Indsigelse mod dispositioner, debitering af gebyrer, overtræksrenter mv. på depot oprettet i 2006. Indsigelse om manglende kendskab til elektroniske meddelelser fra banken.

Sagsnummer:35/2022
Dato:16-01-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Sønderbæk, Ja-cob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Netbank - øvrige spørgsmål
Depot - øvrige spørgsmål
Depot - indsigelse vedr. dispositioner
Ledetekst:Indsigelse mod dispositioner, debitering af gebyrer, overtræksrenter mv. på depot oprettet i 2006. Indsigelse om manglende kendskab til elektroniske meddelelser fra banken.
Indklagede:Nordnet Bank AB
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod dispositioner, debitering af gebyrer, overtræksrenter mv. på depot oprettet i 2006. Indsigelse om manglende kendskab til elektroniske meddelelser fra banken.

Sagens omstændigheder

Klageren blev kunde i Nordnet Bank i februar 2006, hvor hun fik et aktiedepot med tilhørende konto. Banken har oplyst, at klageren tiltrådte de gældende aftalevilkår, herunder bankens almindelige betingelser. I 2006 købte klageren aktier i de svenske selskaber EFFN (efterfølgende navneændret til Factum Electronics Holding AB, herefter tilsammen betegnet ”EFFN”) og CISL (efterfølgende navneændret til Alstrado AB og senere til Cassandra Oil AB, herefter tilsammen betegnet ”CISL”).

I februar 2008 blev CISL afnoteret fra børsen. Banken har oplyst, at klageren i 2009 tegnede yderligere aktier i CISL, hvorved der opstod et overtræk på hendes konto på 132,75 SEK.

Banken har endvidere oplyst, at klagerens aktier i perioden 2011 til 2018 var genstand for en række nærmere angivne selskabshændelser, såsom ”Lex Asea” udbytter etc. Banken har oplyst, at Lex Asea er en skatteretlig regulering i Sverige, jf. indkomstskattelovens §§ 16 og 16a, der giver mulighed for skattefri udlodning af aktier i datterselskaber, hvilket muliggør opsplitning af et selskab uden umiddelbar beskatning ved udlodning af aktier i stedet for i likvider. Klageren fik i forbindelse med selskabshændelserne tildelt aktier i datterselskaber samt en række tegningsretter, som hun ikke udnyttede, hvorfor banken forsøgte at sælge de uudnyttede tegningsretter.

I sagen er fremlagt en udskrift fra klagerens elektroniske beskedfunktion i netbank for perioden februar 2006 til december 2021 med meddelelser om blandt andet overtræk, ændring af bankens prisliste, opkrævede gebyrer for unoterede nordiske aktier 75 DKK i kvartalet per fondskode og selskabshændelser mv. på depotet.

I sagen er endvidere fremlagt en udskrift af transaktioner på klagerens konto for perioden februar 2006 til november 2021 med meddelelser om blandt andet saldo på kontoen, tilskrevne renter og gebyrer, udbyttebetalinger og selskabshændelser mv. på depotet.

Pr. den 1. juli 2018 indførte banken et gebyr for håndtering af unoterede aktier. Banken har oplyst, at den varslede klageren herom ved beskeder den 15. marts og 26. april 2018. Af den fremlagte udskrift fremgår, at banken den 26. april og 18. maj 2018 skrev til klageren:

”Nu er det muligt at flytte unoterede nordiske aktier til Nordnet

Vi har ikke tidligere tilbudt muligheden for at flytte unoterede nordiske aktier til Nordnet. Da vi gerne vil tilbyde dig at samle de fleste af dine investeringer, åbner vi nu op for muligheden at flytte unoterede nordiske aktier til Nordnet.

For os er der ekstra administration forbundet med at håndtere unoterede beholdninger, hvilket betyder, at vi vil opkræve et gebyr for hver unoteret aktie.

… Se prisliste her …

Gebyret fratrækkes kvartalsvis fra dit depot og gælder for alle unoterede aktier, der ikke kan handles online på Nordnets platform.

… Hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående, bedes du kontakte Kundeservice ..”

Den 2. juli 2018 skrev banken til klageren:

”Nye vilkår for unoterede nordiske aktier per den 1. juli 2018

Du har tidligere modtaget en besked omkring ændringer for unoterede nordiske aktier. De nye vilkår betyder, at det fra og med den 1. juli 2018 er muligt at overføre unoterede nordiske aktier til Nordnet.

