Spørgsmål om hæftelse for misbrug som følge af passivitet.

Sagsnummer:297/2010
Dato:12-09-2011
Ankenævn:Henrik Bitsch, Jesper Claus Christensen, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg, Bent Olufsen
Klageemne:Passivitet - hæftelse
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug som følge af passivitet.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Se senere afgørelse i sag nr.892/2010

Indledning

Sagen vedrører spørgsmålet, om klageren som følge af passivitet hæfter for betalinger, som i november 2009 uberettiget blev hævet på klagerens konto. Indsigelse blev fremsat i april 2010.

Sagens omstændigheder

Klageren har en konto med et tilknyttet Visa/Dankort hos Sydbank.

Den 15. april 2010 kontaktede klageren banken om 6 transaktioner på sin konto i perioden 7. til 14. april 2010 på i alt 1.760,00 kr. som hun ikke vedkendte sig. Klageren fremsatte indsigelse mod transaktionerne, og banken refunderede beløbet.

På baggrund af de 6 transaktioner gennemgik klageren sin konto et år tilbage. I den forbindelse konstaterede hun, at der var yderligere 3 transaktioner i perioden 17. til 24. november 2009 på i alt 4.608,00 kr. som hun ikke kunne vedkende sig.

Den 19. april 2010 henvendte klageren sig i banken og fremsatte indsigelse mod de tre transaktioner, som ifølge kontoudskrift af 7. december 2009 var:

Posteringer

Dato

Tekst

Postering kr.

17.11.2009

13.11.09 … 10,99 USD

55,83

18.11.2009

13.11.09 [F1] 545,50 USD

2.752,96

24.11.2009

19.11.09 … 239,40 EUR

1.799,34

Samme dato sendte klageren en e-mail til banken, hvoraf fremgår:

"…

Vedlagte tre hævninger har jeg desværre først opdaget nu, da jeg ikke har haft den mindste anledning til at tro at mit kort blev udnyttet. Jeg har nu gået alt grundigt igennem et halvt år tilbage.

Jeg var på ferie … i november måned fra d. 14.11 til d. 19.11, hvor jeg fløj med [flyselskab F2]. Jeg vedlægger bevis herpå.

Jeg har ikke bestilt rejse hos [flyselskab F1] og da det står omregnet i USD må det være købt fra udlandet?

…"

Banken besvarede klagerens e-mail samme dag som følger:

"…

Forældelsesfristen er på 60 dage for udenlandske træk, så jeg må beklage at vi ikke kan hjælpe dig med transaktionerne tilbage fra november.

…"

Den 20. april 2010 anmeldte klageren misbruget af hendes konto til politiet. Af anmeldelsesbrevet fremgår:

"…

Torsdag d. 15. april 2010 opdager jeg, via min netbank, at der på min konto er hævet en række mindre beløb (i alt 6 transaktioner), som jeg ikke kender til, der er trukket på min konto i perioden 7. april til 14. april 2010 til et samlet beløb på 1.760,00 kr.

Jeg har ikke haft årsag til mistanke om misbrug af min konto, men disse hævninger giver mig anledning til at se min konto igennem et år tilbage, og i den forbindelse opdager jeg yderligere 3 transaktioner, som jeg ikke har kendskab til.

Disse beløb er trukket fra min konto i perioden 17. november til 24. november 2009 for et samlet beløb på 4.608,00 kr. Blandt købene er der blandt andet en [billet fra flyselskabet F1], som må have et navn på, der ikke er mit …

Jeg erklærer på tro og love, at jeg hele tiden har været i besiddelse af mit Visa/Dankort, og at jeg aldrig har udleveret min kode til andre og i det hele taget aldrig har optrådt uhensigtsmæssigt i forbindelse med brugen af mit Visa/Dankort.

Jeg kontaktede straks min bank (kortudstederen), da jeg torsdag d. 15. april fik kendskab til de for mig ubekendte transaktioner. Dette førte til opdagelsen af yderligere misbrug af min konto, der opdages, da jeg får kendskab til misbruget d. 15. april 2010."

…"

Ved brev af 27. april 2010 afviste banken klagerens krav.

Af bankens "Regler for Dankort og VisaDankort" fremgår bl.a.:

"…

5. Kontrol af posteringer på din konto

Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller du ikke mener at have foretaget, skal du henvende dig til Sydbank snarest muligt. Du skal i den forbindelse være opmærksom på fristerne i afsnit 6 og 7.

7. Tilbageførsel af betalinger, som du ikke har godkendt

Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger med dit kort, som du ikke har godkendt eller foretaget, skal du henvende sig til Sydbank snarest muligt, efter at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Når banken vurderer, om du har fremsat indsigelse rettidigt, vil der blive lagt vægt på din konto, jf. afsnit 5. Under alle omstændigheder skal du henvende sig til Sydbank snarest, dog senest 13 måneder efter beløbet er trukket på din konto.

