar 2018 over for banken indsigelse mod forhøjelsen af marginkravet for Temenos CFD’ere og krævede sit tab erstattet.

Banken afviste indsigelsen og afslog at dække klagerens tab. 

Af bankens almindelige forretningsbetingelser gældende fra den 1. august 2014, som klageren accepterede, da han blev kunde i banken, fremgik blandt andet:

”5. YDELSER

5.8 Handel med værdipapirer er underlagt bekendtgørelse om Investorbeskyttelse ved Værdipapirhandel. Saxo Bank påtager sig ingen forpligtelse til at give individuel rådgivning, information eller anbefalinger om finansielle produkter, som ikke er reguleret af den nævnte bekendtgørelse.

10. MARGINHANDLER

10.2 Saxo Banks marginkrav er gældende for hele Marginhandelens løbetid. Det er Kundens ansvar løbende at sikre, at tilstrækkelig margin til enhver tid er til stede på Kontoen. Saxo Bank vil, såfremt det er praktisk muligt, underrette Kunden, såfremt marginkravet ikke er opfyldt. Hvis den aktuelt tilstedeværende margin på Kontoen på noget tidspunkt i Marginhandelens løbetid ikke er tilstrækkelig til at

dække Saxo Banks marginkrav, er Kunden forpligtet til omgående at reducere størrelsen af åbne marginhandler eller at overføre tilstrækkelige midler til Saxo Bank. Selv om Kunden har taget skridt til at reducere størrelsen af åbne marginhandler eller at overføre tilstrækkelige midler til Saxo Bank, er Saxo Bank berettiget til at lukke en, flere eller alle Kundens Marginhandler eller del af en Marginhandel og/eller likvidere eller sælge værdipapirer eller anden ejendom tilhørende Kunden.

10.3 Såfremt Saxo Bank på baggrund af utilstrækkelig margin, jf. pkt. 10.2, er berettiget til at lukke en, flere eller alle Kundens Marginhandler, må Kunden, medmindre andet er aftalt og bekræftet af Saxo Bank, forvente, at samtlige Kundens åbne Marginhandler lukkes.

10.6 Saxo Banks generelle marginkrav for forskellige typer Marginhandler er beskrevet på Saxo Banks website. Saxo Bank forbeholder sig retten til at fastsætte specifikke marginkrav for de enkelte Marginhandler.

10.7 Kunden er gjort specifikt opmærksom på, at marginkravene kan ændres uden varsel. Når der er åbnet en Marginhandel, er Saxo Bank ikke berettiget til at lukke Marginhandlen efter eget skøn, men kun efter Kundens instruktion eller i overensstemmelse med de rettigheder, der tilkommer Saxo Bank i henhold til disse Betingelser. Saxo Bank er dog berettiget til at forøge marginkravene, såfremt Saxo Bank er af den opfattelse, at Saxo Banks risiko ved en Marginhandel er forøget, sammenlignet med risikoen på datoen for åbningen.

…”

Parternes påstande

Den 22. august 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal dække hans tab på 820.613 EUR samt 217 USD i forbindelse med bankens flytning af CFD-positioner mellem interne konti.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken undlod at udlevere og forklare sine forretningsbetingelser ved etableringen af kundeforholdet med ham og H. Han blev ikke informeret om, at banken uden varsel kunne forhøje marginkravene på sine produkter.

Da han ringede til banken i september 2016 for at tilføje Temenos aktien på handelsplatformen, anbefalede banken et CFD-produkt, som han aldrig havde efterspurgt, og som i øvrigt var helt upassende i forhold til hans risikoprofil. Banken forsøgte at henlede hans opmærksomhed på et produkt med en bedre indtjening for banken end handel med valuta (FX) og

aktier. Det fremgår tydeligt af det uddrag af telefonsamtalen, som han har fremlagt, at bankens medarbejder ikke gjorde opmærksom på risikoen ved CFD’er, herunder at der var tale om et rødt produkt på bankens hjemmeside.

Han fik oplyst, en CFD’er var en syntetisk aktie, men med den fordel, at marginkravet var meget lavere end for en aktie. Han erindrer ikke, at der blev givet yderligere oplysninger. Måske blev der nævnt noget om finansieringsomkostninger. Det blev dog ikke konkretiseret. Det blev ikke nævnt, det var et produkt med høj risiko, betragtelige finansieringsomkostninger samt udbyttebetaling. Ej heller at det var et produkt, der var uden for hans risikoprofil. Han åbnede herefter sin første CFD-position uden at vide, at handel med dette produkt indebar en ekstrem høj risiko og meget høje omkostninger.