I den forbindelse begynder vi at tage et gebyr for opbevaring af unoterede aktier. Det årlige gebyr for opbevaring af unoterede beholdninger beløber sig til 300 DKK per unoteret værdipapir og trækkes kvartalsvis fra dit depot (75 DKK pr. kvartal). Første gebyr for kvartalet juli - september trækkes i oktober. …

Vi har tidligere været restriktive med at tage imod unoterede værdipapirer hos Nordnet, fordi der er ekstra administration forbundet med at håndtere unoterede beholdninger. Men mange af vores kunder har efterspurgt muligheden, og derfor har vi besluttet at imødekomme behovet mod et administrativt gebyr. …

Aktier, som ikke handles online på nordnet.dk, vil typisk være unoterede aktier og i fremtiden blive pålagt et gebyr. Unoterede aktier som handles online hos Nordnet f.eks. på norske OTC-listen vil ikke være omfattet af gebyret.

Du kan læse mere om unoterede aktier på kundeservicesiden her …”

Den 2. oktober 2018 kom klagerens konto i overtræk med 812,28 DKK efter gebyropkrævning for unoterede aktier. Banken har oplyst, at den løbende sendte beskeder til klageren om overtræk. Den 18. maj 2020 blev alle salgsbare aktier tvangssolgt på klagerens konto som følge af overtrækket. Efter salget af aktierne var kontoen fortsat i overtræk.

Klageren har oplyst, at hun i efteråret 2021 modtog en mail fra banken om hvidvask, hvorefter loggede hun på sin konto og depot og så, at der var en negativ saldo på 8.335 DKK på kontoen, og at der var aktier i 15 selskaber i depotet. Hun forstod ikke dette og rettede henvendelse til banken. Den 12. oktober 2021 skrev banken til klageren:

”…Jeg har undersøgt din sag med en af vores mæglere og er desværre kommet frem til at alle dine værdipapirer er gamle konkursramte virksomheder, som er umulige for os at komme af med, da der ikke er nogen gyldig markedsplads de kan sælges på. Lige pt. kan jeg se at du betaler 940 DKK pr. kvartal for at have dem hos os, hvilket jo selvfølgelig ikke giver nogen mening for dig, eftersom de alligevel ikke har en værdi.

Det jeg vil foreslå du gør, er at du tager kontakt til et pengeinstitut og opretter et lager eller et "skraldespandslager" hvori dine værdipapirer kan stå. Her skal du selvfølgelig sikre dig at det ikke koster noget for dig at opbevare[r] dem hos banken. Du kunne eventuelt forsøge at ringe til din bankrådgiver omkring dette.

I forhold til klagen, så har jeg snakket med klageansvarlig og vi bibeholder desværre kravet til at du skal betale dit overtræk på 8.332,95 DKK. …”

Den 4. november 2021 overførte klageren 9.300 DKK til sin konto hos Nordnet og inddækkede dermed overtrækket.

Den 23. november 2021 blev alle klagerens aktier i depotet hos Nordnet overført til klagerens depot i et andet pengeinstitut.

Af bankens Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale fremgår blandt andet:

”… A.1.6 Selskabet har ret til at slette værdipapirer fra Kundens depot hos Selskabet ved værdipapirudsteders konkurs, eller hvis værdipapiret af anden grund taber sin værdi. Hvis det er teknisk og praktisk muligt og uden større ulempe for Selskabet, og blandt andet ved beagtende af Kundens interesse, vil Selskabet søge at registrere værdipapirerne i Kundens navn.

B.1.4 … Kunden gøres opmærksom på, at information om selskabsbegivenheder, f.eks. emissioner, indløsning og tilbagekøb, kun vil blive meddelt som generel online information via login-adgang på Selskabets hjemmeside www.nordnet.dk – depot – corporate actions. Selskabet påtager sig intet ansvar for at informere om evt. retssager, betalingsstandsninger, konkurser, likvidationer, afnotering, og lignende i de selskaber, der har udstedt de værdipapirer, Kunden har investeret i. Ifølge lov om værdipapirhandel har Kunden som kontohaver eller rettighedshaver mulighed for at vælge at få en række automatiske meddelelser fra VP Securities. Selskabet har som standard valgt, at Kunden modtager de meddelelser, som indeholder informationer, som Kunden ikke modtager på anden måde fra Selskabet. Kunden har som depothaver mulighed for at ændre det standardvalg, som Selskabet har foretaget. …

