Værdipapirer, køb, oplysningspligt.

Sagsnummer:99/1994
Dato:19-09-1994
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Værdipapirer, køb, oplysningspligt.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 26. oktober 1993 anmodede klageren telefonisk indklagedes Charlottenlund afdeling om for hende at købe 648 stk. aktier á nominelt 25 SEK i Bilspedition B Frie. Indklagede afregnede ordren ved fondsnota af samme dag med et afregningsbeløb på i alt 24.971,90 kr.

Ved skrivelse af 12. november 1993 orienterede indklagede klageren om, at Bilspedition ved en ekstraordinær generalforsamling den 9. november 1993 havde besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital ved nedsættelse af den enkelte akties pålydende fra 25 SEK til 12,5 SEK. Det oplystes, at det samtidig var besluttet at udvide aktiekapitalen i tegningsforholdet 1:1.

Ved skrivelse af 18. november 1993 rettede klageren henvendelse til indklagede om købet af aktierne, hvis kurs siden købet havde været vigende. I skrivelsen anførte klageren bl.a.:

"Det var ikke banken, der foreslog mig at investere i disse [Bilspedition-aktier], men mit eget forslag, men der forelå tilsyneladende ikke oplysninger, der skulle afholde mig fra af købe aktier i nævnte selskab."

I skrivelsen stillede klageren krav om, at købet af aktierne tilbageførtes.

Ved fondsnota af 2. december 1993 afregnede indklagede klagerens salg af de omhandlede aktier med et samlet afregningsbeløb på 12.521 kr.

I skrivelse af 30. december 1993 afviste indklagede klagerens krav om erstatning.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at erstatte hendes tab ved købet af aktierne.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede i forbindelse med ordren om køb af aktierne undlod at orientere hende om, at der fra selskabet den 20. oktober 1993 var udsendt meddelelse om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til vedtagelse af et forslag om nedsættelse af aktiekapitalen m.v., hvilken meddelelse var modtaget og udsendt af Københavns Fondsbørs samme dag. Under hensyn til reglen i ligningslovens § 16 A burde indklagede have orienteret hende herom, idet en sådan nedsættelse har skattemæssig betydning. Da indklagede har undladt at orientere hende, bør indklagede godtgøre tabet ved købet af aktierne.

Indklagede har anført, at som anført i klagerens skrivelse af 18. november 1993 var det ikke indklagedes, men klagerens eget forslag at foretage investering i Bilspedition. Ved klagerens telefoniske ordreafgivelse måtte man naturligt få det indtryk, at hun forlods havde overvejet investeringen. Beslutningen om investeringen er truffet af klageren uden forudgående anbefaling fra indklagede eller drøftelse herom med indklagede.

Ankenævnets bemærkninger:

Det er ubestridt, at klageren den 26. oktober 1993 over for indklagedes Charlottenlund afdeling på eget initiativ afgav købsordre vedrørende den omhandlede aktiepost i Bilspedition, uden at der i forbindelse hermed fandt nogen drøftelse sted vedrørende selskabets forhold. Der findes under disse omstændigheder ikke at være grundlag for at pålægge indklagede erstatningsansvar som følge af, at afdelingen ikke orienterede klageren om den meddelelse om indkaldelse til generalforsamling i selskabet, som var udsendt den 20. oktober 1993.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.