Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvask-loven

Sagsnummer:337/2020
Dato:02-06-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Kristian Ingemann Petersen, Ida Marie Moesby, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvask-loven
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod bankens opsigelse af kundeforhold begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Spar Nord Bank.

Ved brev til klageren af 18. juni 2020 opsagde banken klagerens kundeforhold med virkning fra den 18. september 2020. I brevet anførte banken:

”Som alle pengeinstitutter i Danmark har Spar Nord Bank skærpet overvågningspligt i henhold til bl.a. hvidvask. I den forbindelse har vi erfaret, at der på din konto indgår mange større overførsler fra 3. mand. Vi har tidligere bedt om yderligere information omkring disse indbetalinger i form af lønsedler, samt bedt om årsopgørelse og budget. Da den modtagne dokumentation ikke lever op til det vi har bedt om, føler vi os ikke trygge ved kontoforholdet, hvorfor dit kundeforhold hermed er blevet opsagt. … Vi må tillige meddele, at vi grundet ovenstående, ikke kan være behjælpelige med oprettelse af konto til erhverv. …”

Klageren klagede til banken over opsigelsen.

Den 9. september 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

I e-mail af 20. oktober 2020 til klageren anførte banken:

”… Som vi skrev i vores opsigelse, var baggrunden, at vi ikke vurderede, at vi havde fået tilstrækkeligt dokumentation i relation til transaktionerne på din konto hos Spar Nord. Du havde indleveret dokumentation for de udenlandske overførelser i form af lønsedler og din årsopgørelse fra 2019. De lønsedler vi har modtaget fra 2019 stemmer dog ikke overens med de beløb du har modtaget fra udlandet. I 2019 modtog du ca. 1.413.000 kr. fra udlandet. Vi kan koble godt 430.000 kr. op på de lønsedler du har fremsendt. Vi mangler stadigvæk forklaring og dokumentation for de resterende godt 1 mio. kr. Vi bemærkede desuden, at ikke hele din indkomst fra udlandet ikke var opgjort på din årsopgørelse, og vi manglede derfor dokumentation for baggrunden for dette.

Vi vil meget gerne genoprette dit engagement hos Spar Nord, såfremt vi modtager den manglende dokumentation.”

I e-mails af 22. og 26. oktober 2020 til banken anførte klageren:

”… Jeg er medejer af et firma som ligger i UK Sammen med min partner Som bor i uk og forskellige investorer.

De penge som man mener er åbenbart et kæmpe problem kommer fra firmaet da vi de sidste 2 år har udviklet vores platform og vi begge har betalt og hyret freelancers, generelt de samme, til arbejde på vores projekter.

Jeg har hele tiden været 100 % transparent og skrevet gentagende gange til SparNord i de beskeder gennem appen/netbank da man efterspurgte at jeg bor 5 min væk så vi kunne booke et m[ø]de så jeg kunne finde ud af hvad de havde brug for, da jeg ikke har noget at skjule men jeg har et firma som er vækstet hurtigt og derfor har jeg haft mange udgifter … Jeg kan uden problemer bede de folk jeg har samarbejdet med om at finde alt dokumentation frem og sende ! …”

”Det har hele tiden været min intension at beholde SparNord som bank og jeg har hele tiden stået til rådighed for hvad end i skulle bruge, men kommunikationen fra bankens side har været enormt dårlig.… De indgående beløb kommer fra eget firma og har sendt alle oplysninger og der er lavet så meget due dilligence på os pga EIS og den investor vi fik ind at jeg undrer mig stadig over i ikke undersøger tingene når jeg giver jer alt og ydermere har sagt i kan få erklæringer fra vores advokater og revisorer uden problemer.”