B.2 Danske finansielle instrumenter

B.2.2 Vedrørende aktier påtager Selskabet sig at …

b) ved nytegning i forbindelse med aktier med fortegningsret underrette Kunden herom samt bistå Kunden med ønskede dispositioner i forbindelse hermed. Medmindre der anmodes om andet senest tre bankdage inden sidste dag for handel med tegningsretterne, skal Selskabet, hvis det skønner det praktisk muligt og hensigtsmæssigt, hvor hensyn blandt andet skal tages til Kundens interesse, sælge tegningsretter, der ikke udnyttes. …

B.2.3 Vedrørende tegningsoptioner vil Selskabet søge at underrette Kunden i god tid før tegningsperiodens udløb og efter anmodning fra Kunden søge [at] udnytte tegningsoptionerne. Hvis Selskabet og Kunden ikke bliver enige om andet senest tre dage inden sidste dag for handel med tegningsoptionerne, skal Selskabet, hvis det af Selskabet vurderes som praktisk muligt og passende, hvor hensyn blandt andet skal tages til Kundens interesse, sælge tegningsoptioner, der ikke er blevet udnyttet. …

B.3 Udenlandske finansielle instrumenter

B.3.1 Vedrørende aktier og gældsinstrumenter, som ikke er omfattet af B.2, og som er optaget til handel på et reguleret marked inden for EØS eller på et tilsvarende marked uden for EØS, eller på en MHF-platform, vil Selskabet - med de eventuelle afvigelser, som kan følge af punkt B.1.6 - søge at bistå med de samme opgaver som vedrørende tilsvarende danske finansielle instrumenter, i det omfang Selskabet vurderer, at dette er praktisk muligt, hvor hensyn blandt andet skal tages til Kundens interesse. …

C.3 Rente m.m.

… Rente for tilgodehavende på kontoen og rente for negativ[t] saldo på en tilknyttet konto tilskrives henholdsvis trækkes efter Selskabets til enhver tid gældende rentesatser, som Selskabet på det tidspunkt anvender for tilgodehavende henholdsvis negativ saldo på denne type konti. Selskabet kan ændre rentesatsen uden varsel, hvis ændringen er til fordel for Kunden. …

Information om gældende rentesatser forefindes på Selskabets hjemmeside www.nordnet.dk – Produkter – Prisliste – Rente eller ved henvendelse til Selskabet. …

D.4 Fyldestgørelse i pantet

Hvis Kunden ikke opfylder sine forpligtelser overfor Selskabet ifølge Depot-/kontoaftalen eller forpligtelser, som er opstået i forbindelse med Kundens transaktioner med finansielle instrumenter, kan Selskabet søge sig fyldestgjort i pantet, på den måde Selskabet måtte finde passende. Selskabet skal herved handle med omsorg og i henhold til Retsplejeloven § 538a med en uges skriftlig varsel underrette Kunden om fyldestgørelsen i pantet, medmindre omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse et tab. …

G.1 Gebyrer m.m.

Selskabet opkræver gebyrer for deponering og for øvrige tjenester i henhold til Depot-/kontoaftalen og disse Almindelige betingelser, i henhold til hvad Selskabet har meddelt Kunden ved oprettelse af depotet eller senere som angivet i punkt G.15 samt i henhold til ved enhver tid gældende prisliste. … Oplysning om de til enhver tid gældende gebyrer kan indhentes via Selskabets hjemmeside eller telefon. …

Kunden gøres opmærksom på, at meddelelse om ændringer i prislisten kun meddeles Kunden i elektronisk form via Selskabets hjemmeside via loginadgang. ..

G.3 Meddelelser m.m.

Meddelelse fra Selskabet Meddelelser til Kunden sendes med anbefalet brev eller almindeligt brev …

Selskabet har også ret til at sende meddelelse til Kunden via e-mail til en af Kunden oplyst e-mailadresse, eller via anden elektronisk kommunikation (f.eks. via Selskabets beskedfunktion på Kundens depot), når Selskabet skønner, at det er passende. …

Meddelelser sendt via mail, telefax, S.W.I.F.T., internet eller anden elektronisk kommunikation anses for at være kommet Kunden i hænde samme dag, som afsendelsen er sket, hvis meddelelsen er sendt til det af Kunden opgivne nummer, elektroniske adresse eller via Selskabets beskedfunktion, som Kunden har adgang til via log-ind på sit depot. …

G.15 Ændring af de almindelige betingelser og gebyrer

Ændringer af Depot-/kontoaftalen, disse Almindelige betingelser eller Selskabets gebyrer har virkning over for Kunden to måneder efter, at Kunden i henhold til punkt G.3 anses for at have modtaget meddelelse om ændringen …”