Han er sikker på, at han i løbet af en telefonsamtalen med medarbejderen fra banken ligeledes fik oplyst, at en af fordelene ved CFD’ere var gearing og dermed mulighed for at opnå en højere gevinst via en lavere marginudnyttelse.

Banken undlod at give ham information om tilgængelig træning i handel på bankens platform.

De informationer om CFD’er, som banken i forbindelse med klagen til Ankenævnet har henvist til, er spredt overalt i dens systemer. Bankens systemer ændres løbende. Mange oplysninger er kun tilgængelige online, hvilket gør der meget vanskeligt eller umuligt at finde dokumentation, datoer eller tidspunkter for visse hændelser. Det er nærmest umuligt, at finde ud af, hvor man skal søge efter oplysninger. Banken har intet simuleringsværktøj, som på rimelig måde sætter kunder i stand til at vurdere, hvilke risici de påtager sig.

Både en hensigtsmæssighedstest og en pop up advarsel er af generel karakter og ikke relateret til den faktiske gennemførelse af en handel med et bestemt produkt. Der har på intet tidspunkt været nogen pop up advarsel om uegnethed, når et bestemt produkt er blevet handlet.

Den 21. august 2018 introducerede banken en online risikoadvarsel, som angiver den betragtelige risiko, der er forbundet med investering i CFD’er. Heraf fremgår blandt andet, at 72 % af alle detailinvestorer mister penge, når de handler med valuta/CFD’er med Saxo Bank. Denne advarsel eksisterede ikke, da banken i september 2016 uopfordret anbefalede CFD’er. En sådan advarsel ville have fanget hans opmærksomhed og med sikkerhed have afholdt ham fra nogensinde at komme i nærheden af produktet.

Hvis han i stedet havde investeret i Temenos aktien, havde han ikke haft mulighed for at åbne korte positioner. Investering i Temenos aktien i stedet for i CFD’er havde naturligt begrænset hans eksponering på grund af de højrere krav til marginudnyttelse.

Banken burde have set, at hans investeringer i CFD’er bragte ham i en situation, hvor han potentielt kunne tabe hele den investerede kapital. Han var ikke klar over, at ”han sad på en tikkende bombe”. Den eneste advarsel, som han modtog, var automatiske meddelelser, når marginudnyttelsen oversteg 80 %. Det var netop på det tidspunkt, at marginudnyttelsen begyndte at udvikle sig eksponentielt, men på det tidspunkt var det for sent at gøre noget.  

Banken undlod at give ham fyldestgørende oplysninger om, hvordan bankens risikoberegning fungerer. Han spurgte i november 2017 banken om, hvad hans marginudnyttelse ville være, hvis han lukkede alle sine CFD-positioner. Dette svarede banken ikke på.

Han har realiseret et tab på Temenos CFD’er på 541.453 EUR, fordi banken anbefalede ham et CFD-produkt. Heraf udgør hans direkte tab som følge af, at banken forhøjede marginkravet på Temenos CFD’er 172.000 EUR. På grund af marginforhøjelsen måtte han endvidere den 17. januar 2018 lukke alle sine valutapositioner for at komme ned under 100 % marginudnyttelse. Det medførte et yderligere tab på 279.160 EUR. Hans samlede tab udgør herefter minimum 820.613 EUR svarende til ca. 6,2 mio. kr. Han har tabt hele sin pensionsopsparing og formue.

Hertil kommer, at bankens flytning af hans CFD-positioner mellem interne konti medførte et tab på 217 USD, idet han har betalt kurtage to gange for de samme handler.

Banken oplyste ham endvidere ikke om, at han som privatperson blev klassificeret som ”professionel” ved abonnering på børskurser, fordi han arbejder i en bank. Det har betydet, at hans omkostninger ved at abonnere på børskurser, blev højere end oplyst af banken.

Saxo Bank har blandt andet anført, at banken er en investeringsbank og ikke yder rådgivning eller porteføljestyring, jf. bankens almindelige forretningsbetingelser. Banken overvåger derfor ikke sine kunders investeringsvalg eller rådgiver dem i forhold til deres investeringsstrategier. Det følger af lov, herunder MIFID II, at kunder gerne må handle produkter, de ikke er egnet til. Samme dag klageren begyndte at handle CFD’er tog han sin anden hensigtsmæssighedstest. Af den fremgik, at han ikke var egnet til at handle CFD’er. Hver gang klageren loggede ind på Saxo Banks platform, fik han en pop-up med en risikoadvarsel. Til trods for at klagerens risikoadvarsel og hensigtsmæssighedstest begge viste, at han ikke var egnet til at handle CFD’er, valgte han at handle CFD’er.

Klageren var i henhold til MIFID-reglerne klassificeret som retailkunde og fik dermed den højeste beskyttelse i henhold til MIFID-reglerne. Alle rimelige og i henhold til de i lovgivningen påkrævede tiltag er gennemført fra bankens side i forhold til klageren.