…"

Det fremgår af bankens "Almindelige forretningsbetingelser" for privatkunder, at:

"…

12. Kontrol af kontoudskrifter

Du er forpligtet til at gennemgå dine papir- og/eller elektroniske kontoudskrifter straks ved modtagelsen.

Hvis der er posteringer, som du ikke kan vedkende dig, skal du snarest muligt kontakte banken. Indsigelser vedrørende betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven kan ikke ske senere end 13 måneder efter gennemførsel af transaktionen, med mindre andet er aftalt.

…"

Parternes påstande

Klageren har den 12. maj 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal betale 4.608,00 kr.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun underrettede banken om de 3 uberettigede transaktioner, så snart hun blev bekendt med misbruget af kortet i forbindelse med 6 uautoriserede transaktioner i april 2010.

Der var tale om få transaktioner på kontoudskriftet, som var skjult blandt hendes køb i forbindelse med en udlandsrejse. Hun havde ikke grund til at tro, at kortet blev misbrugt og var uden skyld i misbruget.

Hun erklærer på tro og love, at hun hele tiden var i besiddelse af det misbrugte kort og kode. På intet tidspunkt har hun mistet kort og/eller kode. Hverken kort eller kode blev lånt ud til andre på noget tidspunkt. Hun har således ikke udvist uagtsomhed i forbindelse med brug af sit Visa/Dankort.

Hun anmeldte forholdet til politiet, der henviste hende til at kontakte banken.

Sydbank har anført, at klageren burde have opdaget de tre transaktioner, da hun modtog kontoudskriftet af 7. december 2009. Hun burde umiddelbart herefter have rejst indsigelse mod beløbene.

Klageren har i forbindelse med Visa/Dankortet fået udleveret kortreglerne, hvoraf fremgår, at hun har pligt til løbende at kontrollere kontoudskrifter og snarest muligt kontakte banken efter hun blev opmærksom på de uautoriserede transaktioner.

Det forhold, at klageren først fremsatte indsigelse ca. fem måneder efter at transaktionerne er gennemført, betyder, at banken ikke længere kan tilbageføre de tre transaktioner. Dette skyldes, at den internationalt fastsatte frist på 60 dage for returnering af transaktioner er overskredet. Der kan ikke ske chargeback.

Klageren har udvist passivitet og hæfter derfor for de tre transaktioner.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion

Tre medlemmer – Henrik Bitsch, Jesper Claus Christensen og Peter Stig Hansen – udtaler:

De tre misbrugstransaktioner, der fandt sted i november 2009, med klagerens Visa/Dankort fremgik af en kontoudskrift, der blev sendt til klageren den 7. december 2009. Vi lægger til grund som ubestridt, at klageren har modtaget dette kontoudtog og derfor siden primo december 2009 havde mulighed for at reagere. Ved til trods herfor først at reagere i april 2010 har klageren udvist retsfortabende passivitet. Der kan derfor ikke gives klageren medhold.

To medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Bent Olufsen – udtaler:

Den 1. november 2009 trådte lov om betalingstjenester i kraft. Loven gennemfører betalingstjenestedirektivet. Som noget nyt fastsætter direktivet regler for forbrugeres adgang til at kræve tilbagebetaling af uautoriserede betalingstransaktioner. Det følger af direktivets artikel 58, at "For at kunne kræve tilbagebetaling af en transaktion skal brugeren af betalingstjenester underrette sin udbyder af betalingstjenester snarest muligt efter at have konstateret uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner, der giver anledning til krav (…) og ikke senere end 13 måneder efter debiteringsdatoen, medmindre udbyderen af betalingstjenester, hvor det er relevant, ikke har meddelt oplysningerne om den pågældende betalingstransaktion eller stillet dem til rådighed ioverensstemmelse med afsnit III". Artikel 58 er implementeret ved lov om betalingstjenester § 63.Det følger af lovens kapitel 5 (direktivets afsnit III), at oplysninger om gennemførte betalingstransaktioner skal stilles til rådighed for forbrugeren snarest muligt og mindst én gang om måneden.

Vi finder ikke, at der, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende, efter de nye reglers ikrafttræden kan indtræde retsfortabende passivitet inden for de første 13 måneder fra debiteringsdatoen.

Modtagelsen af månedlige kontoudtog kan ikke i sig selv medføre, at der indtræder retsfortabende passivitet inden 13 måneder, idet 13 måneders fristen efter de nye regler forudsætter, at forbrugeren modtager kontoudtog mindst én gang om måneden, og er dette ikke tilfældet forlænges indsigelsesfristen. For at der kan indtræde retsfortabende passivitet inden 13 måneder kræves det derfor, at forbrugeren rent faktisk har konstateret den eller de uautoriserede transaktioner og alligevel ikke har henvendt sig til sit pengeinstitut snarest muligt derefter.

Idet det lægges til grund, at klageren reagerede snarest muligt efter at have konstateret den uautoriserede betalingstransaktion, finder vi, at Sydbank bør tilbageføre de pågældende beløb til klagerens konto

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:

Klagen tages ikke til følge.