Parternes påstande

Den 1. februar 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordnet Bank AB skal overtage hendes konkursaktier/unoterede aktier for 0 DKK og tilbagebetale 8.335 DKK vedrørende tilskrevne gebyrer og renter, og at banken skal anerkende, at den handlede ansvarspådragende. Alternativt skal banken tilbagebetale 8.335 DKK vedrørende tilskrevne gebyrer og renter samt 10.000 DKK i kompensation for besvær og omkostninger ved oprettelse af et nyt depot i andet pengeinstitut.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun oprettede et depot hos banken i 2006 og købte to aktier (CISL og EFFN). Begge selskaber gik konkurs omkring år 2009. Da det var gratis at have depot hos banken, tænkte hun ikke nærmere over det.

Hun har ikke været aktiv hos banken i flere år og læste ikke beskeder fra banken.

Hun mener at huske, at hun i 2017 overførte et beløb til sin konto til dækning af et ubetydeligt overtræk.

Det store overtræk startede i 2018, hvor depotet blev ændret fra at være gratis. Banken opkrævede herefter store gebyrer, senest 940 DKK i kvartalet. Hun så ikke bankens beskeder om overtræk, da hun ikke længere var aktiv.

Da hun i 2021 modtog en mail fra banken om hvidvask, loggede hun på sin konto og depot. Hun så, at der var en negativ saldo på 8.335 DKK på kontoen, og at der var aktier i 15 selskaber i depotet. Hun forstår ikke, hvordan to aktier kan blive til 15 aktier, da der var tale om et ”dødt” depot. Depotet har tilsyneladende levet helt sit eget liv. Hun kender ikke noget til transaktionerne på depotet. Hun troede, at hun skulle godkende alle handler, der blev foretaget i hendes navn.

Banken har ikke handlet i hendes interesse. Det fremgik tydeligt, at hun ikke var aktiv på depotet. Det var ikke i hendes interesse at få indlagt konkursramte/unoterede aktier i depotet. Banken kunne have kontaktet hende på mange måder og gjort opmærksom på det opståede kaos, der opstod efter, at banken efter flere års gratis depot pludselig begyndte at tage sig særdeles godt betalt for opbevaring af depotet.

Hun anmodede forgæves banken om hjælp for at finde ud af hvilke aktier, der var færdigbehandlet, hvordan hun kom af med resten, og hvorfor der stod alle de aktier på hendes depot. Hun har fra starten været interesseret i en fair løsning, men dette har banken ikke ønsket. Banken kunne ikke svare på, hvordan det kunne gå så galt i depotet eller oplyse hvilke selskaber, der var færdigbehandlet.

Bankens egen kundeservice bekræftede den 17. november 2021, at hændelsesforløb havde været meget uheldigt.

Banken foreslog, at hendes eget pengeinstitut skulle oprette et ”skraldespandsdepot”. Dette var ikke muligt. Hun har nu fået hjælp af et tredje pengeinstitut. Hun var nødt til at flytte depotet til dette pengeinstitut, da banken ikke ville hjælpe med at afvikle depotet. I dag er der 12 aktier, da to aktier var aktive og blev solgt, og da en tredje aktie blev aktiv for handel på Nordnet.

Banken har først under klagesagen redegjort for, hvad der var sket på hendes depot. Hun forstår stadig ikke, hvordan køb af aktier i 2006 kan ende i et sådant kaos. Hun føler sig bondefanget.

Banken skal tage ansvar for hendes depot og tilbagebetale 8.335 DKK vedrørende tilskrevne gebyrer og renter.

Nordnet Bank AB har anført, at klageren tiltrådte de gældende aftalevilkår, herunder bankens almindelige betingelser ved oprettelsen af depot-/kontoaftalen.

Det fremgår af punkt G.3 i bankens almindelige betingelser, at bankens primære kommunikationskanal til kunder er via beskedfunktionen i netbanken. Klageren var således bekendt med, at banken som udgangspunkt sendte meddelelser via netbanken/depotet. Klageren havde selv ansvaret for løbende at tjekke beskeder på sit depot.

Banken tilbyder alene ”execution only” og yder ikke rådgivning til kunderne om selskabshændelser. Banken tilbyder således heller ikke at kontakte sine kunder pr. telefon eller på anden vis.