Banken har ikke anbefalet klageren at handle CFD’er. Der var ingen rådgivning i telefonsamtalen mellem banken og klageren den 7. september 2016.

Klagerens påståede tab er forårsaget af hans egne handlinger, idet han egenhændigt har gennemført handler med Temenos CFD’er i stedet for med Temenos aktier til trods for, at han blev advaret om ikke at være egnet til det.

Hvis klageren ved en fejl havde handlet et uønsket produkt, må man gå ud fra, at han havde lukket den første handel med det samme i stedet for at bibeholde åbne CFD-positioner fra 7. september 2016 til starten af 2018. Som det fremgår af den af banken fremlagte oversigt over alle klagerens CFD-handler gennemført i perioden fra den 7. september 2016 til den 17. januar 2018, gennemførte klageren 38 handler i Temenos CFD’er, hvilket indikerer, at det ikke var et uønsket produkt for klageren at handle.

Banken er ikke ansvarlig for, at klagerens investeringsstrategi ikke faldt ud til hans fordel. Både i bankens formular til kundeoprettelse, i bankens almindelige forretningsbetingelser og på bankens hjemmeside stod der klart og tydeligt, at handel med CFD’er indebar en høj risiko, og at man kunne risikere at tabe mere end det investerede. CFD’er var kategoriseret som et rødt produkt på bankens hjemmeside.

Banken var ikke forpligtet til at sende sine forretningsbetingelser og lignende materiale til sine kunder. I henhold til gældende lovgivning skal de blot være tilgængelige på et varigt medie, hvilket de er på bankens hjemmeside. Som det fremgår af bankens formular til kundeoprettelse har klageren skrevet under på, at han har læst, forstået og accepteret bankens almindelige forretningsbetingelser.

Via bankens hjemmeside, er det muligt at afprøve en demoversion af handelsplatformen, så man kan afprøve platformen og handle med diverse produkter, inden man begynder at investere sine penge. Derudover er der mulighed for at læse mere om CFD’er på Saxo Academy, hvor der er mulighed for at tage følgende online kurser om CFD’er: ”CFDs – An introduktion” og ”CFDs Margin, leverage and assets for CFD trading”.

Det fremgik af bankens almindelige forretningsbetingelser, at marginkravene var forskellige for forskellige typer handler, og at marginkrav kan ændres uden varsel. Saxo Bank er en dansk reguleret investeringsbank, der er underlagt Finanstilsynet og dansk lovgivning. Lov om Finansiel Virksomhed foreskriver, at banker skal kontrollere deres kreditrisiko. Marginprodukter udgør en risiko for banken, og derfor er bankens kreditrisiko kontrolleret via marginkrav.

Banken kunne ikke fortælle klageren, hvad hans marginudnyttelse ville blive, hvis han lukkede en specifik position, da det kunne ændre sig betydeligt på kort tid alt efter, hvordan den specifikke position og andre marginpositioner udviklede sig i markedet.

Banken har en ”rerating” model, der køres ugentligt og som identificerer aktier ud fra pris, volatilitet, market cap, default risk osv. Det var på baggrund af denne analyse af Temenos, at ratingen blev ændret. Banken vidste ikke i november 2017, at den ville hæve marginkravene på Temenos i januar 2018. Ligesom bankens kunder, ved banken heller ikke, hvordan markedet udvikler sig, og derfor kan marginkrav blive hævet med kort varsel.

Omtrent 28 kunder med CFD-positioner blev berørt af det ændrede margin krav på Temenos den 17. januar 2018. Klageren var således ikke den eneste kunde med Temenos CFD’er, og banken afviser, at den hævede marginkravet for bevidst at påføre klageren et tab. Banken tjener ikke penge på, at kunderne taber penge.

Banken er ikke ansvarlig for udviklingen i prisen på CFD’er. Banken har ingen kontrol over eller mulighed for at forudse, hvordan markedet udvikler sig, og dermed var det ikke muligt for banken at forudse, hvordan klagerens investeringer udviklede sig, eller hvorvidt en given investering var passende eller ej. Som det fremgik af klagerens pop up risikoadvarsel, var klageren ikke egnet til at handle CFD’er. Som tidligere nævnt må kunder gerne handle produkter, de ikke er egnet til.

I forbindelse med nye ESMA krav (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) blev det pr. 1. august 2018 pålagt banker at oplyse om, hvor mange kunder, der havde tabt på handel med CFD’er. Derfor blev information om, hvor mange der har tabt på handel med CFD’er først introduceret den 1. august 2018. Som en konsekvens heraf indførte Finanstilsynet den 1. august 2019 begrænsninger af markedsføring, distribution eller salg af differencekontrakter (CFD’er) i Danmark.