I e-mail af 5. november 2020 til klageren anmodede banken om at modtage dokumentation for klagerens medejerskab af firmaet i Storbritannien og dokumentation elle en redegørelse fra revisor for beløb overført til klageren i 2019 og 2020, som ikke var dækket af fremsendte lønsedler. I e-mail af samme dag til banken sendte klageren oplysning om ejerskab og anførte endvidere:

”… [… ] Ltd har jeg også tidligere indgivet forklaring omkring til … SparNord … hvor jeg forklarede at de beløb er variable da det er fortsat indtjening fra gamle affiliate aftaler som laver livslang indtjening ( sålænge kunden som jeg har lavet lead på bruger penge, tjener jeg penge) Har tydeligt forklaret at de beløb kan variere op og ned og ikke noget jeg har indflydelse på … Vi har fået investering fra Uk firma som har lavet så meget Due Dilligence at I ikke drømmer om det….. Jeg beder vores advokat om at kontakte jer hvis i skal have et eller andet stykke papir på noget …”

I e-mail af 11. november 2020 til klageren oplyste banken, at den manglede dokumentation for beløb overført til klageren, som ikke var dækket af fremsendte lønsedler. I e-mail af 3. december 2020 til klageren meddelte banken, at den fastholdt opsigelsen, da den ikke havde modtaget den ønskede dokumentation.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Spar Nord Bank skal genetablere hans kundeforhold.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han blev opsagt på grund af større overførsler fra tredjemand til trods for, at han har sendt alle papirer og forklaret, at overførslerne kommer fra hans partner i Storbritannien, hvor de har fælles firma. Han har sendt banken alle firmaoplysninger m.m.

De er godkendt af alle institutioner i Storbritannien og har fået investering via ”UK fund” som er godkendt til ”SEIS og EIS”. Der er lavet meget due diligence, og det forekommer derfor mærkeligt, at banken bare opsiger uden så meget som at indkalde til møde, eller uden at ville have dialog om de fremsendte dokumenter.

Alt er 100 % transparent, og han har altid stået til rådighed for forklaring, revisorerklæring fra Storbritannien, eller hvad der skal bruges.

Alt dette postyr begyndte, efter at han afviste et "tilbud" om at være stjernekunde, hvilket indebar, at han skulle samle sine forsikringer og pensioner mv. hos banken.

Han vil fortsat være kunde i banken, men vil ikke tvinges til at skulle have dyrere forsikringer og et forringet produkt for at kunne være kunde i banken. Han betaler i forvejen høje gebyrer grundet udenlandske overførsler til sine freelance samarbejdspartnere.

Spar Nord Bank har anført, at banken har tilbudt klageren at genetablere kundeforholdet. Banken har i den forbindelse efterspurgt dokumentation for lønoverførsler fra Storbritannien. Korrespondancen er herefter gået i stå, og klageren er ikke vendt tilbage på bankens seneste henvendelser fra november 2020.

Klageren er ikke vendt tilbage på bankens e-mails om genoprettelse af engagementet. Banken anser klagerens tavshed som et manglende ønske om at genoprette kundeforholdet, hvorfor der ikke længere er grundlag for at behandle sagen. Der består ikke længere en tvist.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Spar Nord Bank.

Ved brev til klageren af 18. juni 2020 opsagde banken klagerens kundeforhold. Banken anførte, at den ikke følte sig tryg ved kontoforholdet, da der på klagerens konto indgik mange større overførsler fra tredjemand, som banken ikke havde fået den ønskede dokumentation for.

En stillingtagen til sagen beror på, om banken var berettiget til at opsige kundeforholdet med klageren. I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvorledes virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Det følger af hvidvasklovens § 47, at Finanstilsynet påser pengeinstitutters overholdelse af loven. Ankenævnet er imidlertid bekendt med, at Finanstilsynet ikke træffer afgørelse i konkrete sager, hvor en kunde klager over en virksomhed omfattet af hvidvaskloven. Ankenævnet har på den baggrund besluttet at realitetsbehandle sagen.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag.

Ankenævnet finder således ikke grundlag for at fastslå, at bankens opsigelse den 30. januar 2020 af klagerens kundeforhold i banken var uberettiget.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.