Klagerens depot og konto var aktivt i hele perioden. Banken har udførligt redegjort for hændelsesforløbet på klagerens depot i banken. De fleste posteringer på klagerens konto skete som følge af selskabshændelser, som banken ikke havde indflydelse på. Banken solgte de tegningsoptioner, som klageren modtog i forbindelse med hendes ejerskab af selskaberne, jf. punkt B.2.3 i bankens almindelige betingelser. Dette skete alene i klagerens interesse, da tegningsoptionerne ellers ville bortfalde som værdiløse. Klageren havde som aktionær selv en forpligtelse til at følge med i selskabshændelser. Klageren modtog løbende udbyttebetalinger fra sine investeringer. Klageren gjorde brug af banken som depotbank for sine unoterede aktier. Klageren har ikke dokumenteret, at depot-/kontoaftalen skulle være opsagt.

Klageren gør gældende, at det ikke var i hendes interesse at få bogført afnoterede aktier og konkurs-aktier. Banken har ikke nogen indflydelse på selskabshændelser. Konkursaktier og afnoterede aktier vil altid blive bogført på en kundes depot, idet det er kunden, som juridisk set ejer aktierne, og det er derfor også alene kunden selv, der kan disponere over disse.

Banken kunne opkræve gebyrer efter den til enhver tid gældende prisliste, jf. almindelige betingelser punkt G.1. Klageren havde mulighed for at tilgå prislisten på bankens hjemmeside, www.nordnet.dk. Banken varslede indførelse af gebyr for håndtering af unoterede aktier til klageren i overensstemmelse med gældende regler via beskedfunktionen.

Klageren var selv ansvarlig for at sikre, at der ikke opstod overtræk på hendes konto. Det følger af punkt C.3 i bankens almindelige betingelser, at værdien af en konto ikke på noget tidspunkt må være negativ. Hvis der opstår overtræk på en kundes konto, har banken ret til uden forudgående meddelelse at opkræve overtræksrente og overtræksgebyr fra kundens konto. Satserne fremgår af den til hver tid gældende prisliste. Banken har endvidere ret til at foretage tvangssalg i depotet til inddækning af overtræk, jf. punkt D.4 i bankens almindelige betingelser.

Klageren burde have indset, at der var overtræk på kontoen, da hun løbende modtog rykkere fra banken, og da gælden fremgik af hendes årsopgørelser fra banken og fra Skattestyrelsen.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende. Opkrævning af gebyr og rente skete i overensstemmelse med de gældende vilkår.

Banken afviser endvidere, at banken skal ”overtage” klagerens depot, som er hos en anden bank. Klageren har selv købt aktierne, som nu er afnoteret. Banken har ikke forpligtet sig til at overtage de omhandlede aktier og har endvidere ikke et set-up, der tillader, at banken har et af banken ejet depot.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren blev kunde i Nordnet Bank i februar 2006, hvor hun fik et aktiedepot med tilhørende konto. Banken har oplyst, at klageren tiltrådte de gældende aftalevilkår, herunder bankens almindelige betingelser. I 2006 købte klageren aktier i de svenske selskaber EFFN og CISL.

I februar 2008 blev CISL afnoteret fra børsen.

Ankenævnet finder, at det efter sagens oplysninger må lægges til grund, at klagerens aktier i perioden fra 2011 var genstand for en række nærmere angivne selskabshændelser, herunder udlodning af aktier i datterselskaber (”Lex Asea” udbytter udlodning af aktier i datterselskaber efter svenske skatteregler) m.v. Klageren blev i den forbindelse blandt andet tildelt aktier i en række datterselskaber.

Pr. den 1. juli 2018 indførte banken et gebyr for håndtering af unoterede aktier. I perioden herefter opstod der overtræk på klagerens konto som følge af tilskrevne gebyrer og renter. Banken sendte beskeder til klageren i hendes elektroniske beskedfunktion i netbank med meddelelse om blandt andet overtræk, indførelse af gebyr for unoterede aktier og selskabshændelser mv. på depotet.

Klageren har anført, at hun ikke så beskederne, da depotet ikke længere var aktivt.

På baggrund af bankens Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale finder Ankenævnet, at parterne havde indgået aftale om kommunikation via netbank. Ankenævnet finder herefter, at banken var berettiget til at varsle klageren ved beskeder i netbank som sket. Ankenævnet finder endvidere, at det må lægges til grund, at indførelse af nyt gebyr for unoterede aktier blev behørigt varslet af banken.

Ankenævnet finder ikke, at klageren i øvrigt har godtgjort omstændigheder, der kan føre til, at hun ikke hæftede for den negative saldo på depotkontoen inklusive tilskrevne renter og gebyrer.

Klageren får herefter ikke medhold i sagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i sagen.