Klageren realiserede størstedelen af sit tab på Temenos CFD’er i november 2017, dvs. før marginkravet blev hævet den 17. januar 2018.

Det af klageren opgjorte tab på 820.613 EUR bestrides. Klageren har samlet set tabt 607.606,51 EUR i sin tid som Saxo Bank kunde. I dette beløb er alle klagerens omkostninger og tab medregnet på tværs af alle klagerens handler (også de urelaterede valutahandler og andre CFD-handler, som ikke er Temenos CFD’er), og beløbet er stadig mindre end den erstatning, som klageren kræver.

I øvrigt kan klagerens tab ikke tilskrives bankens handelsplatform eller banken på nogen anden måde, og banken har ikke handlet ansvarspådragende i relation til de af klageren foretagne handler.

Det fremgår af den fremlagte oversigt over flytning af klagernes CFD-positioner den 23. november 2017, at klageren ikke betalte omkostninger ved at få positionerne flyttet.

Bankens refundering af gebyrer til ikke-professionelle kunder, der abonnerer på børskurser er afhængig af børsernes egen definition af ikke-professionelle og professionelle abonnenter og kan variere fra børs til børs. Banken gør opmærksom på dette på sin hjemmeside.

Desuden har klageren haft børsabonneret siden september 2016 uden tidligere at have klaget over sin klassificering. Børserne forbeholder sig retten til at ændre klassificeringen, hvis man har klassificeret sig selv forkert. Klageren blev i en mail fra banken af henholdsvis 3. oktober 2016 og 4. oktober 2016 gjort opmærksom på, at han blev klassificeret som professionel.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren blev kunde i Saxo Bank i august 2016. I den forbindelse underskrev klageren en kundeoprettelsesformular til privatkunder, der indeholdt en risikoadvarsel om blandt andet CFD’er. Han accepterede samtidig at have læst og forstået bankens almindelige forretningsbetingelser, som fandtes på bankens hjemmeside.

Klageren har anført, at banken i en telefonsamtale i september 2016 uopfordret anbefalede ham at investere i CFD-kontrakter, og at han har lidt et tab på i alt 820.613 EUR som følge af mangelfulde oplysninger om risikoen ved CFD-kontrakter og bankens forhøjelse af marginkravet på Temenos CFD’er den 17. januar 2018.

Ud fra det materiale, som klageren har fremlagt, herunder uddrag af en telefonsamtale med banken den 7. september 2016, finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at banken anbefalede klageren at investere i CFD-kontrakter.

På grundlag af det foreliggende kontraktmateriale, herunder kundeoprettelsesformularen, bankens almindelige forretningsbetingelser og informationerne på bankens hjemmeside, finder Ankenævnet, at klageren måtte indse, at der bestod en væsentlig risiko for tab på CFD’er, herunder Temenos CFD’er, som han investerede i via bankens handelsplatform.

Det bemærkes herved, at klageren den 7. september 2016 kl. 08:32, forinden han begyndte at handle CFD’er, tog en hensigtsmæssighedstest, der viste, at han ikke var egnet til at handle CFD’er, og at han herefter, hver gang han loggede på handelsplatformen, blev mødt med en risikoadvarsel, hvoraf ligeledes fremgik, at han ikke var egnet til at handle CFD’er. På trods af disse advarsler gennemførte klageren i perioden fra den 7. september 2016 til den 17. januar 2018 i alt 48 CFD-handler, heraf 38 handler med Temenos CFD’er.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med klagerens indgåelse af de ovennævnte CFD-kontrakter, der kan føre til, at banken skal betale en erstatning til klageren.

Ankenævnet finder endvidere, at banken i henhold til sine generelle forretningsbetingelser på grund af klagerens høje marginudnyttelse var berettiget til at kræve, at klageren enten reducerede sine åbne marginforretninger eller overførte yderligere midler til banken, og at banken var berettiget til at forhøje marginkravet for Temenos CFD’er pr. den 17. januar 2018.

Ankenævnet finder ikke, at det forhold, at klageren som følge af forhøjelsen af marginkravet for Temenos CFD’er var nødt til at lukke sine resterende positioner i Temenos CFD’er og sine valutapositioner i øvrigt med et tab til følge kan føre til, at banken skal betale en erstatning til klageren.

Ankenævnet finder det heller ikke godtgjort, at banken har udvist fejl eller forsømmelser i forbindelse med flytningen af klagerens tre CFD-positioner i november 2017, der kan medføre, at banken skal betale en erstatning til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet refunderet klageren et depotgebyr samt et inaktivitetsgebyr.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.